WERELDGEBEUREN DE POLITIEKE TOESTAND ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIG INGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. 4e JAARGANG Nr 44 PRIJS 3 Fr. ZATERDAG 6 OCTOBER 1951 VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS GEMEENTERAADSZITTING VAN VRIJDAG 28 SEPTEMBER HET YPERSCH NIEUWS BESTUUR EN REDACTIE 34, BOTERSTRAAT. YPER Tel. 500 Postcheckrek.461.73 (L. DUMORTIER) ABONNEMENTSPRIJS 1 JAAR 125 tr. 6 MAAND 65 fr. 3 MAAND 35 fr. een mislukte opstand ln argentinië. In een week kan zeer veel gebeuren. In de jongste acht dagen bijvoorbeeld kwam het tot een gewapende opstand in Argentinië, die echter onmiddellijk in de kiem werd onderdrukt Op het ogenblik dat president Juan Peron en zijn echtgenote zich Vrijdag ochtend naar het Meiplein begaven om een vaandel te overhandigen aan de onder- officierenschool, verschenen vliegtuigen boven het plein en wierpen vlugschriften af. getekend door de generaal buiten dienst Benjamin Menendez. een nationals tisch gezind officier. In de vlugschriften werd het leger verzocht de normale uit oefening van de democratie te herstellen Onmiddellijk daarop reden vrachtwagens van het algemeen vakverbond, uitgerust met luidsprekers, door de straten en wer den de arbeiders verzocht in staking te gaan en samen te komen op het Mei plein. Op dat ogenblik werd over de radio gemeld dat de regering de noodtoestand afkondigde en dat elke muitende militair onmiddellijk zou gefusilleerd worden. Vol gens niet bevestigde versies zou een sa menzwering tegen President Peron ont dekt zijn en zou men een aanslag op zijn leven beraamd hebben die moest uitge voerd worden tijdens de plechtigheid op het Meiplein. Een 100-tal personen, waaronder de re bellenleiders. werden aangehouden, en Peron heeft meer dan ooit de macht in handen. Als besluit van een heftig hoofdartikel gewijd aan de gebeurtenissen, die in Ar gentinië zijn voorgevallen, schrijft de New York Times Het incident wordt nog tragischer om dat het waarschijnlijk Peron's positie zal verstevigen. Een dictator, die aan een poging tot staatsgreep of aan een moord ontsnapt, bevindt zich zedelijk in gunstige omstandigheden om de strengen nog wat aan te trekken. Hij heeft een verontschuldiging om namens de wet en de orde een strenge con trole te doen uitoefenen. Hij kan onder dergelijke omstandigheden gemakkelijk tot een zuivering onder zijn vijanden en zijn onbetrouwbare aanhangers overgaan. Hij verwerft de sympathie van het volk en de steun, die de overwinnaar steeds is toegezegd Het grootste gevaar is echter de mogelijkheid, dat Peron thans over ge noeg mogelijkheden beschikt om een nieu we stap in de richting van de totale dic tatuur te doen DE GESPANNEN TOESTAND LN IRAN. De Iranezen onder leiding van bun eer ste minister Dr Mossadegh, blijven hun onverzettelijke houding tegenover de Brit ten bewaren. Aldus komen de Engelsen meer en meer uit hun humeur en gaan er meer en meer stemmen op om gewapenderhand de Britse zaak in Iran te verdedigen. De Labourregering van Attlee was daar echter niet voor te vinden, en ook de Ver enigde Staten van Amerika wilden daar niet van horen. De Britse regering besloot dan ook haar petroleumdeskundigen uit Abadan terug te roepen. Deze Britse toegeving aan Amerika moest echter worden gecompenseerd door het voor de Veiligheidsraad brengen van het geschil. De Verenigde Staten gingen niermede akkoord en zo werden Maandag ae de batten in dit UNO-lichaaui ingezet De Veiligheidsraad heeit met ae stem men van Rusland en Zuid-Siavie