TWEE FEESTDAGEN WERELDCEBEURE DE POLITIEKE TOESTAND - i. ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. 3e JAARGANG Nr 49 PRIJS 2 Fr. ZATERDAG 11 NOVEMBER 1950 VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS dL, meer stroomopwaarts taterver.-'m*nen' dat het doel van de verder Ï-. j Chinese communisten •^e'krart., de ^schermtag van de DE YPRIANA IN FEEST HET YPERSCH NIEUWS BESTITR EN REDACTIE 34. BOTERSTRAAT, YPER Postcheckrek.461.73 (L. DUMORTIER ABONNEMENTSPRIJS EEN JAAR 106 FR Vandaag zijn we 11 November 1950. één dag waarop we twee feestdagen herdenken het heuglijke wapenfeit van 1918 en het feest van de grote kindervriend in onze stad, St Maar ten. Want vanmorgen is hij gekomen en overal heeft hij zijn vrijgevigheid ten toon gespreid, de grote vreugde van onze kleinen en... ook wel van de groten uitmakend. Want wie heeft het niet ervaren hoe de ongeduldig heid en de bange verwachting van onze kleinen, de dagen voordien, ef fenaf aanstekelijk werkte Beken het maar, gij vader of grootvader, dat ge er vreugde aan beleefd hebt toen ge die beetwortel uitsneedt en ge hem zo kunstig mogelijk tracht- tet te maken, u inwendig verkneu kelend met de blijde aanblik van de kleinen, die u aanbaden. En gisteren avond zijt ge met hen. de blijde in trede van de grote Sint gaan bijwo nen, die dit jaar gewoon verbazend was denk maar eens per helicopter, zo dadelijk uit de hemel gekomen. Vóór een kwart-eeuw hadt ge het nooit durven dromen Dagen van vreugde, van plechtige beloften braaf te zijn en altijd te gehoorzamen en dan gaan onze ge dachten naar de kinderen van die gedenkwaardige dag11 November 1918. Want toen werd hun wellicht het mooiste geschenk aangeboden, waarnaar ze reeds zolang gesmacht hadden en zij, die in de bloedgrach- ten van de IJzer geploeterd hadden, ze dachten wellicht niet meer aan de grote en goede Sint, toen hij al zijn erbarmen en mildheid over hen deed nederdalen omdat ze zo braaf geweest waren. Intussen is er reeds een tweede wereldoorlog over ons voorbijgaan, de eerste in wreedheid en moord dadigheid overtreffend en toch, niet tegenstaande alles, blijft 11 Novem ber de grote dag, waarop we pië teitsvol onze makkers en broeders herdenken, de gevallenen uit de grote strijd, om daarna opnieuw lucht te geven aan ons vreugdege- voelen over de herwonnen vrede en vrijheid. In die vreugderoes tracht de dap pere strijder van de eerste wereld oorlog, tracht de soldaat uit de twee de, zijn ontgoocheling te smoren, over alles en nog wat. Want bezield met de beste gevoelens is hij uit de grote dans gekomen, la danse ma cabre», overtuigd alles gegeven te hebben wat in zijn mogelijkheden lagjeugd, gezondheid, vaderlands liefde. Met volle overtuiging had hij zich gegeven, wel eens morrend en vloe kend, zoals het de goede Belg past maar daarom met niet minder over gave. En tenslotte herwon hij het duurbaarste bezit op aarde de vrij heid. Hoe zwaar het offer geweest was. dat wilde hij niet weten, noch meten: het doel was bereikt en dat alleen was van tel. u Nooit geen oorlog meerHoe overtuigend klinkt het en hoezeer kan het onze oren strelen. Eén dag kan men er aan geloven, één dag wil men in die overtuiging leven, omdat we aan de mensheid niet willen twijfelen, omdat we ver der willen geloven in het gezond verstand en omdat we niet willen verzaken aan de geestelijke waarden, die de wereld moeten leiden. Eén dag willen we als de struis vogels doenonze kop in het zand steken, om alleen te kunnen zijn met onze droombeelden, en onze werkelijke omgeving te vergeten. Want morgen staan we opnieuw te midden de ruwe werkelijkheid het onbegrip