OPIUM EN MORFINE Jeugd-Hoekje een artikelenserie van Dr HUGO GLASER Leest elke week HET YPERSCH NIEUWS VULPENNEN met GOUDEN pen vanaf 75 fr. ter Bijvoegsel aan HET YPERSCH N1EDWS 20-11-48 Qnze Reportage In deze serie beschrijft, de auteur, bekend als MEDICUS en BIO LOOG tevens als PUBLICIST, de ontwikkelingsgeschiedenis van de OPIUMHANDEL. De sociologische en economische beschouwingen, die de lezer worden gepresenteerd, openen ten opzichte van het opiumvraagstuk in het al gemeen nieuwe en zeer interessante perspectieven. 8KEDS DUIZENDEN JAREN Bij Claude Farrère is het een God, die door het mystieke van zijn bovennatuur lijk wezen omhuld, 's nachts de grote kei- ier van China (zelf een Godheid) de opiumpijp overrijkt. Deze stelt hem dan in staat zijn taak te vervullen, en ook het volk put kracht uit het tovermiddel, want daar zonder is de mens niets. Maar de wetenschap, die zich te rech ter tijd van de romantiek poogt te be vrijden. ziet de zaak anders. Zij stelt vast. dat eeuwen her toevallig iemand eens van het sap der papaver proefde en dusdoende de eerste werd van millioe- nen mensen, die aan de werking van het opium ten offer vielen. In de jjpalwo- ningen van West-Europa zijn zaden en overblijfselen van vruchten gevonden, die de aanbouw van papavers ten einde daar uit het bedwelmende sap te winnen, doen vermoeden. Ook in de Odyssee, die weliswaar iets jonger is dan de paalwoningen, wordt al gewag gemaakt van een stof. welke He lena gebruikte om haar gasten op te vro lijken Zij wierp in de wijp. waarvan zij dronken, een middel om verdriet te verschrikken en gramschap en gedachten aan alle kwaad. Volgens Lewin kan dat slechts opium geweest zijnen naar alle waarschijn lijkheid heeft hij gelijk, want welke an dere substantie heeft het effect, dat ka rakteristiek is voor het papavervocht, en dat zo treffend in de Odyssee wordt ge schilderd Er vloeit door de ganse geschiedenis der mensheid een opiumstroom welks oorsprong niet is aan te wijzen, welks einde niet te zien is. Hij loopt parallel met de rivier van het menselijk leed en met die van het onverstand. Uit zegen en voorspoed komt steeds vloek en jam mer voort. In de papyrusrollen der Egyp- tenaren. de gedichten der oude Romein se en Griekse schrijvers, de documenten der Perzen, de werken der Arabieren, bij de artsen uit latere tijd. bij Paracelsus, overal treft men de reflex van het opium aan. Er wordt gesproken over zijn eigen schap schone dromen te verwekken en de werkelijkheid op de vlucht te doen slaan. Ik hebzegt Paracelsus, een arca num, dat ik laudanum noem en dat boven alles staat, dat voor de dood wil wijken. Men neemt aan. dat de betreffende au teur. gelijk vele geneesheren uit alle tijden, zelf opiumschuiver is geweest. De slaapbol, het borstelige kruid met zijn kale stengels, helle bloemen en ronde vruchten is de bron van zeer veel geluk en onnoemelijke rampspoed. De zaaddoos is voor ons het voornaamste. Het is een kogel met een doorsnede van vijf of zes centimeter. Scheurt men de onrijpe vrucht, dan vloeit er een weinig sap uit. dat spoedig opdroogt, een melkachtige stof. zoals ook andere planten die ople veren Slechts bestaat er dit verschil, dat het vocht van de maankop het opium is, het meconium of laudanum der Ouden. In iedere zaaddoos is maar een kleine kwantiteit aanwezig, niet meer dan een vijftigste gram. In Klein-Azië worden de planten met z°rg gekweekt