X'4». - 22 JAÏUARI 22 JMVIER 1921 Weekblad voor het Arrondissement Yper Journal Hebdomadaire de l'Arrondissement d'Ypres Federation Nationale des Sinistrés YPERSCHE CLUB Poperinghe V PER-S1 Pieter's kwartier l'e Allllfi'. 1° Or gaan der Vereeniging der Geteisterden, der Vpersche Clubs, enz. Beheer, Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE Abonnement 8 fr. per jaar. Buitenland li fn Men kan, ten" allen tijde, inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamlooze artikels geweigerd Organe de l'Association des Sinïstrés, des Clubs Yproïs, etc. Rédaction, Administration et Publicité Rue d'Ypres, 21, POPERINGHE Abonnement 8 fr. par an Étranger li fr. On peut s'abonner, en tous temps, dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refuses BERICHT - AVIS Daar de staking bij onzen confrater nog niet ge- digd is, spijt het ons het ontbrekende blad van het vorige nummer noch deze week niet te kunnen bijvoegen. Wij hopen van af de naaste week op ons gewoon formaat te verschijnen. La grève n'étant pas encore terminée chez notre confrère, nous regrettons de ne pouvoir encore joindre cette semaine, la feuille manquante du nu méro précédent. Nous espérons revenir dès la se maine prochaine au format habituel. Les délégués de la Fédération Nationale des Sinistrés ont été requs Jeudi 20 Janvier par M. Ie Ministre Vande Vyvere. Nous rendrons compte de l'audience dans notre i prochain numéro. Notre Protestation au Roi Voici le texte de la protestation que l'assemblée des délégués de notre Fédération a envoyèe a Sa Majesté A Sa Majesté l/e Roi des Beiges. Sire, Les délégués de la Fédération Nationale de Sinistrés de l'Arrondisseuvent d'Ypres, réunis a Ypres le 9 Janvier 1921, en leur assemb'.ée men- suelle. Portent avec regret a la connaissance de Votre Majesté le fait que, ce 9 janvier 1921, presque aucune commune, et peut-être aucune commune, sauf Ypres, dans la zone dévastée de l'Arrondisse ment, n'a encore requ de plan d'a'ignement, et ce malgré les nombreuses promesses officiellenjent faites. De sorte que des milliers de families de Vos Sujets restent encore toujours empêchés de se re- j construire leurs foyers Ils vous prient de vouloir bien agréer, Sire, l'expression de leur plus profond dévoueinent. Pour cette Fédération Le Secrétaire, Le Président, Hector VERMEULEN, Arthur BUTAYE, Brasseur a Ypres. Avocat a Ypres. Ter herinnering Algemeene vergade ring op Vrijdag 28" Januari 1921, om 7 V2 ure 's avonds YPER OP Vergadering op Zondag 30 Januari om 2 ure in de zaal van 't Gesticht van 't Heilig Hart, Vlamertinghe steenweg. De leden worden verzocht in groot getal op te komen. BERICHT Het College van Burgemeester en Schepenen der Stad YPER maakt bekend dat de beraadsla ging van den Gemeenteraad van 15 Januari 1921, met het plan, nopens Sinte Pièterskwartier, be rustende is in het Gemeentesecretariaat ter inzage van eenieder tot 2 Februari 's middags. Moorslede Eene vereeniging van geteisterden werd in onze gemeente ingesteld. Die Club maakt deel uit van de Federatie. Het bestuur is samengesteld als volgt: Voorzitter Heer Gustaaf de Geest ondervoor zitter Heer Julien OpsomerschrijverHeer Omer Joye. Mocht die nieuwe Club groeien en bloeien Wanneer volgen de andere gemeenten Zonnebeke Er werd alhier eene samenwerkende vennootschap ^0r oorlogsschade ingericht onder benaming De oop Hartelijk goed heil Hier ook heeft Yper nog eens gezegepraald over de naamlooze en machtige invloeden die van uit Brussel zooveel onheil aan onze bevolking berok kenen. Dit bewijst nogmaals dat, indien er innige eendracht heerscht tusschen het gemeentebestuur, de bevolking, de Kringen die hare wenschen instu- deeren, en de Pers die ze verdedigt, de overwin ning moet behaald worden. Die overwinning komt soms wat laat, maar toch komt ze Daar waar zulke medewerking niet klaarblijke lijk veropenbaard is, blijft men noodzakelijk ten achteren. Een voorbeeld ervan komt ons van den erbarmelijken toestand van 40 