FILMWERELD uit de programma's technische school] moniato' Leest elke week HET YPERSCH NIEUWS»! REINEDESILES Avondleergangen) BENZINE IN FRANKRIJK HET YPERSCH NIEUWS Blz. 8 18-9-1948 CINEMA OUD IEPER TARZAN EN DE AMAZONEN met Johnny Weismuller, Brenda Joyce en John Sheffield. Vernemende dat Janê uit Londen terug komt begeven Tarzan. Boy en Cheta de chimpansee zich naar Randtni om haar te verwelkomen. Onderweg redden zij Athena uit de klauwen van een panter. Athena was weggevlucht uit de geheim zinnige vrouwelijke oorlogsstam der Pal- myriennen Tarzan brengt het jong meisje terug in de schuilplaats gelegen in een bijna verloren hoek van de streek, vragend aan Boy en aan Cheta dat zi> op hem aan de rivier zouden wachten Maar Boy is nieuwsgierig en vergezeld van Cheta volgt hij Tarzan en ontdekt de schat der Ama- zonen. Tarzan en Boy vinden Jane in Randini. in gezelschap van Engelse explorateurs onder leiding van Sir Guy Henderson en Anders. Doch Cheta trekt de aandacht op een gouden armband die zij bij de Amazonen gestolen heeft. Haar eigenaar dige vorm en-het gewicht van het goud. wekken de nieuwsgierigheid der ontdek kingsreizigers. Zo vernemen zij de ge schiedenis der Amazonen en vragen aan Tarzan hen tot hun schuilplaats te leiden Daar Tarzan de afkeer der Amazonen kent voor de vreemdelingen en hun vrees van hun schat te laten kennen, weigert hij. De ontdekkingsreizigers, in gezelschap van twee schurken, Ballister en Splivens. trachten Boy te overtuigen hen te leiden en beloven hem een _goede beloning Doch zij worden allen gevangen geno men door de Amazonen die hen voor hun Koningin brengen. Deze veroordeelt ze tot levenslange dwangarbeid daar het ge heim van hun schat niet mag bekend worden. De bende tracht te ontsnappen met een deel van het goud. Ballister en Anders geraken aan de uitgang doch de anderen worden gedood en Boy wordt opnieuw gevangen en ditmaal ter dood veroor deeld. Tarzan. door Cheta verwittigd, snelt naar de vallei om zijn zoon te redden- Onderweg ontmoet hij Ballister en An ders die trachten hem te dodep. maar ze worden gevat in het drijfzand. Tarzan komt juist op tijd om de Amazonen te overtuigen dat het geheim van hun schat goed bewaard is en Boy wordt gered. delaars, die haar gevangen nemen en in een onderaardse kelder opsluiten Zij gelukt er echter in het hotel van haar broeder te verwittigen- José. haar verloofde, vangt de oproep op en samen met Luigi. die ook in het orkest speelt, snelt hi" naar de villa van Mendoza Bei den worden echter gevangen genomen en gebonden als worsten, worden ze bij Mila gebracht. De politie kan de geheime uitzendpost ontdekken, die telkens de plaatsen v an ontscheping aangeeft, doch Mendoza vindt er iets anders opelke avond bepaalt hij de volgorde van de te spelen stukken voor het orkest en deze volgorde moet de sluikhandelaars inlichten Wanneer de gala 's avonds aanvangt zitten de smokkelaars aan de radio té luisteren, naar de uitzending van het or kest- Mila werd op de Cormoran het yacht van Mevr. Elme overgebracht en José wordt samen met Luigi naar het omringend gebergte gevoerd om er gedood te worden. Zij kunnen echter ontsnap pen en terwijl José op zoek gaat naar Mila. begeeft Luigi zich naar het cabaret Hij legt er de vertoning stil en verwit tigt Ricardo Mendi. dat zijn zuster in CINEMA OCD IEPER VOOR EEN NACHT VAN LIEFDE met Odette Joyeux, Zita Fiore, Alerme, Sylvi'e en Roger Blin. Thérèse de Marsanne komt uit de kost school. Zij is de enige dochter van adellijke on bezorgde ouders. Men zou 't onbepaald- ste vertrouwen in haar stellen. Zij is vol maakt. J.ulien. teen bescheiden postbeambte woont tegenover haar woning. Hij houdt het oog op het heen en weer lopen van de betoverende verschijning. ...En de lelijke, schuchtere jongen wordt spoedig smoorlijk verliefd op het jeug