Voordat de vrucht volle dig rijp is. wordt er 's avonds een keep in gegeven, waaruit dan het waardevolle nat stroomt, 's Morgens wordt het pro duct verzameld, natuurlijk met de nodige voorzichtigheid, en daarna wordt het tot een koek of kogel gekneed en in papaver- bladeren gewikkeld. De kleur is dan rood bruin. Dit is het opium, dat in de handel wordt gebracht. Zuiver is het voortbreng sel niethet bevat water, hars en suiker doch in ieder geval treft men 10 a 20 opium aan Voorts zitten er andere ver- ovende substanties in: narcotine,co deïne en andere alcaloïden. Het opiumeten is veel ouder dan het roken van het bedwelmende genotmiddel. «wi !S 1ec,hter de vraa8 of er wat het ec betreft verschil bestaat tussen ae twee consumptiemethoden. In sommige streken wordt het gif mt„ gegeten, m andere meer met behulp van ®enuttigd. Beide gewoonten zijn jkelijk fataal. De kouwer slikt één ,.p_1meei! PiHen en is na een uur in de angde roes. die hem vele uren lang gevangen houdt. De kwantiteiten, welke de verslaafden hun doel gebruiken, lopen uiteen. meeste lijders nemen steeds groter vernm.li: ZOver hun financiën hun dat corsl 0011 houdt een tamelijk flink ben- aiwentv **er Patiënten zich aan een ^Walde hoeveelheid per dag. Rantsoe- meu ij61"8* grammen Per etmaal zijn ts zeldzaams drónJo3315 van PiNen worden ook wel tinctuur Jfeil<>mende beruchte opium eens üfi °plum met safraan vindt even- hadde AUe landen van de orient een riLi toe bevolkingen, die voor vaar a aa" °Plurnzucht leden. Het ge- Oostw= t?8 naSr Westen en verder °Veral waar verscheen hiker r't 6 -gelijk een =Pook en moei li'Vp bestrijden dan menige gevaar - e en besmettelijke ziekte. v»v isLKEN TENLSSEN Tn v EEN OPIUMSCHUIVER, kend 1821 v,erscheen het zeer be ren .Dill bo*11Bekentenissen van P umschuiver De auteur. Th. Quin- cey, was eigenlijk een opiumeter. Opiumpillen waren goedkoper dan een alcoholroes en op Zaterdagmiddagen wa ren de tafels der drogisterijen met de zeer courante pillen bedekt. Niet alleen in Londen, maar in alle grote fabriekssteden van Engeland waren de arbeiders aan het gevaarlijke goed verslaafd, de een meer. de ander minder. Quincy zelf zegt. dat het aanvankelijk kiespijn was, die hem er toe bracht opium te gebruiken. Een vriend had hem ver teld, dat hij op deze wijze de zeer kwel lende tekortkomingen aan zijn gebit kon kwijt raken. In de eerste jaren at hij het opium niet regelmatigeen enkele keer permitteerde hij zich een bedwel ming, maar hij was enthousiast over het medicament en noegnde hetgoed. ver zachtend en toch geweldig Zijn inzichten veranderden, toen hij acht jaar later opeens begon met het dagelijks gebruik der medicijn. Thans on derging hij het lijden van de slaaf. Hij nuttigde iedere dag ongeveer twintig gr. tinctuur en slechts gedurende één jaar gelukte het herfi nog deze dosis tot een achtste te verminderen. Het was een jaar van helder stralend water, als 't ware omgeven door een duister, waan zinnig raam van opium. Maar daarna kon hij nogmaals niet nalaten het grote kwantum te slikken en de verschrikkingen vingen opnieuw aan. Achtduizend droppels was het rantsoen. De gevolgen beschrijft hij uitvoerig in zijn boekhet ving aan met hallucinaties, die uit zijn brein een theater deden wor den alle mogelijke drama's speelden zich achter dat hersenschimmige voetlicht af de verwarde beelden gingen in een toe stand van zwaarmoedigheid en