YPERS LEVEN Waarheen deze Week? Raph.Coulier=Jonckheere i - CINEMA'S VOETBAL TONEEL BIJ DE VUURKR4USEN Kon. Hofbouwmaatschappij en Werk van de Akker ANDRE DECRYSE ALLERHANDE NIEUWS M ETROPOLE-TOUR ISM E BILJART REISBUREAU Ev. BAETE N. S. I.-NIEUWS ZON DAGDIENST BEVLOERING en DECORATIEVE MUURBEKLEDING IS KUNSTWERK S. V, K. CERAMTEGELS voor uw vloeren en S. V. K. ORNIT Cr LAMBRISO PLATEN voor uw muurbekleding ZIELMISSEN HET YPEESCH NIEUWSBtz 3 2S-5-195* CAPITOLE Vrijdag te 8 u Zaterdag te 8 u. Zondag te 2-30 u. 5 u. en 8 u Maandag te 8 uur: Lady Paname. een lustige Franse film met Louis Jouvet en Suzy Delair Woensdag te 8 u- Donderdag te 8 uur Het was een ruisende balnacht, een film over het leven van Tchaikowsky met Marika Rökk en Zarah Leander. COLISEUM: Vrijdag te 8 u. Zaterdag te 8 u. Zondag te 2.30 u te 5 u en 8 u. Maandag te 8 uur Commando in Bretagne, een schitterende actiefilm met Jean- Pierre Aumont en Susan Peters. MAJESTIC Vrijdag te 8 u.Zaterdag te 8 u-Zondag te 2 30 u.. 5 u. en 8 uur Maandag te 8 uur Op weg naar Alaska, met Bing Crosby Bob Hope en Dorothy Lamour Dinsdag en Woensdag te 8 uur Schaggv. trouwe gezel, met Georges Moines en Brenda Joyce Verloren op de Oceaan, met Richard Denning en Catherine Craig. Ol'D IEPER Zaterdag te 8 u.Zondag te 2.30 u.. 3 u. en 8 u. Maandag te 8 uur De engel met de bazuin, een aandoenlijke film met Paula Wessely en Paul Hörbiger. Dinsdag te 8 uur De straat zonder naam, een grote gangsterfilm met Mark Ste vens en Richard Widmark. Zondag 21 Mei 1950. te 15 uur. terrein Augustinenstraat C. S. YPROIS W. S. LAUWE 2e Afdeling Provinciaal. Zondag 21 Mei 1950. te 19 30 u in de Stadsschouwburg De dolle Lola Operette van Hugo Hirsch, door de K. V. O. van Gent. EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN Bij besluit van de Prins-Regent werden onze Vuurkruisenleden Claeys Marcel en Platteeuw Camiel benoemd tot Ridder in de Leopcid II orde met zwaarden Beide IJzerjongens stonden gans de oor log 14-18 in de Vuurlinie. Verscheidene malen werden zij op de Iegerdagorde ver meld om hun moedig gedrag en heldhaf tigheid in de strijd steeds bewijs geven de van zelfopoffering en doodsverachting Zij bekwamen hierbij menigvuldige ere- te<cen> Aan deze verdienstelijke Oudstrij- ceri 1514-18 onze larteli kste gelukwen- en. DE KLAS 1915 Alle leden houders van de Vuurkaart. geboren vóór 1 Okto ber 1895. die tot heden verwaarloosd heb ben hun aanvraag tot verdubbeling hun ner frontstreeprente te doen. worden vrien delijk doch zeer dringend verzocht zich naar ons lokaal te begeven (Menenstr. 61 voorzien van hun Vuurkaart. waar de nodige aanvragen onmiddellijk zullen op gemaakt worden In het vervolg zullen alle leden aan spraakmakers op de verdubbeling der ren te tdeze geboren na 1 Oktober 1895) per soonlijk per kaart verwittigd worden wan neer zij zich dienen aan te melden. Het bestuur zal zorgen dat dit stipt geschiedt op het cgenblik bepaald door de bevoeg de diensten Op die manier zal alle ver getelheid. nalatigheid of verwaarlozing vermeden worden, en zo zullen onze Vuur- kruisen vanaf de eerste trimester waarin zij de 55 jaar hebben bereikt, van de ver dubbelde frontstreeprente genieten. Op Zondag 21 Mei 1950Algemene ver gadering met volgende dagorde: 1) Lezing verslag der vorige vergadering Mededelingen 3> Voordracht. 