Openbare Verkopingen KLEINE AANKONDIGINGEN (Vervolg van biz. FILMWERELD MAISON TE KOOP GEVRAAGD GEVRAAGD Meubel vertegenwoordiger VRAAGT PLAATS TE HUUR OVER TE NEMEN I. - MAISON II. MAISON Drie goede WOONHUIZEN Gerievig WOONHUIS Zes goede WERKMANSHUIZEN Twee schone percelen BOUWGROND Zeer gerievig en welgelegen BURCERSHUIS Goedgebouwd WOONHUIS Meubels, Menagiegoederen en allerhande voorwerpen Goed HOFSTEDEKE Welgelegen WOONHUIS Perceel beste ZAAILAND Allerhande MEUBELS en HUISGERIEF Welgelegen RENTENIERSHUIS WOONHUIS met garage en werkplaats OPENBARE VERPACHTING MAGAZIJN Aanpalende HERENHUIS OPENBARE AANBESTEDING OPENBARE AANBESTEDING DENNEN en SCHAARHOUT ZOEKT U... MARTIN Ch, Zaakwaarnemer Drukkerij DUMORTIER HET YPEESCH NIEUWS» Blz 8 27-10- CINEMA COLISEUM: DE ROMAN VAN EEN NACHT met Dana Andrews en Merle Oberon. Sedert een ongeval hem blind maakte, is de jonge en talentvolle componist. Dan Evans, die een schitterende toekomst voor zich had, onderhevig aan de somberste wanhoop. Om zijn brood te winnen aan vaardt hij piano te spelen in het cans- orkest van zijn vriend. Chick Morgan. Catherine Mallory. een rijke zelfstan dige vrouw, hoort hem op zekere dag bij bet uitvoeren van enkele fragmenten uit een concerto dat hij door zijn blindheid niet kon voltooien. De waarde van het werk ontgaat haar niet en dadelijk gevoelt Catherine een sterke genegenheid voor Dan. Van Chick verneemt zij dat een zeer kostelijke heelkundige bewerking aan zijn vriend het gezicht zou kunnen teruggeven, maar zij ziet wel in dat Dan alle hulp die van haar zou komen als een aalmoes zou beschouwen. Na er met haar tante Willey over ge sproken te hebben, bedenkt Cathy een plan om de jonge kunstenaar buiten zijn weten ter hulp te komen. Zij verzekert zich de medewerking van Chick en meldt zich bij Dan als de blinde. Mary Willey. Dan aanvaardt haar pianolessen te geven. Terzelfdertijd organiseert Cathy de Mal lory Foundationdie een som van vijf duizend dollar zal schenken aan het beste werk door een Amerikaan gecomponeerd. Alhoewel Cathy vastbesloten had alles in het werk te stellen om Dan s concerto te laten bekronen, bekomt het de prijs om zijn hoogstaande kwaliteiten en zon der meerdere overweging. Het werk zal bekend gemaakt worden tijdens een con cert te New-York uitgevoerd door het New-York Symphony Orchestra onder de leiding van Artur Rubinstein. Dan begeeft zich naar New York waar hij de operatie ondergaat die hem het gezicht teruggeeft. Maar aangetrokken door het succes en het nieuwe leven dat zich aankondigt acht hij het niet meer nodig gevolg te geven aan de telefonische oproep van Mary Cathy is ten zeerste ontgoocheld door Dan's houding, zij begeeft zich onmid dellijk naar New York en doet zich aan Dan voorstellen onder haar ware naam. Bekoord door deze jonge vrouw, aan wie hij zijn succes te danken heeft tracht Dan volledig Mary te vergeten. De grote dag der uitvoering is aange broken. Achter de schermen van Carne gie Hallvolgt Dan zenuwachtig hoe