V 3 Onze kosteloze Pronostiekwedstrijd Het Ypersch Nieuws SPROKKELINGEN De Wonderdoktoor KOSTELOZE PRONOST I EK WEDSTR11D VAN ZONDAG 19 SEPTEMBER Naam err voornaam Straat en Nr Gemeente UIT HET BINNENLAND huis voor kinderartikelen Mw Ch. STRUYVE - DUMQN 35, Rijselstraat IEPER UIT HET BUITENLAND O HET YPERSCH NIEUW S Blz. 4 18-9-194» F. C. Poperinge F. C. Roeselare A. A. Moeskroen W. S. leper B. S. Avelgem Dar. Blankenberge Deeilijk Sport V. G. Oostende C. S. Yprcis Eendracht Wervik F. C. Knokke S. V. Wevelgem W. S. Houthulst W. S. Oudenburg S. V. O. Ingelmunster Zwevegem Sport (1) Plaats in deze kolom: Het nummer 1 als U de thuisploeg gewonnen geeft. Het nummer 2 als U de bezoekende ploeg gewonnen geeft. Het teken X als U een drawn voorspelt. Hoeveel deelnemers zullen deze week het hoogste aantal punten behalen (of deknaam) (in blokletters) V 3 HET YPERSCH NIEUWS (Door deelnemer te bewaren) F. C. Poperinge F. C. Roeselare A. A. Moeskroen W. S. leper i B. S. Avelgem D. Blankenberge Deerlijk Sport V. G. Oostende C. S. Yprois Eendracht Wervik F. C. Knokke S. V. Wevelgem W. S. Houthulst W. S. Oudenburg S. V. O. Ingelmunster Zwevegem Sport Uitslagen en Beschouwingen van de Pronostiekwedstrijd V 2 Dat het succes van onze kosteloze pro nostiekwedstrijd steeds in stijgende lijn gaat. bewijst wel het aantal inzendingen van deze week. 66 nieuwe concurrenten namen het vertrek in onze pronostiekron- de. vastbesloten hun eerste achterstand al spoedig in te lopen. Slechts enkele op gaven of zijn het alleen maar deel nemers die zich van rustdag vergist heb ben vielen te noteren, zodat het gros van het peloton aanzienlijk versterkt werd. Als het zo voortgaat, zal onze sportredak- tie nog moeten voor versterking zorgen, om de talrijke bulletijns né te zien en te rangschikken Om nu tot de uitslagen te komen van deze incidentrijke etappe Koning Voet bal toonde zich weer eens van zijn wispel turige zijde deze week was er middel om 10 punten in de wacht te slepen, met volgend resultaat 2 1 1 1 1 X 1 X Sleets 4 deelnemers echter, gelukten er in... 7'punten te behalen, en van deze 4 gelukkigen, was er één die 4 opgaf voor het aantal deelnemers met -het hoogste aantal punten, nam. een zekere BASKET, wonende op de Grote Markt Het is dus deze gelukkige winnaar, die de 100 fr. zal mogen opstrijken, en die we langs deze weg geluk wensen. Vervolgens komen 2) Hollebeke Marie-M., 7 p die 6 opgaf. 3) Burggraeve Gerard, 7 p., met 7 als getal en 4) Pickel Henri, 7 p., met 1. 5) ex-aequo met 6 p.Big Boy Coppin Joseph Decroo André De Grave Erik Dehaene NoëlDeleersnijder MichelDe- poorter Leon Deprez Maria Gallin Ber tha Gouwy HenriGruwier Maurice Mattan JacquesMorlion DanielMylle EudoxieNeys MoniquePauwels Cle mentine Pauwels Jacques Santy Camil- leSchreel Eugeen Souxdorf Raoul Staessen WillyTytgat Fr.Vandooren RaoulVanlimburg Elza Van Nieuwen- huyze Kamiel Verhaeghe Roger Verkou- ter Gerard. ENKELE OPMERKINGEN Jf, Op aanvraag van talrijke deelne mers. die ons gewezen hebben op het voordeel van een kleine controle, publi ceren we deze week bij ons bulletijn een dubbel ten gerieve van de pronostiekers. Zo zullen ze met groter gemak hun uitsla gen kunnen nagaan en zal hen het werk bespaard worden, naar een stukje papier te zoeken om hun aangetekende cijfers op te schrijven. Jf, Deze week waren er enkele bulletij- nen. die zeer onleesbaar met potlood in gevuld waren of waarvan de cijfers over schreven werden, soms een 1 boven een 2 of omgekeerd. De deelnemers zullen begrijpen dat op dergelijke manier het nazien uiterst lastig wordt. Wij vragen daarom nogmaals het bulletijn leesbaar (Zie