m. BEZOEK UW BELFORT DE POLITIEKE TOESTAND WERELDGEBEUREN A ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. 4e JAARGANG Nr 28 PRIJS 3 Fr. ZATERDAG 16 JUNI 1951 VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS TENTOONSTELLING FRIGIDAIRE HET YPERSCH NIEUWS ■«STUUR RN RKBACTIE: 14, «OTMSTRAAT. YPER TeL PMteheckrek. 46L71 (L. DUM0K1BB) 1 JAAR 125 tr. MAAND 65 fr. 3 MAAND 35 tt. KONINGIN ELISABETH TE WESTMALLE. Koningin Elisabeth bezocht het sanatorium Lizzie Marsily te Westmalle. Zij bracht daarbij een bezoek aan het wederopgebouwde 4e paviljoen dat in 1944 door een V-bom vernield werd. We zien hier de koningin zich onderhouden met een der kinderen, die in het preventorium verpleegd worden. Zijt ge al ooit eens de trappen van ons Belfort naar omhoog geklauterd om ginds in de hoogte te genieten van het heerlijk vergezicht Die vraag zouden we u. Ieperün- gen, niet moeten stellen, doch we doen het toch, omdat we, vóór deze week, zelf nog de weg niet gevonden hadden naar deze merkwaardigheid van onze geboortestad. Feitelijk zouden we ons daarover moeten schamen, doch gemis aan en thousiasme of was het luiheid hadden totnogtoe belet de beslissende stap te doen Doch met de slag zijn we dan ook van de meest enthousiasten geworden, want eerlijk gezegd, we wisten niet dat onze stad zo mooi was, gezien van op de sierlijke Belforttoren. Voor al in de omstandigheden dat we haar zagenbadend in een zee van zon, onder een haast smetteloos blauwe lucht. Men had ons de raad gegeven een goede ademvoorraad mee te doen om de vele trappen op te klauteren en toen we reeds boven stonden dachten we pas aan die goede raad, want het ongewone van die steile wenteltrap, en de interessante haltes daartussen hadden ons de inspanning doen ver geten, nodig om die trap te overwin nen. Wat we daar zoal te zien kregen en welke onze indrukken waren, wil len we hier nu mededelen, vooral ter intentie van hen, die totnogtoe ver waarloosden hun eigen Belfort te be zoeken. En voor hen die het dan toch deden, zal het tevens een aangename opfrissing zijn van een mooie herin nering. Richt uw schreden naar de oost zijde van onze Hallen en bestijg de brede trap. Door de in aanbouw zijn de Oostervleugel bereikt ge de in drukwekkende romp van het Belfort, waar het contrast tussen donker en licht u dadelijk onder de indruk brengt. Onwennig gaat ge de eerste ardui nen trappen op, want nauw zijn ze en immer draaiend. Doch daar bevindt ge u reeds op het volgende verdiep, waar eertijds de schatkamer was ondergebracht. Thans wordt er een verzameling wapens en herinnerin gen aan de oorlog 1914-1918 tentoonge steld. wat steeds een bezienswaardig heid is. vooral daar alles in het ka der van de stad gesitueerd wordt. Langs de voortzetting van dezelfde smalle arduinen trap begeeft ge u dan naar het volgende verdiep, eer tijds de wapenkamer Bij uw binnentreden wordt ge be sloet door de Ieperse nar, die een ^*art katje werpensgereed houdt. Of liever, hij zegt niets, doch zijn stom me verschijning zegt alles voor u. En ge zult dichter gaan om te zien of het Wel degelijk een pop is. want elk ogenblik verwacht ge er u aan dat h'j u zal toespreken of zijn sotte ca priolen maken. Verder heeft men er ook een voor stelling van de reus Goliath, in groot ornaat, alsmede afbeeldingen van de prachtige schilderijen, die weleer de Lakenhalle versierden, doch die tij dens de brand in de oorlog 1914-1918 eveneens vernield werden. Ge gaat hoger op en thans bevindt ge u in het Clockeluudershuus waar het ingewikkelde mechanisme