SPROKKELINGEN GEMEENTERAADSZITTING VAN VRIJDAC 12 NOVEMBER Uiï HET BINNENLAND UIT HET BUITENLAND het rrascH nieuws bu. 4 *«-11-1948 1- De heer J. Vandergncte verklaart de zitting geopend te 17 15 uur Hij veront- -c ...d:g" de -eren Lefere en Vergraebt- Zijn op dat ogenblik afwezig, de h. h Lahaye Rouse ré Seys en Witdouck. 1. Proces-verbaal der zitting van Ï4 September 1948- De heer burgemeester doet opmerken dat bet bier feitelijk het verslag der laat ste zitting van 22 Oktober betreft. De heer Stadssecretaris A Versailles, geeft daarop lezing van dit verslag. Gedurende deze lezing komt de heer Seys zijn plaats innemen Het verslag wordt daarop, zonder be merkingen algemeen goedgekeurd 2. C. O. O. aangaan van kredictope- ning bij bet gemeentekrediet. In zitting van de Commissie van Open bare Onderstand, van 1 Oktober besloot de commissie een lening ten bedrage van 1.500 000 fr bij de Nationale Bank af te zeggen en ter vervanging een kredietope ning aan te vragen bij 't gemeentekrediet, met een plafond van 2.000.000 fr. Deze le ning zou voor 1 jaar geldig zijn. met ver mogen van verlenging van jaar tot jaar, zonder andere formaliteiten daarvoor te moéten doen Als onderpand zou een reeks effecten ten bedrage van 5 millioen in acties van het gemeentekrediet omge zet worden Goedgekeurd, mits de onthouding van de heren Capoen en Missiaen, leden van de C. O. O 3. C. O. O. grondvergunningen *p 't Kerkhof. In zitting van de C. O O van 29-10-1948 werden verschillende grondvergunningen aanvaard, voor een bedrag van 30.875 fr. Goedgekeurd, met dezelfde stemming als voor punt 2. 4. Buurtspoorlijn Yper - Westnieuw- kerkc - Waasten - Steenwerk voorstel lijn gedurende proefncmi ngsperiode te ver vangen door autobussen. Advies. Mr Vanderghote Dit punt werd reeds behandeld in de laatste zitting van de gemeenteraad, en het werd toen verscho ven naar de zitting van vandaag om toe te laten aan enkele leden van de gemeen teraad het advies in te winnen van de Handel en Nijverheidskamer, die de dag daarop een vergadering had. Ik ben daar ook naartoe gegaan Mr Missiaen. Lefere en Lahaye waren daar ook maar dit punt werd daar niet uit drukkelijk besproken en ik had zo de indruk dat ze algemeen akkoord waren voor de proefneming. Mr RoegiersIk zal dat niet stemmen, om de reden reeds door Mr Lahaye aan gehaald. want de afschaffing kan ik niet goedkeuren. Mr VanderghoteMaar dat is geen afschaffing, alleen een proefneming. Mr Roegiers: Geen afschaffing, maar dat zeggen ze niet. De juiste toedracht van die zaak is verschenen in Het Ypersch Nieuws Een gunstig advies wordt daarop uit gebracht met algemene stemmen. Alleen de heer Roegiers stemt tegen 5. Stadsbegroting 1948 Wijzigingen- Mr VanderghoteAan de stadsbegro ting werden enkele punten gewijzigd. Dit was nodig wegens de aanpassing van de wedden van het personeel en wegens een reeks bijkomende uitgaven, die niet te voorzien waren verleden jaar. Ik zal nu lezing geven van deze punten. Mr MissiaenAangezien wij de begro ting niet gestemd hebben, zullen wij ook geen wijzigingen stemmen, en we zullen ons dus onthouden Maar ik zou toch een wens willen uit drukken. in verband met die vele wijzi gingen Daar wij moeten weten wat de begroting eigenlijk is. krijgen wij een exemplaar ervan bij de besprekingen, om de inkomsten en de uitgaven te kennen. Maar als er grote wijzigingen aangebracht worden, zoals vandaag, kunnen wij dat niet meer nagaan. Daarom zou ik vragen in de toekomst, daarom niet vandaag, ons een gewijzigde begroting te bezor gen Mr VanderghoteDat kan gedaan wor