I LES VIVACITES DU CAPITAINE TIC BI) DE VUURKRUISEN N. S. B. - NIEUWS Après le triomphe d ANTIGONE LE THEATRE NATIONAL DE BELGIQUE présente au Théatre Communal d YPRES la célèbre pièce d'Eugène LABICHE MERCREDI, le 31 OCTOBRE 1951 a 20 heures Schaken op het Koninklijk Atheneum Kon. Ieperse Schaakkring BEKOMMER U NIET OM HET VERLEDEN KOLONIALE LOTERI) Trekking op Zaterdag 17 November te Deerlijk. een van twee en een half millioen RONDREIZENDE TENTOONSTELLINGSTREIN TE IEPER HET YPERSCH NIEUWS Blz. 4 27-19-1951 EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN Bij Koninklijk besluit werden twee Vuur- krui-v.nieden. namelijk Stamper Marcel. St Janstraat 12. en Vermeulen Jules, Gm- loopstraat 2 te Brielen benoemd tot Rid ders in de Kroonorde met Zwaarden Aan deze beide oud-frontkameraden 1914-1918. onze hartelijkste gelukwensen. ALGEMENE VERGADERING De le den worden nogmaals bijzonder attent ge maakt dat de algemene vergadering, ge houden in de zaal Lapiere. D"Hondtstraat op morgen Zondag 28 Oktober, bij uit zondering. te 14 uur. zeer stipt, aanvangt. Deuren open te 13.30 uur. Alles laat voor zien dat de opkomst alle verwachtingen zal overtreffen Er wordt over niets an ders meer gesproken Daarom, wie een FAKKELLOOP 19S1 Voor de XlXe maal zal NS B. op 11 November as. de fakkelloop inrichten ea aldus aan de doden uit de twee wereld oorlogen zijn broederlijke en vurige Hulde brengen. Deze ontroerende plechtigheid is tra- ditioneel geworden en al wie zijn Vader land lief heeft, schaart zich te dezer ge legenheid met hart en geest bij de oud- strijders. Het is een hartroerend symboolAan de uiterste grenspunten van ons grondge bied evenals in de verre geallieerde ste den. tot zelfs in de Afrikaanse Kolonie, worden door oudstrijders fakkels aange stoken Van dorp tot dorp lossen ze el kaar af en brengen de toortsen met diepe eerbied naar de hoofdstad. Eerst tegen goede plaats wil bemachtigen, weze stipt j avond van 11 November, zullen deze op^tijd. of beter nog. kome vóór het aan- fakkels uitgedoofd worden, nadat een laat ste maal hun zuivere vlam bij 't graf van geduide uur. HELDENH11.DE Het bestuur doet een dringende oproep tot de leden, om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn op de Heldenhulde plechtigheid ingericht door de stad. met medewerking van AL de Ieperse maatschappijen, op 1 Novem ber. Allerheiligen. Vergadering in ons lo kaal te 10 uur. vanwaar wij de andere oudstrijdersgroeperingen zullen gaan ver voegen op de Kiekenmarkt te 1015 uur- Vervolgens, deelname aan de ontvangst van de fakkel NSB., aan de Maloulaan te 10.30 uur. Optocht naar het lepers ge denkteken. waarna de Heldenhulde plech tigheid onmiddellijk aanvangt Wij ver wachten een talrijke opkomst. JAARMIS Zondag 4 November, wordt in de kerk der E. E. P. P. Ongeschoeide Karmelieten, te 9 30 uur, de plechtige Hoogmis met gelegenheidssermoen, opge dragen ter duurbare nagedachtenis van onze Federale en Kantonnale Voorzitters, alle afgestorven Vuurkruisenleden 14-18 en leden 40-45. Vergadering in ons lokaal te 9 uur. waar een massale opkomst wordt verwacht BANKET DER VUURKRUISEN Ge zien de geweldige opkomst voor het Ban ket der Vuurkruisen. gehouden in het Hotel Ypriana op 11 November en ten einde de nodige schikkingen op tijd te kunnen treffen worden de deelnemers ver zocht. zich te laten inschrijven vóór 5 No-, vember a.s., dag waarop de lijsten defini tief zullen gesloten worden. Zoals gemeld is de prijs vastgesteld voor de leden op 60 fr.. niet-leden 70 fr. Dames en familie leden toegelaten. Na het banket en het huldebetoon aan Voorzitter Quaghebeur. volgt het gezellig sapnenzijn. opgeluisterd met prachtig orkest, zang. verrassingen en zo meer. De medewerking van de ver