YPERS LEVEN THEO Waarheen deze Week? Kosmos Toerisme Reisbureau Ev. BAETE CINEMAS ALLERHANDE NIEUWS ZON DAGDIENST G. DASS0NVILLE, 35, Grote Markt, YPER Tel. 567 STERFGEVAL BEDANKING ZIELMISSEN cc HET YPERSCH N IEUWS Blz 3 20-11-1948 COLISEUM (Tijdelijke ingang langs de D'Hondtstraat). Zaterdag te 8 u.. Zondag te 2.30 u., te 5 u. en te 8 u. Maandag te 8 u Weense Harten, de nieuwste Oostenrijkse productie, met Ma ria Andergast. Paul Horbiger en Hans Moser. FLORA Vrijdag te 8 u Zaterdag te 8 u.. Zondag te 2 30 u.. 5 u.. en 8 uur. Maandag te 8 uur De blauwe Dahlia, een machtige politiefilm met Alan Ladd Veronica Lake en William Beftdix. (Kind. niet toegel.) MAJESTIC Vrijdag te 8 u.. Zaterdag te 8 u.. Zondag te 2.30 u-. te 5 u. en te 8 u. Maandag te 8 uur Kriminele Brigade, met Raymond Cordy. Gisèle Préville en Gilbert Gil. Dinsdag en Woensdag te 8 uur Duisternis, met Steven Geray, Micheline Cheirel en Eugène Borden. OUD IEPER: Zaterdag te 8 u.. Zondag doorlopend van 2.30 tot 8 u. (laatste ver toning te 8 u). Maandag te 8 uur: Soudan, een supertechnicolor met Maria Montez. John Hall en Turhan Bey. Daarbij Penny zoekt een vader, een muzikale komedie met Susanna Foster. David Bruce,. Franchot Tone en Louise All- britton. (Kinderen toegelaten) Dinsdag te 8 uur: Boomerang, een wereldberoemde film. prachtig vertolkt door Dana Andrews en Jane Wyatt. STADSSCHOUWBURG Donderdag, 25 November, te 19-30 uur BRIEK SCHOTTE KOMT! ingericht door Sporta-Ieper. AANRIJDING Aan de hoek van de Cassel- en Rijselstraten, deed zich Zater dagvoormiddag een ongeval voor De autobus bestuurd door Serruys Marcel uit Wervik. kwam van de Rijselstraat naar de Grote Markt gereden, toen op dat zelfde ogenblik de personenauto bestuurd door Vancutsem Roger, uit Varsenaere, van uit de Casselstraat naar de Rijsel straat kwam gereden. Een lichte botsing volgde, waarbij beide voertuigen lichte stoffelijke schade opliepen. VERKEERSONGEVAL Maandag avond omstreeks 20 uur kwam de auto bestuurd door Smet Florent uit Hobo- ker. de Frenchlaan afgereden. Een auto van de firma Vandepoele stond juist vóór de garage, met het gevolg dat de beide wagens elkaar enigszins schaafden, waar door er slechts onbeduidende schade ont stond ZATERDAG 20 NOV. 1948 te 21 uur in de zaal LAPIERE, D'Hondtstraat, 5TRENG PRIVAAT WELDADIGHEIDS BAL met het befaamd orkest van Jaak Asaert, ten voordele van het boekenfonds n van de Oudleerlingenbond van het Koninklijk Atheneum en der Rijksmiddelbare Scholen. Kaarten en PlaatsbesprekingAthe- nem. P. de Montstraat 17. WIELRIJDER KOMT ONDER AUTO TERECHT Geert Vanderghote uit leper kwam Dinsdagnamiddag rond 15.30 uur. per rijwiel tamelijk vlug de Cassel straat afgereden, in dê richting van de Kiekenmarkt. toen de auto bestuurd door Cesar Braem uit leper, uit de De Haerne- straat kwam. De wielrijder werd gevat en ten gronde geworpen. Het rijwiel kwam onder de auto terecht en werd gedeelte lijk beschadigd Ook de auto liep schade op Gelukkig vielen er geen persoonlijke ongevallen te betreuren. BOTSING Woensdagavond omstreeks 23 uur had aan het Brielen-Hoekje een tamelijk zware botsing plaats. De autocamion bestuurd door Vervaecke Albert uit Passchendale wilde van uit de Oude Veurnestraat naar de Haiglaan rij dt n toen van uit de stad een personen auto bestuurd door Pype Benoit uit Mee- nen, kwam aangehold, die in de richting van Brielen reed. Ter hoogte van de vluchtheuvel reden de twee voertuigen zwaar op elkaar in. an de personenauto werd het vorenste gedeelte volledig ingedrukt, terwijl de camion slechts lichte schade opliep. 