staat, dat de grote wijzerplaten op de toren in beweging houdt en ons ge trouw het juiste uur aangeeft. Tevens hebben we de eerste tran sen bereikt van waaruit we onder ons de stad zien liggen. Hier krijgen we een gans andere stad te zien, een stad die we totnogtoe nooit te aan schouwen kregen. We ontdekken er een gans nieuw aspect van deze stad en als Ieperlingen zijn we er fier op. We voelen ons fier omdat ze ook óns toebehoort en thans zouden we wensen hier niet gans alleen te staan, doch enkele vreemdelingen rondom ons te hebben, om die fierheid onder woorden te kunnen brengen, om dat gevoel als medebezitter tot uiting te laten komen. Doch we zijn alleen om de indruk ken te verwerken, die ons bestormen, en tenslotte zijn we daar dankbaar om. Doch hoger gaat het, tot aan de voet van het schuine schaliedak. Hier is hel vergezicht nog prachtiger, want onder ons ligt thans het schip van de Sint Maartenskerk, dat op de eerste transen onze gezichtseinder nog kon bezwaren. Nu is gans de wijde verte aan ons, en uren in het ronde zien we de vele torens oprijzen, slanke en sierlijke, plompe en massieve. De Westvlaam- se bergen zijn thans zo dichtbij, dat we de indruk hebben ze met één sprong te kunnen bereiken. En dan dat gewirwar van straten onder ons. We volgen de weg die we elke dag doen en eerlijk gezegd kost het enige moeite die zo vertrouwde straten te onderscheiden. Een speelgoedstad in miniatuur, dit is onze indruk. We zouden gans die stad willen omarmen, omdat we ons zo innig met haar verbonden voelen en omdat ze daar zo mooi en vredig ligt onder een schitterende zon. Ga ze daarom ook bezienindien ge het nog niet gedaan hebt, stel dan niet meer uit tot morgen, maar ga nog vandaag. Zij die het wel deden, hoeven we niet meer te overtuigen, want na hetgeen we zelf gezien heb ben en vooral gevoeld, weten we het beslistzij komen er terug Bij de firma STEVENS Gebroeders. Vandenpeereboomplaats 7 IEPER Vrije ingang. (4985) DE TROONSAFSTAND VAN DE KONING. De grote politieke gebeurtenis van deze week is de volgende brief, die door Ko ning Leopold III aan de Eerste-Minister werd gestuurd, met dagtekening van 7 Juni 1951 Mijnheer de Eerste-Minister, Ik meen dat de kalmte en de eendracht in voldoende mate verwezenlijkt zijn om mij toe te laten de beslissing te nemen die definitief de overdracht der Konink lijke machten op mijn Zoon zal verze keren. Het is mijn wens, dat de plechtigheid van Troonsafstand, op het Paleis van Brussel, op 16 Juli 1951 plaats hebbe. Het nationaal belang en de stabiliteit van de Dynastie vergen een manifestatie >an eendracht- Opdat de nationale verzoening effectief en volledig zou zijn, is het nodig, dat de verantwoordelijke politieke instanties van het Land zich volledig aansluiten bij de schikkingen, die zullen moeten getroffen worden. Deze laatste reiken verder dan de Per soon van de Koning en hebben een ra tionale betekenis, zij belangen de ganse Natie aan, de werking der instellingen en de continuïteit van de Dynastie. Ook zult II zeker oordelen. Mijnheer de Eerste-Minister, dat het van het hoogste belang Is dat U voort in nauw contact blijft met de Partijleiders om met hen de te nemen maatregelen uit te werken. Uw bekommernis kennend om het Land te dienen, ben ik er van overtuigd, dat U alles in het werk zult stellen opdat de definitieve overdracht der Koninklijke machten gebeure in de waardigheid en de eendracht die aan mijn Zoon zullen toelaten zijn Rijk aan te vangen met de zekerheid te kunnen rekenen op de mede werking van alle