STILLE HELDEN WERELDGEBEUREN DE POLITIEKE TOESTAND ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. 4e JAARGANG Nr 10 PRIJS 3 Fr. ZATERDAG 10 FEBRUARI 1951 VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS EEN LOT WINNEN, KLEIN OF CROOT J is ongetwijfeld een kwestie van kans, en het is daarom KOLONIALE LOTERIJ HET YPERSCH NIEUWS BESTUUR EN REDACTIE 34, BOTERSTRAAT, YPER tel 500 Postcheckrek. 461.73 (L. DUMORTIER) ABONNEMENTSPRIJS 1 JAAR 125 fr. 6 MAAND 65 fr. 3 MAAND 35 fr. I Vandaag moeten we U een beken tenis doenin onze kleuterjaren stonden we zoals de meesten on der ons trouwens in bewondering voor de daden van onze sprookjes helden, die we ons in geuren en kleu ren lieten vertellen. Toen hebben we gehoopt ook eenmaal onder die helden gerekend te worden en hier volgt onze bekenteniszo 'n held stelden we ons voor. als iemand met een borst vol eretekens. Hoe meer eretekens, hoe groter de held. Vergeef het ons dat we onze me ning daaromtrent, met de jaren, heb-' ben moeten wijzigen. Niet dat we aan de mindere of meerdere verdien ste van die eretekens zijn gaan twij felen. doch steeds hadden we het toekennen ervan beschouwd als iets spontaans, een rechtmatige beloning voor een daad van uitzonderlijke waarde. Het heeft ons dan ook pijnlijk ge troffen toen we er ons van bewust werden hoeveel stappen en formali teiten er nodig waren om tot die openbare erkenning van de verdien ste te komen en het heeft bij ons de mening gesterkt, dat niet alle hel den met een borst vol eretekens gaan. Want dagelijks werden en worden er daden gesteld, die niet aan de grote klok gehangen worden, die dus wellicht nooit voor een onderschei ding in aanmerking zullen komen, doch die van een zo zuiver gehalte zijn, dat ze al onze bewondering ver dienen. Meer nog, door hun beschei denheid zijn de stellers ervan toon beelden van ware moed, die we kun nen vereenzelvigen met de voorbeel den uit onze jeugdjaren, die zonder bijbedoeling en alleen in de overtui ging de goede zaak en de mensheid te dienen, roemrijke daden stelden, en alle beloning krachtdadig van de hand wezen, omdat ze hun daad slechts als vanzelfsprekend beschouw den. Zo stelden we ons in verbeel ding onze helden voor en tenslotte kregen ze dan toch altijd loon naar verdienste Zo gaat het echter alleen in sprook jes, want in de nuchtere werkelijk heid van iedere dag, blijft de belo ning voor een stille heldendaad ge woonlijk achterwege. De persoon zelf die ze gesteld heeft, denkt er niet aan zich er op te beroemen, omdat hij zich daardoor in zijn eigen ogen zou verlagen en zo gaat die daad soms ongemerkt aan de wereld voor bij. We vinden het jammer, wellicht omdat we zelf niet uit het hout ge sneden zijn, waarvan men helden maaktwij immers beogen slechts de trkenning van die daad, terwijl de steller ervan zijn beloning vindt in de uitvoering ervan. Wij zijn wellicht niet uit het goe de hout gesneden, misschien ook deed zich de gelegenheid nog nooit voor, of hebben we die gelegenheid niet gezocht. Treurt echter niet, want in de eer ste dagen wordt ze ons gebodenEr zullen geen halsbrekende toeren van ons geëist worden, slechts een hoe veelheid van ons bloed. Want de Maandag van Kattefeest wordt in onze stad een bloedinzameling ge houden. We hoeven ons slechts op die mzameling aan te bieden, om dade- '•jk onze plaats in te nemen in het grote leger der stille helden. Immers, zijn bloed vandaag geeft, redt 'norgen zeker een mensenleven. Geen redding met veel praalvertoon na tuurlijk, doch daarom niet minder de redding van een mensenleven. De geredde zal ons nooit zijn dank kun nen betuigen, doch dat hoeft "ook niet, want wanneer we ons bloed ge ven. willen we een onbekende blij- Ven in de grote familie der bloed gevers. ^egt nu nietDergelijke helden moed is mij al te goedkoopNeen, *ant zonder de grootsprakerigheid e huldigen, is zij van afdoende aard en zeer lovenswaardig. Is het immers n,et hartversterkend te weten, dat men met zijn bloed het leven van een kind heeft gered, dat