dig meisje dat door hem als het mooiste en het zuiverste wezen ter wereld wordt aanzien. De avond van haar verloving met de Graaf de Vertheuil. en vóór het bal, be loert Julien. als naar gewoonte, Thérèse. Plotseling, 't lijkt hem als een droom toe. ziet hij Zijn Engel uit het venster leunen. Zij lacht hem tegen en mompelt kom Thérèse wacht Julien op aan de dienst ingang van het kasteel. Met kloppend hart volgt hij haar tot in haar jonge- meisjeskamer. Hiér. dwingt Thérèse hem de belofte af haar een zeer grote dienst te bewijzen. In ruil daarvoor belooft zij hem gelukkig te maken. De jongen, geheel onthutst, belooft. Dan. doet zij '1 gordijn van het maagdelijk bed open en toont hem het lijk van haar zoogbroeder. Colombel. Maak hem weg... De rivier...» Meer kon ze niet zeggen, daar men haar kwam halen om het bal in te zetten. Julien voltrekt, in een nare omgeving, zijn afschuwelijke taak. Ten koste van ongelooflijke moeilijkheden en aan vele valstrikken ontwijkend, slaagt hij er toch in het lijk uit de weg te ruimen en het in de rivier te gooien. Julien heeft gewetenswroeging. Heeft men van hem. buiten zijn wil, niet een medeplichtige aan een misdrijf gemaakt Thérèse onttrekt zich aan het bal. gaat weer'naar Julien toe, die haar om uitleg vraagt liet meisje vertelt hem dan de afgrij selijke waarheid. Colombel was eerst speelgenoot en te vens zowat de verschoppeling van het jon ge njeisje. Sedert lang was hij haar min naar geworden. Op 't ogenblik van haar verloving pleegt hij een verfoeilijke afdreiging. In een vlaag van woede en geheel buiten zich zelf. heeft ze hem met een kandelaar dood geslagen. CINEMA COLISECM: CARGAISON CLANDESTINE met Luis Mariano, Kate de Nagy en Pierre Renoir. Ricardo Mendi komt met zijn zigeuner orkest terug te Parijs, na een succesvolle omreis door gans Europa. Hij verheugt zich reeds op een welverdiend verlof. Darbois. zijn onvermoeibare impressa- rio, heeft het echter reeds anders aan boord gelegd en pas te Parijs, kan het orkest inschepen voor San-Juano. in Zuid Amerika. In het prachtige cabaret Eldorado dat zijn deuren voor de eerste maal opent en eigendom is van de rijke Mevrouw Elme, doet het orkest zijn optreden. Gans de elite van San-Juano is aan wezig de gouverneur, de politieprefect, de admiraal van de vloot, de koning van de goudmijnen, van de petroleum, enz... Mila. de zuster van Ricardo Mendi. is verloofd met José. de uitstekende zanger van het orkest- Doch Mevr. Elme. heeft haar ogen op hem laten vallen, en gedu rende een feest op haar yacht en onder de invloed van de champagne bezwijkt hij onder haar charme. Mila. die zigeunerbloed in de aderen heeft, is uitzinnig van woede en om zich te wreken aanvaardt zij een uitnodiging van Mendoza. de directeur van het caba ret om met hem een restaurant te be zoeken in de Chinese wijk. En zo wordt ze in een angstwekkend avontuur gewikkeld, want een bende die verdovingsmiddelen aanvoert, lost telkens haar waren op verschillende punten van de kust. De politie en de marine hebben een verbitterde jscht op de bende inge zet. maar konden totnogtoe niets ontdekt ken. Een geheimzinnige chef voert het be vel over deze mannen en Mendoza is er Zo heeft zich De Engelals duivel ontpopt. Alle droombeelden zijn voor Ju lien vernietigd. Door berouw en wroeging gepijnigd, dwaalt hij diep in de nacht weg. Des anderen daags, vinden wasvrou wen, het lijk van Colombel in de rivier. Alle bewijzen zijn tegen' Julien. Hij wordt opgezocht. Thérèse. in gewetensangst, zal de waar heid zeggen. Eerst gaat zij haar ouders vinden, dan de Moeder-Overste van de kostschool waar ze werd opgevoed. lV^ar hoe kan men geloven dat het kind met zijn lief voorkomen zó verdorven zou zijn De oorsprong en de opvoeding zijn daar om te getuigen, dat Thérèse niet plichtig kan zijn, terwijl alles tegen Ju