m■- DE DOLLE LOLA Het Consortium der Artisten van de KONINKLIJKE VLAAMSE OPERA van CENT brengt op ZONDAG 21 MEI e.k. te 19.30 u. in de STADSSCHOUWBURC te IEPER sen buitengewone vertoning van de operette van HUGO HIRSCH. K VOOR Registers Classeurs Bureelbenodigheden wendt U ter Drukkerij DUMOR TIER 34. Boterstraat. 34 Y P E R L. Monkerhey - Van Neste 9, Veemarkt YPER ONS FEUILLETON STAN VAN KAMPEN Plaatsen 40. 35. 30, 25 en 20 fr. Locatie: BOERENHOL. In de titelrol: Simone VAN PARIJS. Regie Karei LOC l" FIER. Orkest: G. HORENS. BallettenL. DEVAUX. Mia CLEIN Berthe VAN HYFTE Simone VAN PARIJS Hoofdvertolkster Gerard HORENS Marcel OST Uw huis wordt een tuin wanneer j versierd met Uw bloemen in de ETERNITBAKKEN van Alle modellen, maten en prijzen Agent voor Yper en omstreken j van de echte ETERNIT Pro- dukten van Kapelle-op-den-Bos. (3259) HET DIER Pief Ziet ge die stoffen? Weet ge wel van welk dier komen die ze v ten geschenke heeft gegeven... IN MID DEN-AFRIK-A Negeropperhoofd K°k wat *~ri;§en we vanmiddag te eten? Kok Chauffeur, geroosterd op rijn Frans, majesteit. Negeropperhoofd En krijgen krijgslieden dan niets bijzonders Kok Toch wel! Gestoofde autoban den met benzinesaus! NA DE STRATEGISCHE TERUGTOCHT De feldwebel had zich laten scheren. Was kost das Tien frank Was Tien frank? Verleden week heb ik maar 5 fr. betaald. Hierop onze haarkliever Akkoord maar nu is uw gezicht eens zo lang geworden. HET SCHOOLRAPPORT Vader bekijkt het schoolrapport Rekenkundezwak. Frans wel Geschiedenis: zwak. Gedragslecht. Beleefdheid: Iaat veel te wensen over- Tot zijn zoon Een fljne uitslag hoor Zoon Zo fijn is het wel niet vader, maar bekijk dit eens Gezondheid uit stekend KINDERGEEST Irène schrijft naar haar peter Waarom maakt ge de letters zo groot vraagt haar broer. Ge weet toch wel dat peter doof is NA DE REPARATIE Een electricien staat op het punt weg te gaan na de reparatie van allerlei klei nigheden. als de vrouw des huizes naar hem toe komt met de woorden Zeg eens. electricien. bent u er wel zeker van dat u uw werk goed gedaan hebt? Kom eens in de huiskamer kijken do radio zuigt en uit de stofzuiger komen er liedjes. EINDEXAMEN Vriend En wat wordt uw zoon als hij zijn laatste examen heeft afgelegd Vader Een oud man!... ERSATZ Dame Is deze stof kleurecht? Winkelier Zo echt als de kleur uw wangen, mevrouw. Dame O... hebt u niet wat and»,, GEEN GELUK Jan ontmoet zijn vriend Alfons laatste draagt zware rouw. Mijn deelneming Fons. "t is to* •jw vrouw niet Helaas, neen... OP SCHOOL Professor Hoe beschermt ge U te», bacteriën, die zich in het water bevindeni Student Ten eerste kook ik het. ter tweede filtreer ik het... Professor En ten derde Student En ten derde drink ik bfc: HU HAD GELIJK De professor op het examen Kic-, ge een vocht noemen dat niet bevriest- De student Warm water, m'neer SARCASTISCH Sergeant Pietersen. heb je je van morgen geschoren Ja. sergeant. Sergeant Ga dan de volgende kee: een beetje dichter bij je scheermes staan IN DE CINEMA Marie weent tranen bij beken... Kom Marie, zegt hij, laten we ver trekken. die film ontroert u te veel. Wilt ge dan toch al mijn plezier be. derven LAAT ONS LACHEN Durand telefoneert met een klant die slecht aangesloten is. Hij windt zich op wordt zenuwachtig en zijn typiste hoor. hem tieren Onbeschaamde vlegelIk wee. waarempel niet. waarom ik u geen drai om de oren geef NIET NODIG Hondenkoopman (bij een villa aanbel lend. tot de heer des huizes) Kunt t ook een uitstekende waakhond gebrui ken Heer Niet nodig, beste man. miji schoonmoeder woont bij me in. ADVERTENTIE Iemand zonder rechter been. roei. iemand zonder linker been. om voor ge zamenlijke rekening een paar schoener: