FILM WER ELD 34 Boterstraat IEPER Drukkerij Dumortier UIT DE PROGRAMMA'S Aderspatkousen, Breukbanden en Maagriemen RET VPERSt H NIEUWS Biz. 8 2*-5-195«i CINEMA OUD IEPEK DF. ENGEL MET DE BAZUIN mei Paula Weasety, AUila Horbiger en Paul Horbiger Christoph Alt een pianofabrikant te Wenen heeft het tegen het einde van de XlXe eeuw tot aanzien en vermogen gebracht. Zijn vroomheid leert hem God daarvoor dankbaar te zijn. daarom kiest hij als zichtbaar teken dezer dankbaar heid voor zijn firma en zijn instrumenten een engel die met bolle wangen op oen bazuin de hemel in blaast. In het jaar 1888 treedt Henriette Stein, een kpap. hartelijk en verstandig Weens meisje, in het leven van de familie Alt Franz Alt. het hoofd van de firma, houdt van dit meisje en wil met haar trouwen Zijn familie die echter zeer gesteld is op haar goede naam en aanzien, waar schuwt hem Henriette Stein zou liefdes betrekkingen met Kroonprins Rudolf ge had hebben. Op dezelfde dag vindt Franz Alt op de renbaan te Freudenau de gelegenheid met Henriette daarover te spreken. Nog eens ziet zij de Prins harer dro men in Mayerling. Hij is droevig en ver bitterd. Henriette is de enige persoon die raadt wat er in zijn hart omgaat, maar zij is gekomen om voor altijd afscheid van hem te nemen. Enige tijd later huwt zij met Franz Alt Op de avond zelf van haar huwelijk ver neemt zij het nieuws van de tragische dood van Rudolf. Na jaren komt Graaf Thraun. de vroe gere kameraad van de Kroonprins, in haar eentonig leven als huisvrouw en moe der Met hem lokt nog eens het bonte, wilde en avontuurlijke leven Franz Alt komt echter tussenbeide en doodt de graaf in een tweegevecht De kinderen groeien snel op; de tijd en het leven gaan voort- De eerste wereld oorlog doet de wereld op haar grond vesten daveren. Franz komt half verlamd naar huis terug Hans. de oudste zoon. neemt de fabriek over en vindt in Selma Rosner. een meisje van bescheiden af komst. de vrouw van zijn leven. Hermann, de tweede zoon. heeft zedelijk schipbreuk geleden. Hij wijdt zich aan de politiek en begeeft zich naar Duitsland. Martha Monica volgt de stem van haar hart en gaat met een Italiaans diplomaat naar Zuid-Amerika Franz Alt sterft. Rond Henriette wordt het eenzaam en stil. Hitier bezet Oostenrijk. De Firma Alt heeft niet gevlagd Henriette wordt tot verantwoording geroepen Zij heeft niet gevlagd omdat haar vader een Jood was Dat is nu plotseling een misdaad gewor den Men wil haar aanhouden. Met een paar brieven en herinneringen in de hand besluit zij een einde aan haar leven te maken. Hans stormt haar kamer in. maar deze is leeg... Beneden op de straat staan mensen rond een levenloos lichaam. Hermann keert als overwinnaar terug Bij het lijk van zijn moeder komt hij tot het inzicht dat deze overwinning waar deloos is. Hitier voert zijn oorlog die eindigt met de vernietiging van een wereld. De firma Alt wordt er door vernietigd, toch zijn er nog enkele overlevendenHans met zijn vrouw Selma en hun kinderen. Zon der illusies maar met onverzwakte moed beginnen zij met de wederopbouw van hun onderneming. En zoals in vroegere dagen zal de Engel met de bazuin weder over het leven en net werk van de familie waken. CINEMA CAPITOLE LADY PAN AM E met Louis Jouvet en Suzv Delair Lyon is bekend om zijn worsten. Bor- I deaux om zijn wijn. Argenteuil om zijn asperges. Aldus kennen wij ook de liedjes van de Faubourg St Martin iets dat zo min of mee- deel uitmaakt van