lien pleit. Laatstgenoemde houdt zich in het ge bergte schuil Hij zal zich toch verzetten. Zij.i geweten komt in' opstand. Hij zal het niet langer meer dulden dat een on schuldige voor de misdaad van anderen moet boeten. Hij keert naar het dorp terug, vast be raden de waarheid uit te schreeuwen en Thérèse de Marsanne uit te jouwen. De straten van het dorp zijn verlaten. Iedereen is in de kerk of op de plaats om het huwelijk bij te wonen. Inder daad. men viert heden het huwelijk van Thérèse de Marsanne met graaf Henri de Vertheuil. Overvol van woede gaat Julien de kerk binnen. Maar, in die omgeving van wie rook en orgelspel, vóór Thérèse, in 't wit gekleed, met leliën in de armen, begrijpt hij dat alle protest en beschuldigingen hier vruchteloos zouden zijn. Zekere voor- oordelen kunnen nooit overwonnen wor den. Julien buigt het hoofd. Hij verlaat de kerk. Terwijl men hem geboeid, door de jouwende menigte achtervolgd, naar de gevangenis leidt, wordt Thérèse de Mar sanne Gravin de Vertheuil. Naast de durf van Zola voegt zich nog de gewaagde verwezenlijking van het spel door Edmond T. Greville, die zeer trouw de geest van de novelleop het doek heeft weergegeven, trots het risico dat aan dergelijke realisaties verbonden is. De kunstvaardigheid, even gewaagd als het onderwerp, maken samen van deze film werkelijk iets buitengewoons zowat de rechterhand van. Conchita. de vrouw van Mendoza. die aan Mila rekenschap wil vragen voor de uitstap en op het punt alles 'uit te schreeuwen, wordt door de doders van haar gewetenloze man vermoord. In haar angst loopt Mila naar Mendoza. maar daar valt ze te midden op de sluikhan- laars. De mannen van het orkest **tornuL~ door de zaal, springen in de prac-f' auto's van de rijke klanten en zich naar <je Duivelskreek ws- ontscheping zal plaats hebben. r De politie werd inmiddels verwim door een van haar geheime agenter nïl in de rangen van de smokkelaar* li drongen is. en wanneer de muzikaJS aankomen heeft het gevecht tusseR smokkelaars en de politie zijn hoo« I punt bereikt. Intussen kan José Mila den. die hij al zwemmende naar de brengt. De torpedojagers van de marine k. schieten de Cormoran die weigert over te geven; het yacht staat in oraï? Wanneer het gevecht ten eindt de bende aangehouden, kent de verbaz -- van de politieprefect geen grenzen neer hij op het rokend yacht het ziet van Mevr Elme. die in werkelijk- y de geheimzinnige chef was van de bena -o CINEMA FLORA ALOMA, KONINGIN DER EILANDEN met Dorothy Lamour, John Hall, Katherine De Mille en Philip Reed. Met honderden staan de inboorlingen geschaard aan de voet van de heilige vuur berg. een vervaarlijke uitgedoofde krater, om deel te nemen aan een plechtigheid ter ere der toekomende echtgenote van de jonge prins. Aloma. de tienjarige bruid, heeft het geluk niet zeer in de smaak te vallen van Tanoa. haar verloofde van dezelfde ouderdom. Deze is dan ook ten zeerste verheugd wanneer Corky, de enige blan ke op het eiland en raadgever van de koning, hem naar de Verenigde Staten medeneemt. om zijn opvoeding te vol tooien. Vijftien jaren gaan voorbij. Tanoa is op het eiland teruggekeerd, maar botst op een vijandige Aloma. die meent verliefd te zijn op Revo, een neef van de jonge man. Weldra moeten ze tot het besluit komen, dat de oude koning de beste op lossing gekozen had. De twee jonge lieden zijn dan ook akkoord om hun verloving niet te verbreken, daar zij nu werkelijk op mekaar zijn verliefd geworden. dniOats /idvenxes tbZtfcsMUM (MOMA OF THS SOUTH SEAS) $j FAfTicMfi/eatoit Wanneer de oude koning sterft, doet Tanoa zijn gezag van hoofd gelden, door een inboorling die zich aan smokkel over geeft te verjagen. Revo, die jaloers is, en de voorrechten van- hoofd voor zich zou willen nemen, protesteert, zeggende dat het een vriend is. Tanoa handhaaft zijn