m De 21 leperse Handelsfoor volledig geslaagd WERELDGEBEUREN ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. 4e JAARGANG Nr 17 PRIJS 3 Fr. ZATERDAG 31 MAART 1951 VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS Officieel bezoek op dc Hnrtdelsfoor KOLONIALE LOTERIJ HET YPERSCH NIEUWS ■B8TUUR EN REDACTIE: 34, BOTOWTKAAT. YPER Tel 500 Postcheckrek. id.73 (L. DCMORTIEB) ABONNEMENTSPRIJS 1 JAAR I2S fr. 6 MAAND 65 fr. 3 MAAND 35 fr In de onzekere tijden die we thans beleven, waar iedereen en alles uit zijn evenwicht wordt gerukt, is het inrichten van een handelsfoor zeker een prestatie waartoe een dosis moed en zelfs durf nodig is. Kenden de handelsforen, ingericht juist na de bevrijding, overal veel succes iets wat na de schaarste van de oorlogsjaren zeker normaal was dan ging hun welgelukken de laatste tijd met een dalende curve. Zonder daarom van fiasco te gewa gen, was het onmiskenbaar dat de publieke belangstelling stilaan ver minderde. zaken drijven de beste politifk deze van de lange adem is. Verleden week, bij ons verslag over de openingsplechtigheid, hadden we alle reden om ons over het minder waardig gedrag van de zon te bekla gen. vermits ze maar niet de boven hand kon of wilde nemen over het grijze wolkendek. Tenslotte is zij er de volgende dagen toch door geraakt, doch toen was het zo koud. dat we best van een heerlijk December- of Januariweertje hadden kunnen gewa gen. doch helemaal niet van een mil de Lentetemperatuur. Het valt dan ook niet te miskennen, dat de tradi- 1, A s i s MtZA Fv I-N De mijnwerkers van Wingles leggen een prachtige bloemenkrans neer aan het lepers oorlogsmonument. Uiterst rechts bemerkt men burgemeester Vanderghote. (Zie verslag op blz. 3) In dat licht gezien werd onze 21e leperse handelsfioor meer dan een succes want verre van te verminde ren, overtrof het aantal bezoekers in ruime mate dit van 1950. Bijna 25.000 PERSONEN bezochten dit jaar de handelsfoor, wat we gerust een recordgetal mogen noemen, in aan merking nemend de mindere belang rijkheid van onze streek. En dan spreken we nog niet eens van het we der, dat uit zichzelf zeker niet tot een uitstapje naar leper kon bekoren. Dit illustreert ten volle de popula riteit van onze leperse handelsfoor en het moet de nijverige inrichters een hart onder de riem steken en ze ker een stimulans zijn om op de in geslagen weg voort te gaan en de traditie verder voort te zetten. Daaraan moeten we echter niet twijfelen, want wie de leden van het inrichtend comiteit enigszins kent, weet dat ze dadelijk na deze 21e Han delsfoor, reeds plannen smeden en voorstellen in overweging nemen voor de volgende handelsfoor. Het ken merk van onze leperse handelaars en nijveraars en de beste waarborg voor hun voortbestaan, is ten andere dat ze nooit op hun lauweren gaan rus ten en de welverdiende vruchten van hun arbeid plukken, maar dat ze im mer werken en zwoegen voor beter en. schoner. Wat nu de tentoonstellers zelf be treft. kunnen we over het algemeen opmaken dat de resultaten van deze handelsfoor bevredigend zijn. om niet te zeggen goed. De een wat minder, de ander wat meer, deden ze over het algemeen zaken. En zoals we het reeds verleden jaar vooropstelden, tnogen de handelaars die minder be gunstigd werden, zich geenszins laten ontmoedigen, want er zijn artikelen die uit zichzelf aanzetten tot kopen fco waarmee het publiek slechts in contact moet gebracht worden, wat 'en slotte de rol en de betekenis is o deze handelsfoor. Andere arti- •ekn echter vinden niet zo vlug of oiet zo gemakkelijk hun man. Doch daarom is het nog niet bewezen dat ze op de handelsfoor niet op hun plaats waren, want waar hun uit stalling niet dadelijk de gewenste vruchten afwierp, is het helemaal uiet onwaarschijnlijk dat de kracht die van hun tentoonstelling uitging, zich de eerstvolgende dagen laat vce- len en tot uiting komt in een ver hoogd zakencijfer. Want elke