den. maar nu is dat een weinig onver wachts gekomen, zodat er daarvoor niet kon gezorgd worden Later zal dat echter zo gedaan worden. Mr MissiaenHet is geen verwijt dat ik maak. ik doe alleen de bemerking. Mr VanderghoteIk neem het ook zo niet op. Mr Missiaen. Voor de gewone begroting, hébben we in uitgaven Aanpassing van de wedden van het personeel175 000 fr. Daarbij komt nu nog 878.849.05 fr. Aanpassing wedde van de burgemees ter: vermeerderd met 12000 fr. Aanpassing wedde van de Schepenen vermeerderd met 12 000 fr Presentiegeld gemeenteraadsledenvan 12.000 fr. op 16.000 fr: gebracht. Abonnement op het StaatsbladVan 2.500 fr. naar 3.500 fr. gebracht Abonnement op de tijdschriften, die handelen over de administratieVroeger 750 fr.. nu vermeerderd met 500 fr. Gelegenheidsbedienden per uur betaald 40 000 fr.. vermeerderd met 592 fr. Ravitailleringsdiensten Personeelsuitgaven381.690 fr. Ver minderd tot 321 691 fr. Materieel45.000 fr. Verminderd met 10.000 fr.. nu: 35000 fr. Aanpassing wedde gemeenteontvanger vermeerderd met 2.336 fr. Postcheckkosten600 fr.. vermeerderd met 900 fr. Onwaarden opcentimes 5.000 fr.. ver meerderd met 13.500 fr. Dienst der markten: 40.000 fr.. nu 30.000 fr. Grondvergunningen op het kerkhof, aan deel van de C. O O.: 30.000 fr.. nu 45 000 fr. Gezinsvergoedingen personeel260.000 fr- nu 262.050 fr. Aandeel der gemeente in het gemeen schappelijk fonds 106.248.45 fr.. vermeer dert met 82.902,44 fr. is 196.150,89 fr Maatschappelijke Zekerheid 389.958 fr., vermeerderd met 75.000 fr. is 464 958 fr. Wedden begrafenisdienstverhoogd van 130 140 fr naar 150 140 fr Wedden Slachthuisvan 72 630 fr. naar 75 930 fr Slachthuis lonen en onkosten een ver hoging voor de aankoop van een ketel van 65.000 fr Dus van 85 000. fr. naar 150.000 fr. Wedden bouwmeester en toeziener van 172-800 fr. naar 180 000 fr Wedden tijdelijk personeel: 80 740 fr., nu 88 635 fr. Wedden stadswerklieden278 120 fr.. nu 309.930 fr. Verzekering tegen arbeidsongevallen van het werkliedenpersoneel20.000 fr nu30.000 fr. Onderhoud der grote verkeerswegen van 150000 fr. gebracht op 200-000 fr. Onderhoud der kleine buurtwegen van 450 000 fr gebracht op 500 000 fr. Reiniging der waterlopen: 100.000 fr gebracht op 75.000 fr. Onderhoud wandelingen en hovingen 100000 fr.. nu: 140 000 fr. Woningvergoeding aan de pastoors 23 800 fr.gebracht op 27.200 fr. Mr MissiaenOp wat wordt dat ge steund Mr VanderghoteDat is bedoeld als een verbetering van de financiën van de kerkfabrieken Dat is altijd zo geweest Mr Missiaen Maar dat moet toch niet op die manier gebeuren. Als de begroting der kerkfabrieken in deficiet is. dan moet ze aangevuld worden door de stad maar niet op die manier. Mr VanderghoteWel. om juist te zijn. we hebben een aanvraag ontvangen van de pastoors voor een woningstoelage. Mr RoegiersVoor hun pacht Mr VanderghoteNeen een wonings toelage Mr SeysEn hebt gij zelf de beslissing genomen daarvoor Mr VanderghoteNeen maar dat zou dan feitelijk in geheime zitting moeten komen. Mr SeysDan kunnen we daarmee wachten tot na de vergadering. Lagere schoolverwarming, verlichting, waterverbruik 50.000 fr., gebracht op 60 000 fr. Vergoeding aan de bewaarschool43 549 fr.. nu 45 549 fr. Materieeluitgaven Leerwerkhuis36.000 fr.. gebracht op 46 000 fr. Bewaking der leerlingen in de scholen der stad. gedurende het verlofvermeer derd met 600 fr. nu 3 000 fr Heraanpassing wedde bibliothecaris 43.200 fr.. gebracht op 45 900 fr. Loodarsenaatvoor de aankoop wordt een krediet voorzien van 3 000 fr. Subsidie veeprijskampen4 000 fr.. ge bracht