UW DODEN ZULT GIJ EREN. WERELDGEBEUREN DE POLITIEKE TOESTAND ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. 4e JAARGANG Nr 47 PRIJS 3 Fr. ZATERDAG 27 OCTOBER 1951 VERSCHIJNT ELKE WEEK S ZATERDAGS HET YPERSCH NIEUWS BESTUUR EN REDACTIE34, BOTERSTRAAT. YPER TeL 500 Postcheckrek.461.73 (L. DUMOBTEER) ABONNEMENTSPRIJS 1 JAAB 125 fr. 6 MAAND 65 fr. 3 MAAND 35 fr. Vallende roestbruine bladeren, wit- berijmde velden of de mistige stra ten waar de mensen zich als schim men schijnen te bewegen, leren ons dat wat eens de Zomer 1951 was, on herroepelijk voorbij is. We zullen er ditmaal niet met veel pijn in het hart van scheiden, omdat het een Zomer was, waaraan we moeilijk onze zoete herinneringen over zonbegoten dagen kunnen vastknopen, doch niettegen staande dat, zij we toch weemoedig gestemd, om al de tekens van dood en verval die de natuur ons thans geeft Het is eveneens treffend dat met het vallen van de bladeren, ook veel bekende en vertrouwde figuren uit ons midden verdwijnen, gezichten die schielijk de Heer gingen vervoe gen en die voor altijd uit het leven van elke dag verdwijnen. Toch blij ven ze een plaats in onze herinnerin gen, in ons hart behouden en al den ken we daarom niet elke dag aan hen, dan zijn er toch ogenblikken, waarop we onweerstaanbaar hun herinnering voor onze geest zien verschijnen. De natuur wijst ons de weg. Na al het gepraal en geschitter van de Zo mer, past het zich ootmoedig te to nen om de lange Winter in te gaan, een tijdelijke slaap, om dat met hernieuwde kracht en jonge schoon heid de Lente in te zetten. Het is daarom een mooi gebruik, dat we met het vallen van de blade ren en bij de eerste tekens van de naderende Winter, onze doden eren. Want de band, die ons aan hen bond. is met de Zomer wat losser geworden laten we eens eerlijk zijn. elk voor zichzelf hoeveel maal hebben we de ze Zomer de weg gevonden naar het kerkhof, om een ogenblik te verwijlen op het graf van hen die ons duurbaar zijn en die ons in de eeuwige rust vooraf gegaan zijn Is het dan niet onze plicht op 1 November, dit ver zuim te herstellen en onze doden te eren Deze week zullen de witte, smette loze chrysanten opnieuw hun ver schijning doen op de dodenakker. Pië teitsvolle handen hebben thans de graven gesierd, alle onkruid werd ge weerd en thans komen de bloemen Zij sieren het graf van een oude gToot- vader of moegewerkte grootmoe, of nog van het blonde kinderkopje, dat de vreugde van zijn ouders was en hun onmeedogend werd ontrukt. Op 1 November zullen we ODnieuw vóór deze grafsteden staan en we zul len onze geliefde doden dicht bij ons voelen. Zij zullen ons aan het oor fluisteren hoezeer we hen verwaar loosd hebben, doch wij weten dat ze ons daarom geen kwaad hart toedra gen, omdat ook eenmaal onze tijd zal komen... We zouden iedereen willen aanzet ten om ten minste eenmaal en dan op 1 November het kerkhof te bezoeken, zelfs al hebben zij er geen naaste verwanten. Want betere gedachten en betere gevoelens moeten er de mens bestormen, vermits elk graf, vanaf de schitterende praalsteen tot het nede rige houten kruisje, ons leertMens. stof zijt gij ^n tot stof zult gij we derkeren. Wat al luister en faam of rijkdom ons in het leven moge te beurt val len, hier vóór al die graven, voelen we dat die zaken bij de dood bitter weinig gewicht in de schaal schijnen te leggen. Voor de dood telt nrch rang, noch stand, noch voorspraak. Aan die onverbiddelijke wet kan zich geen enkel van ons onttrekken en hoe mooier en weelderiger het le ven, des te zwaarder valt de schei ding, des te harder slaat het r>oodl'.'t Op 1 November worden alle doden, van alle landen en van alle tijden