ALLERZIELEN MIJMERINGEN WERELDGEBEUREN DE POLITIEKE TOESTAND ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. 3e JAARGANG Nr 48 PRIJS 2 Fr. ZATERDAG 4 NOVEMBER 1950 VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS STORT 16 Fr. 5 is !i ber li Een heel bijzondere dag de Dinsdag 14 Novem waarop te Diest, de TREKKING za! plaats hebben van de 16e schijf 1950 van de KOLONIALE LOTERIJ Vergeet het niet Nogmaals 34.426 loten van 200 fr. tot twee en een half millioen, voor een totaal van ACHTTIEN MILLIOEN. HET YPERSCH NIEUWS HKSTITK EX REDACTIE 34. BOTERSTRAAT. YPER Te) joo Postcheckrek.461.73 (L. DUMORTIER) ABONNEMENTSPRIJS EEN JAAR: 100 FR. ALLERHEILIGEN-BEELD. Kleine Jan staal vol bewondering voor de mooie chrysanten. Straks, met Allerheiligen en Allerzielen, zullen ze overal de talrijke graven sieren. Allerheiligen en Allerzielen zijn weer voorbij. Dagen, die we volledig in de herdenking en de herinnering van onze geliefde doden stellen, van de overledenen van nu en van alle tijden. Overal zijn de kerkhoven en begraafplaatsen tijdens die dagen in een weelde van witte en gekleurde chrysanten herschapen geworden, en schuldbewust, hebben wij, de leven den. het graf van een familielid, van een vriend of bekende, wat opge smukt, schuldbewust omdat we het een gans jaar lang aan zijn lot had den overgelaten. Vreemd, hoe we tijdens die dagen, door allerlei gedachten bestormd worden, die anders nooit tot ons door dringen. Tijdens onze wandelgang op de begraafplaats glijden onze blik ken over de honderden en honderden namen, en telkens zien we daarbij een of ander gezicht terug, dat we zo goed kenden, zelfs beminden, en dat ons reeds bij de Heer voorafging. Zo is het duizènden en duizenden ja ren vóór ons gegaan, zo zal het ook na ons zijn... «Stof zijt ge...» Wat blijft er dan tenslotte nog van de mens over, tenzij de geestelijke waar den die hij opgestapeld heeft. Hoe was dat ook weer Zoals ge het bos inroept zo klinkt het ook terugja zo js },et en ^och njej aj_ tijd. ant toen een Nero aan zijn despotische begeerten toegaf, zou. volgens het spreekwoord, dat een soort gerechtigheid wil bewijzen, een algemene kreet van verontwaardi ging het antwoord moeten zijn ge feest. En wij weten, dat er genoeg t eiers waren, die hem in zijn despo tische. wrede neigingen, nog sterkten, "us kan het zeer goed gebeuren, dat iemand op zeer onvriendelijke wijze m het bos roepten hem toch een vriendelijk antwoord ten deel valt. moet echter op zijn wijze een Ne ro zijn. Maar de kwestie heeft ook een 30 °k1 kant en de kern bevat het \V -• '"0a's ^at gegeven is, niet. ai» het komt er op aan. hoe zulk ^en 0 t0* stand komt en welke 3d ree men daaraan toekent. De echo van vleiers en kruipers bezit een ank. die niet voor iedereen aan nam is en op haar alleen kan men ;at maken. Ook de meest ge- j 'jKS'e, beiers konden niet verhin- en- at de krans van de roem aan ^IFUI Nero geweigerd werd hij staat als wreedaardig despoot en weinig aangename verschijning in de anna len der wereldgeschiedenis en dat hij zichzelf als dichter lauweren toeken de, maakt hem zelfs een weinig be lachelijk. Men kan, als de arm ver genoeg reikt, met geweld iets afdwin gen het beste, dat wij winnen kun nen, achting, of zelfs liefde en ver ering, moet bevochten worden en door waardevolle persoonlijke eigen schappen worden verkregen. De op rechte goede mening van een enkele oprechte mens echter kan en moet ons gewichtiger zijn dan een heel koor van hen, die voorgeven ons te achten, maar daarbij slechts zichzel- ve zoeken. Zo bezien is het toch juist, dat het zo uit het bos terug klinkt, als men het in het bos roept. Wie trapt, wordt weder getrapt. Zij het vandaag niet of morgen, zijn lot ontgaat hij niet. Het is het geheim van de werke lijk grote mensen, dat zij het hebben verstaan, niet te luid, maar ook niet te zacht in het bos van hun tijd te roepen. De roep. die door hun tijd ging, plantte zich voorter ontstond uit de echo een vriendelijk herden ken. Zonder eigen verdienste gaat dat niet, want het is onmogelijk een vriendelijke echo op te roepen in la tere tijden, als men geen welwillend heid. geen liefde heeft betracht. Een Nero kan men haten, men kan hem vleien, maar van hem houden kan men niet. Een Socrates moest welis waar de giftbeker ledigen, welke hem door de kleingeestige haat van enige verblinden toegereikt werd, maar de latere wereld heeft hem leren achten, leren liefhebben zelfs. 