op 5 000 fr. Wedden burgerlijke stand180.420 fr.. gebracht op 204.480 fr. Wedden tijdelijk personeel burgerlijke stand: 89.370 fr., gebracht op 110.295 fr. Bureelonkosten burgerlijke standver hoging wegens de kiezerslijstenvan 40 000 fr.. gebracht op 125 000 fr. Eenzelvigbeidskaart vreemdelingen, aan koop van zegels van 24 000 fr. gebracht op 28 000 fr. Wedden politiepersoneel: 1.011.400 fr., vermeerderd met 72.600 fr. is 1.084 000 fr. Cipier Doortochthuis13 500 fr., ge bracht op 21.390 fr. Kostten van het politiebureel35.000 fr.. nu 50 000 fr. Lijfrentzegels der werklieden 8.000 fr.. nu 9.000 fr. Intresten op kredietopeningen Vroeger 10 000 fr., wordt nu geschrapt Intresten op rekening B.vroeger geen krediet voorzien, nu 2.000 fr. Annuïteiten te betalen aan de maat schappij der buurtspoorwegen15.734.50 fr. Tekort 134.86 fr. is 15 869.36 fr. Aanpassing wedden320 000 fr., ver meerderd met 200 000 fr. is 520000 fr. Feesten en Plechtigheden100 000 fr.. nu110.000 fr. Kindergeld rechtstreeks door de stad te betalen 120 000 fr. Dit werd nu opgeno men in de wedden, zodat deze post ge schrapt wordt. Haardgeld voor de gehuwden135.600 fr Geschrapt om dezelfde reden. Compensatievergoedingeen nieuw ar tikel dat ingeschreven werd52 000 fr Verlofvergoedingeveneens een nieuw artikel35 778 fr. Voor uitgaven bekomt men nu de som van 3 618 839.72 fr.. min de post van 27.200 fr.. die in geheime zitting moet behan deld worden. Gewone begroting. Ontvangsten- Ontvangsten over afgesloten dienstja ren. hier tot 1946vermeerderd met 900 000 fr. Rol van wedden en lonen 1947. ravitail lering nu vastgelegd op 354.091 fr. Opcentiemen op prov. belasting op de rijwielen een meerontvangst van 8.000 fr. Vroeger 130 000 fr.. nu 138 000 fr. Opcentiemen op prov. belasting op de hondenvroeger 38 000 fr.. nu 45 000 fr. Taks op de Veemarkt: 85.000 fr.. ver minderd' met 20.000 fr.. maakt nu nog 65 000 fr Kermisinrichtingenvermeerderd met 10 000 fr wordt nu 135 000 fr. Grondconcessies op de begraafplaats vermeerderd met 60 000 fr.. nu180000 fr. "Terugbetalingen door de C. O. O.: 106 248 45 fr.. vermeerderd met 89 902,54 fr., wordt dus: 196 150.99 fr. Maatschappelijke Zekerheid, afhouding lonen55-768 fr., vermeerderd met 25 000 fr.. maakt 80.768 fr. Terugbetaling Compensatiekas 160 000 fr., verminderd met 50 000 fr. is 110-000 fr. Aandeel Staat en Provincie wedde in terimairs vermeerderd met 32 400 fr. Verkoop van loodarsenaat1000 fr., vermeerderd met 2.200 fr.. maakt 3 200 fr. Recht der stad in afgifte van identi teitskaarten 6 000 fr.. vermeerderd met 1000 fr.. wordt 7.000 fr. Opbrengst van bezoek Halletoren 21.000 fr. Toelagen dienst voor toerisme7 000 fr. Buitengewone Begroting In ontvangsten komen de toelagen van Staat en Provincie voor rioolwerken We verijstraat 93.000 fr. In uitgaven de werken aan het stads museum 1264)00 fr- Er is dus een definitief ma-i van 143-304 17 fr. wat de begroting niet in gevaar brengt, vermits er in gewone dienst een aanzienlijk boni is. i er stemming werden deze wijzigingen goedgekeurd door de rechterzijde, mits de onthouding der linkerzijde tH H Mi chiel. Missiaen. Roegiers). S. Reinigingsdienst aankoop va» ma teriaal- Mr MuiierMijne heren, wanneer wij het advies vragen van de raad voor het aankopen van materiaal voor de reini gingsdienst gaan we uit van volgend standpuntde dienst die voor het ogen blik werkzaam is. blijkt ontoereikend en daarom moet overgegaan worden tot de aankoop van een auto. ofwel moet er voorzien worden in de uitbreiding van personeel Er is nog een derde reden, na melijk