LUSTELOOSHEID DE POLITIEKE TOESTAND WERELDGEBEUREN ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. 3c JAARGANG Nr 24 PRIJS 2 Fr ZATERDAG 20 MEI 1950 VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS De vervallen biljetten van 50, 10 en 5 fr. kunnen nog worden ingeruild OP 3 JUNI 1950 KOLONIALE LOTERIJ HET YPERSC NIEUW, BESTUUR EN HEDACTIE 34. BOTHtSTRAAT. YPEE 311 Po6tcheckrek. 461.73 (L DU MORTIER ABONNEMENTSPRIJS I EEN JAAR: 1W F*- Op Zondag 4 Juni e. k. worden alle kiezers van België opnieuw ter stem bus geroepen, om dezen aan te dui den. die voor een periode van vier iaar over het wel en wee van ons land zullen regeren. Het feit op zichzelf verheugt ons evenzeer als het ons bedroeft. Want bedroevend is hel te moeten vaststel len dat de laatste stemming voor de zelfde vertegenwoordiging slechts op 26 Juni 1949 plaats had en wij intus sen reeds op 13 Maart 11. een volks raadpleging meemaakten, zodat de bevolking nu voor de derde maal in minder dan éen jaar naar de stem bus wordt geroepen. En dat grapje kost telkens een hele boel duiten, die niet uit de lucht komen gevlogen doch die wel door de belastingbetaler zul len afgedokt worden. En toch moeten wij ons over die stemming verheugen, want niet dik wijls wordt ons in een zo korte tijd spanne de gelegenheid gegeven te oor delen over hen die we bij een vorige verkiezing de macht hebben toever trouwd. Want hoe we de zaken ook willen draaien, het komt toch daar op neer. Het ligt in de gewoonte van de Belg te morren over dit of dat, we zouden haast zeggen dat het voor hem een tweede natuur geworden is, zich over alles en nog wat ontevreden te tonen. De ene maal zijn het de dui ven die niet komen, omdat ze niet gelost werden dan werden ze toch gelost spijt de brandmist, wat ook niet goed is, ofwel nog werden zijn favorieten niet aangeduid voor -de grote ronde of voor de nationale voetbalploeg en dergelijke dingen meer. En als hij dan op de rug van de hoge koppen kan afgeven, dan eerst komt hij volledig in zijn ele ment, want dan moet al het andere zwijgenMaak dan de opmerking niet dat we in een vrij land leven en dat we toch zelf onze vertegenwoor digers verkiezen, want dan heeft hij zijn antwoord gereed 't Zijn alle maal dezelfden't Is alleen de geld zak die teltEn daarmee basta Dan moeten we bij ons zelf telkens de opmerking maken, dat de Belg, spijt zijn grote vrijheidszin, nog niet voldoende evolueerde, om die vrij heid naar waarde te gebruiken. Im mers, de mooiste uiting van onze vrij heid bestaat toch in het feit vrij zijn stem te mogen uitbrengen voor de kandidaat van zijn keuze, want dit onderscheidt ons van de dictatuur- landen, waar de stemming helemaal niet bestaat of dan alleen een parodie ervan, vermits er dan slechts één lijst mag opkomen, namelijk die van de staat, en het in dit geval geraadzaam is een gunstige stem uit te brengen, zoniet Het komt ons dan ook voor dat we alleen onszelf verwijten te maken hebben als het niet gaat zoals we wen sen, want wij immers duiden de per sonen aan. die voor ons de wetten opstellen en ze doen uitvoeren. We moeten dus er voor zorgen de goede keus te doen en dan hoeven we na derhand niemand verwijten te maken. Hoezeer de partijen bij deze stem ming nu ook wijzen op het groot be lang ervan, niemand zal kunnen ont kennen dat er bij de man van de straat een zekere malaise heerst, een zekere lusteloosheid. Hij vindt het meer dan genoeg met die verkiezin gen, die op de duur aan een gekken spel gaan gelijken en intussen