teven, besloten het geval te behandelen De debatten zullen echter wnrnen ver daagd tot 11 Oktober om de Iraanse ai- vaardiging in de gelegenheid te stellen bijtijds ter plaatse te komen. Dr Mossa degh zal waarschijnlijk persoonlijk raar de Verenigde Staten reizen, om in de Vei ligheidsraad de Iraanse zaak te verde digen. DE OORLOG IN KOREA. Over de oorlog in Korea is er weinig nieuws te vertellen. De strijd gaat verder en anderzijds zoeken de twee kampen het middel om tot een wederzijds bevre digende wapenstilstand te komen. Wel doen hardnekkige geruchten de ronde dat er thans in Washington belang rijke beslissingen in zake Korea geno men worden. In officiële kringen zou men van oor deel zijn dat de onderhandelingen te Kaesong niet veel langer meer mogen aan slepen omdat de Amerikaanse openbare opinie deze toestand langsom minder gaat begrijpen. Op het Pentagon vestigt men bovendien de aandacht op sommige fei ten die erop wijzen dat de Sino-Koreanen krachtige voorbereidselen treffen om een nieqwe aanval op veel groter schaal dan voorheen in te zetten. In dit verband wordt gewezen op de uitbreiding die de luchtoorlog in de jongste weken heeft ge nomen. Het ligt voor de hand dat de Amerika nen precies hetzelfde doen met betrekking tot een heropflakkeren van de strijd op grote schaal. Zowel Ridgway als Van Fleet hebben er herhaalde malen op gewezen dat de UNO-strijdkrachten thans veel sterker zijn dan vóór de onderhandelin gen te Kaesong begonnen, leder van de twee partijen wil graag op elke eventua liteit voorbereid zijn. HET VREDESVERDRAG MET ITALIË- De regeringen van Groot-Brittanniê. Frankrijk en de Verenigde Staten heb ben officieel verklaard bereid te zijn tot het herzien van het Italiaanse vredes verdrag. Deze gezamenlijke vrklaring is het antwoord op de verzoeken van eerste minister de Gasperi om de verouderde be palingen van het verdrag van 1947 op te heffen. Zij werd gelijktijdig te Londen. Parijs en Washington bekendgemaakt. Ook pesident Truman heeft in een re de te Washington verklaard, dat Italië een gelijkwaardige rol moet spelen bij het hooghouden van de beginselen van de UNO. Indien de Russen zich blijven verzetten tegen de toetreding van dit land. zouden er andere wegen gevonden moe- ten worden, aldus de president. Ofschoon er in de verklaring niet op zettelijk wordt op gezinspeeld, zouden de drie regeringen willen afzien van de be paling, waarbij de getalsterkte van het Italiaanse leger zou beperkt worden tot 300.000 man. die van de luchtmacht tot 350 toestellen en die van de marine tot 132 schepen. GEVAAR VOOR NAKENDE OORLOG IS MINDER GROOT DAN EEN OF TWEE JAAR GELEDEN- In een door de Belgische ambassadeur te Washington, baron Silvercruys. in de c National Industrial Conference Board» voorgelezen rede, verklaart P-H. Spaak, voorzitter van de adviserende vergadering van de Europese Raad. dat het gevaar voor een nakende oorlog thans minder groot is dan een of twee jaar geleden. Hij legt evenwel de nadruk op de noodzake lijkheid van een steeds grotere inspanning op het gebied van de landsverdediging, zowel vanwege de Westeuropese landen als vanwege de Verenigde Staten Ik heb de indruk, zo zegt Spaak, dat het tot geen oorlog zal komen zolang de Russen niet zeker zullen zijn, dat zij bij machte zijn de Amerikanen op snelle wijze militair te verslaan Welnu deze zekerheid hebben zij niet en het zal nog lang duren voor zij ze zullen verwerven Spaak moest de vergadering van de National Industrial Conference Board bij wonen en er het woord voeren, doch hij