herdacht. Op verscheidene plaatsen zullen indrukwekkende optochten ge houden worden, waarin overheidsper sonen en wapperende vaandels zuilen opstappen. Klaroenen zullen Je stilte van de begraafplaats verbreken en welsprekende redenaars zullen woor den van hulde brengen, aan allen die stierven en vooral aan hen die stier ven voor het vaderland Gij ook zult daar ongetwijfeld aan wezig zijn, doch wees er niet enkel en alleen opdat de wereld u zou zien, hernieuw er ook de geestelijke hand. die u aan die duizenden doden bindt. Wees het offer indachtig dat "elen, bewust of onbewust, gebracht heb ben het offer van hun jong lever. Allen hebben hun steentje bijge bracht opdat er vrede op aarde zou mogen heersen, opdat gij de lucht in vrijheid zoudt mogen inademen. Met mooie bloemen, met schitterende toe spraken en met uw tegenwoordigheid, kunt ge die doden wel eren hun na gedachtenis zal echter beter gediend worden, wanneer ge in stilte de be lofte aflegt hun werk voort te zet ten. Daartoe verwachten zij van u geen uitzonderlijke moed of schitterende wapenfeiten enkel de wil om goed en verdraagzaam te zijn voor allen die u omringen. Het is dus geen zware taak, die van u wordt verwacht, doch zij zal u toch de ware vrede brengen de vrede in uw hart en de vriend schap en waardering van hen, waar mee ge dagelijks in aanraking komt Wanneer een bezoek aan het kerk hof op 1 November, van u deze plech tige belofte bekomt, zullen alle doden tevreden zijn, want dan zullen zi; hun boodschap van verdraagzaamheid en liefde uit de andere wereld bij u hebben gebracht en... gehoor hebben gevonden. BELGISCHE PARACHUTISTEN IN NEDERLAND. ®dffische parachutisten namen deel aan oefeningen in Nederland. Men liet ze hier landen in een weide, in de nabijheid ran Uitgeest. NIEUWE HOOP OP VREDE. Er zijn weken waarin de wereldgebeur tenissen de massa zeer pessimistisch stem men. en er zijn andere weken waarin al les zich concentreert om de man in de straat nieuwe hoop te geven. Het hele politieke gedoe lijkt ten slotte veel op een wreedaardig kat- en muisspel, waar in dan het volk de zeer treurige muisrol te spelen krijgt. Inderdaad, na nieuwe weken pijnlijke ontgoochelingen en bange verwachtingen, mogen wij nu opnieuw heel wat blijde tijdingen meedelen. DE BESPREKINGEN OP KOREA WORDEN HERVAT. Het volgende telegram werd Woensdag meegedeeld Daar de communistische overheid de overeenkomst heeft bekrachtigd, zullen de wapenstilstandsbesprekingen op Korea Donderdag, om 11 uur (plaatselijke tijd) hervat worden. Op het ogenblik, dat we dit artikel schrijven, zijn de hoge militaire Omes dus weer eens samen. En... we hebben nu goede hoop. Want de Russische bladen gaven op een in het oog vallende plaats een verklaring weer van de Chinese leider Mao Tse-toeng. dat de Koreaanse oorlog met vreedzame middelen moet worden beslecht. Mao heeft deze verklaring afgelegd bij de opening van de derde zitting van de Chinese commissie van de volks-politieke raadgevende raad in Peking. KAIRO HAALT BAKZEIL. Ook in Egypte is het plots aan 't keren gegaan. Inderdaadde Egyptische auto riteiten hebben jarenlang de bevolking aangezet tot betogingen tegen de Britten. En zie. diezelfde autoriteiten jagen deze week de Egyptische betogers tegen En geland uiteen met traangasbommen en salvo's uit vuurwapens De gewone man zoals ik en wellicht U geraakt er niet meer wijs uit. Wat is er nu in Egypte aan 't gebeuren De houding van de Egyptische overheid is in feite het rampzalig gevolg van de misdadige aanmatiging, waarmede zij her., massa's in de laatste jaren heeft opge zweept. De eeuwige geschiedenis van de leerling-tovenaar, die de machten