4) Inschrijving voor de hofprijskamp 1 Beoordeling der aanbrengsten 6) Voorstelling van nieuwe leden 71 Tombola (groenten planten). Namens het Bestuur De Secretaris. De Voorzitter. Ferd. DETHOOR Hector CASIER Kleermaker Potyze 162 IEPER maakt bekend dat hij VAN 1 JUNI AF opnieuw zijn werk hervat aan gena dige prijzen. Alle stoffen, alsock herstellingen, werden aanvaard. (3297) AANRIJDING De genaamde Servais Louis uit Sint Andries. kwam Woensdag 11. uit de Paterstraat naar de Boterstraat gereden, toen hij aan de hoek aangereden werd door de autocamion van een aan nemer uit Zillebeke. die de Paterstraat in reed Stoffelijke schade BEGIN VAN BRAND Woensdagna middag brak brand uit in de kelder van het huis Mattan. Boterstraat. alwaar oud papier lag voor verpakkingen. Met de hulp van geburen werd dadelijk ingegrepen, zo dat de brandweer, die inmiddels verwit tigd werd. na een 10-tal minuten het vuur kon bedwingen. De schade is slechts gering. WEKELIJKSE BOTER- EN EIERMARKT Datum: 13 Mei 1950. Hoeveelheid boter aangevoerd1425 kg. verkocht1425 kg Eieren geen. Prijs per kg. boter65 75 fr. Het Stadsbestuur. Vert.Roger DEMEY-CHRISTIAEN Elverdingestr. 9, leper - Tel. 585 Dinsdag 30 Mei: Naar ANTWERPEN. Foor der Voedingswaren en van Huis houdelijk Comfort. Zondag 11 Juniid. Prijs vervoer 110 fr. Zondag 11 Juni9-daagse reis naar LOURDES. Afreis verzekerd. 3.300 fr. Zondag 4 JuniDE PANNE, vertrek te 12.30 u. Prijs 40 fr. Neemt inlichtingen zonder verbintenis. (3025) VEEMARKT Datum: 13 Mei 1950. Aangebrachte dieren Groot vee134 Klein vee14 Totaal 148 Het Stadsbestuur. VICTOR HUGO EN ONZE STAD Verleden jaar reeds werd in ons blad de reis van Victor Hugo naar onze gewesten en bijzonder naar onze stad. met een uit gebreid artikel in herinnering gebracht. We vernemen in verband daarmede nog het volgende Tijdens de laatste vergadering van de Koninklijke Academie voor Franse Taai en Letterkunde, heeft graaf Carton de Wiart. minister van Staat, aan de academie een oorspronkelijk schrijven van Victor Hugo geschonken, dat betrekking heeft op de reizen van de Franse schrijver in België- In dit schrijven, dat op 6 November 1864 uit het Anglo-Normandische eiland Guernesey (Hauteville-House) gestuurd werd aan de h. Naxez. leraar aan het Ko ninklijk Atheneum te leper, dankt Victor Hugo voor het zenden van een foto die. IJ icgt hij zelf. een groot en zeer pijn lijk historisch belang heeft. Hij schrijft ook. dat hij een aangename herinnering bewaart aan het goede onthaal, dat de be stemmeling hem. ter gelegenheid van zijn doortocht te leper, bad voorbehouden WIJKKERMIS IEPER-HOEKJE op 27, 28 en 29 Mei 1950 Zaterdag 27 Mei Te 18 u.Opening der kermis met hul de aan het kapelletje. Te 20 u. Groot Bal bij Gerard Van- denberghe. Zondag 28 Mei Te 8 u- In St Niklaaskerk. Zielmis voor de afgestorvenen van Ieper-Hoekje. Vanaf 9 u. Muziek, aangevraagde pla ten en aankondigingen in Café des Sports bij M Poissonnier. Te 16 u.Koers voor Beginnelingen. 2.500 fr. prijzen en talrijke premiën Vanaf 15 u.Schieting met Karabijn, in Café Terminus, bij Arthur Tahon 500 fr. prijzen. Te 17 u. Prijskaarting in 't Manillen, in café Stade Yprois Augustinenstraat 1 000 fr. prijzen. Inleg 10 fr. Te 19 u Prijskamp op de Biljart, in Café des Sports, bij M. Poissonnier. Te 20 u. Groot Bal in Ieper-Hoekje, bij Gerard Vandenberghe. Te 20 30 u Zangwedstrijd in Café Nova. bij Sylvère Verstraete. Maandag 29 Mei Te 16 u.Koers voor Beginnelingen. 