werd. zoals men weet. te Hamburg weer houden door zijn plotselinge ziekte SPECTATOR. DE HUIDIGE REGERING ZOU NOG ONGEWIJZIGD BLIJVEN. Het Laatste Nieuwsschreef in zijn jongste Woensdagnummer het volgende Verschillende strekkingen in de schoot van de christelijke volkspartij zijn er op uit een wijziging van de regering af te dwingen. Bij herhaling werd aan de h. Pholien door zijn politieke vrienden de raad gegeven zijn ministerie te ver beteren door een paar ministers te ver vangen, maar de eerste-minister slaat deze welgemeende raad in de wind en verklaart voortdurend, dat hij slechts zal aftreden indien hij daartoe verplicht wordt door een open stemming in het parlement. De laatste goede raad. die hem ver strekt wordt, komt van het weekblad «La Relève(De Aflossing), het orgaan van enige jongeren ill fle christelijke volkspartij, die er nooit een geheim van gemaakt hebben, dat zij bereid zijn mi nister te worden. La Relève stelt voor. dat men zou terugkeren tot de traditie van een troon rede bij de heropening van de parlemen taire zittijd, de tweede Dinsdag van No vember. Dit was in het begin van 's lands on afhankelijk bestaan inderdaad het ge bruik, zoals het ook de gewoonte geble ven is in Groot-Brittannië en Nederland, maar ten tijde van Leopold II deden zich eens incidenten voor en sedertdien begaf de vorst zich niet meer naar de Kamers Op de troonrede, die door de vorst wordt voorgelezen met instemming van de regering, moet een bespreking volgen Dit is het waarop La Relève zijn boontjes te weken legt. Bij zijn terugkeer uit Zuid-Afrika stelde de h. Pholien vast, dat de samen horigheid in zijn regering was afgebrok keld. Verschillende malen hadden afzon derlijke bijeenkomsten plaats zogenaamd van de ministers der christen-democra- tische richting, alhoewel de h. Van Hout- te. die tot deze vleugel wordt gerekend, er niet bij betrokken werd. De conservatieve vleugel van de chris telijke volkspartij heeft deze t samen zwering aangeklaagd en verleden Zon- 'lag heeft minister Segers, die er het hoofd van scheen te zijn. op een studie dag te Brussel verklaard dat dergelijke vergaderingen nog wel zullen gehouden worden, maar dat zij het niet gemunt heb ben op het voortbestaan van de huidige zegering. De aflossing van de wacht schijnt dus uitgesteld. DE C.V.P. NIET BEREID HET VOORBEELD VAN LABOUR NA TE VOLGEN. De heer Tanghe. adjunct-algemeen se cretaris van de C.V.P.. heeft voor de micro van het N.I.R. een toespraak gehouden die duidelijk liet uitschijnen, dat het geenszins in de bedoeling van de huidige C.V.P.-regering ligt de Labourpartij na te volgen. We ontlenen aan deze toe spraak het volgende Het tweede jaar homogene C V P -re gering is begonnen. Was de betrekkelijke rust in het land die wij kenden een stilte voor de storm? Wij weten het niet! Maar partij en regering zijn vast besloten de strijd voort te zetten. De moeilijkheden zullen de regering niet gespaard blijven. Sommige tekenen zich nu reeds duidelijk af. De interna tionale toestand blijft gespannen De last van de militaire inspanningen zal. alleen reeds omdat hij voortduurt, wellicht zwaarder drukken. Ten gevolge van de toenemende herbewapening blijft de eco nomie bestendig in evolutie. Onze situatie in de Europese Betalings unie ten gevolge van onze aanzienlijk toe genomen export en de schaarste aan Bel gische franks en dollars bij onze afnemers werd reeds bedenkelijk. De regering moest dan ook maatre gelen treffen in verband met onze buiten landse handel die. wat hun mogelijke ge volgen voor de