UIT DE STREEK DE REGERING GEVALLEN Reizen en Uitstappen METROPOLE TOURISME Antoon Alliet, Passchendale Het Vraagstuk Yper OORLOGSSCHADE Lening tot Wederopbouw Verwoeste Gewesten 1921 Mw Ch. STRUYVE - DUMON 35, Rijselstraat IEPER DE H. CATHARINA EN HET BEGIN VAN DE WINTER DE BUURTSPOORWEGEN IN ONZE WESTHOEK Zwaar Verkeersongeval te Zillebeke LANCEMARK Drukkerij DUMORTIER ZUIDSCHOTE ZANDVOORDE VLAMERTINGE Leest elke week HET YPERSCH NIEUWS» TPEESCH NIEUWS Bli. 2 M-11-1M8 Hij verklaart dat de minister van Jus titie altijd ter goeder trouw gehandeld heeft en wi.st ap de motie van vertrou- was goedgekeurd in .de Senaat- op II februari 1948. na dé interpellaties over de moordenaars N-an 'Óiarlero* Hij hoopt eenter dat men in ons land spoedig zal kunnen terugkeren tot de be ginselen die pleiten voor een afschaffing van de doodstraf Hij verheugt zich over de waardigheid van het gevoerde debat er stelt de vraag of de minister in deze twee aangehaalde gevallen, zich niet men selijkerwijze kon vergissen. Op voorstel van de heer De Vleeschou- wer. wordt de zitting daarop voor een twintigtal minuten geschorst, om aan de partijen toe te laten stelling te nemen Bij de hervatting van de zitting dient de heer Coliard (soc een motie in. waar bij hulde wordt gebracht aan de minister van Justitie als oud-strijder en weer- stander doch waarbij de genadeveriening aan Boveroulle en Surin wordt betreurd De Heren De Schrijver en De Vleeschou- wer (C. V. P.) daarentegen, dienen een motie in. waarin bepaald wordt, dat na de interpellaties gehoord te hebben, de Kamer overgaat tot de dagorde De Heer Coliard verklaart daarop dat de uitleg van de heer Struye hem niet voldeed en dat de ingediende motie de vertolking is van de uitgedrukte spijt. De Heer Voorzitter laat daarop eerst stemmen over het wetsontwerp der rech ten en voorrechten der Schatkist, wat aan de Kamerleden nog toelaat de gevolgen van deze interpellaties te bespreken Na deze stemming neemt de Heer Struye nogmaals het woord. Hij verklaart getroffen te zijn door de hulde aan hem gebracht, doch dat men voor twee ver schillende moties staat. En daar hij niet wenst dat zich tussen de twee groepen van de regeringsmeerderheid een scheu ring zou voordoen, zal hij bij de Prins Regent zijn ontslag aanbieden. Daarop verklaart de Heer Spaak dat het daardoor niet nodig is over de in gediende moties te stemmen, daar hij wenst met de leden van zijn kabinet de toestand te onderzoeken om gebeurlijk het collectief ontslag van de regering aan te bieden. Daarop wordt de vergadering geheven O Bij het ter perse gaan vernemen we dat de Heer Struye deze morgen zijn ontslag aan de Prins-Regent heeft aan geboden. waarna de Heer Spaak, hel ontslag van zijn cabinet aan de Prins- Regent heeft aangeboden. Daarna kwamen de ministers in cabi- netsraad bijeen. AUeen de heer Huys- mans. die in het buitenland vertoeft, was afwezig. Na deze beraadslaging, die een half uur duurde, deed de Heer Vermey- len, minister van Binnenlandse Zaken een mededeling aan de pers. Hij verklaarde dat gezien de besprekingen tussen B. S. P- en C. V. P. nu toch ten einde waren, de regering het nuttig geoordeeld had af te treden, om het werk van de nieuwe ka binetsvormer niet te bemoeilijken. Als tijdelijk minister van Justitie werd de heer Wigny, minister van Koloniën, aangeduid. De Heer Spaak had daarna een bijeen komst met de Heren Vermeylen en Eys- kens Rond deze middag werd hij door de Prins-Regent ontvangen. Vertegenwoordiger voor IEPER en OMLIGGENDE Roger DEMEY Elverdingestr. 