WERELDGEBEUREN DE POLITIEKE TOESTAND Zonder Volharding geen Overwinning ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER I Naar een Regeringscrisis PRIJS 2 Fr. ZATERDAG 20 NOVEMBER 1948 VERSCHÜNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS De Heer STRUYE, minister van Justitie, dient zijn ontslag in. ]e JAARGANG Nr 50 HET YPERSCH NIEUWS EN REDACTIE: 34, BOTERSTRAAT, ÏFER Fosu-heckrek. 4«1.73 <L. DÜMORTIER) Ml. I aM» WW ABONNEMENTSPRIJS EEN JAAR 100 FR. Volharden is volhouden, is een be gonnen werk niet in de steek laten, maar het voleindigen. Wat een groot leger zouden al dezen vormen die vol goede wil een zaak zijn begonnen, maar die, helaas de moed niet gehad hebben om hun wil door te drijven tot wanneer ze het doel van hun verlangen of van hun streven hadden bereiktEre daarom aan hen, die zich door geen tegenkantingen hebben laten van de wijs brengen, voor wie mislukkin gen niet telden en- die herhaaldelijk hetzelfde werk hebben hervat, hoe onaangenaam het ook was of wat een afkeer het ook mocht opwekken. De grote Amerikaanse schrijver Emerson drukte zich eens als volgt uitEindig elke dag en maak er mee gedaan. Je deed wat je kon, maar je beging ongetwijfeld ook sommige flaters en absurditeiten vergeet ze zo vlug als je kunt. Mor gen komt een nieuwe dag je zult hem goed en rustig beginnen en ver vuld van een te grote fierheid om gehinderd te worden door uw oude dwaasheden. Zó moet het zijn. Vasthouden Eens dat ge u een doel hebt gekozen en dat ge de mogelijkheid van sla gen hebt erkend, dan moet ge er u aan vastklampen en niet meer los laten, tenzij de lichamelijke krach ten te kort schieten. Tegen wind en tij in, ondanks laster en onbegrip, vasthouden immer vasthouden En niet vandaag beginnen en morgen het bijltje er bij neerleggen of slechts een deel te doen van wat nodig is. In verband met het bovenstaande haal ik enkele lijnen aan van Lord HaldaneAllen, of bijna allen, krijgen wij in ons leven een redelijk aantal kansen. Maar dikwijls kunnen wij ze niet aangrijpen en nog vaker gaan wij ze voorbij, onbewust dat ze vóór ons liggen. Zorg dat ge kennis vergaart, en moed hebt tot aanpak ken. En als ge na rijp beraad tot een beslissing gekomen zijt, pak dan aan met vast en onwrikbaar besluit om te volharden A In de overwinning van de hinder palen. in de uiteindelijke zegepraal ligt ten slotte de vreugde van het werk. Niemand in dit leven, handarbei der noch arbeider van de geest, zal slagen zo hij geen volharding bezit. «Wie hervormen wil, blijft en staat voor zijn zaak wie heengaat verlaat haar en geeft haar op.Wie zó op de vlucht slaat, is geen moedig man. Zonder volharding geen materiële noch zedelijke overwinningenEen prachtig voorbeeld van edele volhar ding en standvastigheid is gans het leven van de grote Edison geweest Eens werd hem de vraag gesteld of zijn uitvindingen soms plotselinge ingevingen waren, en hij antwoord de hieropIk deed nooit een mij ner uitvindingen rechtstreeks of on rechtstreeks door het toeval, tenzij misschien de fonograaf. Wanneer ik ten volle overtuigd ben dat het de moeite waard is een resultaat te be komen, dan ga ik steeds vooruit en doe de ene proef na de andere. Als ik iets begonnen ben dan Zijn mijn gedachten er altijd mee bezig, en ik heb geen rust vóór het klaar is. En enkele dagen geleden verklaar de Prof. Piccard, de diepzeeonder zoeker nog, na zijn niet volledig ge lukte duikproeven Ik ben hele maal niet ontmoedigdIk hoop in tegendeel dat de zaak maar uïtge steld is, want wat wij bekomen heb ben bewijst ontegensprekelijk dat wij op de goede weg zijn Zó moet het ook gaan in de strijd tegen onze gebreken. Een voortdu rende, gestadige strijd moet dit we zen en dan zal de overwinning ko men en onze vreugde in het leven hoog laten oplaaien. Zo zal onze strijd tegen de leugen, tegen de gramschap, tegen de haat waarvan de wereld nog zo vervuld is, tegen al de tekort komingen jegens onszelf en onze naaste, met vastberadenheid en vol harding gestreden