maat 43. te kopen Australië is nog een land met toe komst. Voor zover ik weet, zijn auto- vaklui er gezocht. Gaat er heen en probeert degelijke mensen te wor den. U hebt veel goed te maken, u bent moreel medeplichtig aan de dood van een van de grootste man nen van Europa. Indien u niet bin nen twee maanden Europa verlaten hebt zou dat ernstige gevolgen voor u kunnen hebben. U hebt beslist ver andering van lucht nodig. Morton zette de wagen aan en ver dween in de richting van Chiasso. «Wat een vent is datmompelde Holm, terwijl hij de wagen nakeek. Hij heeft de gedupeerde gespeeld en intussen onszelf gedupeerd hij is de handigste detective, die ik ken. In de korte tijd, dat hij bij ons was, heeft hij de hele zaak grondig be- spionneerd. Ik durf te wedden, dat hij er op gerekend had, dat wij hem na enige maanden zouden ontmaske ren en eruit gooien. O, Sonja... «Sonja?... Ja... waar is Sonja? Wat zal zij doen Waartoe zal hij haar dwingen Met een zucht draaide Gritt zich om. Doodmoe volgde Holm hem. Frank lag in een onrustige droom. Plotseling voelde hij een druk van warme lippen op zijn mond. Hij sloeg de ogen op. Evelyne Ontdaan sprong Evelyne op. c Frank, het was niet de bedoeling je te wekken Snel sprong Frank op en rekte zich uit. Dan nam hij Evelyne's hoofd in de handen en kuste haar hartstochte lijk. «Zo 'n heerlijk ontwaken heb ik nog nooit gehad, mijn engel... Eve lyne Opnieuw kuste hij haar en met vreugde onderging zij zijn storm achtige liefkozingen. Wat is dat Wreed gestoord, lieten zij elkaar los. Mr Woodley stond in de deur opening. Frank lachte. «Wat zei u, Mr Woodley?» Ja. dat had ik zien aankomen. Het doet me genoegen, dat je weer in uitstekende conditie bent. Frank. Maar Evelyne, lichtzinnig meisje, laat deze jongeman, die er geen begrip 29 DOOR van heeft, welk een domheid hij nu weer begaat, nog een ogenblik zijn vrijheid. Beneden wachten de kran tenmensen. De pers verlangt haar deel. Wij hebben haar nodig. Frank, ga die lui wat vertellen. Goed, schoonpapa. U zult over mij evenzeer tevreden zijn als de persmannen. Maar eerst een glas wijn Hij rende weg. «Zo dat gaat wel vlug», zei Woodley voor zich heen, terwijl hij hem volgde. Terwijl de eerste avond bladen reeds de overwinning van de Evelyne aan de in spanning wach tende wereld verkondigden, zaten Woodley en zijn dochter, de overge lukkige Frank, de bescheiden Sealson en Mr Millner, wie de tevredenheid over de loop der gebeurtenissen uit de ogen straalde, in de tuin van hun villa. Morgen gaan we voor vier weken naar Luganostelde Evelyne voor en iedereen stemde opgetogen toe. In de zachte avondlucht maakten Evelyne en Frank, terwijl de drie heren bij een stevig glas Italiaanse wijn steeds opgewekter werden, een wandeling naar het meer. Frank sprak zacht en zeer bewogen Evelyne, zonder jou zou ik mijn taak in het leven nooit vervuld heb ben. Jij was mijn doel. Ik heb ge vochten voor jou en voor een plaatsje onder de zon Hij vertelde haar nu van zijn on geluk en zijn geluk, terwijl hij zijn gehele ziel voor haar bloot legde. Slechts een ogenblik kwam er een schaduw over haar gelaat. Frank, hoe staat het met Sonja Sedert ik jou zag, heb ik aan geen andere vrouw meer kunnen denken en dat ik je niet eerder ontmoet heb, kind kan ik niet helpen Ik bedoelde het anders Frank. Ik wilde vragenwat gebeurt er met Sonja Zou men haar arresteren Dat zou verschrikkelijk zijn, het is een vrouw en ik ben met haar lot begaan Ik ook, Evelyne. Maar ik zal er met Morton over spreken. Hij is hier XV WIE IS SINNESFAERE? Dr Woodley was met zijn gezel schap naar Lugano vertrokken. In een groot hotel aan de oever van het meer had hij voor geruime tijd een groot aantal kamers gereserveerd. Hij wilde rust, na zijn zenuwslopend vechten van de laatste jaren. 