het orkest onder de leiding van Eugène Or- mandy zijn werk uitvoert. Doch het brengt hem de geschiedenis van zijn concerto voor de ogen en de grote rol die Mary bij het componeren ervan speelde. Hij verzoekt Chick hem bij Cathy te verontschuldigen en ogenblikkelijk ver trekt hij naar San Francisco om er het blinde meisje te vervoegen. Doch Cathy werd verwittigd en is hem voor. Voor Dan en Cathy breekt een nieuw en gelukkig leven aan. De blinde componist «Dana Andrewsaanvaardt piano te spelen in het orkest van zijn vriend (Hoagy Carmichael) Dank zij een vrouw zal hij later het gezicht en de roem terugkrijgen. Ziedaar het the ma van de film De roman van een nacht». Etude du Notaire DE SöfPEL k Warneton. Pour sortir d'in division. ADJUDICATION SAMEDI 27 OCTOBRE 1951 k 15 h. au café «Au Chateau Nonnet rue d'Armentières a PLOEGSTEERT. PLOEGSTEERT Bizet Rue d'Armentières no 195 avec dépendances, fonds et beau terrain cadastrée Son D no 359, pour 9 ares. Tenant de l'est sur 10 m. a la rue d'Ar mentières. Mise-a-prix 70 000 frs. Libre d'occupation. <5418) Gerievige BUREELKAST. Adres ten burele. (5434) KINDERWAGEN, zo goed als nieuw. Adres ten burele. (5507) COMMERCIEEL LOKAAL, goed gelegen, oppervlakte minimum 50 m2, te leper. Schrijven Agence Rossel, nr 146.983 Brussel. (5431) Goede MEID. Adres ten burele. (5484) MEID-SERVEUSE. Zich wenden: Café De BeursMenenstraat 31, Feper. (5508) MEISJE van 15 tot 17 jaar voor hulp in huishouden. Adres ten burele. (5509) reizende per auto in Henegou wen, Namen, Luik en Luxem- I burg. zoekt belangrijke fabriek voor medewerking. Kan ook j nieuwe modellen aanschaffen. SchrijvenNISSENS. 8, rue S. Lobet, VERVIERS. (5526) WERKVROUW voor 4 dagen per week. Adres ten burele. (5513) Eerlijk en deftig BOERENMEISJE, 20 jaar. voor alle werk. Kost en in woon, voor gesloten huis, winkel of koerenfamilie. Adres ten burele. (5514) Kleine aankondigingen worden ten onzen burele, Boterstr. 34, aanvaard tot uiterlijk de Donderdag middag Gerievig WOONHUIS met poort en grote hof te Boezinge. Bruggestr. Zich wenden Elverdingestr. 11, leper. (5415) Schoon en groot HANDELSHUIS te YperVandenpeereboomplaats 17, met stapelplaatsen en garage in een of twee loten. Inzonder dienende voor Groot- en kleinhandel. Zaak in volle activiteit. Kan overgenomen worden met koffiebranderij. Is ook geschikt voor handel in autoartikelen. Zicht baar de Dinsdag en Donderdag van iedere week, van 2 tot 4 u. namiddag. Voor inlichtingen en voorwaarden, alsook bezoektoelating, zich wenden ter studie van de notaris N. D'Hu- vettere te Yper, Cartonstraat, 29. (5483) Lokalen van de Liberale Federatie van het Arrondissement leper Concordia Seminariestraat 1. leper De aanvragen dienen ingestuurd bij de Voorzitter van Le Cercle Libéralse cretariaat van de Liberale Vakbonden, te leper. Bij ontvangst van de aanvraag uilen de voorwaarden van huur en uitbating aan geïnteresseerde bekend worden ge maakt. Na 3 November zullen geen aanvragen meer in aanmerking genomen