Openbare Verkopingen KLEINE AANKONDIGINGEN Twee goede en bestgeklante HERBERGEN Goedgelegen WOONHUIS 72 a. 3 ca. ZAAILAND Goedgelegen HOFSTEDE (ustinusstraat 9) Lr 'J; - 77 a. HOOILAND 4 MAISONS Belle FERMETTE Schoon BURGERSHUIS Vier welgelegen HERBERGEN Schoon, gerievig, nieuwgebouwd WOONHUIS HERENHUIS, BURGERSHUIZEN. BOUWGRONDEN Landelijke WOONST WOONHUIS mef Hof Welgelegen HANDELSHUIS BOUW- en TUINGRONDEN OPENBARE AANBESTEDING OPENBARE AANBESTEDING OVER TE NEMEN TE KOOP TE KOOP GEVRAAGD TE HUUR GEVRAAGD TE HUUR GEVRAAGD UITSLAG TOMBOLA van het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden en het Hotel der Invaliden TREKKING VAN 30 APRIL 1951 Verkopers van eigendommen Vraagt aan uw heer Notaris dat hij uw verkoping zou laten plaatsen in Het Ypersch Nieuws Aldus hebt U de beste kans op een goede ver koop. Kleeft allef Te verkrijgen Drukkerij Dumortier J.-v HET YPERSCH NIEUWS Blz 7 12-5-1951 Kantoor van de Notaris Emile LEMAHIEU te leper DEFINITIEVE TOESLAG ZATERDAG 12 MEI 1951 om 3 uur namiddag, ter herberg .Café Central» Grote Markt IEPER. ran: Gemeente LANGEMARK, Wijk St Juliaan, te weten HERBERG HET PAARD zeiegen rechtover de kerk van St Juliaan. zings de grote steenweg van leper naar Brugge, nr 56, groot 4 a. 25 ca. Bewoond door heer Marcel Soenen met geschreven pacht, mits 250 fr. per maand Mven de lasten tot 1-11-1952. Gebracht op 180.000 fr. HERBERG «SINT ELOOI insgelijks gelegen langs de grote baan van leper naar Brugge, nr 36, nabij vermelde kerk van St Juliaan. Groot 5 a. 55 ca. Bewoond door heer Hector Dereyne mits 250 fr. per maand boven de lasten, zonder pacht. met afhankelijkheden, koer en hof, ook gelegen langs de grote baan van leper naar Brugge, nr 38. groot 4 a. 30 ca. Bewoond door heer Kamiel Vandevy- vere. mits 250 fr. per maand boven de lasten, zonder pacht. nabij voormelde grote baan Verdeeld in 5 kopen. Gebruikt door verscheidene zonder pacht. De herberg St Elooihet woonhuis en de 72 a. 3 ca. zaailand, bij samen voeging gebracht op 391.000 fr. Voor alle verdere inlichtingen zie plak brieven met plan. (Plakbrieven met plan kunnen aangevraagd worden ten kantore van voornoemde notaris Lemahieu. El- verdingestr 23. te leper. Tel. 674). (4588) Kantoor van Notaris Emile LEMAHIEU te leper. INSTEL DINSDAG 15 MEI 1951 TOESLAG DINSDAG 29 MEI 1951 telkens om 3 u. namiddag te IEPER. ter rierberg De Basculegehouden door Heer Elie Vasseur. veekoopman, Menen- neenweg. 1. van: ingericht voor KIEKENKWEKERIJ te ZILLEBEKE nabij de Waterstraat en de Grote Steen- veg van leper naar Menen, groot 5 Ha. 19 a. 40 ca. Verdeeld in twee kopen. Koop 1. - HOFSTEDE ingericht voor siekenkwekerij, bestaande uit woonhuis, kiekenkoten, koeistal en medegaande wei en zaailand, groot volgens kadaster 4 Ha. 26 a. 65 ca. Koop 2. - 1 Ha. 12 a. 75 ca. ZAAI- en WEILAND, palende aan koop 1 hiervoren Recht van samenvoeging. Beide kopen in gebruik voor het keheel. zij 5 Ha. 39 a. 40 ca. door de heer Arthur Decoodt. landbouwer te Zillebeke. met geschreven pacht tot 1-10-1955 mits de jaarlijkse pachtprijs van 15.000 fr 10.000 fr voor de landerijen en 5.000 fr. voor de gebouwen) boven de lasten en erzekeringspremiën. Alle verdere inlichtingen te bekomen -en kantore van de notaris Lemahieu voornoemd. (4754) Studiën van de