worden. Herinneren wij ons daarom ten slotte nog de wijze woorden van de grote Engelse filosoof Thomas Car- lyleStrijdt steeds door, moedige en trouwe harten, en weifelt niet, 't zij het lot u gunstig of ongunstig gezind is. Even waar als de zaak is waarvoor gij strijdt, even zeker is ook de overwinning REBA. Woensdag 17 November 1948. WEER WANORDELIJKHEDEN IN FRANKRIJK. Het blijkt nog steeds niet goed te gaan frankrijk Want nu zijn weer ernstige onlusten tosgebroken: in de havens van Nazaire en Nantes werd gestaakt en te Suresnes schoten betogers op de poli- lle Anderzijds zijn drie politiebeambten n un autobestuurder door betogers ont wapend geworden en in een vrachtauto aar een onbekende bestemming wegge- oerd nadat ze getracht hadden een $a- menscho ing op de Place du Marché, te rassac-ies-Mines. uiteen te drijven. De gefs hebt)en vervolgens een betoging Tp eP en een 'abl"iek doen ontruimen t,,p„son?am b'i Douai. hebben vechtpar- to» Plaats Sebad tussen een groep be- tiS' °,nder leidinB van de kommunis- vj. a'gevaardigde Ramette en leden r ae rePublikeinse veiligheidskompag- ie van traangas gebruik maakten. £a^™e toestand in tiiTseop16", d?en de r°nde dat de 8roep men a^n a GauUe geen deel wil ne" :en tot T h n'eVWe "gering. ZÜ wach- stemmen LlL meerderheid der °P rneuu-p^ 8n zuIlen dan Frankrijk •eert h Weg8n l8iden Zelfs wordt be- acxj ver^ g-?D/eraal de Gaulle nu reeds hoofd van "d dat z0 bii aan het men hi. a meuwe regering moest ko- <r.eretl:a° weigeren zou de militaire eerden van bet Westen te aan- Oet R* p -frdere bepaalde geruchten zou van de rL. ierre de Gaulle, de broeder te Pan - neraaJ verleden week verkozen he: v'„w,f meer kandidaat stellen voor ^kïrzittersambt. maar zou het nu eerder zijn stem geven aan Diethel. voor malig minister van Oorlog. Bij het begin van het nieuwe jaar, over zes weken dus, moet in beide kamers immers andermaal een voorzitter gekozen worden. Onder die omstandigheden zou het R. P. F. lie ver de einduitslag van de verkiezingen voor de Raad van de Republiek afwach ten er moeten namelijk nog 17 afge vaardigden gekozen, worden, van wie 12 pas op 19 December daar het defini tieve beeld van de vergadering pas dan zal bekend zijn. HOE STAAT HET MET DE BLOKKERING VAN BERLIJN Daar komt evenmin licht in de duis ternis. De Amerikaanse minister van Landsverdediging, James Forrestal, heeft, alvorens Berlijn te verlaten, verklaard dat de luchtbrug jaarlijks ongeveer 100 millioen dollar kost, maar dat het een goede investering is, daar zij de vrede in de wereld vrijwaart. Anderzijds wordt heden uit Frankfort bericht dat de Amerikaanse militaire gou verneur in Duitsland, generaal Clay, ver klaarde dat de Westerse mogendheden het voor 90 eens geworden zijn over het bezettingsstatuut voor West - Duits land. Zonder nadere inlichtingen te ver schaffen, zegde generaal Clay, dat ver scheidene punten waarover meningsver schillen bestonden uit de weg geruimd werden. HET PALESTIJNS GESCHIL. De Veiligheidsraad heeft aan de Joden en aan de Arabieren opdracht voor een onmiddellijke wapenstilstand in Palesti- na gegeven. Of deze opdracht zal inge volgd worden door beide kampen is ech ter nog een open vraag. Want ook in Pa lestina schijnt de vrede nog heel ver ver wijderd te zijn. WELDRA EEN COALITIE-REGERING IN CHINA Er worden nog steeds besprekingen ge- oerd tussen de kommunistische vertegen woordigers en die van de groepen die te genover maarschalk Tsjang - Kai - Sjek staan. Te Hongkong meent men in dissi dente kringen dat deze besprekingen bin nenkort zuilen leiden tot de vorming van een coalitieregering onder voorzitterschap van generaal Maotsetoeng. De Chinese troepen hebben nu de ont ruiming van Paoting begonnen, een be langrijk strategisch punt en hoofstad van de provincie Hopei. De kommunisten zou den nu reeds tot 60 km. van Paoting zijn doorgedrongen. Men meldt bovendien dat twee provinciehoofdsteden. Kaifeng (Ho- nan) en Tji'nan (Tsangtoeng). in handen van de kommunisten