2.500 fr. prijzen en talrijke premiën. Te 17 u.Mastklimming bij Florent De- lannoy. Café du Commerce. Te 21 u.Zangwedstrijd in café De Nachtegael. bij Odiel Demeulenaere Groot Bal bij Gerard Vandenberghe Ieper-Hoekje. Woensdag 31 Mei Voor de duivenliefhebbers. Grote Alge mene Prijsvlucht uit Ar rus. Inkorving op 30 Mei van 12 tot 17 u. bij FL Delannoy, Café du Commerce. Uitslagen van de wedstrijden ingericht door AMICAL in het lokaal De Kar per bij dhr. Hilaire Notebaert. Vismarkt. 1 4 Beslissingen Carlier Achiet, 32 p verslaat Beun Albert. 35 p. (64) Croes Albert, 76 p.. verslaat Santy Emiel. 28 p. <481 Beun Joseph. 42 p.. verslaat Derous Lucien. 18 p. (20) Dek nu dl Georges, 58 p., verslaat Segers René. 44 p. <70) I 2 Beslissingen Carlier Achiel, 32 p., verslaat Croes Albert. 75 p. (76) Beun Joseph, 42 p., verslaat Deknudt Georges. 57 p <58 Beslissing Beun Joseph. 42 p verslaat Carlier Achiel. 31 p. <32) BURGERLIJKE STAND van 10 tot 16 Mei 1950. GeboortenCreus Ingeborg. Wenninck- straat 2. van Poperinge Dereyne Ingrid. Recolp 5 van LangemarkVerstraete Eric. Recolp. 5. van Poelkapelle Vandale Cecile. Recolp. 5. Zcnnebekestw. 206 Can- dry Luc. Recolp. 5. van Langemark Co- myn Patrick.'Recolp. 5. Zonnebekestw. 174 Maricou Freddy. Recolp. 5. van Mesen Meirlaen Jean-Pierre. Recolp. 5. G. de Stuersstr. 23 Ollevier Jacques. Recolp. 5. van KemmelSohier Rony. Recolp. 5, van Nieuwkerke; Bekaert Maria, Recolp. 5- van PoelkapelleVerhooghe Gilbert, Re colp. 5. Zonnebekestw. 155Schaessens Edwin. Recolp. 5, van LangemarkLe- mahieu Gilbert. Recolp. 5, van Lange mark Debrouwer Rosette. Recolp. 5. Te- gelstr. 14Deramaut Fernand. Recolp 5. Surmontstr 2 Muylle Christiane, Recolp. 5. van Roesbrugge-Haringe Debaene Joël. Recolp. 5. van ZillebekeDebaene Ga briel. Recolp. 5. van ZillebekeDemolder Michel. Recolp. 5. Neerstraat 21. Overlijdens: Grouset Hélène. 76 j wed. Vandamme Cyrille, Menenstw. 149Hol voet Joseph, boekhouder, 66 j„ echtg. Tail- Iieu Germaine. Slachthuisstr. 21 Lowagie Euphrasie. 77 j., ongeh Rijselstraat 85 Hennebel Theodoor, metser. 53 j.. echtg Hoflack Juliana, van VlamertingeLeveu- gel Jean Baptiste, 92 j„ dienstknecht, on geh.. Poperingestw. Sohier Rony. 3 d. van Nieuwkerke; Butaye Bernard, tim merman. 16 j., ongeh.. van Waasten Be- haeghel Georgette, 7 j„ scholierster, van Dranouter. HuwelijksbeloftenVanhee Gaston, me taalbewerker. en Doolaeghe Suzanne, fa briekwerkster. beiden van leperDepoor ter Maurits. elektrieker te Dikkebus. en Wildemeersch Wilfrieda. marokijnbewerk ster te leperPil Albert, loodgieter te Diksmuide. en Le Roy Simonne. zonder beroep te leper HuwelijkenBruneel Maurits. autoge. leider, en Peperstraete Martha, gerante beiden te leperBeauprez Basilius. leur- handelaar. en Bogaert Maria, herbergier ster. beiden te leperBaratto Albert autogeleider, en Gadeyne Rosanne. zon der beroep, beiden te leperDehollander Julien. fabriekwerker, en Moerman Mar cella. fabriekwerkster. beiden te leper Soetens Roger, kleermaker, en Voorspoels Marcella. marokijnbewerkster, beiden te leper. GEVONDEN EN VERLOKEN VOORWERPEN GEVONDEN Op 13-5-1950 door Denae gel Anna. St Niklaasstr. 4 een koperen porte-mine. VERLOREN Op 13-5-1950 door Van hulle Remi. Doorgangstr 1. zijn rijwiel plaat nr 180207. Door Reeder Goris. Slachthuisstraat 37 een beige wollen pull-over voor kind van 2 jaar. Op 15-5-1950 door Vermeulen Joseph Haiglaan 147. een bruinlederen brieven tas. met eenzelvigheidskaart. Op 17-5-1950 door Godderis Roger. Lan ge Torhoutstraat 12. een zwijn. 29, Statiestraat YPER TeL 71 PARIJS, 2 dZondag 28 Mei iSinksen). reis verzekerd. 