vervolg onderaan volg. kolom) Koloniale Loterij- Trekking van de 13e schijf 1948 zal te Aarlen plaats hebben, op Zaterdag 25 September te 20 u in de Halls Louis i. Ten bate van de noodlijdende kinderen. Door de U. N. A C- (Hulp van de Ver enigde Naties aan het Kind» zal een vig net te koop gestéld worden ten bate van de noodlijdende kinderen van de landen, welke door de Nazi's overvallen werden- Dit vignet zal aangeboden worden in alle gemeenten, ter gelegenheid van de uitrei king der rantsoeneringszegels. Prijs1 fr. per vignet. Zwarte deviezenmarkt te Brussel. Goudpond 767.50 Gouddollar 144.50 Zwitsers Goudstuk 590 Dollar N 49.25 100 Franse Fr. 12.20 Zwitserse Fr. 12.50 Pond 135 Gulden 9.55 Karei De Wolf overleden. De Westvlaamse folklorist, apotheker Karei De Wolf. is te Brugge, na een kort stondige ziekte, op 62 jarige leeftijd over leden. De heer De Wolf. voorzitter van de Bond der Westvlaamse Folkloristen, schreef talrijke sappige Brugse verhalen, die zeer gunstig onthaald werden. Basiliek van Koekelberg. Op 19 September zal Kardinaal Van Roey in de basiliek te Koekelberg over gaan tot de plechtige overhandiging van de relikwiën van de H. Albertus van Leu ven. Krijgsraden. Van de 21 krijgsraden op 30 Mei 1947. zijn er thans reeds 15 afgeschaftTon geren. Leuven. leper. Aarlen. Doornik. Malmedy. Charleroi. Kortrijk. Mechelen, Nijvel. Turnhout. Verviers. Eupen. Brug ge en Hasselt. Openstaande betrekkingen- Voor alle inlichtingen over openstaan de staatsbetrekkingen, kunnen belangstel lenden zich steeds kosteloos wenden tot het officiële t Vast Wervingssecretariaat, 29. Middaglijnstraat te Brussel Technische school van het vliegwezen. De technische school van het vliegwe zen. te St Truiden. zal op Woensdag 22 September, officieel in de kazerne te Ton geren worden ondergebracht. De school zal gelast zijn met het vormen van spe cialisten. mekaniekers. schrijnwerkers, electriekers. radiophonisten. telegrafisten, fotografen, specialisten voor radar, enz... en op de daartoe aangeduide plaats in te vullen en de cijfers die zouden twijfel kunnen verwekken te doorstrepen en dui delijk er naast te schrijven. HET HUIDIG KLASSEMENT Na de tweede etappe van onze grote voetbalronde, ziet de rangschikking er als volgt uit 1) Pickel Henri, met 14 punten. 2) ex-aequo met 12 puntenBig Boy Burggraeve GerardDeleersnijder Mi chel Deprez Maria Gouwy HenriHol lebeke Marie-M.Indervuyst Georges Lewyllie Maurice Morlion DanielPickel Lucien Staessen Willy Stamper Marcel Vandermeeren Germaine; Vanlimburg El za Van Nieuwenhuyze Kamiel. 17) ex-aequo met 11 punten: Basket; Beddeleem Jacques Blomme AlbertDe croo AndréGallin Bertha Ghesquière MarcelLabaera HenriMuylle Maria Mylle Eudoxie Sampers Julien Schreel Eugeen Simmar Vandaele C. REDACTIE De leerlingen-soldaten zijn vrijwilligers die zich verbinden voor een termijn drie jaar. De broodbevoorrading De eigen oqgst is Thinder goed uitgeval len dan werd verwacht. Aldus is het vraag stuk om het brood volgende maand J te geven nog steeds ter studie. Vestiging van Belgische landbouwers in F7nk!vett Staatsblad van 11 September verscheen de tekst van het akkoord, be treffende de inwijking en de vestiging in Frankrijk van Belgische uitbaters van landbouwbedrijven. Dit akkoord *erd Parijs op 26 Mei 1948 ondertekend. Aan deze tekst werden enkele brieven voegd. voornamelijk handelend over het overbrengen van geld of goederen naar of uit beide landen De expeditie Piccard-Cosijns. Woensdag 15 September, is de "ScaJ- dis» het diepzeevaartuig, waarmede de expeditie Piccard-Cosijns weldra haar we tenschappelijke tochten in de Golf van Guinea