droefenis over. Hij verloor het besef van tijd en ruimte en was er niet zelden van over tuigd, dat hij niet één nacht maar zeven tig of honderd jaren aldus had geleefd. Herinneringen uit zijn jeugd stonden in hem op en verschrikten hem. Doch deze ontzettende dwangvoorstel lingen en dromen gaven hem tenminste de kracht zijn opiumzucht in bepaalde banen te leiden. Ik zag in, dat ik moest sterven, als ik het heksenmiddel langer bleef gebruiken. En hij behaalde de overwinning, een bijna onmogelijke zeldzaamheid. Tot al gehele afzwering was hij niet in staat, maar hij beperkte de dosis zo hevig mo gelijk. In het begin waren de abstinentiever schijnselen bijna even erg als de kwaal zelf. Wie zijn lichaam aan een bepaalde schadelijke stof heeft gewend, wordt door zijn eigen organisme bevochten, wan neer hij begint zich van het vergif te spenen. Na vier maanden was hij voor drie kwart uitgeput. Hij lag daar stuiptrek kend, met bonzende snelkloppende polsen en als verpletterd.» Geen artsenij hielp hem, uitgezonderd valeriaanthee met am moniak. Tenslotte kwam hij er boven op en be trachtte matigheid hij deed het met plus minus honderd druppels per dag. Eens in het jaar 1848 gebruikte hij twee maanden lang geen droppel. Dat was waarschijnlijk de langste periode van ont bering. die hij na de kennismaking met het «kiespijnmiddel» heeft gekend In weerwil van zijn ongeluk bereikte Quincey de leeftijd van 73 jaar. Hij over leed in 1859. Kort vóór zijn dood vatte hij zijn levensloop in de volgende bewoordin gen samen Is men eenmaal het opium ten offer gevallen, dan moet men probe ren zijn dagelijkse dosis zo klein mogelijk te doen zijn, en zich dan daaraan pogen te houdensteeds moet men reguleren en veel in de open lucht verblijven. Ner veuze overspanning is de geheime kan ker der huidige mensljgid, en waarschijn lijk bestaat er geen ander middel dan opium om de ziekte te bestrijden. Deze uitspraak is nu reeds tamelijk oud. Had Quincey gelijk gehad, en was toentertijd werkelijk zenuwoverspanning de oorzaak van het opiummisbruik ge weest. dan zou thans de aarde één groot veld met klaprozen zijn. Want de mensen zijn tegenwoordig zo mogelijk nog ze nuwachtiger dan vroeger. De Europeanen maken echter ondanks de verbreiding van het kwaad een betrekkelijk matig gebruik van het zinnenbedwelmende mid del uit het Oosten. Iedere stad heeft zijn eigen opiumcodex, welke voor iedere ha venplaats en elke grote stad verschillend is.' De door Quincey geleverde beschrijving van de opiumroes is klassiek. Hij is zeer nauwkeurig bij het aangeven der symp tomen en faalt niet bij het aanduiden der debet- en der creditzijde. Quincey is het typische voorbeeld van een aan het genotmiddel verslaafd man met dien ver stande, dat hij er in slaagde te redden, wat er te redden viel. hetgeen zoals gezegd bijna nooit voorkomt. Als oorzaak van het kwaad gaf Quin- cey opverwoeste of overprikkelde ze nuwen. Maar wij betwijfelen het. Het verlangen naar verdovende giften is over al aanwezig. De uiterlijk en klaarblijke lijk ook innerlijk rustigste mensen geven ïichze:. een goed leventje met behulp van narcotica, alcoholica en wat dies meer zij. Vooral pijpen vormen een attractie, of daar nu tabak dan wel opium in zit. Ongetwijfeld is het opiumschuiven een typisch Oosterse gewoontede innerlijke eenzaamheid dreef de oriëntaalse mens tot het gebruik van het middel, dat yer- getelheid