dat veel kleinere gemeenten dat reeds vóór ons hebben gedaan Mr SeysEn hoeveel zal dat kosten 7 Mr RoegiersIk ben akkoord voor wat de aankoop betreft, maar het verwondert mij dat alleen de prijs gevraagd werd aan één verkoper. Mr Vanderghote Aan Ford en General Motors Mr Roegiers Er zijn nochtans nog an dere garagehouders, zoals o. a ook Mr V anderbou whede Mr Dehem Ik moet de opwerping steu nen van Mr Roegiers. want er zijn na melijk nog meer garagehouders in stad. zoals garage Austin o a. Daarom zou die aankoop in aanbesteding moetgn gegeven worden, en dan blijven de aanbiedingen geheim Mr RoegiersJa. en in dat geval kan de wagen voor een mindere prijs bekomen, worden, dan die welke nu aangeboden wordt, want dan laten ze soms ook hun commissieloon vallen. Mr RobynDat is inderdaad waar. er zijn verscheidene garagen in de stad. Maar we zouden eerst kunnen vragen welke soort wagens ze hebben, en dan zien wat het best past. Mr Dehem Maar het eenvoudigste mid del ware toch wel over te gaan tot de aanbesteding 7 Mr Robyn We zouden toch eerst kun nen navraag doen. om dan de aanbeste ding te doen 7 Mr SeysMaar hoe komt het toch dat ge daarover niet akkoord zijt 7 Ge zijt toch ook in het schepencollege en ge hebt dat toch zeker wel eerst besproken Ik ben hier vanmorgen om 11 uur ge weest om het dossier in te zien. maar ik heb daarover niets gevonden, alleen een wit dossier. Mr VanderghoteWe kunnen dat toch niet in de dagbladen uitschreeuwen Mr SeysMaar het komt toch in open bare zitting, en dan hebben wij wel het recht te weten. Gij zult die zaak van vorenaf aan weer mogen aanvatten. Ik heb ook enkele vragen gehad voor verlichting, o a. voor de Stuersstraat, en de Kloosterpoort, en... er was ergens nog een plaats, maar dat is me nu ontgaan Mr Vanderghote: Dat komt wel zo in orde Dat werd allemaal voorzien. Mr SeysIk vraag alleen maar dat ge eens zoudt nagaan of het wel nodig is. Ge zoudt dat misschien kunnen vaststel len tijdens een wandeling 's avonds. Mr MichielNog in betrek met de vuil- nisdienster werd mij door bewoners uit de Frezenbergstraat gevraagd of de vuilnisdienst niet tot daar kan gaan Mr VanderghoteDe vuilkar doet niet gans het grondgebied van de stad Mr MichielNu, ik vraag het maar. Mr RobynIndien we modern mate riaal hadden, zouden we nog veel ver der kunnen gaan. tot zelfs aan de Ver loren Hoek. Mr MichielEn nu nog iets over de sluitingsuren op het kerkhofDe Zater dagnamiddag vóór 1 November was het kerkhof gesloten, en het is dan alleen dat de werkmensen enige vrije tijd hebben, om naar het kerkhof te gaan en de gra ven wat te versieren. Zou' dat niet kun nen v eranderd worden 7 Mr Vanderghote Toekomend jaar zou den we daarvoor moeten zorgen. Mr MuiierMaar wij moeten toch ook zien dat het kerkhof in orde is. want dan moeten wij het kerkhof kuisen en daar om moeten we wel sluiten, opdat alles in orde zou zijn op 1 November. Mr SeysJa. dit jaar was het een slech te dag. want anders geeft dat geen moei lijkheden maar gewoonlijk toch wordt het kerkhof daags voor Allerheiligen ge sloten. Mr Vanderghote: Dat kan zich in de toekomst nog voordoen. Mr SeysJa. binnen zeven jaar Mr MichielIn de vergadering van 24 September, toen Mr Lefere burgemeester speelde... Mr Vanderghote (lachend) Speelde7 Mr MichielNu hij deed 'toen dienst als burgemeester, en toen was er een dis cussie over de staken van de electrische verlichting. Mr Lefere verzekerde ons toen dat ze zonder twijfel binnen 14 dagen zouden recht staan Het is nu 2 maanden geleden, en ze staan nog niet recht, niet tegenstaande ik