Belgen. Wil aanvaarden, Mijnheer de Eerste- Minister, de uitdrukking mijner beste ge voelens. VERKLARING VAN DE EERSTE-MINISTER. Aan de pers deelde de h. Pholien Maan dagnamiddag de volgende bijzonderheden mede Ik heb de eer gehad Vrijdagavond op het Paleis te Laken door Z. M. de Koning te worden ontvangen. Zijne Majesteit heeft mij een brief over handigd. Alvorens deze brief bekend te maken, heb ik er aan gehouden er kennis van te geven aan de cabinetsraad. die vanoch tend te 1045 uur hiervoor werd bijeen geroepen. alsook aan de hh. voorzitters van Kamer en Senaat en aan de voorzit ters der drie nationale partijende hh. Theo Lefevre, Max Buset en Roger Motz Ik heb deze heren voorgesteld zich te laten vergezellen door een personaliteit van hun onderscheiden partijen Waren bij het onderhoud aanweziggraaf d'As- premont Lynden en de hh C Huysmans en R. Lefèbvre. Daarop deed de eerste-minister voor lezing aan de pers van het koninklijk schrijven. DE VOORZIENE PLECHTIGHEDEN. Verder verklaarde de heer Pholien nog ïl De plechtigheid van 16 Juli zal plaats hebben op het Paleis van Brussel in de loop van de voormiddag. De nieuwe Vorst zal 's anderendaags. 17 Juli. de eed afleggen voor de Verenig de Kamers. «Het verheugt mij U te kunnen mede delen, dat de afgevaardigden van de drie nationale partijen, waarvan ik de namen daareven vermeld heb. mij. in gemeen schappelijk overleg, gemachtigd hebben U te verklaren, dat zij met ontroering de grootheid en de spontaneïteit begroeten van het gebaar dat het de Vorst, nog vóór het Nationaal Feest, behaagd heeft te stellen Zij zien er de bezegeling in van de bereikte eendracht en een gelukkig voorteken voor de regering van de nieuwe Vorst. Ik zal U de verdere beslissingen mede delen naarmate zij getroffen worden. C.V.P. VERDEELD OVER HET KONINKLIJK BESLUIT. In de rangen van de CVP. werd het koninklijk besluit met gemengde gevoe lens vernomen. Immers dit besluit zette een eindstreep onder alle hoop. dat ko ning Leopold III weldra opnieuw zou re geren Toch hebben de leidende politieke U V P -groeperingen tenslotte eenparig het inzicht van de eerste-minister goedge keurd. zodat de homogene C.V.P.-regering gee.i gevaar loopt over de koningskwes tic te struikelen. LIBERALEN BRENGEN HULDE AAN KONING LEOPOLD. De liberale groepen van Kamer en Se naat vergaderden Dinsdagvoormiddag nn der voorzitterschap van de h Coulonvaux De vergadering verliep in een atmosfeer van algemeen begrip van de toestand en aan het slot werd eeDparig de vol gende motie goedgekeurd De liberale linkerzijden van Kamer en Senaat brengen eenparig hulde aan Koning Leopold voor het besluit dat hij zopas heeft getroffen, en dat beantwoordt aan de wens tot binnenlandse vrede en grondwettelijke orde van de gehele natie De meest recente foto van Koning Leopold III en de Koninklijke Prins. De groepen zijn van mening dat alles moet worden in het werk gesteld opdat de troonsbestijging van de Koninklijke Prins het begin zou zijn van een groot bewind dat in een sfeer van nationale eendracht en rust wordt ingeleid. OOK DE SOCIALISTEN NOEMEN HET BESLUIT VAN DE KONING «GELUKKIG»! In de Antwerpse socialistische Volks gazet verscheen een hoofdartikel Een gelukkig Gebaardat de beslissing van Koning Leopold III goedkeurt. Het blad schrijft om. De woorden die wij in de koninklijke brief van 7 Juni 1951 terugvinden, zijn dan ook geen stijlformule, doch de weer gave van de werkelijkheid de verzoening en de verstandhouding zijn wel degelijk verwezenlijkt en er is geen reden meer om de