stelt hij vast, dat de ganse economie lam ligt. Veel werklozen, veel grote wer ken die... niet uitgevoerd worden en daarnaast een indexcijfer dat meer en meer daalt, terwijl de levensduur te stijgt. Daarom ook is het zo kalm. niettegenstaande de dag der verkie zingen zo dicht bij de deur staat. En het gerucht gaat in de volksmond, dat er ditmaal veel blancostemmen zullen zijn, omdat de mensen het meer dan beu zijn. Hier moeten we echter haltroe pen, want hoe we ook tegenover de ze verkiezingen mogen staan, we mo gen niet vergeten dat ons eigen be lang er ten slotte bij te pas komt. Blanco stemmen zal daarbij geen aar de aan de dijk brengen, integendeel. Zover mogen we ons wel in luste loosheid laten gaan, dat we ons niet warm laten maken voor allerlei slag woorden en slogans van partijen, die tenslotte slechts uit holle woorden bestaan onze plicht is het echter een geldige stem uit te brengen om deze mensen aan te duiden, die het land voor zijn bestwil zullen besturen. Bij deze keuze moeten we ons niet laten leiden door woorden, maar wel door daden. Indien het bestuur van hen die op 26 Juni 1949 aangeduid werden u heeft bevallen, duid ze dan opnieuw aan. Is dit echter niet het ge val, dan maar andere en betere verkozen, want het is een uitzonder lijke gelegenheid die ons geboden wordt om reeds na één jaar over onze regeerders te mogen oordelen en deze gelegenheid mogen we niet laten voorbijgaan, meer noghet is een plicht ze degelijk te benutten Verleden Zondag. 14 Mei. was het de laatste dag waarop in de verschillende arrondissementen de partijen hun kandi datenlijsten officieel konden indienen. Op het laatste ogenblik hebben verschillende po.itieke groeperingen, gezien het bijzon der karakter van de huidige verkiezin gen. zich onthouden van het indienen van een kandidaatlijst. Dit was onder meer het geval voor de Vlaamse Concentratie en Ook voor de Onafhankelijken Aldus is er eigenlijk nergens een scheurlijst opge komen en zal de kiesstrijd gevoerd wor den door de vier politieke partijen1. de Socialisten2. de Communisten3. de Christelijke Volkspartij 4. de Laberalen. In Limburg en Luxemburg waar er kartel- lijsten tussen de Socialisten en Liberalen ingediend werden, zal de kiesstrijd van dit kartel onder het nummer 5 gevoerd wor den. Allerhande besprekingen en politieke overeenkomsten hadden tot gevolg, dat de kandidaten der verscheidene partijen op de kiezerslijsten niet meer dezelfde volg orde hebben als bij de vorige verkiezingen. Er zijn nieuwe kandidaten bijgekomen, oude weggevallen en sommige die nog ble ven van plaats veranderd- De meest merk waardige wijzigingen in dit opzicht zijn welhet heengaan van dhr. Demany als lijstaanvoerder van de kommunisten voor de Kamer te Charleroi, de plaats die ad- vokaa: Logelain op de C.V.P.-lijst te Brus- TOT 31 MEI A. S. Het ministerie van Financiën heeft besloten een nieuw uitzonder lijk uitstel toe te staan voor het inruilen van de vervallen biljetten van 50. 