Notarissen Emiel LEMAHIEU te leper, en Désiré LAHAYE te Poperinge DEFINITIEVE TOESLAG: WOENSDAG 23 MEI 1951 3 uur namiddag, te IEPER, ter her- oc-rg leper Hoekje gehouden door Heer ^erard Vandenberghe. Veurnesteenweg. v»n: Stad IEPER, Augustinusstraat 10, Goedgelegen WOONHUIS ^et garage en hof. ten kadaster bekend ectie E nrs 262x en 262d2 voor een groot- te van 8 a. 88 ca. Onmiddellijk vrij. Slechts ingesteld179.000 fr. BezoekdagenDe Dinsdag en Donder- ag van ieder week van 2 tot 4 u. namid- ,,ag. 's-eutel te bevragen rechtover het te •er*open huis. bij heer Oscar Pype, Au- ,^Al,e verdere inlichtingen te bekomen r studie van voornoemde notarissen. (4852) Kantoor van Notaris VAN EECKE te Poperinge. DINSDAG 15 MEI 1951 bii 'i#Ur namiddag. in het Café Central. -*r„ ^aurice Deman. Guido Gezelle- raat te POPERINGE. openbare verkoping van - 84 a. 50 ca. HOOILAND geschikt om gebruikt te worden niet ,e (e Reninge. langs de Rysdreef. q erra van de Hoflandstraat, i ae- - door Mr René Wullepit. zon- schriftelijke pacht. ^ndarrirn6'61"6"' °P 'Cie'ne afstand van El- ekei door Mr Joseph Vandewyn- zonder schriftelijke pacht. (4819) Etudes de Maitre THEVELIN. Notaire a Messines et de Maitre André LEVIEZ. Notaire a Béthune <P. de C VENTE PUBLIQUE de: ec grand jardin. situées a PLOEGSTEERT, gravier de la Munque. ccntenant chacune 7 a 37 ca. Occupée5 par Albert Dupont Cyrilie Crombez. Jules Kreus et Henri Huyghe IHviséi-s en 1 lots a vee droit d'accamu- lation- oir affiches avec plan. SEANCE UNIQUE MARDI 15 MAI 1951 3.30 h au prétoire de la Justice de Paix MESSINES. Grand'place sous la prési- dence de Monsieur le Juge de Paix du Canton de Messines. Pour tous renseignements s'adresser en étude du Notaire Thevelin susdit <4742) Etude du Notaire THEVELIN a Messines VENTE PUBLIQUE dune: a PLOEGSTEERT, Chemin du Hem, d'une contenance totale de 4 Ha. 34 a. 10 ca. Divisée en 4 lots. Occupée par Mr Achille Debuy-Blieck. pour 9 ans commencés le 1 octobre 1943. Droit d'accumulation. Propriété de la familie J.-B Menet Voir affiches avec plan. SEANCE UNIQUE: MARDI 22 MAI 1951 a 3 h au prétoire de la Justice de paix a MESSINES. sous la Présidence de Mon sieur le Juge de Paix du canton. Pour tous renseignements s'adresser en l'étude du notaire Thevelin susdit. (4741) Studie van de Notaris Jacques-E. DE COOK, te Yper Korte Thouroutstraat. 4 WOENSDAG 16 MEI 1951 te 2.30 uur namiddag te Yper. in 't Gasthof Het Zweerd Grote Markt. INSTEL MET PREMIE van: te Yper, Beluikstraat, nr 1 groot 90 ca. Gebruikt zonder recht van pacht door Maurice Vandevivere mits 500 fr. per maand Na te zien telken Dinsdag van 2 tot 4 uur namiddag. OVERSLAG WOENSDAG 30 MEI 1951 '(4792) Studie van de Notaris Alb. LAUWERS te leper OVERSLAG WOENSDAG 23 MEI 1951 om 2 30 uur namiddag te OOST- VLETEREN. ter afspanning De Tram statie bij de wed. Aimé Stekelorum. van Gemeente OOSTVLETEBEN (Dorp) 1) De .Afspanning «DE TRAMSTATIE», gelegen langs de grote baan Ieper-Veur- ne, nr 1. groot 5 a 80 ca. Gebruikt zon der geschreven pacht door de weduwe Aimé Stekelorum Ingesteld 200.000 fr. 2) De Herberg-Beenhouwerij LA STA TION geleeen Kasteelstraat nr 36. groot 3 a. 64 ea Gebruikt zonder geschreven pacht door Amédée De poorter Ingesteld 150.000 fr. 3) De Herberg-Coiffeurwinkel SINT