anders red deloos verloren was, en dat thans nog een prachtige toekomst vóór zich heeftzegt het u dan niets als ge verzwakte en uitgemergelde wezens tot nieuw leven, tot nieuwe levens vreugde ziet komen, enkel en alleen door uw bloed Hebt slechts de moed u op deze in zameling aan te biedenlaten we tonei. wat we te leper door naasten liefde verstaan. Hoopvol noemen we dan ook het schrijven, dat het Rode- Kruis Comité van de afdeling leper kreeg van een heer uit onze stad. die o.a. zegt Sinds 1939 ben ik bloedgever en nooit heb ik mij dat beklaagd, veel lijden heb ik gezien en veel man- nen, vrouwen en kinderen heb ik kunnen redden. Ik heb steeds het bloedgeven aan- geraden aan vrienden en kennissen, en ik hoop dat gij de naam van mijn twee zonen en dochter op de eerste plaats van uw inschrijvings- lijst zult mogen plaatsen. Wat mij aangaat, zou ik voorstel- len om op de Propaganda Confe- rentie een overtapping te doen, ten einde aan het belangstellend pu- bliek te tonen hoe die bloedtrans- fusie is geschied, want velen weten «niet wat het betekent... men spreekt van sterven, flauwte en ver- mageren en nog heel wat onjuist- heden, wanneer het niet eens pijn doet en niet de minste gevolgen met «zich brengt»... Dergelijke taal illustreert ten volle de mentaliteit van de bloedgever. We moeten het ons dan ook als een eer aanrekenen, een van hen te mo gen genoemd worden. En alhoewel we slechts een kleine stad zijn, moe ten we het bewijs leveren, dat we voor grotere steden helemaal niet hoeven onder te doen. Ter illustratie geven we de cijfers voor Gent. In 1935 waren aldaar 15 bloedgevers in 1936 47 1937 64 1939 105 1940 79 1941 116 1942 197 1943 201 1944 327 1945 135 1946 300: 1947 480; 1948 500; 1949 490 en in 1950 562. Zullen we te leper ten achter blij ven Neen nietwaarWe rekenen op onze medeburgers, opdat er na de bloedinzameling met fierheid zal mogen gezegd worden dat talrijke stadsgenoten de oproep van het Rode Kruis hebben beantwoord en dat een flink aantal liters bloed ingezameld werd. Waar we soms de naam hebben hard van geven te zijn, willen we thans eens bewijzen, dat waar het er op aankomt de mensheid dienst te bewijzen, we voor niemand moe ten onderdoen, wel integendeel Daarom laten we ons van heden af inschrijven op het Rode Kruis- secretariaat, Diksmuidestraat 95, le per, wonen de propagandavergade- ring bij in het Hotel Britannique op Zondag 11 Februari te 11 uur en ten slotte en vooral, zijn we tegenwoor dig op de bloedinzameling in de Hos- tellerie St Nicolas, Maandagnamid- dag 19 Februari e. k. DAT GIJ DE UWE MOET WAGEN. Hetzij vroeg, hetzij laat het komt iedereen te baat vooral wanneer het gaat om de Trekking op 24 Februari te Chatelet. (4358) MINDER VLEES VOOR DE ENGELSEN. In Engeland werd van verleden Zondag af (4 Februari) een nieuwe vermindering van het vleesrantsoen ingevoerd. Rechts het weekrantsoen vers vlees en corned- beef >i voor één persoon. Links het rantsoen voor twee personen. Middenin een lucifers-doosje, om de grootte der rantsoenen te kunnen vergelijken. LINO-TROEPEN RLTKKEN IN KOREA VOORUIT. De UNO-troepen zijn op het centrale front in Korea doorgedrongen tot een plaats, die op dezelfde breedtegraad ligt als Seoel, de hoofdstad van Zuid-Korea. Alles heeft de schijn dat de kommunis- tische Chinezen zich tot achter de 38e breedtecirkel zullen terugtrekken. De vraag stelt zich dan ook zullen de UNO-troepen andermaal de 38e breedte cirkel trachten te overschrijden, om de kommunistische Chinezen uit Korea te verdrijven, of zullen beide legers zich bij deze grens houden en aldus de vre desonderhandelingen vergemakkelijken De Australische regering zou reeds aan de UNO doen weten hebben, dat zij van oordeel is, dat de UNO-strijdkrachten in Korea bij de 38e breedtecirkel halt moe ten houden. KOMMUNISTISCH CHINA ALS AANRANDER BESTEMPELD. Het feit. dat kommunistisch China, door de algemene vergadering van de orga nisatie der Verenigde Naties als aanran der werd bestempeld, wordt door de West-Europese