maarde humorist FUNNY BILL is even eens verzekerd. Mannen uit de Vuurlinie, laat op deze heerlijke verjaardag, onze vreugdekreten weergalmen, in dezelfde feestroes van... 33 jaar geleden. AAN DE STRIJDERS 40-45 Dat een grote opkomst van nieuwe leden werd verwacht, daarvan waren we verzekerd, maar dat het succes zo overweldigend zou geweest zijn. dat had niemand kunnen of durven vermoeden. Wij maken hierbij de strijders 40-45 opmerkzaam, dat. voor het lopend jaar. geen inschrijvingen meer ge daan worden. Wel wordt een lijst der nieu welingen voor toekomend jaar opgemaakt en genieten deze. van nu af reeds, van dezelfde voordelen als de leden, doch het lidgeld, zal alleen voor 1952. op het einde van dit jaar geïnd worden. Maak hierover dus geen zorgen. Eenieder wordt bij in schrijving. onmiddellijk lid. is als dus danig aanzien en geniet kosteloos tot ein de 1951. van alle voordelen. de Onbekende Soldaat ter herinnering zal opflakkeren. 't Is een DodenhuldeZowel aan de doden van de eerste als van de tweede oorlog, alsmede aan al dezen, die sinds eeuwen, op deze grond gevallen zijn voor vrijheid en Vaderland Nutteloze woorden zijn hier overbodig en ook geen redevoeringen passen in dit kader. Onze hulde is rechtzinnig en vurig en in de stilte van de komende nacht verdiepen wij ons in gedachten. Deze bedevaart, in volle broederlijke godsvrucht heeft een diepe betekenis. Het gaat er niet enkel om. onze grote doden te eren. maar ook en vooral om in deze eerbiedige overweging, die ons zo dicht bij Hen brengt, een nieuwe wil te put ten, om Hun Werk een fier en vrij Vaderland te verdedigen, en de nodige krachten te verzamelen, om de broeder lijke doeleinden te bereiken, die wij ge kozen hebben. En vooral in deze benarde tijd. waarop t oorlogsrumoer nog opduikt aan de ge zichteinder. die door de waanzin der Vol keren opnieuw overtrekt, verklaren en bevestigen wij plechtig, dat elke oorlog een gesel is en dat de Vrede op aarde moet heersen Daar de Fakkel dit jaar, op 1 Novem ber. onze stad doortrekt, hopen wij dat de bevolking aan deze plechtigheid zal deelnemen. Hij wordt door de afdeling Veurne aan gebracht en zal stoetsgewijze, voorafge gaan door de Harmonie Ypriana en de vaandels van de oudstrijdersvereniglngen en omringd door het Pompierskorps, om 10.30 u. van de Maloulaan vertrekken naar het Gedenkteken der Ieperse Gesneuvel den. alwaar de overhandiging plaats grijpt. Wij nodigen de inwoners van de G. de Stuers- en Boterstraten vriendelijk uit hun huizen te willen bevlaggen. UITSTAP DER HARMONIE. Zondag 28 Oktober doet de Harmonie haar maandelijkse uitstap. Vertrek aan het lokaal om 10 uur. BERICHT Vanaf Zondag 28 Oktober, zitting van 10.30 u. tot 11.30 u HET BESTUUR. Het Bestuur Vuurkruisenbond leper en Omliggende» meldt de leden met op rechte droefheid het afsterven van onze diepbetreurde makker: de Heer Eric MERLEVEDE Ere-Schatbewaarder der Kantonnale Vuurkruisenbond leper en Omliggende drager van het Oorlogskruis. Vuurkruis Zegemedaille en Herinneringsmedaille van de oorlog 14-18. De plechtige lijkdienst waartoe alle le den vriendelijk uitgenodigd zijn. zal plaats hebben in St Maartenskathedraal. op Maandag 29 Oktober 1951. om 9 30 uur. Vergadering der leden in 't lokaal om 8.45 uur. BEROEPSVERENIGING VAN HERBERGIERS, HOTEL- EN RESTAURATIEHOUDERS VAN IEPER EN OMLIGGENDE Bij het naderen van het einde van ons werkjaar 1951. doen wij een dringende oproep tot alle herbergiers, hotel- en res tauratiehouders. opdat ze zich zouden aan sluiten bij de Beroepsvereniging, die met alle aandacht en speciale toewijding hun zaken bestudeert en behartigt, en tracht een goede oplossing te vinden in al hun moeilijkheden. Wij richten ons bijzonder tot onze aangesloten