de Parijse legende, een specialiteit van net 3e Ar rondissement Een der meest schilderachtige wijken an de Franse hoofdstad gaat voor ons op het witte doek herleven in een optimisti sche ei gemoedelijke film. die ons terug voert naar de jaren 1920 en 1925. toen zoet leven nog geen bedrogweord was. Mil ie rand heerste in het e Elysée Mau rice Chevalier was de onbetwiste Koning van het «Casino de Paris» Josephine Ba ker boekte haar eerste suksessen te Parijs en Mussolini rukte Rome binnen. Landru beard was een grote meibloesem en Char lie Chaplin sprak nog niet- DeZï Faubourg St Martindeze at mosfeer van lichtzinnigheid, onbezonnen- heit en briljante frivoliteit, vinden wij tem* ii Lady Pa name Co price is een jonge zangeres in een Café Concert Het sukses wil haar niet toelachen, tot op de dag dat een jonge c j.t.p nis* haar oen liedje voorstelt waar van niemand wilCaprice waagt het maar ea van dan af zullen wij zien hoe een deuntje de enen geluk de anderen onge luk kan meebrengen Wij zullen Caprice volgen in de roes van haar sukses. en aan wezig zijn bij de neertuimeling van een beroemde volkszanger En te midden de kleine ambachtslui van dc*« Faubourg St Martin langs de Bou levard des Capucines». geurend van zo veel ontrcerende herinneringen, zullen wij genoegen vinden in het bijzijn van Mayoi. Fortugê. Dranem Chevalier,... en van al len die ons sedert 50 jaren hebben doen glimlachen en soms een traan wegpinken met de honderden refreinen die zij de we reld hebben ingezonden. Melancholisch blij. soms heldhaftig, op wier rythmen wij al dobberend deze eerste helft hebben be leefd van een eeuw die nog niet heeft op gehouden ons te verbazen. Lady Panamebrengt de sfeer van na 1918 in herinnering. Voor velen was het de goede oude tijd Daarom ook behandelt deze film een dankbaar onderwerp, dat veel succes zal kennen. Wilt U een goede VULPEN, VULPOTLOOD of KOCELSTYLO wendt U in vertrouwen ter Ziet U naar de kwaliteit Dan hebben wij voor U het allerbeste een volledige keus vulpennen van de beste merken. Ziet U naar de prijs Dan kunnen wij U het goedkoopste geven vulpennen met gouden pen vanaf 60 fr. Keus naar ieders beursKomt zien zonder verbintenis CINEMA CAPITOLE HET WAS EEN RUISENDE BALNAC'Uj met Zarah Leander en Marika Rofcfc Tijdens een schitterende avondpap Moskou wordt een wals gespeeld vac onbekend componist, en dit op aam van de lieftallige danseres Nastasja wa die. alhoewel overal in hoge mate vierd, trouw blijft aan één man iw Tchaikowsky, de onbekende componist voor zijn werk geen uitgever vindt De musicus woont de partij bij. interesseert hem weinig. Hij denkt steeds aan de vrouw van zijn dromend tharina Alexandrowna, thans gehuwd -j* de rijke Murakin. Maar Catharina vertoeft op dit blik juist te Moskou en haar zangl^ Professor Hunsinger, weet haar te overt! len om met Tchaikowsky te spreken 2. einde hem weer moed en levenslust te j ven Moreel dreigt hij ten onder te Voor de eerste maal sedert jarenTw, beiden elkaar terug en ze beseffen hun liefde niet gestorven is. Evenals vo» heen volgt Catharina de componist y,. zijn vertrekken. Murakin komt echter van de reis •*- en begeeft zich naar het bal om zijn vroe af te halen. Hunsinger echter waakt - begeleidt de jonge vrouw naar de ecit li ke woning. Deze drukt het vurig verii' gen uit Tchaikowsky te helpen. Ze wil r- hem de eer toekomt, die zijn kunst dig is. Als alleen stoffelijke slommerc, sen hem dwars liggen, dan zal ze