10 en 5 fr. Dit uitstel zal op 31 Mei onher roepelijk verstrijken- De inruiling kan geschieden ten kantore van de Nationale Bank te Brussel. Het besluit zal eerlang in het Staatsblad verschijnen. sel bekwam en het feit dat dhr. Coussens te Kortrijk opnieuw met de C.V.P. mar cheert Het heengaan van de kommunistische voorman Demany heeft in de politieke kringen heel wat verbazing verwekt. Al lerlei veronderstellingen werden geopperd: er werd gemeend, dat hij om ideeële re denen aan de dijk werd gezet. Maar hij zou thans verklaard hebben, dat zijn kandida tuur geweerd werd. omdat hij geweigerd had een supplementair bedrag van zijn parlementaire vergoeding in de kommu mstische partijkas te storten. Immers men weet dat de kommunistische gekozenen hun parlementaire vergoedingen niet per soonlijk van de partij mogen opstrijken, doch ze aan de partij dienen te geven en dat de partij hen dan betaalt. Nu had de heer Demany beweerd dat hij niet langer meer kon afdragen, daar hij drie kinde ren heeft en zijn oudste dochter thans universitaire studies moet doen. en dus het geld zelf nodig had. Het feit. dat de C.V.P. te Brussel een plaats inruimde voor advokaat Logelain is even kenschetsend. Immers Logelain heeft niet alleen deel genomen aan de campagne met het oog op de Volksraad pleging. hij is daarenboven de advokaat van Romsée geweest, en in die hoedanig heid wist hij in sommige middens zich zeer beminnelijk te maken zodat de C V. P. in hem te Brussel de Vlaamse man ziet. die stemmen zal weten uit te lokken. Het geval van de heer Coussens te Kort rijk i« eveneens veelbetekenend. Immers het bewijst, dat de C.V.P. werkelijk al het mogelijke gedaan heeft om alle afzonder lijke lijsten te vermijden en aldus eigen kansen te vermeerderen. Ei is dus in de jongste week werkelijk heel wat veranderd in zake kiesstrijd de kleine partijen en groeperingen verzaak ten hun kandidatuur, om aldus de aan staande verkiezingen op een groot plan te houden. De lijsten zijn thans gekend, en ook de verkiezingsprogramma's werden reeds vastgelegd en door de pers en op meetings kenbaai gemaakt. Over de kiesstrijd zelf is nog weinig te vertellen. Hoewel hij nu reeds definitief over het ganse land is ingezet, wordt vast gesteld dat hij een zeer kalm verloop heeft. Alle partijen zijn het eens om te verkla ren dat de uitslag van 4 Juni a. s. een bes)issend< wending zal geven aan ons politiek leven De kiezers, die zich niet in meetingsza- ien wensen te begeven kunnen vertegen woordigers van de partijen door de radio ran het woord horen in de Vlaamse uit zendingen komt de Liberale Partij Dins dags aan de fce-vt. d. Christelijke Volks partij W oensdags en de Socialistische Par tij Vrijdags. De Kommunistische Partij zal op Donderdag 25 Mei. een toespraak op heide golflengten houden. Tol daar wat de verkiezingen betreft. Er zijn immers nog een paar andere be langrijke feiten te melden. Vooreerst, dat de eerste lading Ameri kaanse wapens te Zeebrugge gelost werd. Dit geschiedde zonder merkwaardige voor- valler en in het voorziene hulpplan van Amerika, dat wapens aan de Westerse landen levert. Ee-i tweede feit is. dat België thans nieuwe omwisselmodaliteiten in de Euro pese Betalingsunie wenst. Inderdaad, de Britse schatkist heeft thans een afschrift van het Belgische memorandum ontvan gen. waarin ons land voorstellen doet in verband met de Europese Betalingsunie. Volgens de eerste gegevens zou dit me morandum uitgaan van de mening, dat België steeds een crediteurland in Euro pa zai blijven én het zou aandringen op de afschaffing van de kredieten op half lange termijn, die de crediteurlanden. le den van de Europese Betalingsunie, ge acht zijn te openen ten bate van de debi- '.eurlanden alsmede op de beperking van de termijn der kredieten tot ten hoogste een jaar. waarna ze in omwisselbare munt. o. m. in dollars, zouden dienen te rugbetaald. Dit voorstel staat lijnrecht te genover dat van Groot-Brittannië. waar bij er naar gestreefd wordt die termijn zo lang mogelijk te maken ten einde de terugbetalingen in dollars of goud te ver mijden. TIJL. Vooravond der verkiezingen zullen de nieuwe millionnairs worden gekozen van de Stel Uw kandidatuur. Eén biljet volstaat reeds om tot 2 1/2 millioen te winnen. 