hem zelfs gezegd heb. van er een draadje aan te doen opdat ze niet zouden omvallen van de wind. Mr VanderghotéJa, er zijn moeilijk heden geweest met de voorziene lening. Mr MichielJa. ik heb het toen ook gezegd dat ge altijd zoudt gelijk hebben en dat ge er wel iets zoudt op vinden. Mr Lahaye. heeft het toen ook nog ge zegd dat ze er niet zouden staan. Mr VanderghoteEr werden reeds stap pen genoeg gedaan, o. a- reeds door Mr Lefere en Mr Missiaen. Maar het is nog niet gans in orde gekomen, de lening moet nog getekend worden. Mr Robyn Dus ligt de schuld niet aan ons. maar wel aan Brussel. Mr CapoenMaar we mogen toch ho pen dat er zal voortgedaan worden Ja. moest het in Brussel zijn. dan zou het wel rapper gaan. Mr Vanderghote: Wij hebben nu be richt ontvangen dat de werken goedge- (Vervolg onderaan volgende kolom) Verhoging der post tarieven Nog dit jaar zouden de posttarieven merkelijk verhoogd worden, de brieven voor het binnenland zouden 1.75 fr en. deze voor het buitenland 4 fr. moeten ge frankeerd worden. Staatsexamen voor koloniaal landmeter. Op 15 December wordt het bijkomend examen der kandidaten, die wensen de titel van koloniaal landmeter te bekomen, afgenomen- Alle inlichtingenSekretaris der Kommissie voor Koloniaal Landmeter. 12. Grote Hertstraat. Brussel. Zwarte deviezenmarkt te Brussel. Goudpond 782.50 Gouddollar 149.00 Zwitsers goudstuk 595.00 Dollar 30.25 Franse Fr. 10.80 Zwitserse Fr. 12.75 Pond 141.00 Gulden 9.75 De huishuurwet voor winkeliers- De onlangs door minister Struye in de Sen5at ingediende wijziging van de huis- huurwet betreft de verlenging tot 1 Juli 1949 van de bescherming van de winkels. Voorrangstelsel wederopbouw. De minister van Wederopbouw verklaar de dat door de wet reeds aan 40.000 ge- teisterden voorrang werd verleend, en geen verhoging meer kan toegekend worden. Voor 31 Oktober werden 88.511 .aan vragen tot voorrang ingediend. Aan voor lopige vergoedingen, werd meer dan 9 milliard frank besteed, hetzij 2 milliard frank voor voorschotten en 7 milliard fr. voor herstelkredieten. Verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit. Met ingang van 15 November zijn de nieuwe schalen, voor de verplichte verze kering tegen ziekte en invaliditeit, van toepassing. Het Rijksfonds voor Verzeke ring vestigt er de aandacht op. dat voort aan de raadplegingen bij een genees heer. evenals de bezoeken ten huize van de zieke, op eenvormige wijze zullen te rugbetaald worden25 fr. per raadple ging en 30 fr. per bezoek. Het ministerieel besluit verscheen in ,het Staatsblad van 11 November. Oudheidskundige ontdekking te Melle. Tijdens grondwerken op het terrein van de Rijksmiddelbare Tuinbouwschool te Melle werd een belangrijke oudheidskun dige ontdekking gedaan. Een praalgraf uit de 13e eeuw werd opgegraven. Het praalgraf werd in buitengewoon goede toestand teruggevonden. Het lcgercontingent voor 1949. Er zal een wetsvoorstel aan het advies van de Raad van State voorgelegd wor den. waarbij het legercontingent voor 1949 wordt bepaald op 46 000 man. Er zullen 9.000 vrijstellingen verleend worden, waar van ongeveer 4 000 aan de oudste zonen van gezinnen met 6 kinderen. Bezitters van Deviezen in Duitsland. De Belgische bezitters van niet-Duitse deviezen of van waarden in een andere munt dan de Duitse, thans in bewaring bij de militaire geallieerde regeringen in Duitsland, worden verzocht hun aan vraag betreffende de erkenning hunner rechter: op deze deviezen of waarden in te dienen voor 31 December 1948. De pensioenen. Het aantal pensioenen, volledig door de Staat gedragen, zal in 1949 stijgen van 510-273 tot 579.953. waarvan 30.999 burger lijke. 