lil') mim i ’Aiif 1 11 lil ill 31 DECEMBER 1921 2™ Année, N» 37 31 DECEMBRE 1921 I .y Jaargang, N» 37 it Redaction, Administration et Publicité Rue d’Ypres, 21, POPERINGHE A. BUTAYE IHI Journal hebdomadaire de l’Arrondissèment d’Ypres Organe de l’Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. ederatie der geteisterden yan de verwoeste streek 1 ïf ^deration des sinistrés de la region dévastée - - Weekblad - - voor het Arrondissement Yper Orgaan der Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. Abonnement 8 fr. per jaar Buitenland 1 1 fr. (nieuw port inbegr.) Gevaar der betalingen in natuur pan wegens Duitschland I pet zelden hoort men, en zulks niet alleenlijk onder p, doch zelfs in hoogere politieke kringen, het r® uitdrukken, dat in geval Duitschland niet zou «f niet zou willen betalen in geld, men het zou rl verplichten, ten minste voor een zeker gedeelte F schuld, aan de bondgenooten te betalen in koop- goederen. fihetr, Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE Abonnement 8 fr. par an Etranger 11 fr. (nouveau port compris) öe Secretaris, H. VERBEKE Conseil communal d'Xpres II; HET LA REGION Naamlooze artikels geweigerd Les articles non signés sont refuses uitleggingen 1 I De Voorzitter, De aanstaande MAAN DELI JKSCHE VERGA- KRING der afgevaardigden der Bonden zal plaats ■ben te \per, in de Kazerne, denZondag 8 Januari Is. om 2 1/2 uren zeer stipt. Dagorde: II) Verslag der voorgaande zitting; II) Mededeelingen IJ) Navetten, minder waarde, afsluitingen, vereffe nen, drameerbuizen, enz. IM, Boereboom zal op j 11 I r< al die vragen ces enfants, le Conseil aborde 1 La prochaine REUNION MENSUELLE des dé- ^ués des clubs aura lieu a Ypres, Caserne, le Diman- Janvier, a 2 1/2 heures trés précises. ‘Ordre du Jour: Procés-verbal de la séance précédente; 2) Communications; '3) Les arrières-engrais, moins-values, clótures, défri- nements, drainages, etc. M. Boereboom donnera des éclaircissements sur tous is points 4) Vceux des Clubs. Nous sommes convaincus que pas un délégué ne man pa de vemr écouter M. Boereboom, afin de pouvoir ir après transmettre les renseignements recus aux mem- res des divers clubs locaux. D’YPRES VPERSCHE Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren landwij zijn onbekwaam onze nijverheid herin te rich ten, omdat wij die op de hoogte der moderne uitvindin gen niet hebben kunnen houden; wij moeten bijna uit sluitend leven van den invoer, geen uitvoer meer, en zulks heeft als eenigste gevolgarmoede. Eens zoover ge komen zouden wij onbekwaam zijn nog lang op ons eigen beenen recht te blijven. Na deze enkele beschouwingen kunnen wij niet an ders, dan de noodzakelijkheid inzien van tegen zulke uitbetaling ons ten hevigste te verzetten. Wij willen dat Duitschland ons betale in munt, en die munt moet dienen om onze nijverheid op de hoogte te brengen om tegen de duitsche op te komen. Maar hoe dan betaald wordeji Hopen wij dat de bevoegde personen een andere oplossing, eene andere manier van betalen vinden zullen en alzoo ons land van den dood zullen redden. rer>n ligt voor ons juist een gevaar, en t is nopens lï'aar dat ik hier enkele gedachten zal neerpennen e eens den lezer goed, voor oogen te leggen, hoe f ®snier van betalen vanwege Duitschland voor ons e ergste gevolgen kan naslepen. I/1 °ns in eene korte beschouwing nagaan: K e gevolgen eener betaling in natuur a) voor |*nd; b) voor Belgie. |*gevolgen c]le erujt voortspruiten a) voor onzen ■L^dschen handelb) voor onzen buitenlandschen On peut s’abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 1) Wenschen der Bonden. ïij zijn overtuigd dat elke Bond een afgevaardig- Heze zitting zal zenden bijwonen, opdat zij daarna R leden op de hoogte zou kunnen zetten van al die Achtige punten. Séance publique du Samedi 24 Décembre 1921. Le Conseil interrompt a 3.20 h. sa séance a huis clos, et le public est admis. Tous nos conseillers sont présents. Le Conseil Communal commence par distribuer aux jeunes lauréats de nos écoles les diplómes qu’ils ont con - quis dans les classes supérieures de i'enseignement pri maire. M. Colaert, bourgmestre, présente aux élèves et a leurs maitres les felicitations et les encouragements du Conseil. Puis les élèves viennent un a un recevoir de ses mains le diplome officiel que le bourgmestre accompagne chaque fois d’une charmante parole, pendant que les conseillers ne cessent d’applaudir. Les lauréats sont, du cóté garcons: Mulle Omer, Ghesquière Léon, Goe- maere Jéróme, Sennisael Daniel, Rycheling Elie, Ceu- ninck Christaen du cóté filles Breyne A., Vandelannoote Claudine, Cherchye Anna, Philippe G., Debreuck Elisa et Vyncke Yvonne. Le succès de ces enfants est d’autant plus beau que presque tous ayant