9. - Tel. 585 In aansluiting met de stappen gedaan door de heer volksvertegenwoordiger Je- room Stubbe, om het vraagstuk leper bij het verslag van het Vlaams Econo misch Verbond, grondig te laten onder zoeken. ontvingen we een schrijven van de heer Stubbe. Daarin meldt hij ons dat naar aanleiding van de vraag van het V. E- V overgemaakt aan de Handel en Nijverheidskamer van leper, om een be voegd specialist ter behandeling van deze zaak. aan te duiden, deze de Heer Ber nard Steverlynck. directeur der N V Weefautomaten Picanol. aangeduid heeft Wij kunnen ons met deze aanduiding verheugen, daar de Heer Steverlynck. o. i. de best geplaatste persoon is om de be langen van onze streek met succes bij het Vlaams Economisch Verbond te beharti gen Naar het THEATER te RIJSEL op: ZONDAG 21 Nov. te 13 u.. Theater Se- bastopolDE LUSTIGE WEDUWE van Franz Lehar. DONDERDAG 25 Nor. te 18 u Opera FAUST, met Paul Cabanel. ZONDAG 28 Nov. te 13 u. naar het we reldberoemde meesterwerk van Pagnol MARIUS (Sebastopol) en naar FAUST (Opera) Prijs van bel vervoer45 Fr. Laat U tijdig inschrijven! (1035) ZITDAGEN De Coöperatief voor Oorlogsschade zal op de volgende gemeenten een zitdag houden waar de geteisterden zich kun nen wenden voor alle inlichtingen welke hun oorlogsschade betreffen. Maandag 22 Nov.leper en Komen- 1 LOT VAN 1.000.000 FR. Trekking van 13 November De uitslag van de 50e trekking van de lening tot Wederopbouw luidt: 1000 000 fr Reeks 234 nr 0905. 1 LOT VAN 250.000 FR. Trekking van 13 November De uitslag van de 208e trekking van de Verwoeste Gewesten luidt: 250-000 fr.Reeks 89787 nr 11. 100.000 fr.Reeks 45.468 nr 20. 50000 fr de reeksen: 109.806 nr 6 128.064 nr5 193 554 nr 15 De andere nummers van die reeksen en alle nummers van een aantal andere uitgetrokken reeksen, zijn betaalbaar met 250 fr. Voor het KLEDEN van UW KLEIN TJES. GEEN ZORGEN MEER jWENDT U TOT HET HUIS VOOR KINDERARTIKELEN Manteltjes Kinderkleedjes Voorschootjes Barbpteusen Kinderkostuumpjes Doopartikelen Verven - Nieuw wassen - Droogkuisen - Rouw in 12 uren (150) Met de officiële uitspraak, dat de win ter op 21 of 22 December begint, zijn al len het niet eens. In de folklore noemt men de 25e November, de naamdag van de H. Catharina van Alexandrië. als de begindatum van het barre jaargetijde. Het volksgeloof beschouwt deze dag als een merkeldagd w. z. als een dag. die de weersgesteldheid van de komende periode beïnvloedt. Wie was de H. Catharina Men vindt deze heilige soms beschreven als een dochter van de gouverneur van Alexan drië. die een uitstekende opvoeding had genoten. Met haar buitengewone kermis stak zij ver boven haar vrouwelijke tijd genoten uit Later gaat ze tot het Christendom over. Zij betoont zich dan een ware heldin des geloofs. Voor de rechter gesleept, weet ze zijn listige vragen afdoende te beant woorden en door haar disputen, die zij met verschillende wijsgeren heeft, wor den vijftig van hen tot bekering ge bracht. Zelfs moeten Faustina, de gema lin van de keizer Maximinus en Porfyrius de bevelhebber met