750 fr. per persoon. Ver voer en Hotel restauratiekosten inbegrepen BRUSSEL Match BELGIE - FRANK RIJK. Zondag 4 Juni om 16 u. Plaatsen te bekomen in het bureel Vertrek 10 u Grote Markt 110 fr. per persoon MIDDELBURG, Holland. Donderdagen 6. 13- 20 en 27 Juli- Vertrek 8 u. Grote Markt. 100 fr. per persoon ANTWERPEN'. Dierentuin Dinsdagen 4, 11. 18 en 25 Juli. Vertrek 7 30 u. Grote Markt 110 fr. per persoon LOURDES, 8 dagen, 3-400 fr. wekelijkse afreis. OBERAMMERGAU, 8 dagen 3400 fr. Afreis 25 Juni16 23 en 30 Juli. <2847) Statutaire algemene vergadering van Zondag 14 Mei 1950 De vergadering wordt om 10.20 u. ge pend. De voorzitter verontschuldigt makker Aelgoet die slechts om 1030 u. aankomt. crwelkomt de aanwezige leden en vraagt een minuut ingetogenheid ter nagedach tenis van de overleden strijdmakkers. Hi, vangt onmiddellijk de bespreking aan van de vragenlijst door het midden bestuur aan al de afdelingen onderwor pen. betrekkelijk de jaarlijkse bedevaart naar Diksmuide. Na een woordenwisseling, waaraan ver schillende leden deelnemen, wordt, met algemeenheid van stemmen, op de vijf vragen geantwoord. Daarna komt makker Aelgoet de zaal binnen. Na door de voorzitter te zijn voorgesteld, verleent hij hem het woord. Als inleiding zegt hijEen volk dat zijn doden eert is een groot volk maar een volk dat de overlevenden eert is ins gelijks een groot volk. want niemand zal betwisten dat wij een grote plicht te ver vullen hebben tegenover de weduwen en wezen van beide oorlogen. Halve maat regelen worden altijd genomen met het doel verdeeldheid onder de belanghebben den te zaaien. Het is niet aan te nemen, het is zelfs onzedelijk dat men de weduwe van de oorlog 1940-45 van haar pensioen berooft in geval zij hertrouwt. Makker Aelgoet handelt daarna breed voerig over de verdubbeling der front streeprente. de onrechtvaardigheid aan de geïnterneerden in Holland aangedaan, en de onjuiste behandeling der krijgsgevan genen 14-18. Hij zet verder het eisenprogramma van N S. B. ten bate der strijders 1940-45 uiteen, en wijst vooral op het toekennen der strijderskaart. wat veel moeilijkheden uit de weg zou ruimen, op de verminde ring op het spoor en het degelijk toepassen van de voorkeurwet. Voor wat de vermindering op het spoor betreft worden nogmaals verschillige ka- tegorieën in het leven geroepen die voor gevolg hebben verdeeldheid onder de oud strijders te zaaien. Makker Aelgoet steunt verder op de morele aktie van N. S B. die de broeder banden tussen Vlamingen en Walen, aan de Ijzer en de Leie gesmeed, tot stand hi uden. het Vaderland ten goede. Hij legt bijzonder nadruk op de opvoeding van de jeugd, want daarvan hangt de toekomst vpr. ons geliefd België af. Een goed mid de', on. de vaderlandsliefde onder de jeugd te ontwikkelen, bestaat in het aanbieden var. Nationale vlaggen aan de scholen, wat reeds in vele gewesten werd gedaan Als besluit doet hij uitschijnen dat voor het verwezenlijken van de stoffelijke ei sen der oudstrijders geld te vinden wa re. zo de regering de wet op de militaire taks. gestemd in 1939. toepaste. Deze schone rede wordt geestdriftig toe gejuicht. Vervolgens worden het verslag der voor gaande algemene vergadering, het moreel en het geldelijk verslag goedgekeurd Daar er geen kandidaturen ingediend werden, worden de uittredende en her kiesbare leden herkozen. De vergadering gaat in de beste stem ming om 12 uur uiteen. 