WERELDGEBEUREN DE POLITIEKE TOESTAND VULPENNEN Wij voeren een gesprek met elkaar ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. 3e JAARGANG Nr 30 PRIJS 2 Fr. ZATERDAG 1 JULI 1950 Drukkerij dumortier 54. Boterstraat I E P E R help u zelve... zo helpt u... de kans koloniale loterij HET YPERSCH NIEUWS hï>IT IK EN' REDACTIE: 54, BOTERSTRAAT, YPER ,,r. Tei Postcheckrek. 4€1.73 (L. DUMORTTERVERSCHIJNT ELKE WEEK S ZATERDAGS ABONNEMENTSPRIJS I EEN JAAR: 1M c Bonjour, vriend Hoe gaat het Dank je, goed en jezelf c Och. zo, zo Men kent deze gebruikelijke for maliteit bij een vluchtige ontmoeting. Wat heeft men tegen elkaar gezegd NietsGezegden zonder inhoud wor den gedachtenloos gewisseld en deze inhoudloze zegswijzen beheersen voor een groot deel onze gezamenlijke da gelijkse gesprekken met andere men sen. Als wij ons eens de moeite wil den geven ons te verdelen (dat kan namelijk) in een ik, dat het gesprek voert en een, dat terzijde staat en dit gesprek aanhoort, dan zouden wij waarschijnlijk zeer geschrokken zijn over het feit, dat wij het volkomen verleerd hebben, ons goed met elk aar te onderhouden. Wij voeren slechts conversatie blijven in uit erlijkheden steken, praten onze kost bare tijd vol met oppervlakkighe den. De kunst om een goed gesprek te voeren, waartoe in de allereerste plaats de kunst van het luisteren be hoort. is verloren gegaan. De krin- Ijen zijn te tellen, waarin nog waar devolle onderwerpen worden bespro ken, waarin nog de woorden van geest en vernuft sprankelen en flit sen, waarin nog zinnen worden ge sproken, kostelijk naar vorm en in houd. Waarover spreken wij in het al gemeen over de crisis, over prijzen, over het weer, over klederen, en niet het laatst over de afwezige derde. Wij hebben verleerd, ons met ons zelf goed te onderhouden, wij hebben ons door economische nood en door eigen nalatigheid onze persoonlijk heid laten ontnemen, wij hebben het goede boek als vriend verloren, heb ben ons de bloeiende wereld door geldzorgen voor ons verborgen laten houden. Wij zijn innerlijk leeg ge worden, wij dekken, als wij alleen zijn, onze levensdis met uiterlijkhe den en klatergoud, in plaats van er bloemen op te zetten. Wij moeten ons er toe dwingen ook onze zorgvolle dagen innerlijk te be leven. te vergeestelijken. Als wij dat bereikt hebben, zullen wij weer oog hebben voor het goede en schone, dat de wereld ons biedtdan zullen wij ons over het leven, niettegenstaande al onze zorgen, weer verheugen, en dan zullen wij ook weer stof hebben tot een inhoudrijk gesprek. «Altijd vlugger», menen wij en daarom beschouwen wij een onder- hcudende conversatie uit den boze. We denken voor zoiets geen tijd te hebben, en we vergeten dat we onze kostbare uren verbeuzelen met on benulligheden na te jagen. Als vrienden zien we elkaar na lange tijd terug en wat we als be groeting over hebben, vinden we zelf zo banaal, dat we ons innerlijk scha men en ons onwennig voelen. Eerst dient het ijs gebrokenhouden we ons bedrieglijk voordoch is dit voor oude vriendschap nog wel nodig Neen, we kennen ons gebrek en toch zijn we niet zo eerlijk er de ware oorzaken van te zoeken, doch we richten ons naar uitwegen, om onze gedragslijn in onze eigen ogen te verdedigen. Een hartelijke begroeting, het is zo weinig en toch, geven wij daarin niet een weinig van onze zieletoestand bloot We zijn er echter zozeer aan gewoon geraakt elkaar banaliteiten toe te sturen, dat we er geen verder kwaad in zien, en gedachtenloos im mer met dezelfde inhoudloze ant woorden gereed staan. Veel beter wa re het dan elkaar met een begrijpen de blik voorbij te gaan, dan woorden te gebruiken die toch niets