han delaar weet bij ondervinding dat in tie die zegt Met Pasen of liever nog met Paasmaandag, gaan we naar leper de Handelsfoor bezoeken wel diep bij ons volk is ingeworteld, want wie bijvoorbeeld met Paasmaan dag door onze stad kuierde, had hele maal niet de vrije keus om zich te bewegen, want men werd letterlijk door de menigte gedragen. Zo erg was de toeloop aan de Handelsfoor, dat tot driemaal toe, de verkoop van ingangsbiljetten moest worden stop gezet. wat ten slotte nog nadelig was stad een meer dan feestelijke atmos feer. Zij wezen er voor gelukgewenst. Tot slot nog een woordje over de prijzen van de kosteloze tombola. De prijzen werden dit jaar uitgestald in de Garage Dassonville op de Grote Markt Koning Albert, en het zal ie dereen opgevallen zijn dat ze deze der andere jaren ruim overtreffen in getal, kwaliteit en waarde. De lijst der winnende nummers publiceren we in ons volgend num mer. waarbij we de wens uitdrukken dat velen onder U bij de gelukkige winnaars zouden mogen zijn. Woensdag, laatste dag van de han delsfoor. kende toch nog een goede volkstoeloop, terwijl men in de na middag enkele hoge bezoekers mocht noteren. Zo was er vooreerst het bezoek van de vice-consul van Groot-Brittannië te Antwerpen, die een levendige en gewaardeerde belangstelling betoon de en zich vooral interesseerde voor de prijzen der tentoongestelde waren. Later in de namiddag bezocht een afvaardiging van het provinciaal be stuur de handelsfoor. Deze afvaardi ging werd geleid door de hh. Smis- saert. bestendig afgevaardigde Botte, arrondissementscommissaris van Brugge Bockstaele, provinciaal land bouwingenieur en Ing. Duthoit, pro vinciaal inspecteur van het technisch onderwijs. De bezoekers werden verwelkomd door burgemeester Vanderghote, Ai- mé Gruwez en Gaston Feys, respec tievelijk voorzitter en secretaris van de foor. Eugène Glissoux, voorzitter van de Handelskamer en verschei dene leden van het inrichtend comi teit. Tijdens de rondgang die daarop volgde, onderhielden de leden van de afvaardiging zich met de tentoon stellers en prezen de kwaliteit en de degelijkheid der tentoongestelde ar tikelen, alsmede de smaakvolle in richting van hun stands. De afvaardiging van het provinciaal bestuur, gekiekt aan de ingang van de Handelsfoor. Van links naar rechts bemerkt men de hh. bur gemeester Vanderghote. Hoflack, Smissaert. bestendig afgevaardigde. E. Glissous, ing. Duthoit. Botte, arrondissementscommissaris van Brugge. G. Feys en Bockstaele. provinciaal landbouwingenieur. voor de Handelsfoor zelf. Doch in de gegeven omstandigheden was het de enige oplossing. Er werd ons de op merking gemaakt, dat talrijke Ieper- lingen zich in die duwende en wach tende menigte verdrongen. Dit vin den we verkeerd het is weliswaar s hunfoor, maar waarom op die drukke dagen niet meer de baan vrij laten voor de vreemde bezoekers Zo was er bv. met Pasen en met Paasmaandag in de voormiddag veel meer gelegenheid om op zijn gemak de verschillende standen te bezoeken. Laten wij als Ieperlingen het voor beeld geven, door de minder drukke uren en dagen uit te kiezen voor ons bezoek. Wij zelf kunnen er niets bij verliezen en de faam van onze Handelsfoor zal a'les bi1 winnen Was het weder met de Paasdagen niet van de partij, dan was de vreugde en opgewektheid niet van de lucht. Bijzonderheden betreffende sommiee wln- want de talrijke muziekmaatschap- Dijen die tijdens deze dagen hun kun- beiders. bedienden en een van 25 rljkswach- -»■« e-Tooriregbediende. vleeshouwers'Oneen. de ten toon spreidden, gaven onze «erktoeen. <4si8' De winners der grote loten van de Voor de 4e Schijf 1951 getrokken te Leu ven werden door het toeval aan niet ver deelde biljetten toegewezen het lot van een mlUloen. vijf loten van 100.000 fr.vier lo ten van 50 000 Ir.negen loten van 25 000 fr. Naar ln tienden verdeelde biljetten, gin gen het supergroot lot van twee en een half mlllloen