zijn gevallen- In regeringskringen te Nanking wordt verklaard, dat de legergroep van gene raal Sjioesjingsjoean. die ten Westen van Hsoetsjoe staat opgesteld, bevel heeft ge kregen op het oostelijk front post te vat ten en de door generaal Hoeangpotao ver dedigde stellingen te heroveren. DE BALKANKWESTIE. Voor de jongste oorlog was de Balkan steeds het tedere punt in Europa. Ver leden Maandag werden nu eindelijk in het Palais de Chaillot vredesbesprekin gen van Griekenland en, zijn nabuur- staten. Zuidslavië. Bulgarije en Albanië begonnen. Daarmede werd de eerste po ging gedaan sinds de jongste oorlog, om de Balkancrisis op te lossen. SPECTATOR. MAARSCHALK MONTGOMERY TE BRUSSEL. Zondag laatst had de Maarschalk te Brussel een conferentie met de stafhoofden. We zien hem hier bij zijn aankomst te Evere, waar hij verwelkomd werd door Sir G. RKNDELL, ambassadeur van Groot-Brittannië, en door de vertegenwoordigers der Belgische en Engelse lucht- en landlegers. Woensdag 17 November 1948. DE GENADEVERLENINGEN. Men is mistevreden over de heer minis ter Struye. Mendat is enerzijds de Katholieken, omdat de heer Struye nog almaardoor terdoodveroordeelden laat te rechtstellen. maar deze menis thans ook een groep weerstanders en Socialis ten. die de heer Struye verwijten dat hij te gemakkelijk de doodstraf in levens lange hechtenis omzet. Het is vanzelfsprekend steeds zeer las tig voor elkeen wel te doen. Maar de mis tevredenheid over de heer Struye, minis ter van Justitie, heeft thans plots een ge weldige uitwerking gekregen, zelfs tot manifestaties en interpellaties in Kamer en Senaat, en... dan nog wel zo fel, dat er momenteel een regeringscrisis gevreesd wordt, op grond van de genadeverle ningen We citeren dit feit, zonder er eigen beschouwingen aan te wijden, als voorname politieke toestand. De heer Spaak, heeft uitdrukkelijk ge vraagd, dat de bedoelde interpellaties in Kamer en Senaat zouden uitgesteld wor den tot morgen, Donderdag, opdat hij deze besprekingen wenst bij te wonen. We mogen ons dan ook aan belangrijke verklaringen verwachten, zowel vanwege de heer minister Struye als vanwege de premier. Gisteren en vandaag hadden voor het parlementsgebouw te Brussel manifesta ties plaats uit protest tegen het verlenen van genade aan de terdoodveroordeelden Boverouille en Surin. Ook wordt nu ge meld. dat de heer De Kinder, volksver tegenwoordiger uit Oostende, bij de mi nister van Justitie een verzoek om inter pellatie heeft ingediend, betreffende het verlenen van genade aan de gewezen op perbevelhebber der Zwarte Brigade, Jo ris Van Steenlandt. HET VROUWENKIESRECHT. Door de heren Buisseret, Dierckx, Gil- lon en Mevrouw Ciselet werd gisteren in de Senaat een wetsvoorstel (ingediend, waardoor het kiesrecht voor de verkiezin gen voor de wetgevende Kamers zonder verder verwijl tot de vrouwen uitgebreid wordt. In de toelichting tot dit wetsvoor stel wordt er op gewezen, dat zo het thans tot een ontbinding van het Parlement moest komen, de vrouwen, volgens de wet van 25 Maart 1948 niet aan de verkiezin gen zouden kunnen deelnemen. Zodra de kiezerslijsten dan echter zouden herzien zijn, zou er tot nieuwe verkiezingen moe ten overgegaan worden. De democratie is echter niet gediend met te veelvuldige verkiezingen. Daarom meent men dat het gewenst is, dat, zo zich een ontbinding mocht voordoen, de vrouwen zouden kun nen deelnemen aan de verkiezingen. Daar om wenst men dat de herziening van de kiezerslijsten zou bespoedigd worden. Om goedgekeurd te worden zal dit wets voorstel echter een meerderheid van twee derden moeten behalen. DE ONDERHANDELINGEN VOORLOPIG GESCHORST. De vergadering van de kontaktcommis- sie van de C. V. P., die voor gisteren was voorzien werd een dag uitgesteld. Het antwoord, dat de onderhandelaars namelijk met betrekking tot de school kwestie aan de socialisten moeten geven. NA DE PROEFNEMING. De Professoren PICCARD en COSYNS zijn verleden week Zaterdag op het vliegveld Tan Evere aangekomen. Ze