34.425 andere loten van 206 fr. tot één millioen. Trekking te Eeklo op 3 Juni. Het biljet10® fr. Het tiende 11 fr. '3245) DRIE POLITIEKE FIGUREN. Hierboven zien we van links naar rechts: Dean Acheson, Ernest Bevin en Robert Schumait Ze zien er alle drie zeer vrolijk gestemd uitDe toestand zal hen wet rooskleurig schijnen. De Koude Oorlog tussen Oost en West wordt onverminderd voortgezet. En. zo wij John Foster Dulles. Republikeins adviseur bij liet Amerikaans Staatsde- partement. mogen geloven de Verenigde Staten zijn de koude oorlog tegen Rusland aan het verliezen Dulles verzekerde, dat de Verenigde Staten deze oorlog reeds 4 of 5 jaar aan het verliezen zijnWij hebben in sommige gebieden wat vooruit gang gemaakt, doch alles samengenomen meen ik dat het kommunisme de zege heeft behaaldzo verklaarde hij. Hij drukte verder als zijn zienswijze uit. dat de Verenigde Staten niet noodzakelijker- wijze door oorlog zijn bedreigd, daar de Russen alles wat zij verlangen door de koude oorlog kunnen bereiken. Dulles ver zekerde dat het Verre Oosten verloren ging daar de Sovjets een 25-jarenplan hadden voor de verovering van China en andere naties van het Oosten Zij hebben hun beste politieke krachteningezet, terwij! de Verenigde Staten zich ermee tevreden stellen te geloven dat China steeds vriendschappelijk tegenover de Verenigde Staten zou staan. Hij zegde, dat Rusland grote winsten heeft ge boekt. overal ter wereld uitgenomen in West-Europa, en dat de Amerikanen ook daar nog voor zware problemen staan. Wat het Verre Oosten betreft, daar heb ben de kommunisten de koude oorlog ge bruikt om overwinningen te behalen die veel groter zijn dan iedere zege -welke een ander land had behaald, indien het werkelijk de oorlog had gewonnenAl dus bekijkt de heer Dulles, die hoog en goed geplaatst is om een zuivere kijk op de internationale toestand te hebben, de huidige internationale situatie zeer pes simistisch. In tegenstelling met de heer Dulles be schouwt een ander hooggeplaatste Ame rikaan de internationale toestand door een zeer optimistische bril. Hij blijft gelo ven aan de ineenstorting van het Krem lin en de uiteindelijke zege van Amerika. Toch gelooft hij dat er verder op het koude frontdapper door moet gestre den werden, en wel op VIER FRONTEN tegelijkhet militaire, het politieke, het ekonomische en dat van de voorlichting t De militaire factor, zo zei hij. zal het rode leger verhinderen tegen zijn nabu ren op te trekken; de politieke factor heeft ten doel overal vrije verkiezingen te doen uitschrijven en in dit opzicht zo beklemtoonde hij heeft het kommu nisme. overal in Europa, ernstige neder lagen geleden. Op het ekonomisch vlak gaat het er om het Marshall-Plan voort te zetten totdat het herstel van Europa beëindigd zal zijn. Wat de voorlichting aangaat, het Westen dient de argumen ten van de demokratie en van de vrij heid overal naar voren te brengen De Amerikaanse Staatssekretaris Dean Acheson wees er anderzijds op dat de Koude Oorlog alle aandacht vergt en dat .Amerika spoedmaatregelen zou willen treffen, vooral ten opzichte van Duits land. Inderdaad Duitsland komt andermaal in de branding van de internationale be langstelling te staan. En ditmaal v/el door een even onverwacht als schokkend voor stel van de