26, Grote Markt Albert I, leper Telefoon 515 en 656, leper zorgt voor uw ontspanningsreisjes r °nz,c wekelijkse afreis naar PARIJS Prt' t n °P alle Zaterdagen. 1- 1 095 fr. vervoer en hotels inbegrepen. ae wekelijkse reisjes naar het THEATER VAN RIJSEL Donderdag 25 Nov.: FAUST. £e ipZ ei?7 het. groot sukses van dit stuk d eJu, te laten inschrijven voor Maan dag middag Zondag 28 Nov. MARIUS. j,' v,vf.mj0etbalmatch rusel-MCE op js voor het vervoer: 40 Fr. tjleJ?>r'>ebouc'en plaatsen te bekomen voor Toerisme voetbalmatch bü KOSMOS Afreizen op Zondagen13.00 uur. v weekdagen 18 00 uur. alle inlichtingen wendt U tot KOSMOS TOURISME. Ie Markt. 26. IEPER - Tel. 515 en 656. (986) EXAMEN UITSLAG De heer Luc Vanraes uit leper, slaag de met onderscheiding, voor de Centrale Jury, in het examen van tweede docto raat rechten. v Onze hartelijke gelukwensen. "BIJ DE RECHTBANK VAN le AANLEG Bij Besluit van de Regent van 9 Novem ber Is aangeduid om gedurende een ter mijn van drie jaren, met ingang van 16 November 1948, het ambt van onderzoeks rechter bij de Rechtbank van eerste aan leg te leper, waar te nemen, de heer Verbeke, bijgevoegd rechter in die recht bank. BIJ HET KRIJGSGERECHT Bij ministerieel besluit van 5 November 1948, is afgevaardigd om het ambt waar te nemen van substituut-auditeur-gene raal, de heer H. Lefebvre, krijgsauditeur te velde, rechter in de rechtbank van eer ste aanleg te leper. NA DE BLIJDE INTREDE VAN SINT MAARTEN. Aansluitend aan ons verslag van vorige week over het bezoek van St Maarten aan de wezengestichten, geven wij U een beeld van de ontvangst in het Meisjeswezen- gesticht te Loker. Men bemerkt St Maarten en Zwarte Piet, omringd door de verdien stelijke bestuursleden van het Sint Maartensommegangcomité. M. N. B. WESTVLAANDEREN ZONDAG 21 NOV. 1948 om 18 uur: Zaal LAPIERE D'Hondtstraat PRACHTIG BAL ten voordele van het Tehuis Camille Joset Kon. Hofbouw Maatschappij en Werk van den Akker BERICHT Zaterdag 20 Nov. a. s. uitbestelling van de plantaardappelen in het lokaal Au Saumonvan 13 30 tot 16 uur. ALGEMENE VERGADERING Zondag 21 Nov. 1948 om 15 u., alge mene vergadering. Dagorde 1,) Lezing van het verslag der vorige vergadering. 2) Mededelingen. 3) Voordracht. 4) Beoordeling van de aanbrengsten. 5) Voorstelling van nieuwe leden. 6) Ontvangen van de cotisatie voor 1949 7) Tombola. NAMENS HET BESTUUR: De Secretaris, De Voorzitter. Ferd. DETHOOR. Hector CASIER. VOLLEDIGE LIKWIDATIE De Boom- en Fruitkwekerij der Firma H. CASIER - VANDEPUTTE Diksmuidepoort IEPER WORDT UITVERKOCHT aan zeer genadi ge prijzen. Grote voorraad bloembollen. (1127) «wrwwsn. r-inwmeiigeswiewNseea. Boter- en Eiermarkt Vanaf Zaterdag 27 November 1948 zal de wekelijkse Boter- en Eier markt. welke ieder Zaterdagmor gen doorgaat in de Lakenhalle te leper, voortaan beginnen om 9 u. in plaats van om 8 uur. leper. 