welke hij ontketend heeft niet meer kan baas blijven, herhaalt zich eens te meer. Aldus haalt Kaïro thans bakzeil en wenst het nu slechts één ding orde VANDAAG TROK GROOT-BRITTANNIE TER STEMBUS. Donderdag. trok Groot-Britlannië ter stembus. Daar de uitslagen eerst bij het verschijnen van dit artikel zullen gekend zijn, laten wij hieronder de uit slagen volgen van de verkiezingen van Februari 1950 stemmen zetels Soc. (Labour) 13 265 704 315 Conservatieven 12.492 559 297 Liberalen 2.621 498 9 Andere partijen 389.899 4 Toen hem vragen werden gesteld, wees hij er op. dat het Westen een UNO-toe- zicht op de Russische atoom-industrie wenst, doch dat Rusland dit nooit zal toestaan. Over de mogelijkheid om met Rusland tot een vergelijk te komen, zei Eisenho wer Nu Rusland heeft laten weten, dat het atoomwapens maakt, moeten wij er rekening mee houden, dat bij een aan val een vijand over een behoorlijke voor raad van dergelijk tuig zal beschikken Wij doen het mogelijke om te voorkomen, dat het machtsevenwicht wordt verbroken. De atoombom is geen politieagent op de hoek van de straat. Zij is een wapen van vernietigende kracht. Als wij sterk ge noeg zijn. dan geloof ik. dat Rusland elk voorstel over een algemene ontwapening in overweging zal willen nemen. Ik spreek over de mogelijkheid Europa te verdedi gen. Als wij die tot een werkelijkheid maken, kunnen we redelijk praten,zei de generaal, die zijn woorden met een energiek gebaar onderstreepte. Toen men Eisenhower vroeg, wat er te doen zou staan, als Rusland de tegenwoor dige impasse toch liet voortbestaan, ant woordde hijAls men de twee concur- Een dag vroeger a.u.b. Daar er op Donderdag 1 No vember (Allerheiligen) in de drukkerij niet gewerkt wordt, verzoeken wij onze correspon denten vriendelijk, doch drin gend, hun kopij één dag vroeger te willen insturen. Tevens vragen we de heren Notarissen, indien mogelijk, ons hun aankondigingen eveneens één dag vroeger te laten gewor den. Aan allen dank bij voorbaat. DE REDACTIE. rerende ideologieën vergelijkt, dan moeten wij winnen. Onze morele, intellectuele en economische opvattingen oefenen een gro tere aantrekkingskracht uit. Wij zullen het winnen. Het is een lange, kostbare en sombere weg Maar deze is toch te verkiezen boven een lange, uitputtende wereldoorlog. Vergist u zich daarin niet SPECTATOR. In totaal 28.769 660 625 Van de 625 zetels bezette Labour er dus 315. wat haar theoretisch slechts liet be schikken over een meerderheid van vijf zetels. In werkelijkheid echter bedroeg die meerderheid acht zetels, doordat twee Ierse nationalisten die op ons lijstje voor komen onder x andere partijen x. nooit hun zetel kwamen bezetten en de neutrale speaker of voorzitter van het Lagerhuis, colonel Clifton Brown, niet aan de stem mingen deelneemt. AMERIKA ONDERTEKENDE DE VREDE MET WEST-DUITSLAND- Er is deze week nog een andere zeer grote gebeurtenis voorgevallen: de on dertekening van de vrede tussen Amerika en Duitsland. Ook dit kan in de toekomst van over wegend belang worden. Want nu zou Duitsland een groter zeggingskracht op velerlei gebied kunnen bekomen, wat niet steeds naar de zin van Rusland zou kun nen zijn. DOCH NIEUWE ONTPLOFFINGEN WERDEN BEKEND GEMAAKT. Maar. dat het oorlogsspook toch nog steeds present blijft, is wel de mededeling van nieuwe atoomontploffingen. In het schietkamp van Nevada, op een 100-tal km van Las Vegas, in de Ver enigde Staten, had een nieuwe kernont- ploffing plaats. De atoomcommissie ver strekte hierover reeds enkele bijzonder heden en een lid verklaarde aan journa listen. dat er vóór Zaterdag voor hen wel iets zou te zien zijn. Bijna tezelfdertijd