het lot van 250.000 fr.tien loten van 100.000 fr. acht loten van 50.000 fr. en vijftien loten van 25.000 fr. Van het supergroot lot van twee en een hall mlUloen waren er. op datum van 22 Maart, slechts vier tienden geïnd. Een door een bank. een door een bediende wo nende te Mechelen een door een potje van 7 arbeidsters van de BeU Telephone te Antwerpen een door een soldeerder uit Merksem Het groot lot Tan een mlllloen. verkocht door een boekhandel te Dampremy. werd gewonnen door een reeds tamelijk bejaard bediendengezin. Andere plaatsen waar belangrijke loten imlnstens 20.000 fr. uitbetaald) werden ver kocht of gewonnen Antwerpen. Bergen. Brussel (8 loten), Belgisch Congo (2 loteni Heimet. Hemlksem. Knokke. Mechelen 12 loten), kfeerbeke. Uorlanwelz. Nlnove. Qua- reenon. Wasmes Zeventien belangrijke loten bleven te in- PAUSELIJKE ZEGEN OP PASEN. Tc Rome gaf Paus Pius XII, aan ruim 100.000 gelovigen, die zich op de Sint Pietersplaats verzameld hadden, zijn Paaszegen. Dl PLAATSVERVANGERS VAN DE GROTE VIER. De plaatsvervangers van de Grote Vier vergaderen nu reeds vier weken in het Palais Rose te Parijs, zonder een stap dich ter bij hun doel te zijn gekomen. De agenda-ontwerpen die aanvankelijk door de Russische en door de Westerse afgevaardigden werden ter tafel gelegd, werden in de loop der discussies herhaal delijk gewijzigd en aangevuld bij zoverre dat men de zaak al van dag tot dag op de voet moet volgen om er nog wijs uit te geraken. Het ziet er echter wel naar uit dat de verwarring die over de agenda-kwes tie is ontstaan en de wederzijdse propa- gandabetogen waarmee de plaatsvervan gers de laatste dagen hun bijeenkomsten hebben gevuld, geen reden moet zijn om te wanhopen aan de uiteindelijke uitslag van deze voorbereidende conferentie. DE OORLOG IN KOREA. Zuid-Korea is praktisch door de U.N.O - troepen helemaal bevrijd. Generaal Mac Arthur meent dat daardoor de mythe van de onoverwinnelijkheid van de kommu- nisten ten gronde werd gericht. Generaal Mac Arthur heeft thans een oproep gericht aan de Chinese opperbe velhebber om samen een vredesoplossing voor Korea te vinden. De politieke Ame rikaanse pers meent, dat Mac Arthur hierdoor zijn militaire bevoegdheid te bui ten gaat. daar een vredesoplossing voor Korea als een politieke zaak dient be sproken en geregeld te worden. Maar met een wordt er op gewezen, dat niemand er onkundig van is. dat generaal Mac A'thur op slechte voet staat met zijn hiërarchische meerderen, namelijk gene raal Bradley, voorzitter van de staf der verbonden legers en president Truman. Volgens de diplomatieke medewerker van de Timeszouden de regeringen van de Verenigde Staten, van Groot-Brit- tannië en van andere landen thans van plan zijn een verklaring bekend te ma ken. waarmede zij zouden aankondigen, dat de UNO niet het voornemen heeft de eenheid van Korea met wapengeweld te herstellen. Om eer. bewijs te leveren van hun goe de trouw zouden deze regeringen aan de bevelhebber van het Achtste Leger aan raden het contact met de vijand te ver breken. zodra hij in de buurt van de 38e breedtegraad redelijk te verdedigen stellingen zou hebben gevonden. Indien dc Chinezen hetzelfde doen. zou de mo gelijkheid zich voordoen voor een de facto wapenbestand. Maar de beslissing ligt bij generaal Mac Arthur, wat x redelijk te verdedigen stel lingen betreft en... Mac Arthur laat zijn troepen reeds de 38e breedtegraad over schrijden. ook al weet hij dat 90.000 Chi nezen zich voor een nieuwe aanval klaar maken. AMERIKA'S LEGER SEDERT DE OORLOG IN KOREA TWEEMAAL ZO STERK. De Verenigde Staten hebben sedert de inval in Korea de getalsterkte van hun leger verdubbeld ten einde verder weer stand te bieden aan de communistische aanvallen op andere vrije landen, aldus blijkt uit de rapporten welke gewisseld werden tussen president Truman en de minister van Landsverdediging Marshall, welke gepubliceerd werden. Volgens