De kwelling der onzekerheid WERELDGEBEUREN Tombola der Kerstmisactie DE POLITIEKE TOESTAND ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. 4e JAARGANG Nr 7 PRIJS 3 Fr. ZATERDAG 20 JANUARI 1951 VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS STORT 117 Fr. De uitslagen van de vindt U op blz. 11 van ons bijvoegsel. HET YPERSCH NIEUWS BESTUUR EN REDACTIE 34, BOTERSTRAAT. YPER Tel. 500 Postcheckrek.401.73 (L. DÜMORTIER) ABONNEMENTSPRIJS 1 JAAR 125 fr. 6 MAAND 65 fr. 3 MAAND 35 fr. IN VEILIGHEID. De zusters van de Dalai-Lama (uiterst links en de tweede van rechts) weiden in vei ligheid gebracht bij de Indische grens, waar ze thans de geheiligde dansen instuderen. De jaarwisseling is gekomen. En als wij, zoals gebruikelijk is, een denk beeldige balans opmaken van hetge- ne ons in het afgelopen jaar is we dervaren. van de vorderingen die wij hebben gemaakt en de verliezen, die wij hebben geleden, dan zal voor slechts weinigen onder ons de uit komst onverdeeld gunstig zijn. Eén vaststelling moet ons echter tot nadenken stemmen onze tijd staat in het teken der onzekerheid. Er is onzekerheid op politiek ge bied. want niemand weet of de dag van morgen ons de vrede brengen zalzelfs op het enge nationale plan wordt er een vinnige strijd gestreden, die de algemene zaak geen stap ver der brengt. Er is onzekerheid op economisch gebied en wel voor alle klassen der bevolking de zakenlieden en onder nemers kunnen zo goed als niet be rekenen of hun zaken in de eerstvol gende jaren rendabel zullen zijn werknemers en ambtenaren kunnen j er niet op bouwen, dat zij over een half jaar nog hun betrekking hebben. En tenslotte is er ook veel onzeker heid op moreel terrein, die zich helaas hoofdzakelijk uit, in een zwakker worden der morele banden. De moraal allereerst. Het is een feit dat het wassen van de economische nood de afbraak van de moraal in de hand werkt. Het is een feit, dat een economische sanering moeilijker is naarmate de moraal zwakker word^ En hier zien wij ons geplaatst voor een vicieuze cirkel, die te denken geeft. Want dat de moraal inderdaad verzwakt, is aan geen twijfel onder hevig. Het Hebt Uw naaste lief als Uzelve wordt onder de voet gelopen en men moet toegeven, dat de om standigheden meer dan ooit de mens in de verzoeking brengen, het met de moraal steeds gemakkelijker te ne men. Maar al is ook de morele onzeker heid primair, het meest dringende is op dit ogenblik wellicht de onzeker heid op economisch gebied. Het pri- mum vivere. deinde philosophari eerst leven, daarna philosopheren is ook thans nog, en eigenlijk juist nu, van kracht. Onzekerheid in de be staansmogelijkheden der individuen stelt het leven der gemeenschap op losse schroeven. Wil men dus komen tot een herstel van de orde en de rust op politiek en moreel gebied, dan is het een eerste vereiste, dat de eco nomische omstandigheden gestabili seerd worden. Intussen spreekt het vanzelf, dat een dergelijke stabilisatie van de eco nomische verhoudingen niet kan ge schieden op een willekeurig punt. op de basis van de thans bestaande ver- houdingen. Het zou bvb. volkomen ongerijmd zijn te streven naar een stabilisatie van de vraag en het aan- bod op de arbeidsmarkt op een mo ment. dat ongeveer 350.000 werklozen zijn ingeschreven. Neen, vooreerst dient de onzeker heid bij de mensen weggenomen en moet hun dit gevoel van veiligheid teruggeschonken worden, waarin al- ieen voorspoed kan gedijen. Zeker heid wekt vertrouwen en stimuleert de ondernemingslust. Er is veel gesproken over maatre gelen tot verbetering van de toe stand, er is bestudeerd, er is ook het een en ander tot stand gebracht, maar als wij eerlijk