deelde een woord voerder van president Truman mede. dat er ook in Sovjet-Rusland een nieuwe atoomontploffing, de derde, werd waar genomen. maar er werd niet over een bom zoals de vorige maal gesproken. Hieruit kon men besluiten, dat volgens de bekende gegevens er tot dusver 21 atoomontploffingen over de gehele wereld hebben plaats gehad, namelijk 18 Ameri kaanse en 3 Russische WAT EISENHOWER VERTELDE. De opperbevelhebber van de geallieer de strijdkrachten in Europa hield zijn persconferentie aan het einde van een inspectietocht door de Zuid-Europese ver dedigingssector. DE REGERING VOORKWAM NIEUWE STAKINGEN EN MOGELIJKE VOLKS BETOGINGEN, DIE TOT WOELINGEN KONDEN ONTAARDEN. In ons vorig wekelijks overzicht van de Binnenlandse Politiek, wezen we erop. dat ons land zich voor een zeer gevaar lijke periode bevond. Ruim 450000 socia listische arbeiders dreigden in sta king te gaan. zo de huidige homogene C. V P.-regering niet onmiddellijk besloot en kele sociale verbeteringen aan de arbei dende klasse toe te kennen Het moet toegegeven worden, dat het voor een regering hoe ze dan ook weze samengest«é-) - het niet gemakkelijk is m een paar dagen belangrijke besluiten te treffen. En toch... met het mes op de keel heeft de regering thans bij hoogdrin gendheid de toestand onderzocht, de mo gelijkheden overwogen en enkele bevredi gende besluiten genomen. Daardoor wist de regering ons land noodlottige algemene stakingen te besparen. Anderzijds dient echter eveneens er kend. dat zulks door het krachtdadig ini tiatief der socialistische vakbonden en de steun van de christelijke werkliedenpar tij gebeurde. WAT VEROVERD WERD. Beknopt samengevat is het bilan der re geringsbesluiten. waardoor stakingen voor komen werden, het volgende l Loonsverhoging van 0.50 fr. per uur voor de arbeiders. 100 fr. per maand voor de bedienden. 2. 4 fr. per dag verhoging voor de werklozensteun 3- Wettelijke veralgemening van het bijkomend verlof 4. Pensioen van 25 000 fr. vanaf Oc tober 5. Verlenging van de huishuurwet tot einde 1952 6 Uitbreiding van woningbouw en openbare werken, scheidingspremie voor de arbeiders die verre verplaatsingen moeten doen om hun werk te bereiken, enz. DE C V P-PERS. De Volksgazet meent dat de katho lieke pers zeer verdeeld staat tegenover de uitslagen, en bewijst haar uitspraak als volgtDe Cité x christen-democratisch spreekt van Een grote sociale overwin ning x. Het Volk x heeft het over Eer. degelijke oplossing x en in de Gazet van Antwerpen x schrijft Hendrik Heyman over Een gelukkige overeenkomst x Maar de Nation Beige x verklaart, in een zéér scherp artikel, dat M. Pholien en zijn ministers thans i De bittere vruchten van het gebrek aan vooruitzicht x plukken en dat de socialisten, om in voetbaltaal te spreken «de weg naar de netten van de C V.P.-regering hebben gevonden x «Het Handelsblad x slingert zijn banbliksems naar degenen die tot Een noodlottige ca pitulatie x werden gedwongen en enkel een onthutsend resultaat x. nl. de volledige nederlaag van de regering x konden be werkstelligen. De Métropole x ziet de toe komst voor de katholieke partij zéér som ber in. want zij voorspelt dat de arbeiders rullen weglopen naar de veel energiekere socialisten, terwijl middenstanders, onaf- hankelijken en eigenaars door de toegevin gen van Pholien zo zullen geërgerd wor den dat ook zij de CVP de rug zullen toe keren. De Standaard x geeft toe en be treurt- dat de regering zich door de vak bonden het initiatief uit de handen liet nemen en dat het prestige van de C V P hierdoor is geschaad x. DE SOCIALISTEN ETSEN DE o OVERWINNINGVOOR ZICH OP. De socialistische pers meent, dat geen vijftien maanden na de nederlaag in de ko ningskwestie de C V P opnieuw in het zand bijt. Zegezeker schrijft de Volksgazet r 0 m.Wat er ook van zij de C-V P 1 eeft een zware slag gekregenHet is best mo gelijk. dat wij naar het einde van M. Pho lien gaan en, zij het dan op langere ter mijn, naar dat van de C.VP.