ELOIgelegen Kasteelstraat nr 13. groot 2 a 70 ca. Gebruikt zonder geschre ven pacht door Henri Craye. Ingesteld 150 000 fr. 4) De Afspanning en smis DE ZWAANgelegen Kerkstraat nr 5. met brede uitgangspoort op de steenweg naar Reninge. groot 5 a. 8 ca Gebruikt zonder geschreven pacht door Marcel Nouwynck Ingesteld: 125 000 fr. Alle inlichtingen ter studie van Notaris Lauwers voornoemd. (4672) i"—--rr-r-^-gfg' itritin Studie van Notaris Jacques-E. DE COCK, Korte Torhoutstraat 4, te leper. DONDERDAG 17 MEI 1951 te 3 uur namiddag, in het Gasthof Het Zweerd Grote Markt te IEPER. OVERSLAG IN EEN ZITDAG van te IEPER, Bruggesteenweg 124 met afhankelijkheden, erve en tuin. ge kadastreerd S* A nr 351g voor 2 a. 19 ca. Bewoond zonder geschreven pacht door Oscar Caenepeel. BezoekdagenDinsdag en Vrijdag van elke week van 2 tot 5 u. namiddag. (4805) Studiën van de Notarissen André WYFFELS te Roeselare. en Robert CORNELLS, Clemenceaulaan 10, te Anderlecht. TOESLAG DINSDAG 22 MEI 1951 om 2 30 u. namiddag in het café De Spaarzaamheid» te ROESELARE St A- mandstraat 112. van: Stad ROESELARE, Gas- en St Alfonsusstraten. Koop 1. - Zeer schoon HERENHUIS Gasstraat. 20. met afhankelijkheden en tuin. groot 7 a. 40 ca. Gebruikt door de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Westvlaanderen. mits de jaarlijkse pachtsom van 30.000 fr. boven de belas tingen met recht van pacht tot 1 Januari 1952. Ingesteld: 650 000 fr. Koop 2. - Welgelegen BURGERSHUIS. Gasstraat. 19, met afhankelijkheden en tuin. groot 4 a 33 ca. Gebruikt door de heer Leon Dufour. mits 15.000 fr. per jaar. boven de belastingen, met recht van pacht tot 15 December 1952. Ingesteld300.000 fr Koop 3. - Welgelegen BURGEBSHUIS Gasstraat. 18, groot 1 a 12 ca. Gebruikt door de heer Polydoor~"Van Leeuw, mits 9.000 fr. per jaar. boven de belastingen, betaalbaar per trimester en op voorhand, zonder geschreven pacht. Ingesteld304 000 fr. Kopen 4 tot en met 9. - Verscheidene percelen BOUWGROND, St Alfonsus- straat. met een facade van 47.15 m. en een totale oppervlakte van 11 a. 83 ca. Ge bruikt door genoemde Federatie, met recht van pacht tot 1 Januari 1952. Afzonderlijk ingesteld 424 000 fr. Al deze eigendommen zijn te bezoeken elke Donderdag namiddag tussen 2 en 5 uur. mits toelating van de verkopende Notarissen- Plan en inlichtingen ter studie van voor noemde Notarissen. Voorbehoud van samenvoeging (4751) Studie van de Notaris Alberic LAUWERS te leper. BERICHT De OPENBARE VERKOPING gesteld op WOENSDAG 16 MEI 1951 van de te BESELARE zal geen plaats hebben, dit goed uit ter hand verkocht zijnde. (4707) UIT TER HAND TE KOOP te YPER, Kalfvaartstmat 13. Zich wenden Plumerlaan 5. Yper. (5851) mmimt m p»»wr UIT TER HAND TE KOOP met perceel bouwgrond ernevens. gestaan en gelegen te ZONNEBEKE, Plaats, Iepersteenweg, groot 26 a. 90 ca. Voor de voorwaarden zich wenden bij heer Urbain Seynaeve, Lindenstraat 83. wijk Abeele. Izegem. (4758) Commissie v. Openbare Onderstand. leper OPENBARE VERKOPING van te IEPER. Lot 1 - 48 a. 59 ca. bouw- en tuingrond te leper. Zonnebekesteenweg. Lot 2 - 434.25 m2 bouwgrond te leper. Capucienenstraat Lot 3 - 495 m2 bouwgrond te leper. Eruggesteenweg VRIJDAG 18 MEI 1951 te 3 uur. ter zittingszaal der Commissie. Rijselstraat nr 38 te IEPER OVERSLAG IN