en de vijandigheid. Daarom willen we vandaag fees ten en vieren, de ganse dag door, tot laat in de avond, opdat we voor de dagen die komen moeten, toch iets van de goede geest in ons zullen voe len nazinderen, opdat we een vreug devol herdenken zouden hebben van de dag waarop we eens aan het on mogelijke geloofden en er diep op betrouwden de vrede op aarde. Morgen zal het ons opnieuw met vlammende letters toegrijnzen Laat varen alle hoop. gij die hier binnentreedtEn toch, we willen niet versagen, we willen verder vechten voor ons ideaal, niet met wa pens. noch met geweld, doch met onze goede bedoelingen, want wie niet meer strijden wil, die gaat ten onder, verzinkt in het sop van de laksheid. 11 November 1918 was voor velen een mijlpaal in het leven hij moet voor allen een symbool blijven van de goede strijd, een symbool van de vrijheidszin en van de geest van rechtvaardigheid, die ons allen moet bezielen. En wat er dan ook moge gebeuren, er kome wat komen wil, met die overtuiging gaat men niet ten on der OP'KORI v,NMENGI-NG IN Dt STRIJD znïh? °°nog °P Korea neemt nieuwe uit- ten aan Chinese communistische troe- z'jn de Mantsjoerijse grens overtrok- om de Noordkoreanen in hun strijd ror»,C Daardoor hebben de Zuid- xwarp3en I"TNO"striidkrachten opnieuw klappen bekomen en veroverd ter- •-..i moeten prijsgeven. DE MENING TE TOKIO Kor°eaTmUn,1SUsch China de oorlog in n et al dC gekomen dan dat die" voorin °w de waterkrachtcentrales. feven-hJ Mantsjoerijse industrie van voara' r,~"f ,2iJn te verdedigen, maar ren r O-troepen te immobilise d/dene k°sleliike uitputtingsoorlog reaante C" langdurige Noordko- UNO kr, 'nter- zo verklaren militaire "U-K nngen te Tokio. richt - uit deze kringen ontvangen be- *ur.-,.;^mden Z'Ch thans 10 a 12 com- *an de h - jgers- onder het opperbevel de generaal Dia Piao, tussen de Jaioe o "toeriS aan de monding van Poes"p0 de reuzenstuwen van Soe- H* ?eu dTales op de Jalce ieger lar l Beneraal Lin Piao zi'n •ijst er on f heeft samengetrokken ver^iide-d ?ornmunistisch China meer ket oog -eert611 angrDke doeleinden op ^"EACTTE. *e Ame-—" onmiddellijk een nieu- «ri;d geJzlnse divisie in Korea in de -rpen en meegedeeld, dat zo de ïcude.-T ffm|nunister. verder aan de strijd >en deelnemen, hij opdracht' zou geven de waterkrachtcentrales, die voor de Mantsjoerijse industrie onontbeer lijk zijn. zouden vernietigd worden. Hij voegde erbij, dat liij niet aarzelen zou opdracht te geven belangrijke militaire doelpunten in Mantsjoerije zelf te doen bombarderen. De UNO-commissie voor Korea heeft daarenboven te Lake Success eenparig een motie aangenomen, dat de strijd krachten van de UNO in Noord-Korea hun opmars naar de Mantsjoerijse grens die nen voort te zetten, doch dat. voorlopig althans, de Chinese communisten de ver zekering krijgen, dat zo zij zich uit de strijd terugtrekken hun grens met Korea door de verbonden troepen onder generaal MacArthur zal geëerbiedigd worden. DIPLOMATISCH OFFENSIEF VAN RUSLAND. Het is wei opvallend, dat het verergeren van de toestand in het Verre Oosten sa menvalt met een diplomatiek offensief van Rusland in het Westen. InderdaadMoskou heeft aan de Ver enigde Staten. Groot-Brittannië en Frank rijk voorgesteld een conferentie te beleg gen om het Duitse vraagstuk te bespre ken Het wenst vrede te sluiten met Duits land. en wenst het herstel van Duitslands economische bedrijvigheid en zijn politie ke eenheid De bezettende mogendheden zouden zich daarbij uit Duitsland moeten terugtrekken. Het Sovjet diplomatisch offensief heeft echter niet de minste kans tot welslagen. Want Rusland beschikt in Oost-Duitsland over