andere gemeenten van het arrondissement, waar, bij gebrek aan lijn- richting, de inwoners zelve nog niet weten indien zij bij twee jaar of meer hunne huizen zullen mogen herbouwen Daarom vooruit, Kringen uit het Ypersche Schaart u rond uwe gemeenteoverheden trappelt desnoods wat op hun teenen ('t is niet uit boosheid, en zij mogen het niet kwalijk nemen) roept de Kamerleden ter hulpe (ze zijn maar gedriëen, maar van goeden wil). Maar gedenkt dat al dit werk alleen maar kan gelukken, indien gij gebruik maakt van uwe Pers. We herhalen het U nogeens het is door u, en voor u dat Het Ypersche geschapen werd.Waar om maakt gij bijiia geen gebruik van onze kolom men Wij nemen alles aan wat redelijk is, zonder po litieke doeleinden, treffelijk, en onderteekend. Indien de Kringen der geteisterde streek nooit hunne stem laten hooren, hoe wilt ge dat de Brusselsche heer schappen wakker worden en hand aan 't werk slaan? De Ministerieele bureelen durven nochtans niet beweren dat ons verwoeste land tevreden is en met Het Ypersche niet overeenstemt. Zij hebben maar al te wel gezien dat, met 1." Oogst laatst leden een enkelen oproep van uw blad voldoende was om duizenden en duizenden man bijeen te roepen. En, sprekende van die betooging die zulken diepen indruk op onze regeerders scheen te maken, moet iedereen wel bekennen dat die indruk schijnt verdwenen te zijn. Sedert eenigen tijd komt het geld niet meer toe. Het nieuw ministerie schijnt zich met ons niet meer te bekommeren. Het is als of wij niet meer bestonden of alles voor ons op wieltjes ging. Uit verschillige gewesten vraagt men ons indien het niet geraadzaam ware te toonen dat dit spel moet veranderen, en nog eens, en wat heviger in 't openbaar daartegen protest aan te teekenen. De Ypersche Club van Poperinghe heeft voorge steld eene openbare betooging te houden te Yper, op Paaschdag aanstaande. Het schijnt ons een goed gedacht te zijn, en de naaste maandelijksche verga dering onzer afgevaardigden te Ypsr, zal, ons dun- kens, er in volmondig toestemmen. Nu, aangaande S1 Pieter's kwartier te Yper, ziet- hier de cenige veranderingen die aan de vorige straten door de nieuwe goedgekeurde lijnrichting toegebracht zijn. (Ziet cns nummer van 10 Novem ber voor het overige gedeelte der stad) 1) Rondom de vestingen langs den binnenkant worden de huizen er verder van verwijderd en moeten achteruit, vanaf het huis van M. Angillis tot aan de kazerne van het Paardevolk. 2) Gansch de blok waarin de 3 Koningen en het Houten Huis stonden, moet weg. 3) De Tegelstraat wordt langs den zuidkant op 8 meters verbreed. 4) Nieuwkerkstraat, Paradijsstraat en Neerstraat, onveranderd. 5) De Klaverstraat, langs den noordkant, recht over de Neerstraat, wordt een weinig breeder. 6) Het Rood leeuwt.e straatje wordt langs den zuidkant, op eene breedte van 8 meters gebracht. 7) De Mondstraat, van af de kazerne van 't Voet volk, wordt in rechte lijn getrokken tot op het Zaal hof. 8) Tegen den zuidvleugel van deze kazerne, in plaats van het smal straatje dat eertijds langs de brouwerij van M. Rabau liep, zal er nu eene breede straat rechtstreeksch loopen naar het oefe ningsplein. Daardoor 'verdwijnt de koer van de kazerne zoodat deze nu rondom van straten zal voorzien zijn. 9) Het Konijnestraatje, van af de De Haernestraat tot aan de Lombaardstraat, wordt op 8 meters gebracht. Wij hebben bemerkt dat, op het pian, de Brak- kestraat nu verbreed is tot op 6 meters langs den oostkant, maar dit gaat S' Pieter's kwartier niet aar>. Dit zijn al de veranderingen die voorzien zijn. Nu dat, sedert dien, Yper weet dat al die onteige ningen door haar eigene penningen zullen moeten betaald worden en dat vele dezer verbeteringen verre van noodzakelijk zijn, zal de stad misschien geen een van die ontwerpen verwezenlijken. Is dat nu eindelijk het laatste bedrijf van het treurspel Het plan van Yper HET ypersche REGION D'TPRES k; 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1921 | | pagina 1