leden, opdat zij hun collega's ervan zouden overtuigen dat en kel de aansluiting bij hun bond, het mid del is om iets te bekomen Het is een daad van solidariteit de één tegenover de an dere. Het mag toch niet zijn dat een gewone werkman zonder zich er over te beklagen 600 fr. per jaar betaalt aan zijn syndi kaat. en dat een handelaar (want dit is een herbergier, hotel- en restauratiehou der ook) met moeite en tegenzin een lut tele 150 fr. wil betalen Het wachtwoord isaansluitenver enigenDan alleen hebben we macht, dan alleen kunnen we iets bekomen Op het einde van de maand November gaat onze jaarlijkse grote algemene ver gadering door. We verwachten zowel onze leden als de niet-leden. Persoonlijke uit nodigingen zullen gestuurd worden. Voor alle nadere inlichtingen wende men zich tot ons lokaal. Hotel Casino, Statiestraat, te leper, alwaar men ellen bereidwillig zal te woord staan en helpen in de mate van het mogelijke. HET BESTUUR M. Billy FASBENDER dans le röle du Capitaine Tic Le spectacle Ie plus délicieusement dröle de la saison. Somptueux costumes Second Empire. Divertissements et chansons de l'époque. Prix des places 60, 50 et 30 frs. (Réduction de 50 aux Amis de la Langue Frangaise) 3), LOCATION: BOERENHOL Tél. 246 PROEFKAMPIOENSCHAP Na de voorbereidende wedstrijden ge speeld op 9-10-51 werden op 16-10-51 en 23-10-51 de finales betwist welke volgende uitslagen opleverden Groep 1 Loonls - Lambelln 0-1 Devos - Tytgat 1-0 Devos - Lambelln Loonls - Tytgat 1-0 Tytgat - Lambelln $-J Loonls - Devos 1-0 Groep 2 Havegheer - Roeglers R. 1-0 Roegiers O. - Nelrynck 0-1 Roeglers O. - Havegheer 0-1 Roeglers R. - Nelrynck Roeglers O. - Roeglers R. 0-1 Nelrynck - Havegheer 0-1 Groep 3 Bossue Jos - Declerq 1-0 Vandromme - Goemaere 1-0 Goemaere - Declerq 1-0 Vandromme - Bossue J. 0-1 Declerq - Vandromme 0-1 Goemaere - Bossue J. 1-0 Groep 4 Dewllde - Pattyn 1-0 Demey - Leclerq 0-1 Dewllde - Leclerq 1-0 Demey - Pattyn 1-0 Demey - Dewllde 0-1 Pattyn - Leclerq 0-1 Aan de hand van deze uitslagen werd volgende rangschikking samengesteld 1. LAMBELIN 2. Loonls 3. Devos 4. Tytgat5. Havegheer6. Roegiers R. en Nelrynck 8. Roegiers O.9. Bossue J„ Goe maere en Vandromme 12. Declerq 13. De wllde 14. Leclerq 15. Demey 16. Pat tyn 17. Bossaert, Bossue J.-M., Decrock Delangre. Demeyere. Denys, Mlchlel, Mls- slne en Verfalllle. DE OOSTENDSE SCHAAKCLUB ZATERDAG 27 ek. TE IEPER! De charmante gasten van de Koninklijke Oostendse Schaakkring doen Zaterdag 27 e.k. een hoffelijk tegenbezoek aan onze club. Onze tornoollelder ls erg gebrand om ie geleden nederlaag op 23 Juni 1.1. te Oostende met 11-7 opgelopen overtuigend te wreken. Dat onze noorderburen voor deze gelegenheid niets aan het toeval zullen overlaten bewijst het bericht dat we lazen In de lokale schaakrevue Patnr 12 dat we Integraal overschrijven Dit ls geen nieuws, maar vermits wij van onze vriendenmatch een uitstapje wil len maken, toegankelijk voor alle leden en eventuele meevoelende, aanwakkerende sup porters, geven we hier nog een laatste uit roep om duidelijk te maken dat de spot prijs van 20 fr. per man (of vrouw) eigen lijk schandalig goedkoop ls. en dat men van de duivel moet bezeten zijn om "ns ln iulke omstandigheden niet te vergezellen Hen schrijft zich dus ln zonder verder irmgezwaal ten laatste op 20 Oktober, en men ls zo royaal om bij deze gelegenheid meteen de reiskosten tussen duim en wijs vinger te laten neergltjden ln des pennlngs- neesters beugel. We doen een speciale kniebuiging voor ie dames, opdat zij zich over ons zouden ontfermen... Tot daar de oproep van de jolljtlge Kring aan hun leden Wat we hetzelfde beamen aan onze vrienden en schaakliefhebbers en vooral onze Dames Er bestaat een grote belangstelling