été élevés en France ils ont dü se mettre ici a apprendre jusqu’aux premiers elements du flamand tout en main- tenant leur connaissance du frangais. Proficiat done pour toute cette intelligente jeunesse et pour leurs maï- tres et maitresses Après le depart de son ordre du jour. L.:Le procès-verbal de la séance précédente, du 26 Novembre, est adopté sans observations; 2. Communications. M. le Bourgmestre donne lecture d’une lettre qu’il vient de recevoir du H. C. R., qui, appelé a Bruxelles, n’a pu venir le trouver pour lui parler des égoüts et de l’installation de l’eau. Pour* les égouts on exécutera le projet Meyns, mais on a re- noncé a faire des égoüts latéraux a l’Yperlée. On raccordera directement chaque. égoüt a l’Yperlée. Dans un mois, ce traveil sera achevé, et en attendant des mesures seront prises pour l’écou- lernent provisoire des eaux. Le Gouvernement a fait l’achat d’une auto-pompe pour le service d’incendie. Les tuyaux pour 1’établissement du service de l’eau en ville commencent a arriver et on procédera immédiatement a leur pose. (Cette lettre ne parle pas de l’achat de 50 ex- tincteurs d’incendie qui ont été demandés cette question n’est sans doute pas encore résolue.) die Duitschland de bondgenooten verschul- L’ ,s verschrikkelijk groot. Veronderstellen wij ten gedeelte dier som in koopwaren zou betalen wat zouden wij aanstonds zien Seffens zouden de Duitsche fabrieken overstelpt worden door aanvragen van wegens hunne regeering,; men zou dag op dag zooveel mogelijk trachten voort te brengen, en zulks in den kortst mogelijken tijd. De machienen. zouden aangepast worden aan de noodwendigheden van den tijd de allernieuwste uitvindingen, die tijd en werk besparen, zouden gebruikt worden; met één woord, de duitsche industrie en bijzonderlijk de groot-nijverheid zouden een- en machtigen voorsprong nemen, en nergens in geen en kel land zou het opbrengstvermogen grooter zijn dan in Duitschland. De werklieden zouden werk hebben zooveel zij maar willen, en iemand die eenigzins op de hoogte is der duitsche mentaliteit, zou ervan mogen ver zekerd zijn dat zij de achturenwet niet zouden toepassen maar, van deze éénige gelegenheid gebruik zouden maken om van hunne nijverheid, de eerste nijverheid niet alleen van Europa maar van heel de wereld te maken. En voor Belgie en de andere bondgenooten Hun land zou overstroomd» $den van duitsche koop- - waren, men zou deze kunnen krijgen, gezien de lage wisselkoers, aan goedkoopere prijzen dan de belgische waar; onze produkten zouden niet meer gevraagd wor den; onze nijverheid zou in sommige vakken stilval len; de nijverheidscrisis, waarvan wij onlangs een staaltje gehad hebben, zou algemeen wordende werklieden zou den zonder werk zijn. Aangezien er weinig vraag zou zijn, onze fabrieken zouden slechts vóórtbrengen ’t geen zij als noodzakelijk aanzienhunne machienen zouden niet meer op de hoogte gebracht worden der moderne uitvindingen omdat onze koopwaar niet meer kan kom kureeren tegen die vreemde koopwaar, die maar gedurig ingevoerd wordt. In een woord onze nijverheid zou ver vallen en te niet gaan, ten voordeele der duitsche nijver heid, terwijl wij, die gezworen hadden geen duitsch goed meer te koopen, ons zouden tevreden stellen met dage lijks zulke duitsche waar te verbruiken. Wat de gevolgen ervan zouden zijn voor onzen bin- nenlandschen handel, hoef ik niet meer aan te toonen. ’t Ware de verdrijving op onze eigene-markten van onze eigene koopwaren ten voordeele van Duitschand, die dan zelf ervoor zorgen zou later niet meer uit ons land zijn koopwaren te zien verdrijven door konkurentie, want de duitschers zouden niet aarzelen het door hen reeds vroe ger toegepaste, en toch zoo hatelijke, «Dumping syste men opnieuw in te voeren. Voor onzen buitenlandschen handel ware het even slecht. Wat in ons land zou ge beuren, zou eveneens voorvallen in Frankrijk, Engeland', enz., zij zouden tot betaling duitsche koopwaren ont vangen en alzoo zou onze uitvoer naar die landen groo telijks gevaar loopen, omdat ’t geen wij thans naar die landen uitvoeren door Duitschland zou geleverd worden en zulks ten onzen nadeele. En als wij dan nagaan wat het gevolg zijn zou dezer betaling in natuur, eens dat Duitschland zijne volledige schuld zou af gelegd hebben, dan staan wij voor dezen wanhopigen toestand Duitschland, eenerzijds, is meester van de wereld markt; onmogelijk konkurrentie te doen, omdat zijn nij verheid zich op zoo een verschrikkelijke manier ontwik keld heeft’t is dus de rijkdom, grootheid en macht voor dat land. Voor ons, wij zijn achteruitgedrongen, niet alleen in ’t buitenland maar ook in ’t binnenland, in ons eigen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1921 | | pagina 1