brengt. In boeken over het Oosten wordt altijd de nadruk gelegd op de pracht van het vertrek, waar, weggezonken in tapijtkus sens omgeven door opperste luxe, een man ligt, die door de aangename dromen, welke de opium hem schonk, wordt ge vangen gehouden. Waar in de opiumlokalen van Batavië. in de wijken der armen bevindt zich de opiumpijp temidden van een andere en tourage. Overgrote rijkdom en bovenmatige ar moede zijn de twee motieven, waaruit in het Oosten het verlangen naar opium ontstaat, die de anders niet te bereiken prikkeling van geluk en vergetelheid brengt, om nog maar te zwijgen van de genen, die enkele uren van hun lichame lijke pijnen bevrijd willen zijn. De geschiedenis van het opium is met menig hoofdstuk uit de historie der we reld ten nauwste verbonden. Het zonder linge is, dat het misbruik lang niet altijd even hevig en zeker niet steeds even uitgebreid was, terwijl men de substantie en haar eigenschappen toch kende. Zo b. v. in China. Sinds de 8e eeuw is het sap van de maankop daar inheems. Hon derden jaren lang diende het de Chi nezen enkel als medicijn. Het misbruik kwam veel later. In het begin van de zeventiende eeuw meende een Keizer van het Hemelse Rijk zijn volk te stichten door het verbod van tabak. Dit goed be doelde decreet werd de directe aanlei ding tot het kwaad. Men verving de ta bak door opium en toen het tabakverbod in vergetelheid raakte, was men er reeds overal aan gewend in opium gedrenkte tabak te gebruiken. De productie in eigen land was miniem. Bijna alles moest worden geïmporteerd. De Chinese heersers zagen spoedig het gevaar in. en in 1729 trad een algemeen opiumverbod in werking. De smokkel handel beleefde een bloeiperiode. Of de de linquenten al gestraft werden met kerker, verbanning, spitsroede, afsnijden van de bovenlippen, het had weinig resultaat. (Wordt voortgezet) (Copyright by Omnium Press) OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL EEN MOEDIG BERGBEKLIMMER Horizontaal Vertikaal Oplossing 1) mand 1) mast Piet zag dadelijk, dat het een zoge 5) orde 2) n. m. naamd truc-phototje was. Want als Oom 8) madonna 3) dam Henri werkelijk tegen de berg opgeklom 11) S. A. 4) polo men was, zouden zijn horlogeketting en 13) melis 5) ons schoenveters, door de aantrekkingskracht 14) no 6) ra der aarde, naar beneden gehangen heb 15) tam 7) Eros ben 17) sot 9) dessert Ook aan de planten zag hij het, want 18) das 10) nitraat planten en struiken groeien altijd naar 19) roos 14) Natal het licht toedus waar hun takken heen 20) roet 16) moe wijzen, is de bovenkant van de kiek. 21) Ede 18) den O. P. 22) ega 21) edik 24) nat 25) teen 26) de 27) tak 27) traan 28) nek 30) 32) patater kaak 30) 31) pa Ro 33) koen WEEK VAN 21 TOT 27 NOV. 1948 NAAMDAGEN. Zondag 21 Nov. Livinus. Maandag 22 Nov. Cecilia. Alfons. Dinsdag 23 Nov. Clement, Aleda, Trudo. Woensdag 24 Nov.Johan, Flora. Donderdag 25 Nov.Catharina. Vrijdag 26 Nov. Konrad. Zaterdag 27 Nov.Maximus, Virgilius. Acharius. BIZONDERE DAGEN. Maandag 22 Nov. St Cecilia, patrones der muzikanten. Donderdag 25 Nov.St Catharina. pa trones der jonge dochters en der wagen makers. MAANSTANDEN. Laatste Kwartier: 23 Nov. te 22 u. 22 m. Nieuwe Maan 30 Nov. te 19 u. 44 m. IN DE NATUUR. 21 Nov. Gemiddeld de koudste dag van de maand November. De vledermuis slaapt in. Ontbladering van de Blauwe Regen. 