voor de match der Koninklijken De K.I.8.K. krijgt een onverwachte versterking van de Ieperse Parljzenaar, die voor deze gelegen heid speciaal zal overkomen. Verschillende lokale schaakvlrtuosen zullen zich cven- aens opstellen om hun geschut te laten werken. We verwachten geen sierlijke ara besken op het bord maar een degelijk con structief spel. Tijdens de schaakkamp zal een Intieme hulde gebracht worden aan onze schatbe waarder de heer A. Vandenhoven. Dinsdag 30 ek. vrije speeldag. Technische organisatie Aanvang 19 uur maximum duur 4 uur. Aantal borden 20. De thulsspelers spelen met wit op on pare nummers. 1EIS NAAR PARIJS OP 10, II, 12 NOV. De Inschrijvingen voor de reis naar de grote lichtstad worden gesloten op 4 No vember 1951 ek. De globale prijs bedraagt 645 fr. Programma Zaterdag 10 November Om 12.30 u. ver trek. Aankomst te Parijs om 19 uur. Zondag 11 NovemberMis ln de Notre Dame. 11 u. Défilé op de Champs-Elysées (voorbehouden plaatsen). 14 u. bezoek aan Versailles, 's Avonds vrij. Maandag 12 November's Morgens be zoek aan de fabrieken van de Manufacture de Sèvres. Vertrek naar leper om 14.30 uur. WIST GIJ DAT In het Duitse dorpje Strobeck spelen alle inwoners, ten getalle van 1.500 ten -minste éénmaal daags het nobele schaakspel. Zulks schijnt reeds te dateren vanaf het ont staan van dit spel. Wanneer een Inwoner van Strobeck met een meisje uit een ander gemeente ln het huwelijk treedt moet zij vooraleer de Inzegening gebeurt een schaak- proef ondergaan en een ganse partij spelen vóór de burgemeester van het dorp. BEKERWEDSTRIJD «HET LAATSTE NIEUWS» Door tussenkomst van de Heer Roger Demey werd door het dagblad Het Laat ste Nieuws een beker geschonken die zal betwist worden ln de loop van de winter maanden. le groep 1. Lambelln 2. Devos 3. Ha vegheer 4. Nelrynck 5. Bossue J.6. Van dromme 7. Dewllde8. Demey9. Ver falllle10. Bossaert: 11. Mlchlel; 12. De meyere 13. X. 2e groep 1. Loonls 2. Tytgat3. Roe glers R. 4. Roeglers O. 5. Goemaere 6 Declerq 7. Leclerq 8. Pattyn 9. Denys 10. Misslne 11. Delangre 12. Bossue J.-M. 13. Decrock. Elke speler zal de overige spelers van zijn groep eenmaal ontmoeten. De wltspeler zal telkens door het lot aangeduid worden. Er zullen dus 12 ronden dienen gespeeld te worden. De eerste twee van elke groep zul len ln finale, met dubbele speelronde, uit komen. le Ronde (30-10-1951) le Groep Lambelln - Mlchlel Devos - Bossaert Havegheer - Verfalllle Nelrynck - Demey Dewllde - Bossue J. Demeyere - X Vandromme (bye) 2e Groep Loonls - Delangre Tytgat - Misslne Roeglers R. - Denys Roeglers O. - Pattyn Goemaere - Leclerq Bossue - Decrock Declerq (bye) De spelers die afwezig zijn zonder wet tige redenen zullen verloren verklaard wor den. De volgende ronden zullen ln Het Ypersch Nieuws bekend gemaakt worden WIJ danken Het Ypersch Nieuws Het Laatste Nieuws en de Heer Roger Demey voor hun welwillende medewerking. J. T Hoop op een betere toekomst door deel te nemen aan de Zij biedt U de beste kansen om Uw lang gekoesterde dromen in een oogwenk te verwezenlijken. De supergrote loten twee van een millioen elk (5498) Veel stadsgenoten zullen vorige week Maandag verbaasd opgekeken hebben naar de vier lichtbruine wagens die vóór de Hal len. op de Grote Markt Koning Albert I. opgesteld stonden. Er stond wel ten- oonstellingstrein op vermeld, doch eer lijk gezegd schenen deze gesloten wagens allesbehalve voor dat doel te kunnen dienen. Doch dan werden die vier wagens ge rold naar ae uitsprong bij de herberg De Trompet en zó tegen elkaar geplaatst, dat ze in het midden een vierkante ruim te openlieten, waarin een mast kwam te staanover dit alles werd een groen zeil gespannen, vóór één der wagens wer den trappen aangebracht en vanaf