HET LA REGION D'YPRES ■n.rgang, N° 2 30 APRIL 1021 2™ Année, N» 2 30 AVRIL !921 - - Weekblad - - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d'Ypres Orgaan der Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. t Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINQHE Abonnement 8 fr. per jaar Buitenland 1X fr. (nieuw port inbegr.) Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamlooze artikels geweigerd heer Organe de l'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Rédaction, Administration et Pablicité Rue d'Ypres, 21, POPERINGHE Abonnement 8 fr. par an Etranger 11 fr. (nouveau port compris) On pent s'abonner dans tons les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refusés édération des Cooperatives des dommages de guerre line Assemblee des Cooperatives de Sinistrés des winces de Namur et Luxembourg aura lieu le Diman- Mai, a 1 1/2 h., dans les locaux du Palais de stice, a Dinant. En voici l'ordre du jour h Allocutions de M. Bribosia, bourgmestre de Di st, et de M- Cousot, député, président de la coopéra- I locale. |l. Allocution de M. Levie, Ministre d'Etat, Prési- L de la Fédération des Coopératives. BI. Discours de M. Vandevpvere, Ministre des Af- les Economiques. |1V. Discours de M. le baron 'Ruzette, Ministre de agriculture. I/. Discours de M. Beaupain, Président de la Fédéra- I Nationale des Sinistrés. KI. Communications diverses. Eomme on voit, cette réunion est le pendant de celle Le il y a 3 mois a Ypres. On y fera de beaux dis- ns, et peut-être en sortira-t-il quelqu'effet utile. Mais n'eüt-elle pour résultat que de relever le moral Isinistrés de la-bas, et d'attirer davantage sur la mi re des sinistrés 1'attention et la reconnaissance de la dlgique non-sinistrée, trop interessée a nous oublier, ce fait déja quelque chose de bon. ederatie der geteisterden van de verwoeste streek J)e aanstaande maandelijksche vergadering der afge- prdigden van Bonden zal plaats hebben te Yper, in se der zalen van den Rechtbank van Oorlogschade, betvolkkazerne)den Zondag 8 Mei a. s., om 2 uren a- stipt. Dagorde Mededeelingen. p) Benoeming van den sekretaris. 3) Congres der coöperatieven op 1 Mei, te Dinant plag). Congres der Nationale Federatie van Geteisterden, Jbussel, op Zondag en Maandag van Sinxen. Overzicht der te bespreken kwestiën. T) Wenschen der Bonden. Be gemeenten, waar dergelijke maatschappij nog niet !taat» mogen zich doen vertegenwoordigen liefst door Üd van den gemeenteraad. ^deration des sinistrés de la region dévastée Ba prochaine réunion mensuelle des délégués des Clubs ''eu a Ypres, dans une des salles du Tribunal des ®mages de guerre (Caserne d'Infanterie)le Diman- T, Mai, a 2 h. tres précises. I Ordre du jour Communications. ^esi§nation du secrétaire. F Congres des coopératives du 1 Mai, a Dinant PPPort) Congres de la Fédération Nationale des Sinistrés, "«elles, le Dimanche et le Lundi de Pentecote. xa%n des questions a y discuter. Vcei« des Clubs. Les communes oü n'existe pas enoore de club de Sinis trés peuvent s'y faire représenter de préférence par un délëgué de l'administration communale. De Voorzitter, Le Président, Arthur Butaye. De Kommissie van Transaktïe te Brussel Nog eene van die instellingen, samengesteld van Brus- selsche heerschappen, die, in plaats van de wet op de schadevergoeding hare goede uitslagen te doen uitwerken, zoodanig wel hebben gewroeteld dat de transaktiën door hun schuld op een stilstand gekomen zijn Over veertien dagen, in de Kamers, hebben de volks vertegenwoordigers eenparig hunne klachten uitgedrukt over die kommissie, door hare tegenkanting, al de Staats- kommissarissen, het land door, op zulke wijze heeft weten te ontmoedigen dat er door hun geene transaktiën meer voorgesteld zijn. Een der beste instellingen der'wet wordt alzoo wezent- lijk ten niete gebracht. Men weet dat de Staatskommissarissen macht hebben om al de vragen, minder dan 10„000 frank, in der minne, zonder de tusschenkomst der rechtbanken, te mogen ein digen vermits de gedane overeenkomsten aanveerd wor den door die kommissie van transaktiën. Oneindig veel geteisterden zouden reeds uitbetaald zijn geweest, en onze Rechtbank zou alzoo zich van duizenden en