18 November 1948 De Burgemeester, J. VANDERGHOTE. STAD YPER AANBESTEDING Op Woensdag 24 November 1948 om 11 mn tui stadhuize. zal overgegaan worden tot de opening der inschrijvingen voor. het HERBOUWEN VAN DE OOSTERVLEUGEL VAN DE LAKENHALLE TE YPER (ruwbouw) Stukken ter inzage ten stadhuize en bij arch. P. A. Pauwels, 3. Bloemistenstraat, Kortrijk (Tel- 800) te koop. prijs 300 fr. op het aanbestedingskantoor 18, Kathe- iijnplaats te Brussel. Yper. de 27 Oktober 1948. De secretaris. De Burgemeester, A. Versailles. J. Vanderghote. HARMONIE YPRIANA Viering van Ste Cecilia Het bestuur dér Harmonie Ypriana heeft de eer te laten weten, dat volgende Plechtig- en Feestelijkheden op touw ge- l zet worden ter gelegenheid der Ste Cecilia feesten. 1) Op Zondag 21 November 1948 zal om 1130 u- in St Maartenskathedraal de H. Mis opgedragen worden voor alle af gestorven Muzikanten der Stad. De Har monie zal de straten der stad doortrek ken onder 't spelen van haar marchen. 2) Op Maandag 22 November 1948 heeft het Kinderfeest plaats in Oud leper om 4 uur. Mr Pic en Cie met zijn levende poppen zal dit feest op touw zetten. 3) Op Dinsdag 23 November 1948 ons Groot Cecilia Bal met kosteloze Tombola. Dit bal heeft plaats in Lapiere's zaal om 8 u. Het bestuur verhoopt dat de Ereleden er aan zullen houden door hun tegen woordigheid die feestelijkheden te willen vereren en zodoende zullen zij het be stuur en de (verkende leden aanmoedigen om te volharden in hun werk. Om toegang te hebben tot het bal, moet men voorzien zijn van een uitnodiging. De Ereleden die geen uitnodiging ont vangen hebben, worden vriendelijk ver zocht zich te wenden 1bij één der bestuursleden 2) ofwel aan de burelen der zaal Oud leperop Maandag 22 Nov. om 4 uur 3) ofwel aan de burelen der zaal La- piereop Dinsdag 23 Nov. om 8 uur. Voor het Kinderfeestmoet men zich bij de Erevoorzitter Aimé Gruwez doen inschrijven voor het getal kinderen, dit voor het bekomen van het jaarlijks ge schenk. De bestuursters en bestuurders van alle scholen der stad zullen over het bijwonen van dit feest verwittigd worden, en er zal hun gevraagd worden maat regelen te nemen om aan de kinderen dei Ere- en Werkende leden toe te laten het feest bij te wonen. N. B. Voor de tombola van het bal doen wij een oproep tot onze Ereleden om óns een prijs te schenken om zo doen de ons bal zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het bestuur bedankt de milde gevers voor hun schoon gebaar. De prij zen mogen overhandigd worden aan de leden van het bestuur. Voor het Bal een gans nieuw muzikaal programma. Ons Groot Concert zal plaats hebben rond midden December. HET BESTUUR. OPENING van het DAMESCOIFFEURSALON Hoek Maiouiaan en Gapronstr. Ie verdiep (bijzondere ingang Ca- pronstra'at) Tel. 493 Huis van le rang Matige prijzen (1046) HET BAL VAN HET POMPIERSKORPS Op Zaterdag 27 November e. k. te 20 u. wordt in de zaal Lapiere, D'Hondtstraat. een groot bal ingericht, ten voordele van de Bijstandskas van het Stedelijk Pom pierskorps. Dit bal zal opgeluisterd wor den door een rijke tombola. Iedereen die de opofferingsgeest van de officieren en manschappen van het Pompierskorps be seft, zal er aan houden door het bijwo nen van dit bal. zijn sympathie tot dit korps te betonen. Prijzen voor de tom bola. worden in dank aanvaard bij