zeggen en meestal de reinste onzin zijn. Want we antwoorden soms Goed. dank je. en met jou en we gaan gejaagd verder en denken er niet eens aan onze vriend te wijzen op onze zorgen, waarvoor hij ongetwijfeld een middel, zoniet een troostende raad z-m over hebben. Goed converseren, dat kunnen we niet meer. Het is geen hoofdvereiste voor een ruime kijk op het leven, doch het zou ons al een goed eind op de rechte weg houden. Dus van vandaag af geen klinkklare onzin meer bij de begroeting Letten wij er maar eens op, het is een in spanning waard De jongste dagen waren zeer betekenis vol voor de evolutie van de internatio- na.e tots tand Inderdaad: kabinetscrisis in rankrijk. dubbele onenigheid tussen Frankrijk en Engeland. Bulgarije mobi- •iseert en oorlog in Korea Oorlog in Korea Dit is wel het meest ontzettende nieuws van deze week. We hebben de dagbladen met grote titels, over de he,e breedte van de eerste pagina, het nieuws zien mededelen De schrik is om net hart van millioenen vredelievende mensen geslagen. De vraag ligt op aller uppenIs dat de vonk. die een derde were dcorlog moet doen ontbranden Inaerdaad. de gebeurtenissen in Korea nebben de wereld in opschudding gebracht, -mmers het is niet te voorzien welke wen- mg deze nieuwe vuurstrijd zal nemen, "aar dat ene dringt tot eenieder door: et tijdperk van de zogenaamde koude oorlog» neemt nieuwe vormen aan Korea was onafhankelijk sedert de 17e later onder Russische en a 1905 onder Japanse heerschappij Op ZTvan de tweede wereldoorlog tes.oten. ^et *an(* opnieuw on- amanke.ijk zou worden, maar van Rus- ®"°he z'jde w«rd alles gedaan opdat de- onafhankelijkheideigenlijk een afhankeli.kheid van Moskou zou zijn j t'erklaarden de Russen van 1945 af. - a de kommunistische partij een demokratische» partij was en allé an- ^..W,erde" in Nocrd-Korea afgeschaft -middellijk werden aldaar dar. 200.000 mmunisten bewapend en gedrild door Sovjets De Russische troepen konden an ook in Mei 1948 gerust Noord-Korea **r;atenMoskou had er alles in handen, op dit ogenblik in Tsjechoslowakije. regering in Zuid-Korea echter steunt verkiezingen, die werden inge- ent onder de hoede van de UJi-O de ganisatie van de Verenigde Naties. Het K^ag van deze instelling is aldus betrok- en bij de huidige opmars der Noord-Ko- ™*anse troepen in Zuid-Korea Er is meer aanva! die door Noord-Korea onder nomen wordt. Aeigt nieuwe belangrijke vooruitgeschoven militaire steunpunten aan de Sovjets te bezorgen. Aldus kan het huidig conflict in Korea niet als een ge wone burgeroorlog beschouwd worden. Vandaar dat Truman niet aarzelde Amerikaanse lucht- en vlootstrijdkrachten naar Korea te sturen voor dekking en steun tegen aanval uit het Noorden. De president kondigde tevens aan. dat hij de vloot opdracht gaf elke aanval tegen For mosa te verhinderen. Verder zullen de Amerikaanse strijdkrachten op de Filip pijnen worden versterkt en zullen de wa penzendingen naar Indochina worden be spoedigd. Aldus zullen de Amerikaanse eenheden voor de eerste maal sedert het einde van de jongste wereldoorlog tot een gewapende aktie overgaan. Men denkt in bevoegde militaire kringen, dat dit be vel van president Truman het einde be tekent van het fragmentarisch karakter van de strijd tegen het kommunisme in Azië. Persoonlijk geloven we echter niet. dat het tot een nieuw wereldconflict, dat met de wapens zal beslecht worden, zal uit groeien. Immers de moderne wapentech niek is thans reeds zover in het nieuwe stadium gevorderd, dat een nieuwe we reldoorlog de vernieling van beide kam pende partijen zou betekenen. En... wan neer het vooraf vaststaat, dat geen enkele der twee strijdende