's Avonds zat het gelukkige paar met Woodley en Millner in de grote balkonkamer te praten. Plotseling werd er geklopt. Morton trad bin nen, gevolgd door Sealson. Daar heb je onze detective. Hoe staan de zaken U hebt weinig van u laten horen riep Dr Woodley hem toe. Ik had geen tijd eerder te komen. Maar vandaag kan ik u veel vertel len, wat u zal verbazen. Ten eerste is de spion en moordenaar van Pradly ontdekt Wie is het c Een zekere heer Duneker «Ah. zo... Evelvne, geloof je dat?» Ik wist het al lang Dat is sterkWeet u het zeker, Mr Morton «Heel zeker, hij heeft het me zelf bekend en de bekentenis schriftelijk bevestigd. Het moet een dramatische scène geweest zijn, op die nacht in het constructiebureau. Duneker was, als gewoonlijk door het bekende tralievenster binnengedrongen en had met een loper de deur van het bu reau geopend. Daar wachtte hem een grote verrassing. Nauwelijks was hij binnen, of het licht flitste op en Pradly stond voor hem. Duneker, ik wist, dat je een schoft wasbegroette hij hem, en daar ik je voor een schoft hield, heb ik je tot mijn vriend gemaakt, want op die manier kon ik het best op je letten. Ik had er mijn hoofd onder durven verwedden, dat je van nacht zou komen Zij stonden geen meter van elkaar af. Duneker vond geen antwoord. Men zal Juffrouw Evelyne voor een kerel als jij bent moeten waar schuwen»», ging Pradly voort. Het woord Evelyne bracht Duneker tot de daad. Bliksemsnel, voor Pradly zich herstellen kon, had hij zijn Ma- leise kris in zijn hand. Pradly, die begrijpelijkerwijze op de verrassing van de misdadiger en zijn eigen li chamelijke kracht vertrouwd had zijn revolver lag op het schrijf bureau hief zijn hand tot afweer op, de dolk schuurde licht langs zijn hand meer wilde Duneker niet zijn tegenstander was reddeloos ver loren. Binnen enige minuten was al les gebeurd. Het upasgift had snel gewerkt. Duneker zette de dode in een stoel en zocht de constructieplannen vcor de meuwe uitvinding, waarvan Prad ly gesproken had. Hij vond niets. want Pradly had geen uitvinding ge daan Wat vroeg Dr Woodley ver baasd. Pradly had dat alleen maar ge zegd, om de misdadiger in de val te lokken Waar bevindt zich deze boef nu? Hij is in een land, waaruit hü nooit terugkomt Hij is dood riep Evelyne op gelucht uit. Ja, hij heeft de dood boven de schande verkozen. Hij is door het upasgift gestorven, juist als züD slachtoffer. Maar ik heb nog meer verrassingen voor u. Gritt en Hoto zijn vertrokken». Vertrokken O, ja, ik begrijp het wel. Het zal hen in Como niet erg bevallen hebben», zei Frank. Ze zijn naar Australië vertrokken En zullen waarschijnlijk nooit meer een voet op Europese grond zetten Beneden in de garage van het hote: staat de Knock-out Hoe komt de wagen daar Ik heb hem daar neergezet «U?» «Ja. ik had een volmacht van Sin- nesfaere, de bandieten de wagen !f ontnemen. Hier, leest u maar Hij reikte Woodley een papier ove- en deze las De heren Gritt en Hols hebben toonder dezes, de heer ucuueu loonaer aezes, ae Morton, de renwagen Knock-out a- te staan. S. Sinnesfaere» «Weer die vervloekte meisje®- hand dacht Woodley en vroeg Vertelt u mij eens, Mr Mortod kent U Sinnesfaere Wie is dat ei genlijk Geen mens kent hem cI heeft hem ooit gezien Ik ken Sinnesfaere sinds enke- dagen ZoEn waar bevindt deze zich op het ogenblik Morton stond op. Dames en heren, probeert u f. tublieft kalm te blijven als ik u volgende meedeel, wat u zeker - rassen zal. Sinnesfaere wenst u denavond te bezoeken. Hij wacht Reden in de tearoom van het hot (Vervol?

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1950 | | pagina 4