een communistische troepenmacht en zou aldus het Westen in een valstrik kun nen lokken die een herhaling van de gebeurtenissen op Korea mogelijk zou ma ken. De groep vereremerkte muzikanten gekiekt vóór het Stadhuis te leper. CZie volledig verslag op blz. 3) KRITISCHE DAGEN. Het mag geenszins verbloemd worden de wereldvrede hangt andermaal aan een zijden draadje, dat ieder moment kan verbroken worden. Toch blijven wij. ten persoonlijke titel, optimistischwe blij ven bij onze vroegere overtuiging Rus land zal het nu niet tot een nieuwe we reldoorlog laten komen, daar het momen teel er niets bij te winnen, alles bij te verliezen heeft. Chinese en Russische uitlatingen, die thans een Amerikaanse nederlaag voor spellen en een overwinning der Noord koreanen. dienen als communistische pro paganda beschouwd te worden. EN TIBET De Chinese communisten blijken in elk geval heel wat hooi op hun vork te willen nemen, want tegelijkertijd overweldigen zij Tibet en... ook Indo-China. Parijs maakt zich daarover zeer onge rust. Ook de Britten maken zich onge rust Want achter Indo-China ligt Ma- lakka en daar zijn talrijke Chinese em- migranten gevestigd, die, wanneer nen er Singapore bijneemt, welhaast de meer derheid van de bevolking uitmaken. AANSLAG TEGEN PRESIDENT TRUMAN. In de jongste dagen werd het Westen echter nog door een andere schokkende gebeurtenis opgeschrikt. Namelijk door een aanslag tegen president Truman. Twee Portoricaanse nationalisten tracht ten in de verblijfplaats van de president binnen te dringen. Ze waren met auto matische pistolen gewapend, en vuurden op de wacht, die terugschoot. Op enkele seconden werd een twintigtal keren ge vuurd en lagen vijf bebloede lichamen op het gaanpad. waar Blair House gelegen is. Een der aanranders was op slag dood. terwijl de andere en een der leden van Truman's lijfwacht dodelijk gewond en twee agenten van de geheime dienst getroffen werden. VERKIEZINGEN IN AMERIKA. Voegt bij dit alles de geweldige politieke kiesstrijd, die de Amerikanen op 7 dezer terug naar de stembus riep en de republi keinen een vooruitgang op de demokraten bezorgdeDan wordt het duidelijk dat wij thans beslist zeer critische dagen door maken. Immers daardoor zal Truman ver plicht zijn de vroegere houding ten dele te wijzigen. VOOR EEN EENHEID VAN EUROPA. Hoe staat Europa, voornamelijk West- Europa tegen de huidige internationale toestand De heer Spaak, voorzitter van de raad gevende vergadering van de Raad van Europa, meent dat alleen de opruiming van de huidige politieke en economische grenzen van Europa, aan Europa de nood zakelijke eenheid kunnen geven om Eu ropa en de democratie te redden. In zijn jongste Woensdag-artikel maakt hij een vergelijk tussen Europa en Amerika en schrijft o. m. Tegenover de 140 miUioen Amerika nen kunnen wij gemakkelijk 200 millioen Westerse Europeanen stellen. Het gebied van de Verenigde Staten is uitgebreid, niet uitgebreider nochtans dan datgene, waarover wij beschikken, vooral niet als men rekening houdt met onze bezittingen in Afrika of Azië. De grondstoffenrijkdom van de Verenigde Staten is onmetelijk, men heeft er verschillende klimaten en bijgevolg een zeer verscheiden landbouw productie Geldt dit ook niet voor een Europa dat zich van Stockholm tot An kara uitstrekt en waar men in het Noor den op de walvis jaagt en in het Zuiden de oranjeappel kweekt Van waar dan het verschil in ontwik keling van beide werelddelen, hoe komt het dat de economische en politieke kracht van het ene onophoudend toeneemt en dat die van het andere ter plaats blijft trappelen en zelfs afneemt? Het antwoord op deze belangrijke