partijen iets met een nieuwe wereldoorlog kan winnen, is het ook wel logisch dat wie ook wel tweemaal zal nadenken vooraleer het zover te la ten komen. Wij kunnen dan ook de goede raad geven, zich de oorlog in Korea niet te sterk aan te trekken en optimist te blij ven. Ja zo optimist dat we zelf durven voorspellen dat de jongste gebeurtenissen op Korea wel de aanleiding kunnen wor den. lot een versteviging van de wereld vrede En... dat is heel wat! In Frankrijk is. zoals U wel reeds door de radio vernam, de regering Bidault ge vallen Zij sneuvelde over de kwestie van de herklassering der ambtenarenhet ver- GESPROKEN DAGBLAD DOOR DE TELEFOON. Gp het ti.efconnet van Bazel en Bern. ,n Zwitserland is een speciale dienst in- g« chaktld, die de laatste berichten aan ue abennenten mededeelt. De abonnent het ft enkel een nummer te draaien om zijn gesproken dagblad te beluisteren. trouwen werd met 352 tegen 230 stemmen geweigerd. Kenschetsend is wel, dat een groot aantal afgevaardigden van het cen- rum en van rechts, die tegen de regering heoben gestemd, in feite tegen het plan Schuman stemden. Het staat echter nu reeds vast. dat hoe de nieuwe Franse re gering er ook moge uitzien, de besprekin gen van de Zes dientengevolge toch niet zullen worden onderbroken en het plan Schuman aldus verder wordt ingestu deerd en uitgevoerd Maar... het leidende Franse animo zou er wel kunnen door ver minderen. Het is nu eenmaal een feit. dat een op zet. als het Schumanplan. natuurlijk of> één dag niet kan worden besproken en uitgevoerdde uitvoeringsmodaliteiten vereisen verscheidene lange en zeer ern stige besprekingen. Daar komt dan nog het... onprettige dubbele geschil tussen Frankrijk en Gr.-Brittannië bij, dat wer kelijk een grote handicap is. om vlug en doeltreffend resultaten te kunnen beko men. Inderdaad. Engeland stelt zich niet alieen vijandig tegenover het Schuman plan. het verklaart zich daarenboven niet akkoord met Frankrijk, dat de staat van oorlog met Duitsland als geëindigd wenst te beschouwen. En toch. het is nu reeds meer dan vijf jaar geleden, dat Duitsland onvoorwaardelijk kapituleerde en de nationaal - socialistische staat verdween voor een nieuwe demokratische, onder kontrole van het Westen en Rusland Het feit. dat dit land nu nog steeds officieel in staat van oorlog met de Geallieerden wordt beschouwd, vindt Frankrijk al te gek. Temeer, daar de West-Duitse Bonds republiek reeds tot de Raad van Europa werd toegelaten, en zelfs aan gezamenlijke besprekingen deelneemt, zoals het Schu manplan Frankrijk vindt het daarom normaal, dat aan die onlogische toestand een einde worde gesteld en de in feite reeds voltrokken evolutie officieel zou wer den bekrachtigd Maar Engeland blijft voorbehoud maken en de opklaring van de toestand rekken. Frankrijk meent daarin een bewijs te zien. dat Engeland gebelgd is omdat Frankrijk sedert een paar maanden steeds weer het initiatief op internationaal plan neemt en aldus de Britten telkens voor is. Een ander evenmin prettig bericht, dat echter van Joegoslavische bron komt. is dat Bulgarije mobiliseertBulgaarse troe pen zouden nu oprukken naar de Joego slavische grens en het Bulgaarse nationale motortransport zou gemobiliseerd zijn. ook alle andere Bulgaarse legerreserves zou den gemobiliseerd worden. Tito zou echter bereid zijn een strijd op leven en dood aan te gaan. tegen iedereen die mocht de hand opheffen tegen zijn land- Kortom. de jongste dagen zijn kritische internationale dagen. Maar wij blijven goede hoop op betere tijden behouden. SPECTATOR der beste merken, ter Zoals men weet was de heer Duvieusart. eerste minister, op het einde