daarover heen helpen. Hunsinger zal bijstaan en onderhandelen met de m- ver Glykow. Catharina zal echter bij hat echtgenoot blijven en haar liefde opo;;. ren aan de toekomst van haar geliefde Ai de werken van Tchaikowsky zier. daglicht. De componist gelooft aan wonder. Er wordt zelfs een groot concer ingericht, dat Catharina en haar echte noot bijwonen. De muziek wordt echt- niet gewaardeerd. Tijdens de pauze smet Tchaikowsky de vrouw haar man te ve laten. Maar wat zal er dan van beider. worden Door de afdreiging van een critic, wordt Tchaikowsky gedwongen Nastar te huwen, maar 's avonds dwaalt de fas stenaar reeds door de straten. De opoffering van Catharina is echt niet vruchteloos. De verwachte roem kor Heel de wereld door wordt Tchaikova gespeeld Enkele jaren later vinden i de Meester terug te Moskou, waar hij q beroemde Vie Symphonie komt dirigerr Tchaikowsky en Catharina zien e'.ka terug Om een einde te stellen aan be misverstand onthult Hunsinger Cathi- na's geheim. Voortaan kunnen beide tr len voor elkander leven, want Catharc. vraagt haar man de vrijheid terug. Tijde eer. concert voelt de meester zich onpa- lijk worden. Hij werd aangetast door vreselijke ziekte, die heel de stad htc1 besmet. Hij sterft terwijl het orkest dee, ste maten aanheft van zijn wondert;; symphonie. CINEMA COLISEUM: COMMANDO IN BRETAGNE met Jean-Pierre Aumont en Susan Peters Een beeld uit de film De Engel met de Bazuin die in 1948 op het Filmfestival van Venetië vertoond werd en waarin we Paula Wessely terugvinden. Deze film behaalde de Ween se Oscar voor het beste Oostenrijkse filmwerk van 1948. Voor het invullen uwer BELASTINGSAANGIFTEN. HANDELS- g REGISTERS. VERZEKERINGEN. <?nz alleenlijk één adres BOLLINGIER, Lange Torhoutstraat 13, te IEPER - CINEMA OUD IEPER DE STRAAT ZONDER NAAM met Mark Stevens en Richard Widmark Cordell, een jong agent, pas gevormd door de Politie-akademie van de F. B. I. wordt door Inspekteur Briggs gelast zich bij de gang k van Stiles te voegen en er de nodige bewijsstukken te verzamelen die de aanhouding van deze laatste zouden mo gelijk maken. Stiles heeft een indrukwek kend aantal misdaden en diefstallen op zijn geweten maar bij gebrek aan bewij zen stonden de overheden totnogtoe mach teloos Cordell gelukt in het eerste ge deelte van zijn opdracht en wint Stiles' vertrouwen. De straffeloosheid van de gang grenst aan het wonder. Cordell ech ter stelt de F. B. I. op de hoogte van het aanvalsplan op een bank. Alle voorzorgen worden genomen om aan de werkzaamhe den der bandieten voorgoed een einde te stellen. Maar eens te meer. mislukt dit opzet. Het door Cordell geleide onderzoek brengt alles aan het licht. Een der belang rijkste medeplichtigen van Stiles bekleedt een leidende funktie bij de F. B. I. en de ze had. dank zij zijn inlichtingen. Cordell's ware identiteit onthuld. Door dit verraadte willen wreken, loopt Stiles in de val. Tijdens zijn moord poging wordt hij. samen met zijn hand langers, door de F. B. I. neergeschoten. Als Arabier vermomd ontsnapt kapitein Metard uit Arabië waar de Duitsers de stammen tot oproer aanzetten. Te Londen brengt de kapitein verslag uit bij colonel Fournier. doch reeds wordt hij met een nieuwe opdracht belast De Britten bom bardeerden Brest. Bordeaux en Le Havre, doch de Duitse onderzeeërs gaan voort met de geallieerde schepen te kelderen. Er gens op de Bretoense kust moet een klei ne vissershaven als basis dienst doen. Me