werden gefotografeerd, omringd door leden van de expeditie en van hun verwanten. Pestfarievcn verhogen van 15 December af Het briefport op 1.75 fr. gebracht. Tijdens een onlangs gehouden kabinetsraad werd besloten de posttarieven te verhogen. Het briefport zou op 1.75 fr. voor het binnenland en op 4 fr. voor het buitenland worden gebracht. De nieuwe tarieven zullen van 15 December af van kracht wor den. werd nog niet medegedeeld. De onder handelingen tussen de socialisten en de katholieken zullen hoogstwaarschijnlijk eerst Vrijdag hervat worden, daar men vooraf de uitslag wil kennen over de in terpellaties van de heer Minister Struye. betreffende de genadeverleningen. Want de wagen schijnt nu aan het rollen ge gaan te zijn, en in dergelijk geval kan wel niemand voorspellen hoe de uitslag zal zijn. POLITIEKE PRONOSTIEKEN. Wat wordt er zoal voorspeld Het is werkelijk kenschetsend, dat al gemeen gedacht wordt, dat zo de huidige regering niet gauw valt, deze toch merk bare wijzigingen zal ondergaan. Aldus spreekt men zelfs over een voorlopig mi nisterie op te richten, dat de Kamers en de Senaat naar huis zou sturen, in af wachting van nieuwe verkiezingen, die echter eerst in de herfst van 1949 zouden plaats hebben. Indien, na een mogelijke val van de regering, verkiezingen zonder de vrouwen moesten plaats grijpen, wordt verondersteld dat de huidige macht der politieke partijen weinig zou veranderd zijn. Men verwacht eerst een grondige wijziging en in elk geval een meer sta biele regeringsvorm, na de verkiezingen, waaraan ook de vrouwen mogen deelne men. Maar in afwachting moet er ook iets gebeuren, kan het land niet aan zichzelf overgelaten worden. De socialisten hech ten groot belang aan de bestrijding van de werkloosheid, die moet verholpen wor den door massale woningbouw en bizon- dere kredieten voor de textielnijverheid De socialisten wensen daarom een meer doorgedreven dirigisme Doch. en dit is in feite de grote twistappel, de preciese oor zaak van de huidige malaisehet gaat om de manier waarop de ekonomie van ons land moet geregeld worden, door vrijhan del of door staatsinterventie. Maar dit wordt teveel in de schaduw gehouden VERANDERINGEN OP TIL. Hoe de uitslagen der eerste dagen nu ook zijn, dat ene feit staat wel vaster zijn politieke wijzigingen op tilEn deze wijzigingen zullen in het teken der nieu we verkiezingen staan. TIJL. 300 gr. ingevoerde boter voor zegel nr 3 Vanaf 15 November geeft zegel nr 3, dragende de datum van 1-11-1948. recht op een bijkomend rantsoen van 300 gr. ingevoerde boter. WWN*mWNWWPI>IHUü"[C»f»», Donderdagnamiddag hadden m de Ka mer. de interpellaties plaats in verband met de genadeverlening aan de terdood veroordeelden Boveroulle en Surin. Nadat de Heren Collard (soc.) en Pier- co (lib.) de minister van Justitie geïnter pelleerd hébben, waarbij zij deze genade verleningen aan de kaak stellen, neemt de Heer Struye het woord. Hij wijst er op dat in ons land, waar totnogtoe de doodstraf nooit werd toe gepast, reeds 233 terechtstellingen plaats hadden. Indien er dan toch gevallen van genadeverlening waren, werden deze slechts toegestaan na rijp overleg. Wat nu de gewraakte gevallen betreft, geeft hij toe dat beiden voor hun misdaden niet te verontschuldigen zijn, doch hij wijst er op dat beiden niet wegens moord of doodslag veroordeeld werden, en dat Bo veroulle bovendien een voorbeeldig offi cier was in de oorlog 1914-1918. Hij eindigt zijn betoog met te verklaren dat een wetsontwerp zal ingediend wor den, om te beletten dat de wet Lejeune in deze gevallen, verder nog zou kunnen toegepast worden, wat tot een gebeurlijke vrijstelling zou leiden. Nadat de liberalen nog een motie in gediend hebben, waarin zij hulde bren gen aan degenen die voor de vrijheid stierven en waarin de genademaatregel ten opzichte van Boveroulle en Surin wordt betreurd, komt de Heer Spaak, eerste-minister. aan het woord (zie vervolg blz. 2)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 1