4 4 Zendag aanstaande 21 Mei uitstap met de Harmonie Vertrek om 10 uur aan het lokaal. HET BESTUUR AFREIS NAAR INDIE Op 17 April 1949 te middernacht streek op het vliegveld van Meisbroek een vlieg tuig neer en bracht uit Indië Pater Mar cel Defoort, Jezuïet, mee. in December 1933 vertrok Pater De foort naar Indië Een Jezuïet die naar de Indiënmissie vertrekt zegt voor immer vaarwel aan zijn land. waar hij tenzij bij grote uitzondering, nooit zal terugke ren. Die uitzondering, die hem te beurt viel. was nochtans geen gelukkigeuit zondering. Pater Defoort was in Indië belast met het schoolwezen voor een gebied vier maal zo groot als België. In dit gebied stichtte hij dorpsscholen, zorgde voor het school gerief en voor de onderwijzers (niet be taald door de Staat), organiseerde het onderwijzend personeel, richtte voor hen een vakblad in, en moest dan zijn scho len nog zelf inspecteren. Dat kon niet blijven duren. Na zeven tien jaar hard werk. werd Pater Defoort ernstig ziek. Door zijn oversten werd hij teruggestuurd naar België voor herstel. Nu gaat hij in Juni terug naar Indië. want dat is zijn roepingleven en wer ken voor Indië, het land waar Pater Lievens leefde en stierf, en na hem nog talrijke Vlamingen. Pater Defoort kan geen voordrachten geven over zijn missie. Toch zal hij op Zondag a s. 21 Mei in de St Maartens- kathedraal te leper prediken onder al de heilige missen en een omhaling doen voor zijn missie. De vrienden en kennissen uit de andere parochies, kunnen hun steun bezorgen op zijn adresKloosterpoort 4. leper of stor- te op zijn postgiro nr 4934 08. We wensen aan Pater Defoort een goede reis en een lang en vruchtbaar mis siewerk. Is alleen van dienst op Zondag 21 Mei 1950: Apotheker VANDAMME, Rijselstraat. Daarom eist Voor dit alles één adres BOUWSTOFFEN Verdeler der S. V. K. Producten Elverdingestraat 11 IEPER Tel. 384 Muurbekleding in s. V. K. Lambriso platen U vindt er ook andere S. V. K. producten zoals Asbest-cement producten 4 Gevelste* :n 4 Schou wklompkens 4 Holle stenen voor welfsels en binnenmuren 4 Granito producten 4 Witte en Blauwe kunststeen KOLEN Erkende (3162) Zondag 21 Mei om 7.30 uur in St Jacobskerk, gezongen zielmis voor Juffrouwen Yvonne en Georgette VERHAEGHE dochters van Hr. Albert en Vr Alida Behaeghel Zonnebekesteenweg, 217, leper (3283) Zondag 21 Mei om 8 uur in St Ni- klaaskerk, zielmis voor Vrouw Léonie DENUTTE echtg. van Hr. Charles llaratto Statiestraat, 31, leper (3286) Zondag 21 Mei om 8.30 uur in St Maartenskathedraal, zielmis voor Heer Amand LAMEIRE echtg. v. Vr. Hermonie Decroix Lange Meersstraat, 32, leper. (3295) Zondag 21 Mei om 8.30 uur in St Jacobskerk, gezongen zielmis voor Heer en Vrouw A DEBUIGNE-DETHOOR (3287) Zondag 21 Mei om 9 uur in St Ni- klaaskerk, gezongen zielmis voor Heer Victor MILLEVILLE echtg. v. Vr. Palmyre Douchies (3285) Zondag 21 Mei om 10 uur in de kerk der E. P. Capucienen, jaarmis voor Heer André DE GEYTER soldaat gesneuveld voor het Vaderland in '48 (3284) Zondag 21 Mei om 11.30 uur in St Maartenskathedraal, jaarmis voor Mejuffer Rosette PLATEVOET dochter van Hr. Roger en Vr. Jeanne Gekiere Bruggesteenweg, leper (3282) Zondag 28 Mei (Sinksen) om 8.30 u. in St Maartenskathedraal, jaarmis voor Heer Jules DEPIKKER echtg. v. Vr. Celine Kesteloot Kaaiwest, 19, leper. (3291) Zondag 28 Mei (Sinksen) om 9 uur in St Niklaaskerk, gezongen zielmis voor Hr en Vr Henri CARRETN-PINET en kleinkinders Fernande en Yvonne HENSMANS (3288) j-.v-v.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1950 | | pagina 3