1 °P Postcheckrekening 461.73 (l- Dumortier. leper) en ont Van£t Het Ypersch Nieuws Zaterdagmorgen vanaf a- s- week tot einde Dec. 1950 Ma a (39601 NIEUWE VERWIKKELINGEN IN KOREA. De UNO-stri.dkrachten in Korea rukten vrijwel zonder tegenstand langs de kust wegen naar de grens van Russisch Mant- sjoerije. cm aldus gans Korea te bezetten. Doch thans doen zich plots ernstige ver wikkelingen voor. Inderdaad. Chinese communistische troepen hebben zich in de strijd geworpen, aan de zijde van de N Koreanen. tegen de UNO-troepen. In het binnenland weg van beide kus ten strijden duizenden Chinese communis ten uit minstens twee officieel geïdenti ficeerde eenheden aan de zijde van de Koreaanse communisten De communisten veerden tegenaanval len uit tegen de Zuidkoreaanse troepen dii oprukken naar de stuwdammen van Tsjoen en Foesen in de bergen van Noord- centraal Korea en de Swihc-afdamming op de Jaloestroom. De communistische opmars vormde een onmiddellijke bedreiging voor de UNO- basis op de oostkust te Hamhoeng. 66 km ten zuiden van het reservoir van Foesen De colonnes met Chinese elementen splitsten zich in twee delen en omsingel den een regiment van de Zuidkoreaanse derde Divisie. 15 km. bezuiden Foesen. De Zuidkoreanen moesten aanvankelijk terrein prijsgeven en verloren dan con tact met het gres van de vijandelijke troe pen tussen 32 en 38 km ten noorden van Hamhoeng. De communisten vullen hun strijdkrach ten. naar verluidt regelmatig aan. Men meent dat zij in die sector thans 2 000 man in lijn hebben. WAAROVER HET GAAT. Het blijkt, dat de communistische Chi nezen zich in de strijd zouden geworpen hebben vooral om de Noordkoreanen drie uiterst belangrijke krachtcentralen te hel pen verdedigen, die ook communistisch Azië ten goede komen. Maar. tevens stelt zich de zeer pijnlijke vraag of dit geen begin zal zijn van een pijnlijke uitbreiding van het Koreaans conflict. Inderdaad het staat nu reeds vast, dat de UNO-strijdkrachten geenszins van plan zijn het veroverde terrejp opnieuw definitief prijs te geven. Groter troepen zullen ingezet worden, om met goed resul taat het hoofd te kunnen bieden aan de r.ieuwe weerstandsgolf MAC ARTHUR ZOND EEN ULTIMATUM NAAR WASHINGTON. Generaal Mac Arthur zou door deze nieuwe verwikkelingen in de Koreaanse strijd, in het gelijk worden gesteld. Inder daad. reeds in een van onze vroegere wekelijkse internationale overzichten we zen we er op, dat Mac Arthur de mening was toegedaan, dat de strijd in Korea diende beschouwd te worden als het begin var, een ganse reeks militaire operaties in het Verre Oosten. Nu wordt gemeld, dat Mac Arthur een ultimatum naar Washington heeft gezon den. waarin hij eiste van de overheden van het departement van Landsverdedi ging. dat zij hem zouden vervangen of hem de Koreaanse oorlog laten leiden r.aar zijn goeddunken. Hij zou tot het zen den van dit schrijven hebben besloten naar aanleiding van het verwerpen van zijn plannen voor de amphibie aanval te Intsjon. Deze inlichtingen zouden medegedeeld zijn aan een Amerikaanse hoofdredacteur door Admiralen op Honoloeloe. die hij ont moette tijdens de conferentie van presi dent Truman met generaal Mac Arthur op het eiland Wake. HET RUSSISCH PRESTIGE. Ergo meer en sterker dan ooit te vo ren wordt in gezaghebbende Westerse leidende kringen betoogd dat men in de huidige gespannen internationale toestand het vredesondermijningswerk van de Sov jet-Unie dient te zien. Tot nu toe. zo be weert men in die kringen, heeft men de Russen over een te groot prestige in het Westen laten genieten Het is