en onomwonden, nuch ter en zonder zelfbedrog het totale resultaat moeten kenmerken, dan moeten wij zeggen: «Wij zijn dit jaar weinig verder gekomen. En dit is des te bedroevender, om dat de nood niet beperkt is gebleven tot economisch, tot louter stoffelijk terrein, maar ook is overgeslagen QP de gebieden van moraal en bescha ving. Alhoewel er dus allerwege duister nis is, behoeft er geen wanhoop te zijn. De balans van dit jaar is be droevend, maar de tijd gaat voort. Er kan dus verbeterd worden. Er kan ze ker verbeterd worden in een land. welks bevolking in haar glorieuze ge schiedenis bewezen heeft, anders te kunnen. Maar dan moet men niet te rugdeinzen voor maatregelen, die in overeenstemming zijn met de oude geest van beslistheid. Men zij niet be vreesd voor stoerheid. Men durve in te grijpen in bestaande onrechtvaar digheden, men hoede zich voor het te zeer naar de ogen zien van zekere groepen, men streve er naar, dat het volk in zijn geheel arbeidsvreugde en eigenwaarde kan weervinden. Men versterke het sociale verantwoorde lijkheidsgevoel. Want juist dit verantwoordelijk heidsgevoel is zo bitter klein. In nor male tijden treedt dit misschien niet 20 zeer aan de dag in dagen van nood is het een rem op het herstel. Dit is duidelijk Willen wij in de tijd, die vóór ons ligt, een sanering van ons volksleven, die gevolgd zal worden door verbetering van moraal en beschaving, bereiken, dan moeten wij niet bang zijn voor het wakker schudden van het sociale verantwoor delijkheidsgevoel van het individu. Indien eenmaal het gezonde ver stand zich heeft losgemaakt van lang- zaam-aan gegroeide vooroordelen, be lemmeringen en door dik-en-dun- vastgehouden theoretische beginse len. dan behoeft er geen zorg te be staan voor de toekomst van een volk. -yafeiii.ic n» w 'it op postcheckrekening 461.73 (L. Dumortier. leper) en LT ont vangt Het Ypersch Nieuws elke Zaterdagmorgen vanaf a. s. week tot einde Dec. 1951. VREEMDE VASTSTELLING IN KOREA. De jongste berichten over de strijd in Korea zijn voor de UNO-troepen moed gevend. Inderdaad nabij Soewon vluch ten de kommunisten terug naar het Noor den. zodat de UNO-troepen opnieuw Soe won konden binnenrukken, doch het daar na woei prijsgaven De Chinezen blijven de UNO in Korea ontstellende verrassingen bereiden De horden van honderdduizenden Chinezen die ten Zuiden van Seoel oprukten, en waai'-rm de legerberichten van generaal Mc Arthur gewag maakten, zijn op ge heimzinnige wijze verdwenen Een pant sercolonne van de UNO. die ze is gaan zoeken. is te Osan en te Soewon (onge veer dertig km. ten Zuiden van Seoel) aangekomen, zonder een spoor van de legioenen van Lin Piao te hebben opge merkt. De colonne heeft over de grote weg van Seoel bijna 30 km. naar het Noorden afgelegd en slechts enkele com pagnieën Chinezen ontmoet, die bij het geringste alarm naar het Noorden vlucht ten. Waar zijn de Chinezen en wat betekent hun verdwijning Sommigen menen dat het. een bestand om diplomatieke redenen betreft- Ande ren zijn van mening dat het hier een krijgslist kan betrefTen om de UNO-troe pen naar het Westen te lokken en een grootscheepse aanval in het Oosten in te zetten, ten einde de terugweg naar Poe- san af te snijden. PEKING BEREID TOT ONDERHANDELINGEN. Er is nog beter nieuwsde regering van Peking heeft aan de UNO laten we ten. dat kommunistisch China bereid is het plan der kommissie van drie voor een wapenstilstand op Korea als basis voor onderhandelingen te beschouwen Het Westen zou zulks als een bemoedigend teken beschouwen, vooral daar de Sovjet- Unie zich tegen dit plan had verzet WAT HET PLAN INHOUDT. Het laatste voorstel van de Verenigde Naties voor een wapenbestand op Korea zou de volgende punten bevatten 1 Onmiddellijk bestand in Korea. 