landen met instemming be groet. Daardoor, zo wordt verzekerd, werd het beginsel van de collectieve veiligheid gevrijwaard. Men betoogt Men moge inderdaad niet ten volle in stemmen met alles wat naar aanleiding van de Koreaanse kwestie is gebeurd, maar het ware oneindig erger geweest, indien de vredelievende naties waren ver deeld geraakt na de aanval van commu nistisch China op de strijdkrachten van de Verenigde Naties. Indien de vrijheidlievende naties in derdaad het niet eens moesten blijven, om gemeenschappelijk hun houding te bepalen, dan zou er geen spraak meer zijn van collectieve veiligheid, en zou de vrede zelf nog meer in het gedrang ko men. Bovendien zou de neiging tot afzon dering daardoor in de Verenigde Staten aangemoedigd worden, terwijl de bevin dingen van generaal Elsenhower de poli tiek van president Truman hebben be vestigd. Zelfs politieke tegenstanders van de president hebben hun weerstand moeten opgeven. Dienvolgens is het duidelijk, dat het Atlantisch Pact voor het behoud van de vrede zijn volledige uitwerking bewaart CAMPAGNE TEGEN ii AMERIKAANS IMPERIALISME WORDT INGEZET. Het is echter ondenkbaar dat kommu nistisch China en de Sovjet-Unie zich bij deze Westerse beslissing braafjes zou neerleggen. Aldus heeft Tsjoe En-lai, Chinees eer- ste-minister. verklaard dat de regering van kommunistisch China de bemidde- lingskommissie niet zal erkennen, die door de UNO zal worden opgericht krachtens de door de politieke kommissie goedge keurde Amerikaanse motie, waarbij de re gering van Peking als aanrander op Korea gebrandmerkt wordt. Deze motie bewijst, volgens Tsjoe En-lai. dat de Verenigde Staten en hun aanhangers niet naar vre de streven- maar oorlog wensen, c Zij hebben de deur voor een vredelievende regeling gestotenbesloot de Chinese eerste-minister. in een rede uitgezonden door radio Peking. Tass. bet officiële Russische persbureau, meldt, dat de verklaring van de Chinese eerste-minister het sein is geweest voor een algemene campagne tegen het Ame rikaanse imperialismewaaraan alle or ganisaties deelnemen MVO TSE TOENG NAAR MOSKOU? Volgens de Daily Mail doet te Was hington het gerucht hardnekkig de ronde als zou de Chinese communistische leider Mao Tse Toeng zich eerlang opnieuw naar Moskou begeven om overleg te ple gen met de Russische bewindslieden. Zoals bekend is Mao nog in Augus tus j. 1. te Moskou geweest. Volgens de correspondent van het blad te Washington werd dit bericht tot dus ver niet in diplomatieke kringen beves tigd. doch men is van oordeel dat het logisch past in het kader van de nieuwe toestand in het verre Oosten en dat het ogenblik gekomen schijnt voor een strik tere coördinatie van de communistische actie in Europa en Azië. DE DUITSE HERBEWAPENING ZAL ECHTER HET MEEST CRITISCHE MOMENT WORDEN Het feit echter, dat Eisenhower vast be sloten schijnt West-Duitsland te herbe wapenen. wordt thans als de momenteel meest gevaarlijke beslissing beschouwd. Het wordt beklemtoond, dat Rusland zich daardoor bedreigd zal gevoelen en moge lijk de wapens tegen West-Europa zal opnemen, nog voor Duitsland de nodige tijd kreeg om zich te herbewapenen en aldus een gevaar voor de Sovjet Unie te zijn. Hoe staat Duitsland zelf tegenover de beslissing van Eisenhower Eisenhower's verklaring is aan Adenau er medegedeeld geworden op een recep tie, die in de kanselarij aan de pers werd aangeboden. Dr Adenauer heeft zich onmiddellijk teruggetrokken om die verklaring samen met het hoofd van de kanselarij. Herbert Blankenhorn te onderzoeken. Daarna verklaarde hijIk ben het eens met al wat Generaal Eisenhower over Duitsland heeft gezegd Zoals bekend, heeft de generaal over Duitsland verklaard, niets over zijn be sprekingen aldaar te zullen zeggen, ver mits dat land gelijkheid van behande ling moet verdienen, alvorens eenheden in een Westers leger opgenomen worden. Ik wens geen troepen die tegen hun wil opgenomen worden onder mijn bevel», zei Eisenhower. ATOOMBOM-PROEFNEMINGEN IN AMERIKA. De jongste dagen