Woens dag had men maar die trappen op te lopen om een der sierlijkste en degelijkst ingerichte rondreizende tentoonstellingen te bezoeken, die reeds in onze stad te zien waren. Een weinig vernuft, smaak en... dat is alles, maar ge moet het weten PLECHTIGE OPENING. De opening van deze tentoonstelling van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg geschiedde Woensdag 17 Octo ber 1.1. en ging gepaard met een plechtig heid ten stadhuize. Omstreeks 10.30 uur verwelkomde de h. schepen Dehem de genodigden in de raad zaal van het stadhuis en verontschuldig de de h. burgemeester Vanderghote. die door ambtsbezigheden weerhouden was. Aan.de bestuurstafel hadden nog plaats genomen, de hh. Storme. bestendig afge vaardigde en ondervoorzitter van het pro vinciaal comité voor veiligheid, hygiëne en verfraaiing der werkplaatsenDe Niel afgevaardigde van de Nationale Dienst voor ArbeidsbemiddelingEmiel Dela- haye. directeur van het gewestelijk bu reel van het Steunfonds voor Werklozen te leper en schepen Robyn. Verder bemerkten we nog onder de aanwezigen, de hh. schepen Muiier, ge meenteraadslid Melis, stadssecretaris A. Versailles E. Glissoux, voorzitter, en G Feys, secretaris van de Handel en Nijver heidskamer A. Gruwez, voorzitter van het comiteit der HandelsfoorSchmidt, voorzitter, en A. Hellebuyck, secretaris v. de Commissie van Openbare Onderstand adjunct - politiecommissaris Goemaere stadsarchitect GitsSteverlynck van de werkhuizen Picanol en enkele anderen. TOESPRAAK VAN DE H. STORME. De h. Storme kwam vooreerst aan het woord. Hij wees er op dat de toestand der arbeiders in de laatste honderd jaar enorm verbeterd wasdeze verbetering dient echter niet alleen naar de materiële toestand te gaan. ook de plaats, het mid den waar gearbeid wordt is voor verbe tering vatbaar. Weliswaar bestaat er een wetgeving ter zake. doch die wordt niet voldoende nageleefd, aldus spreker. Deze niet-naleving spruit niet altijd voort uit de onwilligheid der patroons er zijn immers loffelijke voorbeelden in de provincie doch komt veeleer van de onverschilligheid en onachtzaamheid der werknemers, die verkiezen zonder veiligheidsapparaten te werken, omdat het aldus beter gaat Oorzaak daarvan is ook dat de leerlingen in de technische scholen niet genoegzaam met de veiligheidsapparaten vertrouwd worden gemaakt, zodat ze er later on wennig tegenover staan. De h- Storme raakte vervolgens de hy giëne in de werkplaatsen aan en haalde een typisch voorbeeld aanvoor een raar jaar werd een werkgelegenheid bezocht te Kortrijk, waar een prachtige refter was en toch verkozen sommige arbeiders hun boterhammen te eten midden hun werktuigen of op de koer, omdat ze zich daar beter thuis voelden. Als laatste punt wees hij op de verfraai ing der werkplaatsen, die tevens het mid den zijn waar de arbeiders het grootste gedeelte van hun dag doorbrengen en die daarom wel van smaak en sierlijkheid mogen getuigen, dit alles in de mate van het mogelijke. Na nog even de herscholing der -trbei- ders aangeraakt te hebben, drukte hij de hoop uit dat deze tentoonstelling haar steentje zou bijdragen tot de verbetering der werkplaatsen en vooral om de arbei ders zelf voor deze gedachte le winnen. UITEENZETTING VAN DE H. DE NIEL. De h. De Niel, afgevaardigde van de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling, belichtte daarop de betekenis van deze tentoonstellingstrein. Hij betoogde dat naast de Maatschappelijke Zekerheid, die de werknemers beveiligt tegen werkloos heid, ziekte, invaliditeit en ouderdom, de werkelijke maatschappelijke zekerheid bestaat in de tewerkstelling der arbeiders. Hierbij dient echter rekening gehouden met de economische en sociale werkelijk heid, die leert dat de nijverheid