zijn soldaten, tot be ter inzicht zijn gekomen. Het zestienjarige meisje wordt zelfs gedoctoreerd en haar vroegere bestrijders worden haar beste verdedigers. Een ding weigert Catharina met grote beslistheidtrouwenDe mooiste aan zoeken wijst ze van de hand en om aan de aandrang tot een huwelijk met een keizerlijk officier te ontkomen, vlucht ze naar een stad en sticht daar een klooster. Hier leeft ze. afgezonderd van het ru moer der wereld, onder de naam van Damiana Niet lang daarna echter trekt keizer Diocletianus naar het klooster op. neemt dit in en voert de vrome kloosterzuster als een gevangene mee. Wanneer ze nu ook nog weigert in het huwelijk te tre den. veroordeelt de wrede vorst haar tot de dood op het rad een werktuig met scherpe punten, die haar lichaam zullen doorboren. De overlevering vermeldt echter, dat het marteltuig in stukken springt, zodra de veroordeelde er op wordt gelegd. Daar na laat de keizer haar onthoofden. Veer tig andere zusters, die haar willen vol gen tot in de dood. sterven met haar (305). Sedertdien beschouwt men de H Ca tharina als de beschermheilige van on getrouwde dames. Volksgebruiken. iRond de 25e November zijn enkele volksgebruiken geweven. Welke een inte ressant karakter dragen. In Frankrijk viert men op deze dag het Fête des Midi- nettes of het Fète des Catharinettes omdat men de H. Catharina. zoals wij hierboven reeds zeiden, beschouwt als de beschermster van ongetrouwde vrouwen. Dit feest wordt op uitbundige wijze ge vierd en reeds dagen tevoren zijn de on gehuwde dames bezig met het maken van papieren mutsen, soms van gehele pa pieren costumes, die zij op dit vrolijke volksfeest zullen dragen. Voor haar wor den ook bals gegeven, waaraan dus geen getrouwde vrouwen mogen deelnemen. Elders laaien hoog de Catharina-vuren op. Vuren hebben in het volksgeloof vaak reinigende kracht. In Elzas-Lotharingen dragen die dag alle meisjes, ouder dan 29 jaar een witte, en jonger dan die leef tijdsgrens. een rode kap. op het hoofd, als ze naar de kerk gaan. In sommige streken van ons land heerst nog het oude gewoonte recht, om alle koeien, die op het bovengenoemde datum nog in de weide lopen, te mogen melken, want Met Katrijn Moeten de koeien aan de lijn. Het vee hoort dan immers op stal te staan. Dit gratis koeien melken noemt men wel het Sint-Cathrijnmelken. VERZOEKSCHRIFT OPGESTELD EN AFGEGEVEN DOOR DE BURGEMEES TERS VAN MKRKEM RENINGE OOST- VLETEREN WESTVLETEREN. KROM- BEKE BETREFFENDE HET VRAAG STUK VERBONDEN AAN HET BE HOUD VAN DE BUURTLLIN DIKS- MUIDE - IEPER - POPERINGE Mijnheer de Gouverneur. De Buurtspoorwegen werden in onze streek aangelegd over een vijftigtal jaren Reden daarvan a) Hei verbeteren der betrekkingen lussen stad en dorphet toenemen van de handel en het vervoer van de land bouwproducten ter verwerking naar de grote bevolkingscentra en de nijverheids centra. per klein en daarna verder per groot spoor. b) de ontoereikendheid van de vervoer middelen op de baan op dat ogenblik. Het privaat initiatief vond op dat ogen blik noch middelen, noch kapitalen om aan die stijgende noodwendigheden het hoofd te bieden. De Openbare besturen hebben dan aan die toestand verholpen. De oprichting van het buurtspoorweg- net heeft aan alle verwachtingen voldaan en heeft het hoofd geboden aan