32.040 militaire, 3.300 pensioenen aan werklieden van de Staat. 496.450 oorlogs pensioenen. 17.164 renten verbonden aan de nationale orden. De pensioenen van de gemeenten, provinciën, de parastatale in stellingen. de spoorwegen, de buurtspoor wegen. de regie van telegraaf en telefonen ziii daarin niet begrepen. Terwijl de begroting sedert 1646 is ,e naald van 699 milliard fr. tot 60 1 müliaJ fr- is daarentegen het aandeel van de pensioenen gestegen van 4 4 milliard fr tot 8 5 milliard- fr. in 1949. Syndikale kamer der eigenaars. Onlangs werd overgegaan tot de stich ting van een syndikale kamer der eige naars. waarvan de voorlopige zetel geves tigd is in de St Gisleinstr. 8, te Brussel De diploma's voor de Koloniale School. Het wetsontwerp werd onderzocht stres, kende tot het instellen ran de graad van doctor en licenciaat in de Koloniale 'ad- ministratieve wetenschappen. Een wedstrijd voor kleine uitvindingen. Te Brussel wordt een tentoonstellings. wedstrijd voor kleine uitvindingen, weer ga van de t Lépine-wedstrijd van Parijs ingericht. De tentoonstelling beoogt niets anders dan een wetenschappelijk en za kelijk doel. Zij zal waarschijnlijk geopend worden in Mei 1949 en daarna jaarlijks plaats hebben, in het Instituut voor Kunst en Ambachten van de Stad Brus- sel. Alle inlichtingen kunnen schriftelijk verkregen worden bij het Inrichtend Co mité. Wedstrijd voor Kleine Uitvindin gen 1949 Slachthuisstraat 50. Brussel. Het parlement heeft nog veel werk. In de Senaat zijn er nog 4 wetsvoor stellen. die nog niet aan de inoverwe- gingneming onderworpen werdenin de Kamer zijn er 36 Ir. de Senaat zijn er 21 ontwerpen en voorstellen, waarover verslag is uitge brachtin de Kamer 31. In de Senaat zijn er thans 89 ontwer pen en voorstellen, die in de commissies besproken wordenin de Kamer zijn er 249 Het huisvuil te Brussel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aan de stad Brussel voorgesteld een belasting te heffen op het weghalen van het huisvuil, ten einde het tekort in de financiën van de hoofdstad met ongeveer 20 millioen te verlagen. De belasting zou volgens de belangrijkheid van het gebouw worden bepaald. De inhuldiging van Klokke Roeland te Gent- Klokke Roeland, de bronzen ziel van hei Gentse Belfort, werd in de Artevelde- stede ingehuldigd. Voortaan zullen op nieuw alle grote gebeurtenissen te Gent door klokke Roeland worden ingeluid Valse biljetten van 1.000 fr. Te Antwerpen zijn eveneens valse 1.000 fr biljetten ontdekt. keurd zijn en nu kunnen wij een aan vraag doen voor de lening Zij is gisteren vertrokken. Mr Seys: Dan is het toch nog niet goed gekeurd. als ze nog moet getekend wor den Mr MissiaenZe is toegestaan, maar ze moet alleen nog in het Staatsblad ver schijnen. - Daarop verklaart de Heer Vanderghote te 18.20 uur. de zitting voor geschorst en de raad gaat over tot de geheime zitting. Hier worden volgende punten behan deld 1) C- O- O. Vaststelling der wedde- schalen van enkele beambten. 2) Gemeentepersoneel individuele toepassing nieuwe loonschalen aan vulling. Op vraag van de heer Gouverneur der provincie, worden enkele veranderingen aan de vroeger genomen beslissingen aan gebracht. 3) Ter beschikkingstelling van politie agent. Wegens ziekte wordt de agent Emiel Bosch ter beschikking gesteld en het be drag van het wachtgeld wordt bepaald. 4) Stedelijke Leerwerkplaats. De raad gaat over tot de benoeming van een leraar in turnen, ten tijdelijken titel. 