hoopt te ondernemen uit Ant werpen vertrokken. De eerste proefne mingen zullen plaats hebben nabij Kaap Verde Daar zal de gondel zonder levende wezens tot op 6000 meter onder water dalen, en bij welslagen van deze proef neming zullen de twee Belgische geleer den voor het eerst het leven op 4.000 me ter onder water gaan bestuderen. Hel herstel der oorlogsschade. De minister van Wederopbouw, werd door de ministerraad gemachtigd aan de Prins-Regent een besluit ter onderteke ning voor te leggen, in verband met de vaststelling van de coëfficiënten voor de volledige vergoeding van de oorlogsschade aan woonhuizen en onroerende goederen. De in dit besluit vastgestelde coëfficiënten zullen geldig blijven tot 31 December 1948 Nieuwe coëfficiënten zullen zo spoe dig mogelijk in overweging genomen wor den Het kolenvraagstuk. Geruchten worden verspreid, die ver tellen dat de. kolen 8 zullen in prijs stijgen. Officieel werd echter nog niets bevestigd. Bewijs van burgertrouw voor de hoog studenten. De student, die zijn hogere studiën aan vangt. moet een bewijs van burgertrouw voorleggen, afgeleverd door het hoofd der middelbare onderwijsinstellingen welke hij verlaat, en goedgekeurd door de bur gemeester van zijn woonplaats. Bezoeken aan het Ministerie van Open baar Onderwijs- Het ministerie van Openbaar Onder wijs is voor de leerkrachten en kandida ten ieder Maandag- en Donderdagnamid dag toegankelijk. Een oproep tot de familieleden van ver misten. De familieleden van vermisten, van wie nog geen officieel bericht van overlijden ontvangen werd. worden door de Groe pering van de Families van niet-gerepa- trieerde Gevangenen en Weggevoerden, uitgenodigd, een verzoek om opsporing te richten aan «L'Absent», orgaan van voor noemde groepering. 37, rue de Sluse, te Luik. voor 20 September. Het toerisme in België. De Belgische regering zou verscheidene maatregelen getroffen hebben betreffen de het toerisme. Het opstellen van een tienjarig plan werd overwogen. Veeprijskamp te Brugge uitgesteld. De veeprijskamp, die op 12 September op de Vrijdagmarkt te Brugge, moest plaats vinden, is wegens in de streek heersende mond- en kl^uwzeer-epidemie uitgesteld: Directe belastingen. De wet. houdende wijziging van in het Staatsblad van 9 September wetgeving in zake de met de directe lastingen gelijkgestelde taxes verse- r®" wijzigingen staan in verband met de h? lastingen op voertuigen, spel en weöd schappen, op vertoningen of vermakelij!! heden. De weddeverhoging van het Staatsper,^ neel- Verscheidene ministeriële departeme- ten hebben onderrichtingen gekregen de wedden voor de maand Oktober - te betalen op de nieuwe basis, die onlang! door de ministers is vastgesteld. Het rijk? personeel zal een verhoging van 5 om vangen op de huidige wedden met teru werkende kracht van 1 Juli 1948 Voor het KLEDEN van UW KLEIN- TJES. QEEN ZORGEN MEER: WENDT U TOT HET Manteltjes Kinderkleedjes Voorschootjes Barboteusen Kinderkostuumpjes Doopartikelen Verven - Nieuwwassen - Droogkuisen - Rouw in 12 uren (150) j Nieuwe duurzame plastische stof. Te Manchester wordt thans- een nieuwe plastiekstof vervaardigd waarvan he: voornaamste kenmerk de stevigheid is De z. g Tyganis nooit vochtig, weer staat aan bijtende stoffen, zelfs aan wer king van zeewater, zuur, ammoniak en andere organische oplossingen. Deze sto! zal vooral voor het bekleden van zit plaatsen in autobussen, trams en treinen aangeprezen worden. De gezondheidstoestand van de Paus. De Paus heeft al zijn openbare ontvang, sten afgelast: hij lijdt aan influenza. De vaste zetel van de UNO. Het secretariaat van de UNO heeft een eerste overeenkomst