alle moei lijkheden. Twee oorlogen zijn daarvan het bewijs. De techniek heeft nu medegebracht dat het vervoer per klein spoor verouderd is en dat naar nieifwe middelen dienen uitgezien om die toestand te verbeteren Twee kwesties stellen zich hier a) Welke verbeteringen zijn aan te brengen op technisch gebied aan het buurtspoorwegnet Vraag op te lossen door de technische diensten der buurt spoorwegen. b) In geval de ingevoerde en in te voe ren middelen' geen voldoende verbete ring daar brengen, en dat het vervoer op de baan zich opdringt dan stelt zich in dit laatste geval een dubbele kwestie 1) Technische kwestie: onze banen be antwoorden niet aan het modern auto vervoer en nog veel min aan de eisen van een regelmatig personen- en goede renvervoer per autocar en autocamion Deze technische kwestie is op te los sen door de technische provinciale dien sten die hierin de raadgevers zijn der gemeenten. 2) Financiële Kwestie: Wel mag ver ondersteld worden dat het privaat initia tief en de private techniek bekwaam is voldoende kamions en autocars in te stel len om het vervoer te verzekeren, maar het zijn de openbare besturen die de kwes tie der wegen moeten oplossen en de financering er van doen. Hier staan we dan voor een kringloop Vijftig jaar geleden hebben de open bare besturen millioenen en millioenen moeten ter beschikking stellen van het probleem van het verkeer: omdat, finan cieel. het privaat initiatief dit probleem niet kon oplossen Nu vraagt men weder om aan de openbare besturen millioenen en millioenen om het probleem der wegen op te lossen. Daardoor echter zullen de openbare besturen met eigen gelden een werk vernietigen dat ze zel( hebben op gericht en waarvan ze in lange tijd. de financiële lasten moeten dragen. (De le ningen der buurtspoorwegen slaan op 90 jaar). Er is tot nog toe geen bepaalde oplos- sifig gevonden in de financering van het verbeteren van het wegenisnet. Noch de Staat, noch de Provincie, noch de ge meenten hebben daarvoor de gelden. Ook technisch gesproken is de kwestie niet opgelost. Wel is in het projekt der hervorming van de gemeentelijke finan ciën gesproken over een herindeling van de banen en een ganse hervorming van het wegenisnetmaar beslissingen zijn niet genomen. Iets is zeker, dat de gemeentelijke finan ciën in zake verbetering van gemeente lijke wegen van groot verkeer geen op lossing kunnen brengen. En dat dit de eerste kwestie is die dient opgelost te worden vooraleer de verdwijning van de buurtspoorwegen te onderzoeken. Dat ondertussen een oplossing dient ge\onden te worden in zake het stijgende tekort der uitbatingskosten van het buurt spoorwegnet zal niemand betwisten Diensvolgens wordt voorgesteld a) Dat een kommissie zou gevormd worden om gans de kwestie te onder zoekenzowel wat betreft de aan te bren gen verbeteringen, aan het buurtspoor wegnet en de uitbating ervan, als van een verbetering van het wegenisnet. die het instellen van autocars of autocanaions met zich zou brengen Eveneens zou moe ten onderzocht worden in welke toestand het buurtspoorwegpersoneel zich zou be vinden bij een gebeurlijke en geleidelijke verdwijning van het spoor. De besluit- sel°n der kommissie zouden dan moeten voorgelegd worden aan de openbare be sturen ter zake betrokken b) Dat in afwachting, geen