5) Stedelijke Muziekakademie. De raad keurt de vaste benoeming goed van een tijdelijke lerares voor klavier. 6) Stedelijke Nijverheidsschool. De raad benoemt 4 interimarissen in afwachting van tot de oproeping, van kan didaten te kunnen overgaan. 7) Stads jongensschool benoeming van onderwijzer. Het betreft hier de regularisatie van de benoeming van een onderwijzer, waar van de oorspronkelijke benoemingsakte in 1914 verloren is gegaan. 8) De Raad gaat over tot de goedkeu ring van de individuele toepassing der nieuwe loonschalen voor de wedden van de leden der C. O- O. De geheime zitting wordt omstreeks 19 uur geheven en nu blijkt dat de openbare zitting niet geschorst, doch ge heven werd. De Paus is ziek. Er wordt bericht dat de Heilige Vader de Paus. ziek is. Het vrije verkeer van literaire werken. Te Parijs zijn de kulturele deskundigen van de naties van het vijflandenpact een tweede maal bijeengekomen. Er zouden tnans merkwaardige resultaten bekomen zijn. Benevens bepaalde konkrete voor stellen is men al aardig opgeschoten met het vrije verkeer van boeken, tijdschrif ten en werken over hedendaagse kunst Nieuwe komeet zichtbaar. Een nieuwe komeet was tijdens de jong ste dagen zichtbaar boven Zuid-Australië en Zuid-Afrika. Schitterender dan die welke korte tijd voor Kerstmis 1947 in het Zuid-Afrikaans luchtruim werd waarge nomen, verscheen thans de nieuwe ko meet onder het sterrebeeld de Raaf en dicht bij Venus. Tot dusver werd de ko meet onder de naam 1948 gekatalogeerd Na zeven jaar weer wit brood. Enkele dagen geleden hebben de in woners van Pretoria, voor het eerst na zeven jaar. wit brood kunnen kopen Zo als bekend is het bakken van brood met wit tarwemeel opnieuw in de gehele Zuid- Afrikaanse Unie toegestaan. Een prins van Edinburg. Zondag 14 November te 22.14 u Belgi sche tijd heeft de Engelse prinses Eliza beth het leven geschonken aan een zoon Moeder en kind zijn welvarend. Daar de nacht was ingetreden, hebben de klokken van Londen het heugelijke nieuws nie: verkondigd.' Bij dageraad hebben de oor logsschepen vreugdesalvo's afgevuurd, zo als ook in alle garnizoenen van Enge- land. De wonderbare oogst in Amerika- Als- men de onmetelijke vlakten -an Ohio. Indiana en Illinois afreist tot aan de grote stad Chicago, die wel eens de hoofdstad van Amerika's landbouwgebied wordt genoemd, ziet men direct dat de Verenigde Staten nog nooit zo 'n record- oogst hebben gekend De buitengewone oogst heeft echter als gevolg dat de prij zen aldaar erg dalen. De 74-jarige Mackenzie King verlaat het politieke leven. Mackenzie King, de Kanadese minister president, heeft verleden Maandag run ontslag ingediend ten gunste van Saint Laurent, die de tweede Frans spreken eerste minister sedert meer dan 80 Jaa wordt. King, die meent thans zijn taa te hebben vervuld, heeft dit besluit 8 nomen teneinde zijn laatste jaren hel opstellen van zijn gedenkschriften wijden en om, volgens zijn verklaring™ eindelijk eens wat van het leven te Pr0~ fiteren. Halfbroer van Hitler van naam veninde Alois Hitler, halfbroeder van Ado^ Hitier. heeft officieel vergunning ^eKorr'za\ om zijn naam te veranderen- Hij voortaan Hans Uier heten. Invoer van apen in Groot-Brittannie- De Britse minister van voedselvoorz^ ning. George Strauss, heeft in het 1*6^ huis geweigerd de reden mede te waarom voor zijn departement uit Calcutta zullen worden ingevoerd-, beweerde, dat hij het openbaar tte niet wilde schaden door op de hem stelde vragen te antwoorden, en da slechts kon verklaren, dat die apen n waren voor navorsingen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 4