Kom- mandant Deplancke, Frenchlaan. of bij de Luitenanten Leon Beddeleem, De Haernestraat. en Armand Van Eenaeme. Haiglaan. Ingangskaarten, tegen de prijs van 12 fr. kunnen bekomen worden bij al de leden van het Brandweerkorps. Leest en verspreidt HET YPFRSCH NIEUWS 41, Goterstr. - YPER - Tel. 75 OPERA THEATER RIJSEL Donderdag 25 Nov.: 20 u FAUST. Zondag 28 Nov.14.30 u. FAUST. GALAS KARSENTY (nog slechts 6 plaatsen vrij). Zaterdag 4 Dec.LES TROIS GARCONS ET UNE FILLE. Zaterdag 18 Dec.: L'IMMACULEE. Zaterdag 22 Jan. L ARCHIPEL LENOIR. Zaterdag 4 Febr.LTNVITATION AU CHATEAU. Zaterdag 2 April: LES MAINS SALES. Vertrek te 18 u.. tegen dé Halle, Neer- markt Vervoerkosten per persoon 45 fr. Reserveert tijdig Uw Theaterplaatsen. Zie bijzondere plakbrieven PARIJS, 3 12 dagen, I.I50 fr. alles inbegrepen Voor verdere inlichtingen wendt U Reisbureau Ev. BAETE, Boterstraat 41, leper. Tel. 75. (818) BURGERLIJKE STAND van 10 tot 16 November 1948 Geboorten. Michiel Marie. Dikke- buschstw. 241 Claus Goedele. Recolp. 5, Poperingestw 171 Delaissé Michelle, Re colp. 5, WaterlooNeyrinck Rita, Recolp. 5, Capronstr. 30Cappan Eric, Recolp. 5. PoelkapelleCarlier Eddy. Recolp. 5. Zil- lebekeDeblonde Rosa. Recolp. 5. Lan- gemarkVan Eecke Johan. Recolp. 5. Bik- schote. Ove.rlijdens. Termote Rachel, herber gierster. 40 j„ echtg. Devos Jozef, Vla- mertingeDegeldere Louise. 71 j„ wed. Dochy Victor, Kortrijk Pattyn Elie Zo- sima, 76 j., echtg. Coornaert Cyriel. We- velgemDe Buysere Julia. 60 j., echtg. Albertus Garreyn, Blauwe Leliestr. 1. Huwelijksbelofte. Vermeersch Ca- miel, ijzerbewerker te leper, en Ployaert Martha, zonder beroep, te Dikkebusch. SINT MAARTEN KWAM De goede Sint bij het uitdelen van de lekkernijen. BIJ DE IEPERSE HONDENCLUB Van sport gesproken mogen wij wel de Hondensport rangschikken als een der bijzonderste sporten onzer stad en het mag gezegd dat de Ieperse Hondenclub in het jaar 1948 zich twee Kampioentitels van België veroverd heeft en daarbij ver schillende ere- en le prijzen zowel op Nationale als Internationale Tentoonstel lingen. Hier volgen de bijzonderste uitslagen behaald door leden van de Ieperse hon denclub op Tentoonstellingen Mr Duthoo G-, met Rambo du clos de Thuizonie, Duitse herder. Twee 4e, één 3e. één 2e, drie le prijzen en om het sportjaar te sluiten heeft dit prachtig dier op de Tentoonstelling te Brussel van 7 November 1948 het schoonheidskam pioenschap van België Duitse herders ver overd en dit op al wat België bezat van kampioenen. Mr Preneel A., met Vanda of Lovania, Duitse herder: één 8e. één 4, drie 3e en één 2e prijs. Mr Martein J., met 'U'Toni, Colier één 3e en één 2e prijs. Mr Vandromme A., met Vicky de l'Yperlée, Colieréén le prijs. Mr Decrock A., met Topsajla. Mechel- se herder één 2e en één le prijs Mr Persyn M., met Utta, Groenendal één 2e prijs. Mevr. Meurisse, met Ultra. Groenen dal één le prijs. Mevr. Laeante Y., met Jerry, Terrier één le prijs. Mevr. A. Lemenu, met Soulangue, canl- cheéén le prijs. Mr de Vinck Y. (Baron), met zijn Spa- niëlstalrijke ere- en le prijzen te lang om te melden. Mevr. Maeseman E., met haar chow- chowstalrijke ere- en le prijzen, als ook een titel van kampioen van België. Ik wens aan al deze sportieve club leden, nog vele jaren