EEN ZITDAG door het ambt van Meester De Cock. No taris te leper Alle inlichtingen te bekomen op het Se cretariaat. <48061 Commissie v. Openbare Onderstand leper voor het leveren van 1) ALLERHANDE KEUKENMACHINES 2) EEN ZWIERMACHINE op VRIJDAG 25 MEI 1951 te 15 uur ter zittingszaal der Commissie Alle inlichtingenSecretariaat. Rijsel straat nr 38 (4800) Commissie v. Openbare Onderstand. leper Lot 1. - Maken en leveren van ijzeren galerij Lot 2. - Leveren en plaatsen van glas in galerij in het Tehuis voor weesjongens te leper. VRIJDAG 25 MEI 1951 te 3 uur. ter zittingszaal der Commissie Alle inlichtingenSecretariaat. Rijsel straat 38. leper. (4823) Kleine aankondigingen worde® ten onzen burele. Boterstr.. 34. aanvaard tot uiterlijk de Donderdag middag Schone HERBERGMEl BELEN. Pa- rez. 13. Rijselstraat. Waasten. (4827) Gerievig HUIS. Voor verdere in lichtingen zich wendens. Jacobs- nieuwweg 9, leper. (4828) Te leper BURGERSHUIS. gelegen Paddepoelstraat 6. Te bezichtigen de Dinsdag en Woensdag van 14 tot 18 u. Te Komen WERKMANSHUIZEN. Onmiddellijk vrij. Zich wenden P. Six. 17, Wervikstraat, Komen. (4829) KINDERWAGEN in zeer goede staat. Adres ten burele. (4830) Verschillende HAARKAPSTERS- BENODIGIIEDEN, zo goed als nieuw. Adres ten burele. (4831) HANDWEEFGETOUW' in zeer goe de staat. Adres ten burele. (4832) Schoon en welgelegen WOONHUIS met land, kadaster bekend Sectie G nr 767 voor oppervlakte van 20 a. 50 ca. Huis en land vrij, gelegen op de grote baan van leper naar Brugge (St Julien). Schrijven aan Aug. Van de Vyver. 18. rue Morfeld. Jette, Brussel. (4833) Schone BOUWGROND 145 m2, straatzijde 5,40 m. en 27 m. diepte, gelegen Poperingestraat 22, leper, bij de statie. Schrijven Aug. Van de Vy ver. 18, rue Morfeld. Jette, Brussel. (4847) Uit ter hand: WOONHUIZEN in leper of omliggende. J. Deconinck, Haiglaan 84. leper. (4688) a) HANDEL IN KOLEN te Dotte- nijs. b) BIERHANDEL te Wervik. Zich wenden P. Six. 17. Wervikstraat, Komen. (4834) Schoon HERENHUIS met garage en hof. goed geschikt voor vrij be roep. Zich wenden Elverdingestr. 15, leper. (4846) VROUW, volledig op hoogte van huishouden, reeds in dienst geweest zijnde. Moet inwonen. Goed loon. Zich wenden Maloulaan 27. leper. (4808) Voor Kortrijk Goede MEID vanaf 18 jaar. Goed loon. Zich wenden Ma dame Camille Devogel, Korte Tor houtstraat 45, leper. (4835) Deftig DIENSTMEISJE voor leper. Menenstw. 177. (4838) Belg. Verz. Mij. vraagt AGENT- INKASSEERDERS. Zeer goede bij verdienste. Voorkeur wordt gegeven aan gepens. Staats- en stadsbedienden. Schrijven bureel van blad onder let ters T. A. (4840) Deftige MEID voor huisgezin 2 per sonen te leper. Adres ten burele. (4841) 2e REIZIGER in Westvlaanderen voor Verffabrieken BELCOLOR, on nodig indien niet goed ingevoerd. Kleine Herstraat, 41-49. Anderlecht, Brussel. (4842) WOONHUIS te St Jan (leper) voor staatsbediende. Adres ten burele. (4811) gemeubileerde villa met auto036253. auto H.illman 995236. 259366. 370452, 120556, 755748 koelkast Gelee 027792, 099449. eetkamer Médicis 988799. eetkamer Marianne 674160 slaapkamer Sonia 597499. slaapkamer Régence 117981. wasmachine Vatric - Commander 197820. 760850. buffetkachel Ciney 099681. 221449. keuken meubilair nr 210: 998938. 