beslissing, hetgeen voor gevolg heeft dat zijn neef zich aan het hoofd stelt der opstandelingen. Kari, een jonge Eurasische, die in het geheim Revo lief heeft, vindt Tanoa en Aloma in een aangenaam samenzijn Ka-i die hoopt het hart te winnen van degene die zij lief heeft, gaat deze twee aankla gen aan Revo. die een inboorling doodde en Aloma dreigt met hetzelfde lot, in. dien ze haar liefde niet opgeeft voor Tanoa. Aloma tracht Tanoa te overtuigen dat zij hem niet bemint. Deze laatste be sluit daarop naar de Verenigde Staten terug te keren, toen Kari hem bekend maakt dat Revo de moordenaar is De jonge koning besluit Revo van het eiland te verjagen, doch- deze weigert te vertrek ken: Daarop volgt een gevecht. Kari. Re vo en zijn bende worden gedwongen he*, eiland te verlaten. Kari wordt door Revo gedood wanneer zij verneemt dat hij he; eiland bij verrassing wil aanvallen. Ter wijl men op het eiland voorbereidselen maakt voor het huwelijk van Tanoa word; de Hogepriester door een inboorling ver wittigd dat Revo teruggekeerd is, gewa pend met het machinegeweer van Corky Deze laatste belooft Revo aan te houden. Van op een heuvel opent Revo het vuur juist op het ogenblik dat Tanoa en Alom.;, voor de Hogepriester knielen. Deze dode lijk getroffen, stort ten gronde. Eensklaps met een hels geraas, ont waakt de zolang rustig gebleven heilige berg. Een regen van stenen en lava be dekt weldra dit lachend paradijs. De grond splijt open, verzwelgt Revo. De vul kaan wordt terug kalm, terwijl Aloma gaaf en gezond zich in de armen van Tanoa bevindt (In de lokalen van het Kon. Atheneum) DEMONTSTRAAT 11 IEPER Leer techniek zonder moeite Houtbewerking. Metselwerk. Elektriciteit. Mechanica. Vaktekenen. Bekom een goede betrekking dank zij Boekhouden. Handelscorrespondent.- Steno en Dactylo, (praktische oefeningen). Leer moderne talen Frans. Engels. Gij slaagt in het leven dank zij de MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL. Voorbereidende Afdeling. STAATSDIPLOMA'S. Let op het adres DEMONTSTRAAT 11 IEPER Treinen na 8 u. "s avonds in de volgende richtingenRoeselare, Poperinge, Komen. (186) VLAAMSE TOERISTENBOND Lijst der filialen van de Banque de Francedie benzinebons afleveren aar. toeristen. (Z) Zaterdags gesloten. (M) Maan dags gesloten. (Z) Agen (M) Ajaccio: (M) Albi. (Z) AlenconCZ) Angers; (Z> Angow®* me(Z) Annecy (M) Auch (M) Auru- lac CZ) Auxerre (Z) Avigncn (Z> Bar- le-DucCZ) Bay enne,*; (M) Beauvais. CZ) Belfort; CZ) Besanqon CM) BI-**- (Z) Bordeaux; (Z) Bourg <M> Beur--*- (Z) Drive; (Z) Caen(M) Cahors; Cannes; (M> Carcassonne: (Z) ChaiM- s/Saone; (M) Chalons s/Marne: Chambéry (M) Chartres <Z> Chateau Thierry; (M) Chateauroux<M> Cjf montCZ) Clermont Ferrand CZ) mar; (M) Dax(M) Digne(Z) DiJ°n- (M) DraguignanCZ) Dreux<Z) M* nal(M) Evreux (Z) Fontainebleai (Z) Foix (M) Gap CZ) Grasse <Z> noble; (M) Gueret(M) Laval; (Z moges'; (M) Lisieux(Z) Lons-ie- a- nier; (Z) Lyon(M) Macon'z) Mans; (Z) Marseille; (M) Melun Mende; <M) Montauban<M) Mob Marsan(Z) Montpellier(M) Mor»a (Z) Moulins(Z) Nancy; tZ) Nan 1 (M) Nevers(Z) Nice; (Z) Nimes Niort(M) Orléans(Z) Parijs: P' de la Bastille 5, rue du Col. Dnan' Place Malesherbes 1, Bouleva'd pail 48; (Z) Pau(Z) PérigueinG Perpignan(Z) Poitiers; <Z) (M) Le Puy(M) Quimper<Z) Ke" (Z) La Rochelle(Z) La Roches';. (M) Rodez(Z) Rouen(M> St Br1- (Z) St Dié; (Z) St Etienne; <M) (Z) St Nazaire (Z) Saintes Z> <Z) Strasbourg; (Z) Tarbes<Z) (Z) Toulouse; (M) Tours; (Z) (Z) Tulle(Z) Valence; <Z> Va°iv (Z> Versailles; (Z) Vesoul; 1 qjj De banken zijn open Parijsvan t 12.30 u. en van 13.30 tot 15-30 tot Andere stedenvan 9 tot 12 u en 14 tot 16 uur. eid*®* Verdere inlichtingen worden ber 'yjs- lig door de vertegenwoordiger Mr decasteele. V.. Brugse steenweg 1° verstrekt.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 8