worden. (5495) 2 Gemeubelde KAMERS met of zonder pension. Adres ten burele. (5510) Schoon BURGERSHUIS, zeer ge rievig. Adres ten burele. (5511) HANDELSHUIS met GARAGE, Menensteenweg 21, leper. Zich wen den bij Omer Gontier, Reningelst (Ouderdom). Tel. Poperinge 340. (5512) Etude du Notaire NAUDTS a Comines. MISE A PRIX: MARDI 30 OCTOBRE 1951 16 heures au café Ste Barbetenu par Achille Koopman a COMINES. rue Neuve no 44. COMINES, Rue Neuve No 55 et 1 a. 16 ca. en fonds bêti et jardin. oc- cupée par Lahousse Albert, au loyer men- suel de 170 frs sans charge, ni bail écrit. Rue Neuve, No 57 et 1 a. 17 ca. en fonds bSti et jardin, oc- cupée par Van Acker Robert, au loyer mensuel de 170 frs sans charge ni bail écrit. 0.50 de gain de mise a prix. ADJUDICATION MARDI 13 NOVEMBRE 1951 a 16 heures. au Café de la Paix tenu par Mme Dejonghe-Petteloot a COMINES. rue Neuve, no 40. (5470) KRUIDENIERSWINKEL, centrum Brussel aan voordelige voorwaarden. Adres ten burele. (5358) Studie van de Notaris Jos. DUPONT te Geluwe. Bij Sterfgeval. OPENBARE VERKOPING van te GELUWE, Beselarestraat nrs 41, 43, 4i hebbende elk een oppervlakte van 1 a 99 ca., respectievelijk bewoond door Gus- taaf Comeine. Leon Catry en Camiel Wyf fels, mits 264 fr. te maande, zonder ge schreven pacht. ENIGE ZITDAG DINSDAG 30 OCTOBER 1951 te 2-30 uur namiddag ter gehoorzaal var het Vredegerecht te WERVIK. St Maar- tensplaats. (5442) Studie van de Notaris Jean PIETERS te Reninge. INSTEL: ZATERDAG 3 NOVEMBER 1951 TOESLAG ZATERDAG 17 NOVEMBER 1951 telkens om 2.30 u. te ELVERDINGE. ter herberg Het Gemeentehuisbij J. De- poorter, van Gemeente ELVERDINGE, Boezingeweg 7 met afhankelijkheden en medegaande tuin. groot 7 a. 25 ca. en bekend ten Ka daster Sectie A nummers 305s en 305g. Vrij met 1 December aanstaande. Instelpremie van 0.50 Te bezichtigen iedere Woensdag- en Za terdagnamiddag van 2 tot 4 uur. Studie van de Notaris Jos. DUPONT te Geluwe. UIT TER HAND TE KOOP: gelegen te WERVIK Beselarestr. nrs 140, 142, 144, 146, 148, 150 gelegen te WEVELGEM (Posthoorn) langs de grote baan Menen-Kortrijk (dicht ae stad Menen). Inlichtingen ten kantore van gezegde Notaris Dupont. (5443) Studiën der Notarissen Jean PIETERS te Reninge, en Georges MASUREEL te Koekelare. TOESLAG WOENSDAG 31 OCTOBER 1951 om 2.30 u. namiddag ter herberg Sint Sebastiaan bij Remi Riem te OOSTVLE- TEREN, Kasteelstraat, Dorp, van Gemeente OOSTVLETEREN Kasteelstraat 19 met alle aanhorigheden en 4 a. 67 ca. me degaande bebouwde grond en tuin. Zijnde het sterfhuis van wijlen Mevr. Wed. R. Decroos-Dehaene Thans onbewoond en ter vrije beschik king van de koper met de geldtelling. Ingesteld op 100 000 fr. Voor nazicht zich wenden tot M. Adelin Demeyer-Decroos te Oostvleteren. iedere Woensdag en Donderdag. (5497) Studie van de Notaris Jean PIETERS te Reninge INSTEL: DINSDAG 30 OCTOBER 1951 TOESLAG DINSDAG 13 NOVEMBER 1951 telkens om 2.30 u. namiddag te WOESTEN, ter herberg De Wildemanbij Wed. Urbain Duthoit. van Gemeente