490751. electr fornuis Sauter 769181. electr. fornuis Sem 996479 electr. naaimachine Armeal488009. 780384. bed divan. 2 personen667545. keukenfornuis Cineynr 391 443462. 150616. keukenfornuis-gaz Nestor Martin 299693. 889549 buffetkachel Calor klein mod.: 647386, 317836. schilderij Straatje Fierens 146074. schilderij Binnenste Clausse 091753. haardkachel Ciney nr 3 529328. 500510. stofzuiger «Champion»: 360491, 590941. stofzuiger Vatric W 101 973459. 364814, 267400. bureellamp-leder Delvaux 678328. handkoffer-Avia Continental Delvaux 784707. wafelijzer Waflux040611. 842380. 279730. 605113. 738475. sigaretten-etui250165, 022947. 105913. 051419. 414099. Winnen verder nog prijs, de nummers waarvan de 5 laatste cijfers eindigen op 13476 69184 69144 17864 77467 55894 52886 38689 04096 67786 63475 44255 72583 91550 19233 59070 54832 96503 06403 67347 16109 11286 51454 91799 72651 36431 60050 90054 51502 49858 98415 58261 25324 25733 67570 waarvan de 4 laatste cijfers eindigen op 9924 9295 8669 8107 9199 6709 1186 9426 1160 7441 2081 3565 3251 5881 8910 4653 6902 5692 2707 7272 3822 Omslagen auto Fiat Berline 50042598 electr. naaimachine Armeal 47796. keukenfornuis Ciney 27756 schrijfmachine Skyritter 60019 haardkachel Cineynr 3 85549 schilderij Bloemen Smets 38503- schilderij Stal Clausse 22412. stofzuiger «Vatric W 101»: 47101 radiotoestel «S.B.R.nr 951: 23190. flets Rocher 60907 30980 46460. 40680. 24621. Winnen verder nog prfjs, de nummers 02868 63217 62132 70998 26011 47042 94577 41055 27668 20383 84790 80707 73461 85744 76759 06965 45539 73331 91026 30040 76991 27264 41316 40427 75713 73199 36458 31920 85079 60666 31112 28911 06003 72168 44524 85605 Winnen verder nog prijs, de nummers waarvan de 4 laatste cijfers eindigen op 6845 5321 2731 5979 5174 9191 8589 12S6 7593 8187 0011 4160 9194 1408 7404 5861 4687 4987 5812 3796 9269 0037 9823 1931 3357 3701 8536 De winnende biljetten die na 14 Juli 1951 bij de Zetel van de Tombola nog zou den toekomen, zullen als waardeloos be schouwd worden. De overeenkomstige prijzen ervan worden dan het eigendom van het Werk. De uitreiking der prijzen, zal van af 8 Mei 1951. op Dinsdag. Woensdag. Donder dag en Vrijdag van iedere week. bij de Zetel van de Tombola. 280. Louizalaan te Brussel, plaats hebben. Openingsuren van 10 tot 16 uur (zonder onderbreking 's middags). De uitreiking zal op 14 Juli 1951, om 17 uur. eindigen. De winnende nummers mogen ook on der aangetekende omslag aan de Tombola N.W O l. 280. Louizalaan te Brussel, toe gezonden worden. De verzending van de prijzen (verzen- dings- en verpakkings-kosten alsook de risicos. ten laste van de winners) zal 's Maandags en 's Zaterdags van iedere week. van af 14 Mei tot en met 14 Juli inbegrepen, plaats hebben. Er wordt slechts één eigenaar erkend van het biljet het is te zeggen zijn drager of zijn verzender. Diegenen welke hun biljet opzenden on der aangetekende omslag, worden ver zocht duidelijk (liefst in drukletters) hun naam. voornamen, adres, nummer van de eenzelvigheidskaart en de plaats waar deze kaart werd afgeleverd, aan te duiden. In geval van betwiste punten, houde men zich aan het Reglement neergelegd ter studie van M. de Lobel. Deurwaarder bij iiel Beroepshof. 14. Van Moerstraat, te Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1951 | | pagina 7