werkverschaffing betreft, vooral in 't Vlaamse land een scherpe waakzaamheid gebieden. De noodzakelijkheid de economische subsidies verder te beperken eensdeels, vermits de militaire lasten en de sociale maatregelen "s lands uitgaven steeds meer bezwaren, en de bezorgdheid door een renderende tarweprijs de tarwecultuur te zien uitbreiden met het oog op 's lands bevoorrading anderdeels, heeft er de re gering toegebracht de broodprijs te ver hogen. Dit bracht onmiddellijk opnieuw het probleem van de duurte op de voor grond. De regering heeft dan ook reeds een verhoging van 5 Lh. van de gezins vergoeding toegepast Vervolgens wijst dhr Tanghe op de nood zakelijkheid om ook de zelfstandige ar beiders met een stelsel van maatschap pelijke zekerheid te begiftigen- Ook de structuurhervormingen en het school- vraagstuk blijven de aandacht opeisen- Het besluit luidt dat er geen enkele reden is om te capituleren naar het voor beeld van Labour EEN PUT MAKEN OM EEN ANDERE TE VULLEN. ii Het Bouwbedrijfverzet zich in zijn hoofdartikel tegen het voornemen der re gering om door instellingen, commissies var. openbare onderstand, enz werken te laten uitvoeren met behulp van werklozen, waarvan de belangrijkheid en de techniek vereist tot hun uitvoering, zouden vergen dat ze het voorwerp van openbare aan bestedingen zouden uitmaken, en zulks ondanks de formele belofte die in Decem ber 1949 door de Minister van Openbare Werken aan een afgevaardigde van het Nat. Conf. van het Bouwbedrijf gedaan werd. Op het ogenblik werden inderdaad aan de gewestelijke bureau's van het Steun fonds voor Werklozen, richtlijnen ver strekt opdat, buiten werken van occasio nele dringendheid, alleen werken in regie zouden uitgevoerd worden, waardoor het mogelijk is moeilijk te plaatsen werklozen arbeid te verschaffen- Werklozen tewerkstellen aldus Het Bouwbedrijfongeschoolden en moei lijk te plaatsen, aan werken welke noch een bijzondere bevoegdheid inzake lei ding. noch geschoolde arbeidskrachten vergen, en waarvan de uitvoering in geen geval zou toevertrouwd geweest zijn aan private ondernemingen, is een aanvaard baar lapmiddel om de werkloosheid in een gering gedeelte op te slorpen. Om ge schoolde en geoefende werklozen opnieuw tewerk te stellen, de private ondernemin gen werken ontnemen, die in het raam van hun bedrijvigheid vallen en hun vroeg of laat zouden toevertrouwd worden, is echter uitsluitend de werkloosheid ver plaatsen en niet opslorpen, gelijkt dit niet op de geschiedenis van iemand, die zich In 't water wierp om niet nat te worden van de regen Het weekblad stelt daarentegen een op slorping van de werkloosheid voor door afschaffing van de misbruiken en het be drog. door een bouwprogramma en een programma van openbare werken. ALGEMENE INDRUK. Het is een feit. dat er in de schoot van de huidige homogene regering met grote moeilijkheden en een dreigende onenig heid gekampt wordt- Wat meer is. het Algemeen Christelijk Werkersverbond en de Katholieke Middenstand zijn het even min eensieder eist voor zich een groot dee! van de koek op. Aldus mag verwacht worden, dat de oppositie nog sterker dan vroeger de hui dige regering zal bekampen om haar tot wankelen, tot de val te brengen. We ge loven echter niet dat de C.V.P. haar re geringsleiding zal opgevenhoogstens zou er een wijziging van ministers kunnen komen. TXJL. 450 ii KOREANENKEERDEN NAAR HUN HAARDSTEDE TERUG. Ziehier de aankomst van onze Belgische strijders in Korea, voor het Centraal Station te Antwerpen, komende van Rotterdam. Als inzet: soldaten Marcel Vermeiren en Jos. Peeters, beiden uit Antwerpen, omringd door hun familie- Vermelden we nog dat met dit troepentransport korporaal Goudenhooft, wonende Dikkebussteenweg te leper, eveneens naar huis terugkeerde. De openbare zitting wordt te 17.10 uur geopend verklaard. Zijn aanwezig burge meester Vanderghoteschepenen Muiier en Robyngemeenteraadsleden Capoen. Lahaye Melis. Michiel. Pattyn. Witdouck; stadssecretaris A. Versailles. 