tard zal boven Bretagne geparachuteerd worden en moet zich te St. Deodat laten doorgaan voor Bertrand Corlay. een Frans soldaat, die te Londen in het ziekenhuis ligt en met wie Metard een treffende ge lijkenis vertoont. Metard neemt zijn in trek in het ouderlijk huis van Corlay. hij laat alle vrienden van Bertrand in de waan en zelfs Anne Pinot. de verloofde van Ber trand. Alleen moeder Corlay ontdekt de persoonsverwisseling, doch als vurige pa- triote zegt zij niets. Metard is echter onthutst wanneer hij Elise een bekoorlijke jonge vrouw ont moet. welke hem intiem schijnt te kennen. De kapitein speelt zijn spel verder en ver neemt dat Elise een spionne is en dat Corlay zelf in het geheim voor de Nazis werkte. Jean Kerenor de schoolmeester is hopeloos verliefd op Elise. die naar wel dra blijkt Corlay verafschuwde. Op in structies uit Londen bezoekt Metard de visser Louis Basdevant. zogezegd een vriend der geallieerden doch in werkelijk heid een verrader Metard verplicht Bas devant hem mede naar de vesting te ne men om de gewenste inlichtingen te ver krijgen De list lekt uit en Metard doodt Basdevant evenals een Duits officier. Hij ontsnapt door onder water te zwemmen in de richting van St. Lunaire. Op deze vlucht ontdekt Metard de geheime duik bootbasis. Wanneer hij op de Mont St. Michel aankomt wordt de berg omsingeld alvorens het bericht naar Londen kan worden overgeseind. Plehec de Franse spion wordt brutaal vermoord. Wanneer Metard te St- Deodat terug keert stelt hij vast, dat Corlay een liefde brief schreef naar Elise. Hierdoor is de persoonsverwisseling ontdekt en Metard wordt gemarteld. De toestand blijkt hope loos doch Kerenor. die thans van de wa re toedracht der zaken op de hoogte is komt met de Franse weerstand ter hulp. en het bericht bereikt Londen De commandos treden in actie en de ba sis wordt vernield Tijdens het gevecht worden Kerenor en Elise gedood en wan neer Metard aan boord klimt van het schip, dat hem naar Engeland moet te rugbrengen vindt hij er Anne. die op hem wacht. Het commando in Bretagne werd uit gevoerd. Lening tot Wederopbouw le SCHIJF EEN' LOT VAN 1.000.000 FR. Trekking van 13 Mei De uitslag van de 128e ttekking van dc Lening tot Wederopbouw (le schijf) luidt: 1.000 000 fr. Reeks 2144 nr 930. De andere obligaties van die reeks zi n betaalbaar met 1.000 fr. 2e SCHIJF EEN LOT VAN 1.000.000 FR. Trekking van 17 Mei De uitslag van de 68e trekking van de Lening tot Wederopbouw (2e schijf) luidt 1-000.000 fr Reeks 5530 nr 191. 500 000 fr.Reeks 6319 nr 216. kosteloos aan de ziekenbonders in de Kinderkorf. (2510) Verwoeste Gewesten FEN LOT VAN 250 000 FK. De uitslag van de 217e trekking lening der Verwoeste Gewesten 192 Trekking van 15 Mei 250.000 fr.Reeks 84 049 nr 3- 100.000 fr.Reeks 23 376 nr 8 50.000 fr.Reeksen 23.376 nr 16 126.651 nr 7 De andere obligaties van die alsmede al de obligaties van 170.171. zijn terugbetaalbaar met Binnenlands* Premielening 1933 EEN' LOT VAN 50 000 FB- Trekking van 17 Mei De uitslag van de 200e Binnenlandse Premielening 1933 50.000 fr.Reeks 140.936- 18 loten van 25-000 fr-: [JF 116.535 117.500 123 483 l25^ ,i» 138.117 163.483 163 688 172 76- 236.183 265.871 280.037 293 365 320.932 372382 397 927 In Commando in Bretagne heeft Jean-Pierre Aumont opnieuw een rol die voor fc* geknipt schijnt. Was hij niet de vedette in veel Franse films met heldhaftige

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1950 | | pagina 6