-regering en van de homogene katholieke meerderheid. Het zal voor een goed deel van ons afhangen. Iedereen in de partij, moet thans dezelfde strijdvaardigheid en dezelf de vastberadenheid ten toon spreiden, die wij in de voorbije dagen in het A.B.V V hebben bewonderd x. Verenigd en doelbewust, vormen wij een voldoende macht om zelfs sterker te genstanders dan deze regering van onwe tenden en onmachtigen ten gronde te richten x. «Jawel, wij hebben de weg naar de 'ef* ten gevonden, zoals de Nation Beige x het zeide koningskwestie en de economische clash x brachten ons tot dusver een voor sprong van 2-0De tegenstander is haast op de knieën gespeeld. Als wij volhouden krijgt de C V P. een pil x waarvan zij zal duizelen! x. DE HEER SPAAK MAANT ECHTER TOT VOORZICHTIGHEID AAN! In zijn jongste Woensdagartikel maant de heer Spaak echter tot voorzichtigheid aan. waar hij verzekertMen moet noch- thans voorzichtig zijn. De sociale strijd is gewonnen, maar de politieke strijd be gint. Nu moet de socialistische partij en haar parlementsgroepen eisen, dat de ge dane beloften worden gehouden en de aangekondigde wetsontwerpen onverwijld worden ingediend x. De strijd zal ernstig zijn. De tactiek van de conservatieven is duidelijk. Zie hier wat de Libre Belgique x zegt Maar wat is de juiste waarde van de be slissingen. die buiten de loonkwestie wer den genomen door de Paritaire Raad Zij betekenen zeker geen definitieve op lossing. waarbij het parlement zich zonder meer heeft neer te leggen De regering heeft alleen zichzelf verbonden en zij moet haar programma nog laten bekrach tigen door de werkelijk bevoegde mach ten x. Een ieder begrijpt de bedreiging. De reactie doet beroep op de Kamers x. DE LIBER ALEN ZIJN GEENSZINS ENTHOUSIAST «Het Laatste Nieuws» plaatst zich op een hoger standpunt, namelijk dit van de welvaart niet van één klasse, maar van alle maatschappelijke klassen en oordeelt als volgt Algemeen zal men tevreden zijn dat dientengevolge de staking werd afgelast welke door de socialistische vak bonden was aangekondigd tegen 23 Okto ber De nijverheid zal. wegens de houding van de regering, verplicht zijn de voorge stelde regeling te aanvaarden alhoewel de hele behandeling van de zaak op een ab normale wijze is gebeurd x. De staking droeg inderdaad een poli tiek karakter bij zover zelfs, dat de op zeg niet aan de werkgevers maar aan de regering werd gedaan. Van de zijde der christen democraten werd deze tactiek aan gemoedigd omdat men daar aanstuurt op een wijziging in de samenstelling van de regering x. Het parlement wordt voor een gedane zaak gesteld en aldus wordt de methode voortgezet welke de h Spaak destijds als eerste-minister herhaaldelijk heeft toege past. Men kan dit niet beschouwen als be vorderlijk voor de werking van onze de mocratische instellingen x. De gedane toezeggingen betekenen een nieuwe uitgave van 2 milliard 640 mil- lioen fr.. waarvan 1 milliard 240 millioen rechtstreeks door de nijverheid wordt ge dragen Deze werd reeds getroffen door de maatregelen in zake de betalingen voor de uitvoer, waarbij onder meer 5 t- h. van de opbrengst van de uitvoer naar de lan den van de Europese Betalingsunie tijde lijk wordt geblokkeerd, terwijl haar nu verhoogde fiscale lasten te wachten staan x. TIJL.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1951 | | pagina 1