troonsbestijging te verdagen. Wij zijn overtuigd dat. na het gebaar van Leopold III. deze troonsbestijging wer kelijk zal uitgroeien tot een manifestatie van nationale eendracht. Vier dagen na de eedaflegging van Boudewijn I vieren wij in gans het land de Nationale Feest dag. Het is een uitstekende gelegenheid om aan België en aan het buitenland te verkondigen dat een spijtige periode uit onze geschiedenis voorgoed is afgesloten en een nieuwe bladzijde wordt open geslagen. REGELINGEN IN HET VOORUITZICHT. Het Laatste Nieuwsschrijft daar over o.m. «Nu het besluit van de Koning in ver band met de troonsopvolging door alle partijen gunstig werd beoordeeld, zullen wellicht heel vlug de bijkomende vraag stukken worden geregeld. Wat het verblijf van de Koning be treft. heeft de h. Pholien in de groep van de christelijke volkspartij verklaard dat daaruit geen moeilijkheden zullen ont staan. Hetzelfde geldt voor de titel na de troonsafstand. Op de burgerlijke lijst van de Ko ninklijke familie zouden voortaan al de credieten worden opgenomen die op de andere begrotingen voorkomen betreffen de sommige onderhoudswerken aan ge bouwen of landgoederen van het konink lijk domein. Er zou een dotatie op voor komen van 6 millioen fr. ten voordele van Koning Leopold. Het schijnt niet uitgesloten, dat Ko ning Boudewijn in de eerste maanden van zijn bewind de regering Pholien, die ook na de troonsopvolging zou aan de macht blijven, zou voorstellen over te gaan tot pa riemen tsontbinding en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. EEN VLAAMSE KATHOLIEKE STEM. In De Standaard lezen we o m. De linksen manoeuvreren nog steeds om de Koningskwestie in hun voordeel te exploiteren. Zij kennen de bezorgdheid van de Koning om de nationale eendracht en de toekomst van de monarchie. Zij branden van ongeduld om opnieuw in de regering te komen, al weze het door een achterpoortje. De troonsbestijging schijnt hun de geschikte gelegenheid om de C. V.P. van de vruchten van haar electoraal succes te beroven. Le Peupleschreef het nog een paar dagen geledenwaarom zou de C.V.P.-regering aan het bewind moeten blijven Haar meerderheid werd door bedrog verkregenNieuwe verkie zingen zijn de enige eerlijke uitweg Dat is het gevaar, waaraan wij thans het hoofd moeten bieden. En verder «Wij moeten derhalve halt roepen tot de linksen, wanneer zij de indruk trach ten te verwekken, dat de onmisbare voor waarde tot het herstel van de eendracht om de nieuwe Koning een nieuwe coalitie zou zijn, die zou voorafgegaan worden door vervroegde verkiezingen. Op die wij ze zou de Kroon opnieuw tot een voor werp van politieke strijd en tot een speel bal tussen de partijen worden verlaagd. De C.V.P. regeert krachtens de vrije uit spraak van het kiezerskorps. Het is nor maal. dat zij de macht zou bewaren tot de volgende gewone verkiezingen. Wij hebben trouwens een groot vertrouwen in de uitslag er van. De tijd werkt thans in het voordeel van de C.V.P. Haar ver wezenlijkingen worden door de massa op prijs gesteld. EEN GROOTSE NATIONALE FEESTDAG IN 1951. Hoe de politieke groeperingen thans ook innerlijk en uiterlijk tegenover elkaar mogen staan, het blijft een feit. dat alles er op wijst dat we dit jaar. voor het eerst sedert 1939, dus sedert twaalf jaar. een eendrachtige nationale feestdag zullen vieren. En ook dit dient ons allen in het belang van het land te verheugen. TIJL. NOG STEEDS GESPANNEN INTERNA- uitstekend plan tot politieke organisatie TIONALE TOESTANDEN. in Oost-Azjë, maar geen ware vrede, wel- In Korea