die mededelingen zijn de Ame rikaanse strijdkrachten thans 2.900 000 man sterk. Tijdens de tweede wereldoor log kon dat cijfer slechts bereikt worden na een tijdspanne van 21 maanden, te re kenen van Juni 1940 af. Op die gegevens, welke door zijn mi nister van Landsverdediging werden ver strekt, antwoordde Truman Die prestatie was noodzakelijk ingevolge de onwettige actie van de communistische troepen in Korea en wegens het gevaar van soort gelijke aanvallen in andere vrije landen. De president vervolgdeDe militaire macht welke wij vormden evenals het ma terieel om haar te bevoorraden, dat door onze fabrieken en onze mijnen wordt ge leverd. zijn de waarborg voor onze vrede. ARGENTINIË PRODUCEERT ATOOMKRACHT. President Juan D. Peron verklaarde Za terdag tijdens een persconferentie in het paleis van de president, dat Argentinië op 16 Februari de vrijmaking van atoom energie tot stand heeft gebracht Volgens dezelfde mededeling zou de kernenergie volgens Argentijns procédé verwerkt worden met buitengewoon goed kope grondstoffen, dus zonder aanwending van uranium. Tijdens de persconferentie stelde Peron aan de journalisten de 42-jarige professor en natuurkundige Donald Richter voor. die in Oostenrijk geboren werd, maar sedert drie jaar in Argentinië woont en er de Argentijnse nationaliteit heeft aangeno men. Doch Amerikaanse atoomgeleerden be twijfelen ten zeerste de waarheid van Pe- ron's mededeling, daar zij geen enkele methode kennen, om atoombommen te vervaardigen zonder uranium te gebrui ken. In kringen, die in betrekking staan met Britse atoomgeleerden, verklaart men dat Argentinië waarschijnlijk proeven gedaan heeft met zware waterstof. Wat de kos mische stralen betreft zegt men in deze kringen, dat voor zover men weet geen energie kan worden getrokken uit de kos mische stralen. DE STAKINGEN IN FRANKRIJK Bij het sehrijven van dit wekelijks in ternationaal politiek overzicht, blijft de sociale onrust in Frankrijk nog steeds du ren. Hoewel een lichte verbetering in het verkeer wordt waargenomen, zijn het nog steeds de militaire vrachtauto's die de Pa- rijzenaars vervoeren. Daarentegen is de toestand weer normaal bij de spoorwegen, die gas- en electriciteitsfabrieken en in de metaalindustrie, waar tussen werknemers en werkgevers een overeenkomst is ge sloten. De weerslag van de stakingen op het nationale bedrijfsleven wordt door Fran se financiële deskundigen bij benadering op ongeveer 100 milliard Franse frank vastgesteld (meer dan 14 milliard Belg. frank). DE PAN AMERIKAANSE CONFERENTUR Te Washington werd de vierde Pan- Amerikaanse Conferentie geopend, waar al de ministers van Buitenlandse Zakca der Republieken uit het Westelijke half rond vertegenwoordigd zijn. Het zijn al les bijeengenomen een en twintig repu blieken waarvan negentien tot het Spaan se en één tot het Portugese taalgebied behoren. Op de agenda van deze conferentie staan drie punten de politieke en mili taire coöperatie ter verdediging van de Amerika s tegen elke aanval, in overeen komst met de inter-Amerikaan.se conven ties en het Handvest van de Verenigde Na ties de verdediging van de binnenland se veiligheid van de Amerikaanse repu blieken. en de economische coöperatie voortvloeiendè uit de heersende noodtoe stand- ln de grond kan men dat aldus samenvattenverweer tegen het commu nisme en economische hulp vanwege de Verenigde Staten. Het feit. dat Peron de president van Argentinië, vlak vóór de conferentie zijn ophefmakende verklaring deed over de t beweerde nieuwe uitvinding betreffende de productie van atoomenergiewordt door velen uitgelegd als een politieke zet. om drukking op de andere Ameri kanen uit te oefenen. KORTOM. Nog steeds blijven we ver van een be stendige wereldvrede verwijderd, alhoewel ieder land steeds blijft herhalen, dat het de wereldvrede nastreeft. SPECTATOR.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1951 | | pagina 1