van de voor bije week naar Zwitserland gegaan, om er de Koning te ontmoeten Dinsdagmorgen is hij te Brussel terug gekeerd. waar hij verklaarde dat hij drie maal door de Koning werd ontvangen, en samen met hem niet alleen de konings kwestie. maar gans de politieke toestand had onderzocht. Betreffende de terugkeer van de Koning kon de h. Duvieusart niets formeels be vestigen. Hij meende dat het aangewezen was dat deze terugkeer per vliegtuig zou gebeuren, en dat de Koning vergezeld zou zijn van Prins Boudewijn. zonder hier over iets officieels te kunnen mededelen. De eerste-minister bevestigde dat de regering, na het vertrouwen van het par lement te hebben bekomen, de Verenigde Kamers zou bijeenroepen. Kamer en Senaat zijn inmiddels Woens dagnamiddag afzonderlijk bijeengekomen, om de traditionele voorlezing der rege ringsverklaring te horen. Beknopt samengevat komt ze op de vol gende acht punten neer 1) Eerbied voor de wil van de natie; 2) Einde van het regentschap en terug keer van de Koning 3) Erebetuiging aan de Prins Regent voor zijn diensten aan het land bewezen 4) Ontwikkeling van de nationale wel vaart Sociale, kulturele en morele voor uitgang 6) Internationale verstandhouding en verdediging van de vrede 7> Pluralisme op onderwijsgebied; 8) Uitbreiding van het beschavingswerk in Belgisch Kongo. Door de oppositie werd de nodige tijd gevraagd om dit belangrijk document in te sti deren, zodat het debat over de re geringsverklaring slechts Donderdag een aanvang nam in de Kamer. Men voorziet dat Vrijdagavond tot de vertrouwensstem- ming zou kunnen overgegaan worden. De bespreking in de Senaat begint Dins dag aanstaande en wordt in de loop van de volgende week besloten. De Kamer komt volgende week niet bijeen, daar deze vergaderzaal in orde moet gebracht wor den voor de gemeenschappelijke vergade ring van Kamer en Senaat. De brutale inval van het Noord-Kore- aanse leger in Zuid-Korea heeft inmiddels ook in ons land weerklank gevonden. Dhr Van Zeeland legde in verband hiermede volgende verklaring af: Ernstige gebeurtenissen, die verband houden met de vrede in de wereld hebben zich in het Verre Oosten voorgedaan. De Belgische regering werd van deze gebeur tenis behoorlijk op de hoogte gebracht. Eensdeels heeft de Secretaris-Generaal van de UNO de resoluties door de Veilig heidsraad na de aanval tegen de Repu bliek van Korea goedgekeurd, medege deeld anderdeels heeft de regering van de Ver Staten kennis gegeven van de actie ingezet door dit land op grond van deze resoluties. In dit verband hebben we bovendien er aan gehouden dadelijk in voeling te tre de:. met onze beide Benelux-partners. Ne derland en het Groothertogdom Luxem burg De Belgische regering kan slechts uiting geven van afkeuring over de gewapende aanval tegen de Republiek van Korea die zij in Augustus j.L als staat erkende en waarmede zij diplomatieke betrekkingen onderhoudt. Het behoud van de vrede is één van de hoogste doeleinden van de buitenland se politiek der Belgische regering; het prestige en de doeltreffendheid van de Organisatie van de Verenigde Natie is voor België van het hoogste belang Ons land is steeds een trouw lid geweest van de Verenigde Naties en in de huidige I Koop heden nog Uw biljetten van de De kans zal U misschien een der 54.424 loten doen winnen van 200 fr. tot 500.000 fr. of misschien wel een der super- grote loten van een millioen of twee en een half millioen Trekking te Menen op Zaterdag 15 Juli. omstandigheden voelt het zich als zodanig meer dan ooit. Derhalve keuren we zonder voorbehoud de actie goed welke door de regering van de Ver. Staten ingezet werd teneinde de resoluties