veranderin gen zouden gebracht worden aan het hui dig personenvervoer per spooren dat het uitbatingstekort zou afgedragen wor den door de openbare besturen in ver houding tot de ingeschreven kapitalen. Dat. voor wat betreft het tekort val lende op de gemeenten dit tekort zou gedekt worden door alle gemeenten, lig gende langs het spoor, in verhouding der bediende bevolking. In afwachting dat ons verzoekschrift zal onderzocht worden, stellen wij ons categoriek tegen de afschaffing en de vervanging door autobussen, vooraleer de voorgestelde commissie uitspraak zal ge daan hebben Ter hoogte van het Kantientjedeed zich Donderdagavond omstreeks 18 uur, een zwaar ongeval voor. Daar de genaamde Michel Depuydt. brouwer van Wvtschate. op deze plaats door iTe Velde». Belgisch volkslied ter wijl Heer R Pecceu een bioemkrwl neerlegt. De vlaggen plaatsen zich V--"* ter de Engelse graven «The last post God save the king. Marseillaise. Namen de weerstand legt D Dezeure een y- l neder. Intussen is de Engelse afvaarjj0 ging aanwezig. Nu in de auto's naar A plaats waar voorheen het prachtig ge met zijn auto een- panne gekregen had. denkmaai stond der Fransen. - iA oAnoalr van T :ii_- was hij op de weg bezig de oorzaak van het defect te herstellen toen een camion- te van Kortrijk. uit de richting van leper kwam gebold Verblind door de lichten van een auto. die uit de tegenovergestelde richting kwam. reed de camionette de heer Depuydt aan, die Herbij zwaar gekwetst werd. Dokter Vandevelde van Zillebeke. die in middels bijgeroepen werd. diende het slachtoffer de eerste zorgen toe. Door de diensten van het Rode Kruis van leper, werd hij vervolgens naar de kliniek over gebracht waar men vaststelde dat be nevens inwendige kneuzingen, het bek ken gebroken was. CINE ROYAL Deze week op Zater dag en Zondag, het grootste lachsucces van het seizoen, met de dikkenen de dunnenLaurel en Hardy in WAT EEN WARBOEL Lachen en steeds maar lachen Opgelet: Donderdag 25 Nov. te 7.30 u- optreden van het beroemde kleinkunst- gezelschap DE YROLIJKE IER uit Brugge. Hebt U ze nog fiiet gezien Kom dan stellig zienHet is prachtigWie niet komt zal er spijt van hebben Kaarten op voorhand te bekomen in Ciné Royal, Statiestraat. DODELIJK ONGELUK Verleden week Vrijdag was A Parmentier, zoals dit regelmatig het geval is, met de boter van de melkerij, per camion naar de magazijnen van de Belg. Boerenbond te Brussel gereden. Hierbij was hij verge zeld van zijn 22-jarige neef Michel Cal- lewaert. Bij het maneuvreren voor de nauwe ingang van het magazijn, geraakte Callewaert plots tussen de muur en de vrachtwagen gekneld. De ongelukkige, welke de" borstkas was ingedrukt, werd in allerhaast naar het hospitaal overge bracht. De beste zorgen mochten even wel niet meer baten en enkele uren later was het slachtoffer overleden Onder een overgrote volkstoeloop werd de veronge lukte Donderdag laatst alhier ten grave gedragen. champs La Marseillaise De Frai^ afvaardiging legt een bloemtuil neder God save the king De Engelsen bren gen een kroon aan De Brabangonne Onze voorzitter A. Durnez brengt hulde aan de Franse gesneuvelden. Terugtocht bij ons lid J. Arteel en te 12 uur "feest maal in het lokaal bij Mevr. Vander- meersch Marcel, 't Was goed. ja. zeer goed. Gezellig samenzijn en te 15 