2. Geleidelijke terugtrekking van alle niet-Koreaanse troepen. 3. Oprichting van een herenigd en zelf standig Korea. 4. Tussentijdse schikkingen ten einde de vrede en de veiligheid te handhaven in afwachting van de uitvoering van het derde punt 5 Een conferentie der grote mogend heden. met inbegrip van communistisch China, met als onderwerp van bespre king de kwestie van Formosa en een zetel voor Peking in de Verenigde Naties. STASSEN STELT CONTRA-REVOLUTIEPLAN VOOR. In Amerika klinken er echter ook an dere stemmen op. die zich blijken te ver zetten tegen elke toegeving en integen deel agitatie achter het ijzeren gordijn in de hand wensen te werken. Een voornaam verdediger van deze richting is Harold Stassen, thans voor zitter van de Universiteit van Pennsylva- nië In een radiotoespraak heeft hij een oproep gedaan teneinde de volken van de USSR en de andere verknechte naties ter hulp te komen. Stassen, die pas een reis door de gehele wereld heeft gedaan verklaarde dat de agitatie achter het IJzeren Gordijn toe neemt. Indien het Kremlin een oorlog aandurft, zo zei hij. meen ik dat het zal hebben af te rekenen met een contra revolutie die zelfs het rode leger zal aantasten. Hij heeft dan een actieplan voorgesteld dat bestaat uit volgende punten 1 Onafhankelijkheid van de Oekraïne. Estland, Letland. Litauen Polen. Tsje- cho-Slowakije, Roemenië. Bulgarije en Hongarije. 2. Vrijlating van alle politieke gevan genen en dwangarbeiders in de USSR. 3. Toekenning van grond aan de Rus sische boeren. 4 Inrichting van vrije vakbonden 5. Vrijheid van godsdienst voor alle vol keren. 6. Een vrij en verenigd Duitsland 7 De teruggave van het Mantsjoerijse bezit aan een nieuw democratisch China ERNSTIGE BESLISSINGEN MOGEN VERWACHT WORDEN. Het is in elk geval thans een feit, dat Amerikaanse hoge militaire persoonlijk heden Zondag per vliegtuig te Tokio zijn aangekomen, om overleg te plegen met generaal MacArthur over belangrijke be slissingen. in verband met de oorlog in Korea. Waarnemers te Tokio menen, dat Was hington zo nauwkeurig mogelijk verlangt te weten, hoeveel Chinezen in Korea te gen de UNO-troepen strijden. Voorts mer ken sommige waarnemers op, dat de te rugtocht van de bondgenoten het com mando dringende hoogst belangrijke be slissingen oplegt. AZIE ZAL DOOR DE USA NOG NIET PRIJSGEGEVEN WORDEN. De Amerikaanse stafchef, generaal Col lins verklaarde, dat de Amerikaanse strijdkrachten in Korea zullen stand hou den en zelfs zullen versterkt worden. Deze verklaring zou bevestigd zijn door goedingelichte militaire kringen te Was hington die het jongste Amerikaanse plan als volgt uitstipi>elden 1. Drie nieuwe Amerikaanse divisies zouden de eerstvolgende maanden naar Korea worden gezonden, niet om een of fensief naar het Noorden toe in te zet ten, doch om een verdedigingslinie of een beperkte defensieve perimeter Poesan- Masan-Jongdok te houden, en derwijze de Chinezen tot een belangrijke militaire inspanning te verplichten. 2. De strategische en tactische lucht macht zou de Chinese strijdkrachten en ook de voorzieningslinies, tot aan de Mandsjoerijse grens, bestoken. 3. Een zodanige inspanning zou de Amerikaanse positie met het oog op de totstandbrenging van een accoord met communistisch China tot staken van het vuren verbeteren Zo China weigerde, zou Groot-Brittannië de getalsterkte van zijn troepen in Korea opvoeren. 