gesloten voor het bouwen van de vaste zetel der UNO te New-York. De bevolking van Indië. De bevolking van de Indische unie wordt op 337 millioen inwoners geraamd. Geluidssnelheid overtroffen. John Derry, een 26 jarige testpiloot is de eerste Brit en de tweedé man ter we reld. die de snelheid van het geluid heef: overschreden. Hij deed met de Havil- land 108 een proefvlucht tegen een uur snelheid van 1158 km. Het vliegtuig is van hetzelfde type als dat waarmede ka pitein Geoffrey de Havilland vofig jaar in September de dood vond. toen zijn toestel boven de Theems aan stukken vloog. Gemeenteraadsverkiezingen in Spanje. In Spanje worden de eerste gemeente raadsverkiezingen sedert de burgeroorlog in het vooruitzicht gesteld. Als voorlopige datum zou 28 November a. s. vermeld worden. De voormalige Tsaar van Bulgarije over leden. Ferdinand I, de voormalige Tsaar van Öulgarije. is in zijn paleis te Koburg in Beieren, aan een hartaandoening overle den De voormalige vorst was 87 jaar oud. ONS FEUILLETON (39) door Jos. JANSSEN Vijf, zes mannen zijn van 't zelfde 1 gedacht. De zaken gaan weer opper- best. 1 Daarom heb ik dit gepeisd, vrienden we hebben daar 'n jonge t rappe kollega, die ere doet aan onze gilde en aan ons bedrijf. Hewel, diè man moesten we zien te krijgen voor 1 president van ons syndikaat. 1 Die snotter van amper dertig 1 jaar krijst David Lapere. 2 «De tijden zijn zo, David, j antwoordt Dokus kalm, dat de Ti jonge mannen meer durven en meer s kunnen, dan wij... D'r is geen schan- E de aan van dat te erkennen. j Daarbij, zegt Looi Broecke, 1 't schijnt, dat ie goed geleerd is, c goed lezen en schrijven kan en op z'n mond niet gevallen is... In geval van nood kan dat te pas komen. e Da s ook waar. knikt Dokus. eEn 'n reden te meer om dien Ste- 6 ven 'n keer aan te spreken. j Even zitten Dokus' kollega's te peinzen, 't Kan er bij hen wel niet g0ed in. van die vreemde gast zo maar ineens als hun meerdere aan te spreken. Maar van de andere kant is 't een feit, dat die zogenaamde 4 doktoor Steven in korte tijd 'n ge- c weldige reputatie gekregen heeft en 't volk van ver en na naar Manten Boone's gestroomd komt. Die hem gezien en gesproken heb ben zijn allemaal onder de indruk li gekomen van z'n gezagvol woord, ook al ziet ie er nog heel jong uit voor n man van 't vak. Misschien heeft Dokus gelijk van die Steven als z'n opvolger voor te stellen. Van de andere kant iedereen kent Manten Boone, iedereen weet dat Manten zelve van veel dingen op de hoogte is en 'n trouwe aanhan ger van de natuurlijke geneeskunde. Hewel vraagt Dokus. 't Ware misschien te probe ren. aarzelt Broecke. Als Dokus niet meer te over halen is... zegt Treze Moeie. Neen 't, Treze. 'k Ben te oud. En als ge met uw eigen sukkelt, de koerage gaat er uit... «Als 't alzo is...» geeft Lo- wietje Vergote ten slotte toe. Zie, vrienden. besluit Do kus, als ge "r allemaal mee ak koord zijt, dan wil ik die doktoor Steven 'n keer gaan spreken. Man ten Boone is altijd een van m'n bes te vrienden geweest. Op hem mogen we vaste betrouwen. Ik gerake daar gemakkelijk binnen. En *t zal d'r toens van afhangen, hoe dat ik met die jonge kerel uitspele. Op de volgende verg'aderinge zal ik u dat dan weten te vertellen. Zijn we daarmee allemaal ak koord Niemand protesteert. Alzo gezeid, alzo gedaan. En hierop sluit Dokus de gewichtige vergadering. Na 't fameus bezoek van burge meester Verkarre te Manten Boone's en de diskussie, die daarop gevolgd is tussen Steven en Manten, heeft de jonge doktoor 'n dag lang geen woord meer gesproken tegen z'n kozijn. Thea, die voelt, dat er iets aan het broeien is sedert het