uur komt de vlag buiten. De muziekkapel van Boezinge onder leiding vam M. Oscar Quaghebeur speelt het Belgisch Volks, lied. Volgt een wandelconcert bij de le. den en te 19 uur zijn we terug in het lokaal waar we een prijskaarting hou- den. De uitslag in 't jongmannen: 1) De. corte Omer en Pecceu Remi. Manillen 1) Desmet Jozef en Huyghe Roger2, Biootacker Maurice en Lobelle Maurice- 3) Arteel Jules en Decoodt Michel; 4» De. ccrte Maurice en Pecceu Engel Welge lukte inhuldiging en nog vele jaren CONTROLEBOEKEN voor BEEN HOUWERS REGISTERS voor de verkoop van ALCOHOL (nieuw mo del) zijn steeds te verkrijgen ter SPOBTA - AVOND Op Zaterdag 20 November 1948 te 19.30 uur stipt in de to neelzaal. Vier uur aangenaam en sportief verzet. BRIEK SCHOTTE WERELDKAMPIOEN komt naar Zuidschote. Ziehier het programma Cinema filmen. 1 Ontvangst der Belgische renners bij Z M Koning Leopold III 2. In Memoriam Richard Depoorter. 3. Voetbalmatch België-Zwitse^lapd. 4. Spa-Waregem met Florent Rondelé. 5 Wielerkampioenschap van België. Achiel Buysse 6 Wereldkampioenschap Valkenburg Briek Schotte. 7 Ronde van Frankrijk 1948 met Flo- rent Rondelé 8 Kluchtfilm. Boksmatch. Mickey Mouse. Spreekbeurt door Z. E. H. De Geeter over Sporta. Intervieuw door Dries Desplenter van Briek Schotte, Rondelé Florent, Cloet Jo zef, Delbecque Julien, Depoorter Lucien Minne Maurice en Meersman Roger. Grote kosteloze tombola. Daarvoor telt de ingangskaart. 20 fr. te bekomen bij het bestuur of aan de deur der zaal. Allen vriendelijk uitgenodigd en wel kom Namens Sporta en Wielers-Suppor tersclub Hoger-Op Zuidschote. WIELER SUPPORTERSCLUB HOGER OPOp Zondag 21 dezer grote alge mene vergadering te 18 u. bij ons lid Dezeure Daniel. Op de dagorde vinden we onder meer Kastoestand Hoe staan we met onze club Betaling van het lid geld 1949 enz... Hiermede nodigen we allen uit tot deze vergadering, leden alsmede deze die met ons sympathiseren, tot steun en hulp van onze renners Rondelé Florent en Cloet Jozef. WINTER MOTO-CROSS LIZERN Wel geslaagd, spijts alle tegenwerking. Vee 1 volk. groot succes. «Les Hardis Abeeloishalen eer van hun werk, en we zeggen hun tot wederziens INHULDIGING DER VLAG N. O. S. S. II NOV. 1948. Toen we te 8 45 u. naar het gemeentesecretariaat gingen, zagen we met voldoening dat bijna alle leden van onze Nationale Oudstrijders en Soldaten- bond post namen om onze nieuwe vlag de groet te brengen. Heer Burgemeester R Pecceu overhandigde de vlag aan onze voorzitter A. Durnez. terwijl onze volks vriend V Petiljon het te velde blaast. De schoolkinderen zingen het Belgisch volks lied. De vlaggen der bonden en gilden buigen de Franse afvaardiging wordt verwelkomd. De t Marseillaisewordt gezongen We stappen op naar de kerk. Vlaggen en deelnemers nemen plaats in de middenbeuk. Plechtige mis. Na het evangelie wijding der nieuwe vlag. Ge legenheidssermoen. door Z. E. H. Pastoor. Diepgevoeld en doordrongen van plicht, en trouw aan nationale vlag, in dienst van God. Vorst en Vaderland was deze uiteenzetting. Ten offer gingen talrijke aanwezigen. Consecratie. Indrukwekkend ogenblik- Te VeldeAlle vlaggen bui gen Tijdens de zegening speelt het orgel de Brabanconne. Nu naar het gedenkmaal onzer gesneuvelden. Libera gevolgd AANSTELLING VAN DE NIEUWE HERDER Op Zondag 21-11-1948 