4. De Amerikanen zouden Korea pas ontruimen, zo hun militaire en geo-po- litieke verliezen, die van Rusland en zijn Aziatische satellieten overtreffen. In haar huidige faze zou de operatie in Korea door Truman uitsluitend beschouwd worden als een vasthoudingsoperatie om een alge meen Chinees offensief in Zuidoost-Azië, onder meer tegen Indochina, te vertragen 5 In afwachting dat generaal Eisen hower, na zijn terugkeer uit Europa, de omvang van de inspanning zal bepalen, die op het Europese toneel vereist is (Eu ropa heeft te Washington nog steeds de voorrang) zijn de Verenigde Staten geens zins voornemens Azië prijs te geven EUROPA BLUFT HOOFDZAAK. Het is echter wel kenschetsend, dat Washington nog steeds de voorrang geeft aan Europa. Maar het zou onwijs zijn te menen, dat Rusland rustig toekijkt, zonder tegen maatregelen te treffen. Want zo thans generaal Eisenhower alle nodige elemen ten in West-Europa poogt op te roepen, samen te bundelen, te ordenen en strijd vaardig te maken, dan is het echter ook waar dat het Atlantisch Pact door de Rus sen degelijk wordt beantwoord HET ANTWOORD DER RUSSEN. Volgens de Sunday Timesis de Sovjet-Unie bezig met de vorming van een Pools leger van twee millioen man, onder het commando van maarschalk Ro- kossovski. als tegenzet voor de oprichting van een Atlantische strijdmacht onder het bevel van generaal Eisenhower In het Britse conservatieve blad verschijnt voorts een overzicht van de getalsterkte van dat leger sedert Rokossovski met de reorganisatie er van is begonnen. Vol gens steller van het artikel bestaat het Pools leger thans uit 520000 man en be schikt het bij een algemene mobilisatie over 880.000 reservisten. Plannen zijn reeds klaar, aldus het blad. om twee klas sen van 300.000 man elk weder op te roe pen. Bovendien hebben 320 000 jonge lie den een gedeeltelijke militaire vorming ontvangen. Twee pantserdivisies en 8 tot 10 gemotoriseerde divisies zijn gevechts- klaar. In de andere Oost-Europese lan den, zo voegt de «Sunday Times» er aan toe. hebben de Russen gelijkaardige maat regelen uitgevaardigd en de strijdkrach ten van Bulgarije, Hongarije en Roeme nië bedragen in totaal 600 000 man. Men vermoedt dat Tsjechoslowakije 5 tot divisies klaar heeft en dat de getalsterkte van de Oostduitse volkspolitie 170 OOOAnan bedraagt. De Russen hebben het plan Marshall reeds beantwoord, zo besluit het blad. door een reeks 'Jfc- 'andenovereenkomsten onder de sate-^j^jtaten. Hun antwoord op de militaire organisatie van het At lantisch Pact kan zich uiten in de vorm van een reek militaire allianties onder de door de Russen beheerste staten en een waarborg aan Oost-Duitsland HET BLIJFT ALDUS «HARD TEGEN HARD» GAAN. Het gaat dus nog steeds hard tegen hard» De wedloop naar de vlugste de gelijke bewapening neemt zelfs angstwek kende uitzichten aande bedreigingen worden op de spits gedreven, hoewel er met overeenkomsten wordt gecamou fleerd. Mag men daaruit besluiten een oorlog tussen Oost en West is onvermijdelijk Wij kunnen zulks nog steeds niet aan nemen, niet geloven. We blijven te zeer overtuigd, dat Rusland de diepe wonden van de vorige oorlog nog niet is vergeten, dat Rusland weet dat een atoombom menoorlog zijn land nog meer en dieper zou ruïneren, dat Rusland veel liever de koude oorlog verder op de spits drijft, en de parate houding van het Westen het Kremlin uiteindelijk zal doen inzien dat er van taktiek moet veranderd worden SPECTATOR. DE GROTE PROBLEMEN WAAROP DE AANDACHT WORDT GEVESTIGD. Reeds in onze vroegere wekelijkse po litieke overzichten wezen we op de zeer preciese toestand van de huidige homo gene C V.P.-regering de C.V P. wenst van haar wettelijke meerderheid gebruik te maken om het land zoveel mogelijk vol gens eigen princiepen te leidende op positiepartijen daarentegen bekampen zo fel mogelijk de C V P.