hadden in Amerika, namelijk bij Las Vegas, vijf atoombom proefnemingen plaats. In de Verenigde Staten vraagt men zich de jongste tijd af. welke wapens thans wel zouden beproefd worden op het oefenterrein van Las Vegas. De lucht- vaai tredacteur van de «Los Angeles Exa miner schrijft, dat proeven genomen worden met een ontstekingsbuis voor de waterstofbom. De journalist verklaart, dat de water stofbom zelf over negen a tien maanden in de Stille Oceaan zal beproefd worden. De deskundigen zijn het er over eens. dat de waterstofbom slechts tot ontplof fing kan gebracht worden door een voor afgaande atoomontploffing. De commissie voor atoomenergie heeft medegedeeld dat zij volledig tevreden is met de uitslagen van de zo pas gedane atoomproefnemingen, die voor het ogen blik beëindigd zijn. Dhr Tyler, die deze proefnemingen heeft geleid, heeft medegedeeld, dat over en kele tijd op het oefenterrein van Nevada nieuwe proeven zullen worden gedaan. Dhr Tyler is bestuurder van de diensten te Santa Fé (Nieuw Mexico) van de natio nale commissie voor de kernenergie EEN VIERLANDEN CONFERENTIE. Het ware. ons inziens, totaal verkeerd t; menen dat een nieuwe wereldoarl absoluut zeker is. Want alhoewel we thans weer eens in zeer gespannen tijden leven, blijft het ons voorkomen dat be'de grote wereldmachten Amerika en Ru - land zich scherp zetten om de tegen partij tot toegevingen te dwingen, cok zonder oorlog. Het kan overigens niet ontkend wor den. dat nu diplomatieke nota's tussen Amerika en Rusland gewisseld worden, om een vierlanden conferentie voor te bereiden. Rusland wenst zelfs niet alleen de Duitse kwestie, maar ook andere be langrijke wereldproblemen te bespreken om aldus uiteindelijk tot een mogelijke wereldvrede te komen. Spijt alle verzekeringen en bedreigin gen blijft de deur open voor onderhan delingen tot het vestigen van de lang verwachte en algemeen gewenste wereld vrede. Het is echter een moeilijk pro bleem, maar het kan en zal opgelost worden SPECTATOR LICHTTORPEDO. Te Londen werden proeven genomen met een in de lucht hangende en on bewegelijke lirhttorpedo. die van op alle hoogten der stad kon gezien worden. MAATREGELEN TEGEN SOMMIGE AMBTENAREN. De voornaamste poiitieke gebeurtenis der jongste dagen is de regeringsmaatre gel tegen sommige ambtenaren. Er werd inderdaad een minister - besluit goedge keurd. dat in de Moniteur verscheen, waarbij de ambtenaren verboden wordt de belangen van de Staat te schaden. De bedoeling daarvan is alle kommunisten uit de staatsambten te verwijderen, om aldus de innerlijke staatsveiligheid te verstevi gen In de Kamer werd dit besluit door de heer Huysmans en Terfve heftig aangeval len. SOCIALISTISCH STANDPUNT. In het socialistisch dagblad «Volksga zet n lezen we daarover o. m. het volgen de In 1946 bij de eerste na-oorlogse parlementsverkiezingen, kregen de com munisten 300 099 stemmen en 23 Kamer zetels Zij hadden toen iets te betekenen In 1949. met een kiezerskorps dat door de invoering van het vrouwenstemrecht méér dan verdubbeld was, kregen de com munisten nog slechts 12 mandaten met 376.765 stemmen. Hun macht was reeds zo zeer geslonken, dat zij niet eens meer 8 t. h. van de kiezers achter zich hadden. In 1950 was de nederlaag nog groter het communistisch stemmencijfer daalde op 234 325. het percentage op minder dan 5 t h.. het aantal gekozenen op 7- Moesten weer verkiezingen worden ge houden. dan zou men reeds met zekerheid kunnen voorspellen dat. zoals in talrijke andere landen van West-Europa, de com munisten een nieuwe nederlaag zouden oplopen en dat hun invloed erg dicht bij het nulpunt zou vallen. Hoe werd dit bereikt Niet door dwangmaatregelen. De rege ringen onder socialistische leiding, die tot in de helft van 1949 aan het bewind zijn geweest, hebben geen communisten vervolgd, hebben geen Stalinisten opge sloten. niemand gebroodroofd, nooit en nergens een poging gedaan om met geweld (zie vervolg volg blz.)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1951 | | pagina 1