WOESTEN, dicht de Steenstraat met stallingen en afhangen en een mede- gaand perceel zaailand, groot 41 a. 58 ca. en bekend ten Kadaster Sectie B r um mers 103f en 103g. Met recht van uitweg en doortocht over de aanpalende eigen dommen om te geraken op de Steenstraat Gebruikt zonder geschreven pacht door G. Merveillie. Instelpremie van 0.50 (5475) ZATERDAG 17 NOVEMBER 1951 om 1.30 u. stipt, VE.VDITIE van: in het te verkopen huis, Boezingeweg 7. Gewone voorwaarden en comptante be taling. (5476) Studie van de Notaris N. D'HUVETTERE te Yper INSTEL DONDERDAG 8 NOVEMBER 1951 TOESLAG DONDERDAG 22 NOVEMBER 1951 telkens om 2.30 uur namiddag, ten gast- hove Aux Trois SuissesGrote Markt te YPER, van: Gemeente GELUVELD, Motebos nabij de steenweg van Geluveld naar 'Zandvoorde, groot 2 Ha. 35 a. 20 ca. Gebruikt door de medeverkoper heer Delannoo-Sels, tot 1 October 1952. Instelpremie 0,50 Alle inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemde notaris, alsook bij Heer Henri Lansen-Delannoo. 34. Dorpplaats te Geluveld. (5502) Studiën van de Notarissen LEMAHIEU en D'HUVETTERE, beiden te Yper. WOENSDAG 21 NOVEMBER 1951 om 2.30 u. stipt namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Gerechtshof. Grote Markt te YPER. ten overstaan van de Heer Vrederechter van het eerste kan ton Yper. OPENBARE VERKOPING IN EEN ZITDAG, van: Gemeente LANGEMARK met stalling, bergplaats en verdere afhan kelijkheden. op en met 6 a. 70 ca. grond, gestaan en gelegen aan de Noordkant der Poelkapellestraat, aldaar getekend of ge tekend geweest nr 56. Zijnde 't sterfhuis van wijlen heer Mar cel Dekindt. Vrij van gebruik. Aankomst met de geldtelling. BezoekIedere Dinsdag en Donderdag van 2 tot 5 uur namiddag. Studie van de Notaris André VAN DER MEERSCH te leper. DINSDAG 13 NOVEMBER 1951 te 3 uur namiddag, ter herberg De Ca sino bij Mr Breine, Marktplaats te LAN GEMARK. INSTEL van Gemeente LANGEMARK gelegen langs de Beekstraat, bekend bij kadaster sectie A, no 461 voor een grootte van 67 a. Gebruikt door Mr Cyrille Six. zonder schriftelijke pacht. OVERSLAG DINSDAG 27 NOVEMBER 1951 zelfde plaats en uur. (5505) DAAGS TE VOREN, namelijk DINSDAG 20 NOVEMBER 1951 om 2 uur namiddag, te LANGEMARK. Poelkapellestraat nr 56. ten sterfhuize van wijlen heer Marcel Dekindt. OPENBARE VERKOPING van zoalsjachtstoof, tafels, stoelen, buffet, schapra. kleerkas, ledikant gans gestof feerd, ijzeren bedden, koffieservies voor 12 personen, Heiligen beelden, lakens, fluwijnen, keukenhanddoeken, balans met gewichten, oude stoven, basseins, marmie ten. landalaam, en verder nog allerhan de keuken- en huisgerief. Koopprijzen en kosten komptant te be talen. Gewone voorwaarden. '5503) Studie van, de Notaris LAUWERS te eper. DINSDAG 13 NOVEMBER 1951 om 2 30 uur stipt namiddag, te IEPER, in de herberg «De Olifant». Diksmuide- straat 42, INSTEL MET PREMIE van: Stad IEPER Ten zuidkante der Oude Houtmarktstraat nr 22 met hoving, groot 1 a. 52 ca. Aanstonds vrij. BezoekMaandag en Donderdag van 2 tot 4 