duizenden rekeningen niet meer moeten bekommeren en zijn koste- lijken tijd aan andere vragen kunnen besteden. Maar dit zou te rap gaan, en de Brusselsche bureel- ratten zouden te gauw bunne vette jaarwedden zien ver dwijnen. Dit mocht niet gebeuren De middel er tegen was eenvoudig genoeg. Bijna al de voorgestelde overeen komsten wierden afgekeurd, teruggezonden voor onbe duidende redens, en zelve geheel dikwijls zonder den min sten uitleg. Hoe kan men te Brussel beter de geldelijke verliezen onzer kleine geteisterden kennen dan hier, ter plaats zelve De heer minister Vandevyvere heeft trachten die kom missie van Brussel te verontschuldigen, maar te vergeefs. Dat men gelijk welken Staatskommissaris over die zaak ondervrage, en men zal seffens van hem kennis hebben van ongelooflijke feiten. Wlij zullen er publiek te kennen geven indien'het moest zoo verre komen. De heer minister heeft nochtans moeten bekennen dat die kommissie aan hare taak te kort gebleven is. Daarom vragen wij de yolledige afschaffing dier kom missie. Dat men ze zonder uitstel vervange, zooals voor gesteld werd door eene kommissie, samengesteld uit man nen onzer coöperatieven. Deze hebben betere gevoelens en meer ondervinding, en hun wil zal zijn van de wet toe te passen, maar niet van ze tegen te vechten. Reconstructions par I'Etat L'ouverture des soumissions intéressant l'adjudication ci-après a eu lieu le 26 Avril dernier, dans les bureaux du H. C. R., au Jardin Public, a Ypres. Voici les résultats Lot 1. 11 maisons savoir Canepeel (r. St-Nicolas) Nevejans (r. du Chevalier Jean)De Keerle (r. St-Jac ques) Isaac (r. des Chiens)Dondeyne (r. de Menin) Vermersch (Chausée de Menin)A. Gaimont (Chaussée de Menin)Houtman (Chaussée de Menin)Claerebout (Chaussée de Menin) et Casier (Chaussée de Menin) Soumissionnaires Vermeulen, a Uccle, 860.000,00 Van Wichelen, a Forest. 960.495,44 Sté Gle Foncière, a Bruxelles 962.028,48 J. Cnaepelynck, a Bruxelles, 967,854.39 Van Marck, de' Lummen, et Dolet, a Bruxelles, 1,010,470.08 Lot II. 13 maisons, savoir: 8 maisons Siroux (Plaine d'Amour)4 maisons Verstraete (rue de l'Abat- toir)maison Breyne (marché au bétail) Soumissionnaires F. Waterbley, a Ypres, 464,447.06 J. Devreux, a Bruxelles, 493,693.30 E. Levaux, a Bruxelles, 501,950.13 J. Deweerdt et Soete, a Grammont, 525,01 1.15 Verthé et Helbicq, a Sweveghem, 548,010.73 Lot III. —8 maisons, savoir Braem (r. d'Elverdin- ghe)Van Aerde (r. de la Station)Demaerle (r. de la Station)2 maisons Coene (boul. Malou)Roffiaen (marché au bétail), Froidure (r. du Temple), Eisen (r. d'Elverdinghe) Soumissionnaires J. Cnaepelynck, a Bruxelles, 535,1 14.67 R. Vermeulen, a Uccle, 538,000.00 A. Naessens et Vandevelde, a Lede- berg. 555,912.94 J. Veranvenne, a Ypres, 558,723.99 A. Verthé et Helbicq, a Sweveghem, 559,580.39 Les coefficients de reconstruction, sur les prix de 1914, varient de 5.75 a 6.50 Herbouwingen door den Staat Volgens verklaringen welke de heer minister Vandevy- ver aan eenen opsteller der Libre Belgique onlangs ge daan heeft, zou er door hem besloten zijn geweest dat de H. K. K. geen nieuwe kontrakten meer mogen aannemen. De reeds aanveerde kontrakten zullen voltooid zijn, en daarmee gedaan. Zelfs is de minister van gedacht de instelling der H. K. K. in 't kort af te te schaffen. Niemand zal het betreuren En nochtans hadden de H. K. K. vele diensten kun nen bewijzen, Hadden ziij zich beperkt aan hetgeen eigen lijk hun vak was de gemeentebesturen helpen in admi nistratieve en geldelijke zaken. Maar ja Hout koppen en laten rotten, domme huizen bouwen aan schrommelijke prijzen, en geld breken met hamers, dat is pleizieriger. En zij deden het met smaak R. I. P. Veïllée de jour de l'an (31 Décembre 1916) Trahissant nos espoirs, hélas une autre année De ruines, de malheurs, de deuils s'est écoulée Et comme I'épave errant sur les mers Qu'un avewgle destin, vers l'inconnu entraine, Exilés, nous allons par les monts, par la plaine, Pleins de souvenirs, de regrets amers. Quand done reverrons-nous notre pauvre patrie, Notre sol bien aimé, notre Flandre meurtrie Que piétine un soudard inhumain Hlilii

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1921 | | pagina 1