vraag is zo eenvoudig, dat men enigszins aarzelt het te geven, maar in alles bestaat geen verbod tegen de gedachte dat de grote problemen betrekkelijk gemakkelijk op te lossen zijn. Voor de uitbating van al deze rijkdom men en de tewerkstelling van de arbeids markt beschikt men in de Verenigde Sta ten over een gebied, een verbruiksmarkt, een munt. een economie. In Europa be staan vijftien gebieden, vijftien grenzen, vijftien markten, vijftien munten, vijf tien economies Het lijkt wel alsof men aan de ene zijde alle hinderpalen, die een rationele ontwikkeling ook maar enigszins in de weg kunnen staan, heeft weggeruimd, ter wijl men er aan de andere zijde schijn baar genoegen in schept ze te vermenig vuldigen. Verschaf Europa dezelfde hoofdvoor waarden als degene, die thans in de Ver enigde Staten heersen, en er is niets meer dat de veronderstelling belet, dat dezelf de resultaten zullen bereikt worden KORTOM. Kortom, het blijkt meer en meer dat zowel het Oosten als het Westen thans andermaal alles in het werk stellen om hun krachten te demonstreren en te bun delen. om diplomatische overwinningen gemakkelijker te maken We zeggen di plomatische want. we herhalen hetaan een nieuwe wereldoorlog geloven we niet. SPECTATOR REGERING EN PARLEMENT. De grondwet bepaalt dat de normale zittijd van het parlement moet aanvangen op de tweede Dinsdag van November, dit i?. in 1950. op Dinsdag 14 November. Daardoor loopt de buitengewone zittijd, die in Oktober begon, ten einde. Deze zittijd werd vooral bijeengeroepen om de militaire maatregelen goed te keuren. Dit gebeurde niet. Hoogstens zal het wets voorstel ingediend zijn Er werd inderdaad heel wat tijd ver speeld met de bespreking en goedkeuring der begroting van Openbaar Onderwijs De oppositie maakte het de C. V. P. uiterst lastig, doch kon uiteindelijk haar eii aan de C. V. P. niet opdringen, zodat de regering toch de slag won. SOCIALISTEN STREVEN «.NIEUWE VERKIEZINGEN» NA!... De oppositie geeft zich echter geens zins verloren en aarzelt niet thans reeds openlijk te schrijven, dat zij alles op het spc! zal zetten om zo vlug mogelijk nieu we verkiezingen te bekomen. Aldus schrijft het Antwerps socialistisch dagblad Volksgazetin een hoofdartikel De volstrekte machteloosheid getiteld Waarom zouden wij verbergen dat nieuwe verkiezingen ten slotte het doel zijn dat wij proberen te bereiken? De C. V P heeft haar meerderheid door leugen en bedrog met de koningskwestie en door de hulp van de Vlaamse Concen tratie bereikt. Men moet elke dag maar het spectakel van haar onmacht en haar verdeeldheid gadeslaan, om te beseffen dat zij op het huidige ogenblik zelfs een groot deel van haar eigen aanhangers moet kwijt zijn. Laten wij er dus ononderbroken op hameren, met alle middelen waarover wij beschikken Nooit heeft onze voornaamste tegenstrever zich in zulke netelige positie bevonden en zoveel gunstige aanvalsvlak- ken geboden. Wij hebben vóór de volksraadpleging geschrevenWat er ook gebeure. Leo pold verdwijnt en Boudewiin verschijnt en het is aldus geschiedWij hebben ook voorspeld dat de volstrekte meerder heid de C. V P. noodlottig zal worden: ook dit wordt vroeg of laat bewaarheid, zo wij hardnekkig toebijten DE C. V. P. KLAAGT AAN De C. V. P -dagbladen verwijten de regeringsoppositie van onfaire houding. De Landwachtnoteert aldus in haar wekelijkse politieke toestand Intussen kan men echter reeds dui delijk vaststellen dat de Christelijke volkspartij niet de minste hoffelijkheid vanwege de oppositie meer verwachten moet en dat de liberalen eens te meer naar hun oude liefde zijn teruggekeerd om samen met de