een feit dat. tijdens en onmiddel lijk na de tweede wereldoorlog, de Rus sen een ontzaglijk prestige verworven had den en inzonderheid in de Verenigde Sta ten dc stemming tegenover de Sovjet-Unie grondig gewijzigd was. Roosevelt in het bijzonder, en aanvankelijk ook Truman hebben te goeder trouw geloofd aan de mogelijkheid met de Russen tot een vre desovereenkomst te geraken Het bewijs daarvan vindt men in de. naar men thans kan menen, buitensporige toegevingen, die op de conferentie van Jalta en Potsdam aan de Russen gedaan werden. Zo zeer hebber, de Westerse mogendheden, en in- zorderheid de Verenigde Staten, geloofd aan de mogelijke verstandhouding dat zij onmiddellijk na het staken der vijande lijkheden. hun strijdkrachten haast to taal gedemobiliseerd hebben. Maar de Russen hebben het niet gedaan UE WESTERSE OGEN GAAN OPEN. Nu werd een soort eerste zakelijke bilan opgemaakt van de nefaste houding en vij andige activiteit der Russen. Daarover lezen we in een socialistisch dagb'aaToen het bleek, dat de Ame rikaanse hulp onontbeerlijk was om de Westeuropese staten uit de econo mische nood te helpen, zijn het weer de Russen geweest die op de bijeenkomst te Parijs als het ware de ocrlog verklaard hebben aan die noodzakelijke en heil zame economische samenwerking. Zij zijn het die stelselmatig het sluiten van elk vredesverdrag onmogelijk gemaakt heb ben Op dit ogenblik is het tractaat met Oostenrijk om zo te zeggen geheel ge reed. maar de weigerachtigheid van de Sovjet Unie verhindert de regeling. De Russen zijn het alweer, die begon nen zijn met het vormen van een blok met hun satellieten, waardoor een gevaar lijke militaire macht gevestigd werd. waartegenover vooreerst de Westerse mo gendheden haast niets gesteld hadden. En zelfs nu nog. na het Vijflanden Pact en na het Atlantisch Pact. is het duide lijk. dat er een volslagen wanverhouding blijkt te bestaan in de militaire machts verhouding. en wel in het voordeel van dc Russen. Was er inderdaad de atoombom niet. in de productie waarvan de Verenigde Staten een grote voorsprong hebben, dan zouden de Russen hun wil kunnen dic teren. En nog wordt door de Westerse staatslieden voortdurend herhaald, dat zij bereid zijn te praten over een vrede lievende regeling van alle hangende pro blemen 1 In Griekenland eerst, en nu ook in Ko rea. wat men ook denken moge over de politieke verhoudingen in die landen, zijn agressies voorgekomen, waarachter de Sovjet-Unie stond. ZELFS HET COMMUNISTISCH LAND ZUID-SLA VIE WAARSCHUWT VOOR ONOPRECHTE VREDESVERKLARIN GEN VAN DE RUSSEN. Het dient dan ook geenszins verwonde ring te baren, dat thans in de Westerse landen een geweldige vloed van wantrou wen tegen de Sovjets aan kracht wint. De «Vredesplannen» van de Sovjet-Unie worden dan ook door de politieke com missie van de UNO niet langer ernstig opgevat Verleden Maandagavond heeft de politieke commissie zelfs niet geaar zeld met een overweldigende meerderheid het vredesplanvan de Sovjet-Unie te verwerpen, voor het buiten de wet stel len van de atoombom en het verminderen van de strijdkrachten der Vijf met een derde. 'Zeer opmerkelijk was. dat het com munistisch land Zuid-Slavië de afgevaar digden in zeer scherpe bewoordingen waarschuwde voor de onoprechte vredes- verklaringenvan de Russen De Zuidslavische minister van Buiten landse Zaken. Edward Kardelj. gebruikte in zijn verklaringen scherper bewoordin gen dan men van een vroegere deelgenoot van de Sovjet-Unie zou hebben verwacht. Hij zei dat men door het ondersteunen van het Russisch voorstel gevaarlijke en scha delijke practijken er op na zou houden waardoor een aanval zou worden ver momd onder de sluier van onoprechte vredesonderhandelingen. Hij noemde de Russen verantwoordelijk voor de span ning. die thans in de wereld heerst. In dien de Sovjets werkelijk - de vrede na streven dan waren zij de verkeerde weg opgegaan, aldus de h. Kardelj, door tel kens elke mogelijkheid tot een overeen komst af te wijzen door hun negatieve houding. Deze