van de Veiligheidsraad toe te passen en aldus de vrede in de zone van de Stille Oceaan en meer in het bij zonder in Korea ten Zuiden van de 38e breedtegraad te herstellen. De Veiligheidsraad heeft twee resolu ties getroffen. De eerste dagtekent van 25 Junize vervat een oproep om de vijandelijkheden stop te zettenverder worden de Noord- Koreaanse autoriteiten verzocht hun strijd krachten ten Noorden van de 38e breedte graad terug te trekken ten slotte worden alle leden van de UNO uitgenodigd zulk- danige hulp aan deze organisatie te ver lenen vereist voor de uitvoering van deze resoluties. In de resolutie van 27 Juni wordt vast gesteld dat de Noord-Koreaanse autori teiten de vijandelijkheden niet hebben gestaakt noch hun strijdkrachten op de 38e breedtegraad hebben teruggebracht men is bijgevolg de mening toegedaan dat dringende militaire maatregelen geboden zijn om de vrede en veiligheid te herstel len. De Veiligheidsraad neemt akte van de oproep van de Republiek van Korea tot de Ver. Staten en beveelt de Staten leden van de UNO aan de hulp te ver schaffen die vereist is om de gewapende aanval af te slaan en om de vrede en de internationale veiligheid in dit gebied te herstellen. Deze resoluties van de Veiligheidsraad werden in uitvoering van het Handvest van de Verenigde Naties genomen. België heeft dit Handvest bekrachtigd. Ons land hecht er aan al de aangegane verplichtin gen na te leven. Bijgevolg verklaart de Belgische Rege ring zich bereid om de oproep van de Verenigde Naties te beantwoorden en om de hulp te bieden welke zij overeenkom stig de resoluties van de Veiligheidsraad, desgevallend zou dienen te verlenen- (3457) KERMISPROGRAMMA St PIETERS Jubelkermis ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan. Zaterdag 1 Juli Te 18 u. Opening der feestelijkheden. Te 19 u. Plechtige inlrede van de Reus Robrecht de Fries. Ballonwedstrijd voor de kinderen van de omtrek. Ballons te bekomen in 't Klein Rijsel Te 20 u.Oplaten der ballons in de ver dronken weide. Te 20.30 u. Balletavond gegeven door de ballerinnen van Nieuwkerke. Zondag 2 Juli Te 10 u.Solemnele mis voor de oor logsslachtoffers 1940-45. Te 11 u.Bloemenhulde aan het gedenk teken. Te 11.30 u.Academische zitting in het Nazareth. Te 14 u. Voetbalwedstrijd op het Zaal hof. Speciaal reglement. Te 14.30 u. Prijskamp in 't lijnvissen. Inschrijving t Klein Rijsel Te 15 u.: Vogelschieting in «Café du Nord Te 16 u.Ommegang der Sint Pieters- processie. Tc 17 u Grote Velokoers. Ie koers der 2-csagse. 2 500 fr. prijzen. Te 18 u.Ping-Pongwedstrijd vóór de kerk. Te 19 u.Conceit gegeven door de Har monie N. S. B. Te 21 u.5 olksbal in de Merghelynck- straat- Te 23 u Prachtig vuurwerk. Maandag 3 Juli e '4 u. Prijsbolling voor vrouwen in de Trou Madame». Te 16 u.Grote Velokoers. 2e koers der 2-daagse. 2.500 fr. prijzen. 900 fr. prijzen voor het algemeen klassement. Te 18 u.Eierkoers in de De Haernestr. Te 20.30 u.Groot Concert gegeven door de Harmonie Ypriana. Te 22 u. Wandelconcert met de Reus Robrecht de Fries. an 23 tot 24 u.Reuzenbal aan het Na zareth. Dinsdag 4 Juli Te 1u.Prijsbolling in de herberg t Postje Woensdag 5 Juli Duivenvlucht uit Arras. Inkorving bij F Laconte. Donderdag 6 Juli Te 20.30 u. Nachtfeest gegeven door de St Michielsturners. Zondag 9 Juli: Te 15 u. Cyclo-cross buiten de Rijsel- poort. Te 16.30 u. Loopkoers (2 categorieën) buiten de Rijselpoort. Te 17 30 u. Zakkenloop in de Watering straat Te 18.30 u-Mastklimming in de Neer straat Te 19.30 u.Basket-ballmateh op het Zaalhof. Te 20-30 u.Grote Crochetavond vóór het Nazareth.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1950 | | pagina 1