duurt de bloedige strijd nog ke voor alle betrokken partijen aanne- onvcrnr.inderd voort Dat men aldaar een melijk is. Maar te Moskou werd een Sovjetnota aan de Amerikaanse ambassadeur over handigd. In de nota wordt herinnerd aan de Sovjetcommentaar op het Amerikaanse ontwerp van 7 Mei jL. volgens hetwelk alle landen die aan de oorlog tegen Ja- pan hebben deelgenomen, zonder onder- wapenbestand zal krijgen is lang niet zck»rde voorwaarden welke de UNO daartoe stelt zullen geenszins gemakke lijk aanvaard worden door de Noord-Ko- rcanen. de Chinezen en de Russen. In Pcizië is er ook geen uitzicht op een spot dige regeling. In Egypte krijgt het conflict met Engeland steeds meer het aspc-.t van een chronische ziekte. In de i scheid bij het verdrag moeten betrokken Arabische wereld, rondom Palestina, komt zijn. men evenmin tot rust. I De Sovjetnota beschuldigt de Verenig- Dit alies zou niet veel te betekenen heb- de Staten er van te trachten de Sovjet- ben als de werkelijk grote mogendheden het eens waren onder elkaar. Maar dat zijn ze minder dan ooit. Het gaat nu niet meer alleen om de tegenstelling tussen Washington en Moskou maar ook de be trekkingen tussen de beide grote Angel- saks'sche landen laten veel te wensen over. HET VERTROUWEN TUSSEN AMERIK A EN ENGELAND ONDERMIJND II- l vertrouwen is ondermijnd. De Ame rikaanse reacties op het onderduiken van twee Engelse diplomaten zijn karakteris tiek voor de hele toestand. In Teheran blijken de Engelse en Amerikaanse stand punten steeds verder uit elkaar te gaan. De besprekingen over het Atlantisch op perbevel en nu. in de laatste weken, die over de verdediging van de Middellandse Zee hebben zeer duidelijk doen beseffen hoe moeilijk de samenwerking isEnge- unie en China buiten de besprekingen te houden en een afzonderlijk vredesverdrag met Japan te sluiten, ten einde een aan- valsmacht in de Stille Oceaan te vormen en het Japanse militarisme opnieuw in het leven te roepen en tegen de USSR en China te richten. Rusland stelt voor in Juli of Augustus een vredesconferentie te houden, waar aan alle landen zouden deelnemen, die betrokken waren bij de oorlog tegen Japan. Oe USSR is van oordeel dat het ver drag moet gegrondvest zijn op een her ziening van de door de Verenigde Staten en de Sovjetunie voorgestelde ontwerp verdragen. Nu moeten Engeland en Frankrijk kie zen tussen de Russische logica en de Ame rikaanse vriendschap. Geen gemakkelijke keuze, want zonder land voelt zich. terecht, nog steeds de ge- de vriendschap van Washington kunnen lijke van de Ver. Staten, maar Amerika, als iedere jonge, opkomende mogendheid, luistert niet altijd graag naar de lessen der ervaringen, welke het soms van uit Londen krijgt. HET VERDRAG MET JAPAN. Te midden van al die moeilijkheden moet men nu over de vrede in het Verre Oosten, over het verdrag met Japan, gaan onderhandelen Met Amerika alleen? Als Rusland en China er buiten blijven zal Washington immers de vrede kunnen dic- -* «="- -"<=n KTi.gi aan nusscmen we. te. de Fransen en de Engelsen in een waar lijk al te zwakke positie komen te staan. Maar. aan de andere kant, is het ook waar. dat, wie de logica in de politiek verwerpt, op de duur nog slechts op de macht van wapenen kan steunen. Als men de door Rusland aangewezen weg kiest, dan gaat men inderdaad naar een werkelijke vrede in het Oosten toe men weet echter niet of er geen zeer ge vaarlijke hinderlagen op die weg gelegd zijn. (zie vervol# volg blx r i A -L,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1951 | | pagina 1