politiek had een vreselijke nederlaag geleden op Korea. CHINESE INVAL IN TIBET. Alsof echter het gebeuren in Korea de wereld niets zou geleerd hebben, zijn communistische Chinezen Tibet ingeval len. Er worden verbitterde gevechten ge leverd. De invallers trachten langs de karavaanweg in de richting van de hoofd stad Lhasa door te stoten, doch onder vinden hierbij moeilijkheden door de on herbergzaamheid van dit gebied. Men denkt, dat zij over de 320 km., die hen scheiden, niet minder dan drie weken zullen doen. Waarom deze inval Tibet ligt tussen China en India. Welnu China wenst Tibet algeheel in zijn macht te hebben, om aldus gemakkelijker zijn invloed over India te kunnen uitbreiden. Gevolg Het politiek evenwicht, dat Pandit Neh- roe heeft willen opbouwen, wordt thans op brutale wijze verstoord. De regering van India komt aldus in een hachelijke toestand. Zij tracht een democratisch regiem te vestigen, waar op het communisme geen vat zou heb ben en wenst anderzijds de best moge lijke betrekkingen te onderhouden met communistisch China en met Sovjet- Rusland. dat overigens uit India heel wat grondstoffen betrekt, die onmisbaar zijn voor de oorlogsnijverheid. In de hui dige omstandigheden is dit voorwaar geen gemakkelijke politiek BESLUIT. i^ortom de algemene internationale toe stand is andermaal zeer gespannen. Wei blijft het zeer Waarschijnlijk, dat de Sov jet-Unie er op dit ogenblik op bedacht is het uitbreken van een derde wereldoorlog te vermijden, maar toch onafgebroken, door bemiddeling van zijn satellietstaten zijn wereldmacht verder poogt uit te brei den De UNO echter schijnt eveneens vast besloten te blijven een «halt» te ge bieden en zonodig met groots wapenge weld op te leggen SPECTATOR IN 1951 DE ECTOPLA.AT. Ziehier ten vliegende schoteldie niet meer geheimzinnig zal zijn, zoals de vele welke gedurende etc jongste jaren werden gesignaleerd. Hij zal 6 voet doormeter hebben, geen motor, geen Koord noen kabel, en zal Van cp de aarde gecontroleerd worden en ml zich op gewenste hoogten bewegen. De bcuwers van de Ectoplaat zrjn gekend zij houden alleen de wijze van voortbeweging geheim. De «Ectoplaat,, zal in de Tentoonstelling 1951 te Londen voorgesteld worden. DE VRIJWILLIGE PRIJZENSLAG. Het komt ons voor. dat het prijspro- bleem thans het meest ernstige actuele probleem in ons land is. Inderdaadde huidige levensduurte-tendenz moet in een minimumtijd omslaan in een tendenz naar prijsverlaging. Het eindresultaat van de eerste faze dient in elk geval te zijn een voor de verbruikers, tastbare, vast gestelde. onbetwistbare prijsdaling van ten minste 5 op 20 December 1950. Im mers slaagt dit vooropgezet regeringsplan niet. dan staat België voor een verplichte nieuwe opslag der Ionen, die zeer zeker een nieuwe periode van financiële en eko- nomische onzekerheid zou inleiden. De eerste vrijwillige prijzen verminde ringen werden reeds bekend gemaakt Of deze echter voldoende zullen zijn om het beoogde doel te bereiken blijft nog een open vraag. HET SCHOOLPROBLEEM NOG STEEDS HANGEND Ook het tientallen jaren oude school probleem blijkt onoplosbaar. De homo gene C V. P.-regering poogde de jengste dagen tweemaal tevergeefs de begroting van het Ministerie van Openbaar Onder wijs te doen goedkeuren, waarbij 350 millioen frank meer subsidie aan het vrij onderwijs wordt toegekend. Daar in de Kamer de vereiste meerderheid niet aan wezig was. werd het ontwerp tot twee maal toe verdaagd »- Het is echter wel zeer zeker, dat de C. 5 .P.. die over de parlementaire volstrekte meerderheid beschikt, haar schoolplan zal kunnen wettig doen goedkeuren. Maar. de oppositie blijft zeer scherp In het Socialistisch dagblad Vooruit aarzelt Camiel Huysmans niet de heer Harmei. minister van Openbaar Onder wijs. De minister met het dubbele voor hoofd te betitelen. Hij schrijft o. m «Wat heeft minister Harmei gedaan? Hij heeft zelfmoord gepleegd. (Vervolg, volg blz

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1950 | | pagina 1