te mogen zulke suc cessen boeken. Het mag ook gezegd dat de Ieperse Hondenclub een Bestuur be zit dat er mag zijn de grootste bezieler van de club is wel de clubsecretaris, want het mag gezegd, deze sportieve vriend beeft er een handje van weg om zijn clubleden op de hoogte te brengen in zake africhting, tentoonstelling, kweek en voe ding der honden, en altijd is hij ten dien ste van zijn clubleden. N. B. Een oproep werd gedaan tot het aanwerven van nieuwe club- en steun- leden. want iedereen is welkom in ons midden. Voor inschrijving wende men zichcafé Zilveren Hoofdof bij de Bestuursleden EEN CLUBLID. Is alleen van dienst op Zondag 21 Novem ber Apotheker VANDAMME, Rijselstraat- PHI.IS MODEL 1949 PK IJS* Officieel Agentschap GARAGE G1INTRAL GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Werden ten politieburele aangegeven GEVONDEN: Op 13-11-1948 door De- croix Noël, Cartonstraat 25. een paar zwartlederen vrouwenhandschoenen. Door Vanwynsberghe Willy, Statiestr. 22. Meenen, een paar lederen manshand schoenen. Op 14-11-1948 door Beun Liliane, Kla verstraat 35, een bruinlederen kindersac- coche, met bruinlederen riem. VERLOREN: Op 10-11-1948 door Be- noot Fernand, Masscheleinlaan 36, een paar wollen wanten, donkerblauw en geel Op 11-11-1948 door Angiitis Marcel. Cité Ligy 43, een bruine geldbeugel met oud spoorwegabonnement en ongeveer 20 fr. Op 12-11-1948 door Ghyselen Georges. Meenenstw. 191, een nummerplaat van auto 659 076 en een achterlicht. Door Lebbe Marguerite, Zonnebekestw. 11. een gouden borstspeld, in vorm van hart. Op 13-11-1948 door Vanstichelen Annie. De Montstraat 19. een zwartlederen geld beugel, een som geld bevattend. Op 16-11-1948 door Suffys Julien. Dorp 24, Dikkebusch, een armbanduurwerk. Door Leterme Robert. Bukkerstraat 49. een bruinlederen brieventas, inhoudende eenzelvigheidskaart, een briefje van 50 fr. en photo's. Op 18-11-1948 door Liefhooghe Willy, Waterkasteelstraat 31, zijn eenzelvigheids- kaart. Mevrouw Valere Verhack, geboren Octa- vie Devos Mejuffers Irène en Fernande Verhack melden, met innige droefheid, het over lijden van hun teergeliefde echtgenoot en vader Heer VALERE VERHACK geboren te leper, de 5 April 1878. en al daar godvruchtig overleden, de 18 No vember 1948. De Plechtige Lijkdienst, gevolgd van de teraardebestelling, zal plaats hebben in St Maartenskathedraal te leper, op Maan dag 22 November 1948 te 10 uur. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die bij ver getelheid geen rouwbrief mochten ont vangen hebben, worden vriendelijk ver zocht dit bericht als dusdanig te aanzien, leper. Rijselstraat 12. (1155) Heer Julien Derous, kinderen en klein kinderen De familiën Vandenbilcke en Derous danken vrienden en kennissen om de blij ken van deelneming hun betuigd bij het afsterven van Mevrouw Maria VANDENBILCKE echtgenote van Heer Julien Derous leper, Zonnebekestw. 100. (1146> Zondag 21 November om 8 uur in St Niklaaskerk, zielmis voor Heer en Vrouw Julien VERRUE-GADEYNE Fochlaan 36, leper. (1145) Zondag 21 November om 9 uur in St Niklaaskerk. jaarmis voor Heer Henri HEUGEBAERT echtg. v. Vrouw Joseph Julia 35, De Haernestraat, leper. (voorheen Tempelstraat 10) (1144)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 3