socialisten en commu nisten een volksfrontformatie tegen de rechterzijde op te stellen. Terwijl de naamafroeping in de zittings zaal plaats had, waren die linkse heren broederlijk in de drinkzaal daarnaast ver enigd. waar zij malkander gelukwensten over de nieuwe toer die zij aan die ge hate clericalen gespeeld hadden! Za'. het inderdaad, indien zulke prac- tijken toegelaten worden, feitelijk aan dc regering onmogelijk worden zich nog op de internationale conferenties door een lid van de meerderheid te laten vertegen woordigen en zullen dergelijke opdrachten uitsluitend aan leden van de oppositie kunnen toevertrouwd worden Dit ware klare onzin. Nochtans is het wel het besluit dat uit deze gebeurtenis zou dienen getrokken en dat de minder heid aan de meerderheid schaamteloos zou willen opdringen. Door hun toevlucht te nemen tot der gelijke practijken. die niet tot het nor maal spel van onze parlementaire instel lingen behoren, leveren overigens onze tegenstrevers het bewijs dat zij bij eer biediging van de regelen van dat spel bij voorbaat verloren zouden zijn en slechts door de miskenning ervan aan de neder laag hopen te kunnen ontsnappen. Zo brengen zij eens te meer. na haar in de Koningskwestie met de voeten te hebben getreden, de regels van de par lementaire democratie in het gedrang voor dewelke zij niet langer eerbied schijnen te hebben, dan wanneer zij hun partij politieke belangen kan dienen. Dit wordt stilaan een sinistere grap die niet anders dan verkeerd en rampspoedig kan uitlopen De kruik gaat zolang te water tot ze breekt. VERKIEZINGEN DER WERKRECHTERS RADEN OP 10 DECEMBER INZET VAN- NIEUWE POLITIEKE CAMPAGNE. Het is een feit. dat thans een nieuwe scherpe politieke campagne is ingeluid Want op 10 December aanstaande zullen in gans het land de verkiezingen voor de werkrechtersraden plaats hebben. Hier komen schrijft een toonaan gevend socialistisch dagblad de twee grote syndicale organisaties, het socialis tisch georiënteerde A B.V.V. en de chris tenen met elkaar in botsing. Welnu, het is noodzakelijk dat het Algemeen Belgisch Vakverbond de slag winne, en nog wel op overweldigende wijze. De christenen (van de liberale vakbonden zullen wij maar zwijgen, omdat deze slechts pro me morie meetellen) moeten een nederlaag van belang oplopen Dat is niet alleen onontbeerlijk met het oog op de samen stelling van de 47 werkrechtersraden en de 7 raden van beroep zelf, waar het •ongetwijfeld de voorkeur verdient stevige verdedigers van de arbeiders- en bedien- denbelangen te hebben, doch het zal ook. op algemeen syndicaal gebied, en zelfs in politiek opzicht, van formidabel ge wicht zijn. DE STRIJD TEGEN DE DUURTE. De huidige regering maakt zich thans \ooral bezorgd over de stijgende levens duurte Zij is vast besloten alles in het werk te stellen om de prijzenstijging tegen te gaan en treft daarom overeenkomsten met verschillende bevoegde groeperingen. In het Staatsblad verschenen reeds en kele Koninklijke Besluiten, waarin prijs- reglementeringen werden voorzien. In de kleinhandel werden eveneens prijsverminderingen aangekondigd. Be zwaarlijk zou men echter kunnen bewe ren dat deze prijsverminderingen reeds een gevoelige uitslag hebben gehad. BELGIE EN HET SCHUMANPLAN Onder deze titel verscheen een inte ressante bijdrage in Het Laatste Nieuws waaruit we volgende inleiding overnemen Over betrekkelijk korte tijd zal ons land een beslissing moeten treffen ten •overstaan van het Sdhuman-pSan voor eenmaking van de Europese staal- en kolennijverheid in West-Europa (zie vervolg volg. blz.)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1950 | | pagina 1