grote Franse politieke figuur Schuman Waarin bestaat dit voorstel? Eer, Frans-Duitse gemeenschappelijke ex ploitatie van de Duitse en Franse steen- kool- en staalindustrie, met mogelijkheid :ot toetreding van andere landen De Franse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Schuman. redeneert als volgt: «Eens de samensmelting der mijn- en staalbedrijven van Frankrijk en Duits land doorgevoerd zal er tussen de twee landen geen gevaar van oorlog meer te vrezen zijn, zullen de tolbarelen en han delsbelemmeringen worden opgeheven en zal de Rijnstroom, eens de wieg van de Westerse beschaving na de val var. het Oude Rome, opnieuw het grote verbin dingspunt zijn van twee grote volkeren. Het voorstel heeft daarenboven nog een zeer belangrijke politieke betekeitsin plaats van 'n dodende mededinging naar de staatkundige macht langs ekonomische wegen verzet het de bakens ten einde an dere landen tot toetreding te bewegen, na melijk Benelux. Italië en ook wel Enge land, dat nu zal te kiezen hebben tussen een daadwerkelijke samenwerking op po litiek en ekonomisch gebied met het Euro pese vasteland en zijn imperiale solidari teit. Er mogen echter geen voorbarige illu sies over het wellukken van dit Franse voorstel gemaakt worden De zaak dient nuchter bekeken te worden. Dan komt het ons voor. dat het Schuman-plan niet zal verwezenlijkt worden. Want 'n Frans- Duitse Unie immers daarop zou het hele plan neerkomen kan door Enge land niet aanvaard worden, daar het zich dat. door deze Unie zou bedreigd gevoe len. Maar... er dient toch nog steeds een zeer klein voorbehoud gemaakt te wor den namelijk, de mogelijkheid, dat Ame rika een ontegensprekelijke beslissing zou treffen en, gezien de huidige gespannen Oost-West toestand meent, dat een stevig Frans-Duits Blok het beste de nieuwe leiding in Europa kan op zich nemen. Ware dit het geval, dan mag verwacht worden, dat heftige Engelse stemmen te gen de verwezenlijking van dit plan zul len opklinken. In de jongste dagen komt nog een nieuw werelduitzicht de momenteel gespannen toestand belichten, met verzoek hem te «verlichten», en wel het denkbeeld dat de Poolhet IJzeren gordijnzou kunnen overschrijden alsmede de grenzen van de Atlantische Unie. Hierover wordt o. m. meegedeeld, dat te Parijs niet-offi- ciële besprekingen zijn gevoerd met Rus sische vertegenwoordigers over de Pool en dat de eerste Russische reactie niet bepaald vijandig was. Een belangwekken de zijde van het plan is. dat dit wordt gesteund door neutralisten en door hen die de Atlantische Unie wensen te ver sterken De neutralisten zien in het plan een middel om een einde te maken aan de kcude oorlog door oprichting van een derde internationale macht, zowel van Amerika als van Rusland onafhankelijk. De aanhangers van de Atlantische Unie oordelen van hun kant, dat de «Pool» wellicht het enige practische middel is om Europa ekonomisch te integreren en zodoende de ekonomische macht te schep pen. zonder welke, zo menen zij, het on mogelijk zou zijn een doelmatige ver dediging van West-Europa tegen een in vasie van uit het Oosten te verzekeren. Samengevat, mag gezegd, dat de inter nationale toestand de jongste dagen geen verandering onderging. SPECTATOR. 1 IriT-: VOOR EEN PLECHTIGE COMMUNIE KANT is een goede vulpen steeds een aangenaam geschenk Doet uw keus ter Drukkerij Dumortier, 34, Boterstraat, leper. Steeds een keus van meer dan 500 stuks in magazijn

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1950 | | pagina 1