uur. Sleutel bij voornoemde No taris. OVERSLAG DINSDAG 20 NOVEMBER 1951 (55061 UIT TER HAND TE KOOP voorzien van water, gas en elec- triciteit. Voor inlichtingen Kaaistraat 12. leper, van 14 tot 16 uur. (5125) Commissie van Openbare Onderstand Dikkebus. De aanbiedingen voor het huren van een perceel land moeten ingediend wor den vóór 6 November 1951. Grootte 12 a. bekend ten kadaster sec tie B 442b/439/440 en gelegen langs de Winde weg. Lastenkohier ligt ter inzage in het ge meentesecretariaat Namens de C. O. O. De Secretaris, De Voorzitter, H. Roelens. Cam. Cuvelier. (55001 TE HUUR TE IEPER met Silo's, élévateurs, trieermachine. zak ken enz... met of zonder kliënteel, voor handelaar in granen, peulvruchten, zaai granen en zaaizaden, ook dienstig voor alle andere handel. met hof. badkamer. Zich wenden Notaris DE COCK, 4. Korte Torhoutstraat. leper. (5453) WOENSDAG 14 NOVEMBER 1951 om 11 uur, ten stadhuize van YPER. voor de uitvoering der Werken van her opbouw van het Nieuwwerck der La kenhalle te Yper. Deze werken omvatten alleen het grot werk. Lastenboek, beschrijvingsopmetingen en plans liggen ter inzage op het Stadhuis te Yper, bij de leidende architect Dr P. A Pauwels, 49, Beverlaai te Kortrijk (Tel. 25.800) en op het bureel der Aan bestedingen. 18, Sinte Kathelijneplaats te Brussel. De Raming der werken bedraagt 6.866.241,13 fr. (cat. D. klas 4). Deze documenten zijn te bekomen op het Stadhuis van Yper (tijdens de dienst uren) vanaf 22 October 1951 tegen de prijs van 750 fr. (postchecknummer 50 008) (5478) WOENSDAG 14 NOVEMBER 1951 om 11 uur, ten stadhuize van YPER, voor de uitvoering der verschillende af werkingen aan de Oostervleugel der La kenhalle te Yper. Lastenboek beschrijvingsopmetingen en plans liggen ter inzage op het Stadhuis te Yper, bij de leidende architect Dr P. A. Pauwels, 49. Beverlaai te Kortrijk (Tel. 25.800) en op het bureel der Aan bestedingen. 18. Sinte Kathelijneplaats te Brussel. De Raming der werken bedraagt 1 446.827 fr. (cat. D. klas 2). Deze documenten zijn te bekomen op het Stadhuis van Yper (tijdens de dienst uren) vanaf 22 October 1951 tegen de prijs var. 60C fr. 'p"«ichecknummer 50.008) (5477) DONDERDAG 15 NOVEMBER 1951 om 10.30 uur stipt, ter herberg In 't Oud Gemeentehuiste ZONNEBEKE. Dorp VENDITIE van: wassende in het Domeinbos van ZONNEBEKE bevattende ongeveer 8-600 dennen (In co* enkel lot) op het perceel Plantagiebos (oppervlakte 16,80 Ha.) en de Schaar- houtkapping (in 7 loten) op gedeelte van het perceel Boombos(oppervlakte 0,85 Ha.) Voor alle inlichtingenlees de plak brief of wend U tot dhr Staatsboswachter DEPREZ Iepersteenweg 62. te Geluveld (5504) Een eigendom te kopen, te verkopen 7 Een handelsfonds over te nemen, over te laten Wendt U: Colaertplaats 13 IEPER Tel. 831 (5145) ONTROLEBOEKEN voor BltV HOUWERS REGISTERS voor de verkoop van ALCOHOL (nieuw mo del) zijn steeds te verkrijgen ter 34, Bo terstraat IE P E

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1951 | | pagina 8