22 Nov. Dag van het jaar waarop de barometerdruk gemiddeld het laagst is (752 mm.) 23 Nov.Er is nooit, voor deze datum, een vorst van 10° geweest. 24 Nov. Van 24 Nov. tot op het einde van de maand, heerst gewoonlijk een pe riode van hevige winden, en doorgaans hebben we dan' ook de hevigste regen dagen. VOLKSE WEERKUNDE. Maria's opdracht klaar en hel Maakt de winter streng en fel. Als met St Clemens de winter zich streng doet gevoelen, krijgen we een goed voorjaar. 25 Nov. St Catharina. Het volk neemt aan. dat tegen die tijd de eerste sneeuw mag verwacht worden. St Catharina heeft haar witte man tel over de aarde uitgespreid. St Catharina gaat niet uit zonder haar witte mantel. HERDENKDAGEN. 21 November 1830: Dekreet van het «Voorlopig Be wind dat het Vlaams als onge schikte taal voor bestuurszaken doodverft en enkel het Frans als officiële staatszaak proklameert. 22 November 1830Het Nationaal Kongres vergaderde met 183 op 200 leden, en stemde met 170 voor het grondwettelijk Ko ningdom de overige 13 spraken zich voor een republiek uit. 1864Afkondiging van het Koninklijk Be sluit, dat, na de zogenaamde Spel lingsoorlog in België een eenvor mige schrijfwijze der Nederlandse taal beveelt. 23 November 1936 Groot-Brittannië Eden verklaart dat zijn land België zal verdedi gen, indien het het slachtoffer wordt van een geprovokeerde aanval. 1937 Lord Halifax brengt aan Eden ver slag uit over zijn onderhoud met Hitier. De Chinese bladen verschijnen niet meer in Shangaï. De politie arresteert in Palestina de Cheik Ferhan Essadi. (Zie wimti velg. kolem) LEG-PUZZLE. Plak bovenstaande figuurtjes op een dun stuk karton en knip ze daarna uit. De afzonderlijke stukken op hun juiste plaats samengebracht zullen U een mooi beeld geven. Ik wil een reusachtig harde loudspeaker hebben, zodat ik die van mijn buurman niet meer hoor... GELUKKIG Het was bitter koud. Na een lange dag- marsch sliepen de soldaten in een schuur. Toen Pietemans 's morgens wakker werd, stelde hij vast dat zijn klederen verdwe nen waren Heeft er iemand mijn broek gezien vroeg hij. Geen antwoord. Of mijn trui en mijn vest Geen antwoord. Het zwarte schaap begon bijna te huilen. Heeft eV iemand mijn hemd soms ge vonden Geen antwoord. Pietemans scharrelt in het stro en begint plots te lachen en te zingen. Hela. wilt ge wel eens stil zijn, klinkt het. Ja, lacht Pietemans bibberend van de kou, maar ik ben zo blij, want ik heb mijn warme broekophouders gevonden 1943 1945 1789: Radiorede van de Nederlandse Ko ningin Wilhelmina over de Staats vorm van Nederland na de oorlog. 700-jarig bestaan van de Neder landse stad Haarlem wordt gevierd. 24 November Te Parijs verschijnt het eerste num mer van de Moniteur, toen Jour nal Officiel 25 November 1776 Opening te Oostende van het eerste handelsdok. 1912Onafhankelijkheid van Albanië. 1937Kanselier Schuschnigg publiceert een boek Dreimal Oesterreich De Italiaanse Pers ontketent een geweldige kampagne tegen Frank rijk en het Franse leger. 26 November 511Dood van Clovis, de stichter van het Frankische Rijk. Na gans Gal- lië veroverd te hebben vestigde hij zich te Parijs, waar hij als Chris ten stierf in de ouderdom van 45 jaar. 27 November 1899Overlijden te Brugge van Guido GezeHe. Geboren 1 Mei 1830. (O.-P.) Ik ben woedend Ik zoek nu al veer tien dagen naar Amerika Troost je, Columbus vond het ook 'pas na een maand of drie Drakkcrij DUMORTIEK

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 9