-regering en wen sen haar ten val te brengen. Deze partijenstrijd wordt nu vooral op drie domeinen uitgevochtenhet school- vraagstuk, de verlengde dienstplicht en de politiek van prijzen en lonen. Er is echter nu nog meeronenigheid dreigt in het C V P -kamp. over de talen telling. DE SCHOOLKWESTIE. Bij de behandeling van de begrotingen van het departement van Openbaar On derwijs voor de dienstjaren 1950 en 1951 was er in de Senaat weer eens een vin nig debat. Het pro en contra is reeds vol doende gekend, om er niet opnieuw te moeten op terugkomen. Wel zijn enkele nieuwe gegevens inte ressant om vermelden De werken aan al de officiële school gebouwen. die tijdens 1950 in opbouw waren, werden stilgelegd. In België schijnt het ogenblik ge komen om de schoolplicht tot 15 jaar te verlengen. Wat het Vanderpoorten-Fonds be- tieft. beloofde minister Harmei 525 mil lioen te besteden voor 61 in uitvoering zijnde of thans nieuw aangevangen bouw- werken. DE VERLENGDE DIENSTPLICHT. Dit probleem zou voor de C V.P. zeer gevaarlijk kunnen worden. Immers het is nu eenmaal een feit. dat de doorsnee Belg. het soldaat worden als een kor- vee beschouwt Wanneer thans de C.V P de dienstplicht tot twee jaarmeent te moeten verlengen, en de B S.P daaren tegen beweert dat zulks onnodig en te verwerpen is. dan staat het a priori vast, dat zonder zelfs één moment af te vra gen w ie het 't juist voor heeft de B.S P. zich bij de bevolking op dit gebied sym pathiek maakt. Doch waarop steunen de socialisten zich In de Volksgazetlezen we o. m. c) of het waar is, dat de Britse strijd krachten. ondanks de grote inspanning die de regering thans doet, slechts in ver houding van 1 tot 4 zouden staan tegen de Belgische (steeds proportioneel gere kend) f dan wanneer Engeland zijn hele Gemenebest, van Australië tot Canada, van Zuid-Afrika tot Hongkong, van Gi braltar tot Jamaica heeft te verdedigen d) hoeveel millioen man de Ver. Staten onder de wapens zouden moeten roepen om. altijd proportioneel, op gelijke voet te geraken met hetgeen de C V P. België wil opleggen en over hoeveel jaar men deze relatieve gelijkheid over there zal hebben bereikt (men zou ons bv. eens moeten vertellen, hoeveel soldaten er thans, terwijl de oorlog in Korea woedt, in Amerika gemobiliseerd zijn, en hoe veel bij ons) e) hoe het mogelijk is dat de Minister van Landsverdediging kan beweren, da» wanneer wij in 1949. met het regime van de 12 maanden. 42.000 militianen. 7 000 officieren en 31 000 beroepsmilitairen tel den dat België niets bezit, op militair gebied, ternauwernood een brigade hij moet ons dan terzelfder tijd maar eens uitleggen wat de militairen, zijn collega's, van de bevrijding tot nu, gedaan hebbe» met de milliarden die te hunner beschik king werden gesteld (dit zal allicht va» aard zijn voorgoed ieder vertrouwen in het organisatietalent van deze heren te doden... wel te verstaan, indien het na de nederlaag van 1940. die zij ook zo schitterend hadden voorbereid, herleefd kon zijn Dit zijn slechts enkele opmerkingen, ui: een serie, serie die in het eerste debat over de verlengde dienstplicht zeer ze ker zal aangevuld worden. De Volksgazet drukte het standpunt der B S P. als volgt daarover uit Als de C.V.P. de 24 maanden wil, moe: zij daarvoor de verantwoordelijkheid ne menvoor ons zijn zij geenszins gerecht vaardigd Wij stemmen ze niet, als oppo sitiepartij... en als wij in de regering za ten. zouden zij zelfs niet zijn voorgesteld PRIJZEN EN LONEN. De levensduurte blijft de hoogte ingaan Het blijkt dat het indexcijfer thans weer (zie vervolg volg. blz

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1951 | | pagina 1