1. Proces-verbaal der zitting van oe 3 Oogst 1951. De h. stadssecretaris A. Versailles geeft lezing van het proces-verbaal der vorige zitting, dat zonder bemerkingen algemeen wordt goedgekeurd. Tijdens deze lezing komen achtereen volgens de h.h. Missiaen. Rouseré en De- hem hun plaats innemen. Mr VanderghoteMr Seys laat zich verontschuldigen dat hij deze zitting niet kan bijwonen, daar hij op reis is voor zaken. 2. C. O. O. toewijzing levering van meubels en stoelen voor jongenswezenhuis goedkeuring- De commissie van openbare onderstand ging in zitting van 7 September 1951 over tot de toewijzing voor de levering van meubels en stoelen. Lot één voor de meubels werd toegewe zen voor de som van 35 390 fr. aan de firma Hollebeke-Boerhave uit leper Lot twee. de levering van 50 stoelen, werd toegekend aan Michel Alex uit Moor slede voor de som van 7.500 fr. Goedgekeurd met algemene stemmen, min de onthouding van de hh. Capoen en Missiaen. leden van de C O.O. S. C. O. O. vaststelling van de prijs van de onderhoudsdag advies. In het O. L. Vrouwhospitaal werd de prijs bepaald op 125 fr. per dag in de grote zaal. op 130 fr. per dag in een ka mer 2e klas en op 150 fr. in een kamer le klas. In het Godshuis Nazareth voor behoefti- gen en betalenden 61 fr. per dag. In het St Jans Godshuis voor behoefti- gen en betalenden 63 fr. per dag. In het Godshuis Belle voor behoeftigen en betalenden54 fr. per dag In het Wezenhuis voor jongens45 fr. per dag. In het St Antoniusgesticht45 fr. per dag. Gunstig advies met algemene stemmen, min de onthouding van de hh. Capoen en Missiaen. leden van de C. O. O. 4. C. O. O. begroting 1951 wijzi gingen. In zitting van de C O.O. van 17 Augustus 1951 werden aan de begroting volgende wijzigingen gebracht: Voor de gewone begroting in ontvang sten. in totaal een kredietvermeerdering van 183 500 fr. In uitgaven in totaal een kredietver meerdering van 283 500 fr. Voor de buitengewone dienst in ont vangsten in totaal een verhoging van 193.677 fr. en voor uitgaven in totaal eveneens 193677 fr. Goedgekeurd met dezelfde meerderheid als voor punten 2 en 3. 5. Verpachting Kazematten lasten- kohier goedkeuring. Mr VanderghoteHet betreft hier de goedkeuring van het lastenkohier voor de verpachting van de Kazematten van de stad. De laatste openbare verpachting da teert van 1930. namelijk op 26 November en geschiedde dan voor 3-6-9 jaar. en dit tot in 1939. Gedurende de oorlog werden ze gebruikt als schuilplaatsen tegen lucht bombardementen en later werden ze op nieuw verpacht aan particulieren. Er werd hun echter opzeg van pacht gegeven voor 1 December 1951. Aan de raad wordt thans gevraagd het lastenkohier voor de nieuwe verpachting goed te keuren Het is hetzelfde als in 1930. met die wijzi ging. dat de verpachting thans bij geslo ten brief geschiedt en vroeger per opbod- Is het nodig dat voor te lezen? (Ver schillende raadsleden knikken ontkennend Vermelden we ook dat de h- Lefere in tussen zijn plaats is komen innemen). Het schepencollege stelt dus voor dit lastenkohier te willen goedkeuren Dit geschiedt dan ook met algemene stemmen. 