heugelijk bezoek van Verkarre en ieffrouwe Margrie- te, kijkt Steven vol onrust aan, tel kens ie in gedachten verdiept door 't venster te turen zit. De jonge doktoor is ineens stil en afgetrokken geworden. Hij begrijpt maar al te goed de netelige situatie, waarin de zotte bevlieging van die verwaande bur gemeester en z'n belachelijke doch ter hem gebracht heeft. In 'n dorp zoals Veerdegem is de burgemeester 'n personage, waar niet mee te lachen valt. Dat begrijpt Ste ven goed genoeg. Hef liefst zou ie met die baas Gan- sendonck op goede voet blijven. Maar als dit moet gaan ten koste van z n vrijheid en van z'n toekomst, dan valt het moeilijker 'n behoor lijke oplossing te vinden voor dit beroerd geval. Daarbij komt. dat Steven, die tot nu toe zo ingenomen was door z'n werk, nu ineens ook 'n beetje aan z'n eigen geluk is gaan denken. 't Is wonder, telkens ie aan die ieffrouwe Margriete denkt, gaan z'n ogen onwillekeurig naar z'n nichtje Thea. En telkens voelt ie daarbij ook 'n klein neepke in z'n hart. Thea Vol bewondering ziet ie haar ne vens hem aan 't werk. 's morgens de eerste, 's avonds de laatste. Zonder ooit te morren of te klagen. Steeds even moedig en opgeruimd. Met steeds 'n opbeurend woord op de lippen, als Steven onder de last van 't.werk dreigt te bukken. Thea Hij denkt terug aan z'n proprie- taresse uit Brussel, waar ie. in z'n balorigheid, bijna mee getrouwd was. Goddank, dat ie dan z'n laatste beetje gezond verstand gebruikte. Nu staat ie voor 't zelfde geval met die juffrouw Margriete. Hij is er zich van bewust, dat er met die verwaande burgemeester met te lachen valt en dat ie vroeg of laat zal te kiezen of te delen hebben. 't Is waar. tenslotte heeft ie z'n doktoorsdiploma, dat voor hem 'n pantser is. Geerne genoeg zou ie het nü al met vier stevige nagels aan z'n deur spijkeren. Maar in dat paar maanden heeft ie nu zelf ook ondervonden, dat dit niet van n klein dakje zou lopen bij z n zieken, die in hem de wonder doktoor» zien en juist daarom tot hem komen, met dat eindeloos ver bouwen, waaraan ie dat moet ie nu ook bekennen - 'n groot deel van zn genezingen te danken heeft. Ha, dat geloof! Dat oude taaie ge- mof. dat in ons volk geworteld zit van duizend jaren her en dat er met man noch macht uit te krijgen is. Dat geloof, dat ons volk in de ar men van de schandaligste kwakzal vers jaagt, maar dat van de andere kant echte wonderen verricht De jonge doktoor staat er soms ver steld van. Nu pas begint ie te beseffen, hoe veel er nog te doen valt eer men on ze mensen met hetzelfde geloof b'l de wetenschapsmensen zal kunnen brengen. Temeer omdat de kwakzalver) mee evolueerde met de wetenschap zelf en dikwijls die wetenschap tot haar duistere doeleinden weet te ge bruiken. Vóór Steven ligt Het maandbla tot bestrijding van de Kwakzalf rij 'n Hollands tijdschrift, dat zie® uitsluitend bij de verhandeling \an de toestanden in het verlichte, schaafde Holland bepaalt. Wat daarin te lezen staat van °P lijke en bedekte kwakzalverij. hoorlijk gemoderniseerd naar eisen van de tijd. grenst aan het on gelovelijke. In één enkel nummer wordt hte in melding gemaakt van rechts^ volgingen ingespannen tegen minder dan zes verschillende w derdoeners en wonderdoensters. dat in Holland D Het gewoon publiek weet na met zo geheel veel. Vandaar ^arijLer 'n ongelovig schouderophalen, a van kwakzalverij in 't algemeen sproken wordt. tArh ee® Maar... iedereen kent dan of meer boertjes, of vrouvt.e^_ kruidenmannen, die zo bijzonder zijn voor dit en voor dat. .0jgt) Verantwoordelijke L. DUMORTIER. 34 Boterstrü-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 4