vooral geschoolde arbeiders vraagt en dat deze vraag nog zal toenemen, gezien de evolutie van het moderne bedrijfsleven. Daarom moet de vakscholing voor vol wassen arbeiders gelijktijdig als de 'ech- nische vooruitgang evolueren. Het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg heeft te dien einde een actie ingezet met haar gespecialiseerde orga nismen. Daarin neemt het Steunfonds voor Werklozen een eerste plaats in. Dit orga nisme is belast met de beroepsherscholing der werklozen en oorlogsslachtoffers. Met cijfers en gegevens schetste de h. De Niel vervolgens een beeld van deze werking. In de centra voor beroepsher scholing werden aldus 7.479 werklozen her schoold, dit vooral in de bouw. hout en metaal. Verder werden door de individuele her scholing bij een werkgever 1020 werk lozen weder aangepast. Voor de oorlogsslachtoffers was het vooral de individuele herscholing, die primeerde. Tevens belichtte de h. De Niel de wer king van de Dienst voor Gebrekkigen en Verminkten en van het Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit. De actie van het ministerie werd te vens aangevuld door verscheidene Initia tieven van de private sector, o.a. door vakscholingsmethoden toegepast in grote ondernemingen Tot besluit zegde hij dat de tentoon stellingstrein gepoogd heeft een eerlijke staat der verwezenlijkingen op te maken, bepaalde leemten te laten vermoeden en een actieprogramma voor te stellen. Hij drukte dan ook de hoop uit dat het in de betrokken kringen zou mogen door dringen dat de vakscholing voor de vol wassenen is, wat het technisch onderwijs en de vakopleiding voor de jongeren be tekent. DE H. DELAHAYE AAN HET WOORD. Na een dankwoord van de h. Dehem, verleende deze het woord aan de h. Emiel Delahaye, directeur van ons gewestelijk bureel S.V.W. Deze plaatste het probleem, gesteld door de h. De Niel, op gewestelijk plan. Hij wees er op dat ons arrondisse ment arm is aan industrie en dat het langs de andere kant honderden werklo zen telt, die door structurele werkloos heid getroffen zijn, d.i. die door de voor uitgang van de techniek hun werk ont nomen werden, zoals textiel- en land- bouwarbeiders. Deze arbeiders moeten herschoold worden om een plaats in een nieuwe industrie te kunnen innemen. Al dus werden van 1 Januari tot 30 Sep tember 1503 mannen en 299 vrouwen ge plaatst. Verder hebben verscheidene werk lozen door een stelsel van beurtwisseling, gedurende enkele tijd voor een openbaar bestuur gewerkt Wijzend op de vakherscholing gaf de h. Delahaye een treffend voorbeeldIn het centrum voor metselaars werden tot nogtoe 51 ongeschoolde werklozen tot metselaars herschoold. Drie daarvan heb ben dit beroep niet voortgezet, maar 48 werden als metselaar geplaatst en zijn er thans nog werkzaam. Na even de taak van de Commissie voor Advies belicht te hebben, wees spre ker er op dat in onze streek, waar de kleine bedrijven het talrijkst zijn. meer op het stelsel van de individuele herscho ling op het atelier, zou moeten beroep gedaan worden. Hij eindigde dan ook met daarvoor op de werkgevers beroep te doen. daar dit stelsel hun alle voor delen biedt- BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING. Nadat de h. Dehem de sprekers, die telkens warm toegejuicht werden, bedankt had, nodigde hij allen uit een bezoek te brengen aan de rondreizende tentoonstel ling, waar in verband met de spreek beurten. vragen zouden kunnen gesteld worden. De genodigden begaven zich daarop naar de Grote Markt, waar de h. Van derghote. hen kwam vervoegen. De rondgang in deze kleine, doch smaak vol opgevatte tentoonstëlling. die tevens voorzien is van een filmzaal wekte ieders bewondering.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1951 | | pagina 4