te 2 30 uur 's namiddags zal de Z E. Heer j Tyvaert, voorheen onderpastoor te Eer- negem. plechtig aangesteld worden ah pastoor van Zandvoorde, in vervanging van de Z. E. Heer C. Bouteca. die op rust gaat. De stoet en het belooft een prachtstoet te worden, want ons klein Zandvoordeke zal zich geen moeite spa ren zal gevormd worden op de Grens scheiding Zandvoorde-Geluveld en zal opgesteld worden als volgt 1) Politie; 2) Ruiter met de Nationale Driekleur; 3) B. J. B. ruiters; 4) Oud- Strijders met vlag5) Boerenbond met vlag; 6) Muziek; 7) Werk van de Akker; 8) Kristen Syndikaat9) Schoolkinde ren1) Versierde Velo's. Wagens: 1) Dravers (Paardenkoersen) 2) Smid en Wagenmaker; 3) Wij bou wen; 5) en 6) Toneelkring «Kunstmin»; 7) Boerenwagen8) Kroostrijke gezin nen 9) Hemelwagen. Congregatie van O L. Vrouw; H Ju- lianus te paard H. CorneliusH. Bar- tholomeusGroep meisjesZ. E. Heer PastoorKerkelijke en Gemeentelijke OverhedenGenodigden. DANKWOORD Langs deze weg ne men wij de gelegenheid te baat om in naam van alle_ Zand voordenaars een woord van hulde en dank toe te sturen aan de Z. E. Heer C. Bouteca, die vijftien jaren lang. in tijd van Vrede en Oorlog in wel en wee, het lief en leed van zi n dierbare parochianen heeft gedeeld. Z. E. Heer Bouteca, wij wensen U een welverdiende rust- Ad Muitos Annos. FILMAVOND Op Zondag 21-11-1948 te 19 u. wordt er in de Toneelzaal «De Klokke een filmavond gegeven ten voor dele van de Missie. Kaarten op voorhand bij P. Pauwels BURGERLIJKE STAND OKT. 1948 - Geboorten: Rommens Gilbert, z. v Ge rard.en Decat Flora; Van Isacker Maria d. v. A'mand en Vangheluwe Bertha Huwelijken De Timmerman Alfons, fa briekwerker, en Masschelein Marie-Jean- ne, z. b.Deramoudt Georges, werkman en Hauspie Clara, z. b.Deramoudt Al- bert, marmerbewerker, en Maricou El- friede, z. b- OverlijdensCleenewerck Sylvie. 65 j wed. Behaeghel Augustinus Soetaert Vir- ginie, 75 j., kloosterlinge VOETBAL S. K. Vlamertinge - V. F Gits 4-2. S- K. Vlamertinge zette Zondag 1- zijn zegereeks voort door Gits npet ledig« handen naar huis te sturen. Er dien> nochtans gezegd dat de locale ploeg op verre na zijn peil van vorige Zondag niet evenaarde en zich degelijk moest in spannen om de buit te behouden, nada. de bezoekers een strafschop als cades" kregen. Het enig mooie staaltje uit dez wedstrijd kwam wel van de voet van nu voor Couttenye die het derde doelpunt 0 een juweeltje herschiep Ook het vie doelpunt nam deze speler voor zi n r kening terwijl Hof en Cauliez ook eenmaal roos schoten. De Juniors gaven Poperinge een ring van belang (7-1) en de kadetten v loren het pleit tegen Meenen met 0 -*• Zondag a. s. grote liefdadigheids* strijd ten voordele van wed. A DcUv^ te Waasten. Vertrek om 130 u aan lokaal. ST CECILIAVIERING Maandag -- November viert de plaatselijke Fa De Vlaamse Vriendende St Cec feesten, met volgepd programma Om 9 u.Plechtige Mis voor de waarna optocht bij de muzikanten bergiers. a- Om 1 u. Middagmaal aangeboden het muziekkorps en de ingeschre». Om 4 u.Optocht naar de ZW Roger Provoost. Om 5.30 u.Koffiemaaltijd. Bivjer» Om 7.30 u.Privaat bal in de PRIJSKAARTING Zondag V-er. tengewone prijskaarting in het - begiftigd met 2.500 fr. prijzen, in Riviera, bij Devos J-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 2