6. Buurtlijn Yper-Nieuwkerke-iWaasten- Steenwerk definitieve afschaffing van de exploitatie per spoor en definitieve vervanging door autobusdienst goed keuring. Mr Vanderghote Zoals ge weet betreft het hier twee stroken, namelijk de lijn Kemmel-Waasten en de lijn Nieuwkerke- Ieper. Wat het vak Kemmel-Waasten betreft, dat tijdens de oorlog door de Duitsers uitgebroken werd. de raad besliste in zitting van 21 September 1945 een gunstig advies te verlenen aan het voorstel om die lijn niet opnieuw aan te leggen. In zitting van 2 December 1949 werd er definitief besloten van de exploitatie van die lijn af te zien. Wat de lijn Ieper-Nieuwkerke betreft, er werd in zitting van 12 November 1948 besloten de uitbating per spoor, als proef tijdelijk te vervangen door"" ,^-tjyssen. In zitting van 5 Mei 1951 werd een gun stig advies verleend voor het uitbreken van die baan en thans wordt aan de aad voorgesteld door een brief van de maat schappij van buurtspoorwegen, in datum van 24 Augustus, de uitbating definitief te vervangen door een autobusdienst. Is er iemand die daarover het woord vraagt Ik heb hier in het bundel de resultaten van de deficitaire toestand van de uit bating per spoor. Mr LahayeIn de vorige zittingen heb ik herhaalde malen uiteengezet waarom mijn groep dat niet kon goedkeuren. Wij handhaven deze houding en de liberale groep zal daarop ook neen stemmen. De definitieve vervanging door een auto busdienst wordt daarop goedgekeurd door 8 ja hh. Dehem, Muiier, Pattyn, Lefere. Capoen, Rouseré. Robyn en Vanderghote 3 neenhh. Lahaye. Melis en Witdouck en 2 onthoudingenh.h. Missiaen en Mi chiel. 7. Nieuwe voorlanden in verschillende straten (Zaalhof) verhaalbelasting vaststelling der voorlopige rol. Mr VanderghoteSedert lange jaren werd er door het schepencollege besloten in verscheidene straten nieuwe voorlan den aan te leggen. Het dossier werd daar voor naar Brussel gestuurd, voor enkele jaren, om de tussenkomst van de staat aan te vragen. Voor enkele maanden nu is het dossier terug gekomen met het nieuws dat er voor dergelijke werken geen toelagen waren. Het schepencollege heeft die werken intussen laten uitvoeren en het komt er nu op aan de voorlopige rol vast te stellen van de verhaalbelasting. Zoals ge weet wordt er eerst overgegaan naar een onderzoek over het commodo en incommodo bij de bevolkingnaar ge lang het bekomen resultaat wordt de belastingsrol dan definitief vastgesteld. Zij bedraagt 19 194.37 fr. Deze werken werden in uiterst voordelige voorwaarden op eco nomische wijze uitgevoerd. Ik ben er ze ker van dat deze belasting weinig moei lijkheden zal oplopen bij de eigenaars Dit punt wordt daarop algemeen goed gekeurd. min de onthouding van de h. Melis. 8. Reglement op 't verlenen van bouw- premies aanvulling. Mr VanderghoteHet schepencollege stelt voor aan het reglement voor het verlenen van bouwpremies. dat in 1949 vastgesteld werd en in 1950 aangepast, twee aanvullingen te doen. namelijk een nieuw artikel. 2bisin geval van aan koop van een goedkope woning, gebouwd voor 10 Mei 1940. wordt het bedrag der premie teruggebracht op een vierde, dus 1000 fr. per gezin. 500 fr. per kind voor de eerste 2 kinderen en 1 000 fr. voor ieder kind dat volgt- Dit komt omdat we ondervonden heb ben dat met het verlenen van de staats- premie. er zouden zijn die in sommige ge vallen meer zouden ontvangen dan het huis waarde heeft Dan stelt het schepencollege ook (zie vervolg blz. 4)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1951 | | pagina 1