II I lillik ïli'I1 r{t! I ill 3e I dri p UI r ■hargang, N° 12-8 JULI 1922 3? Année, N° 12 - 8 JUILLET 1 92g Zij houden stand...! iiji ‘i lil ilslfi. I y'< 9 Orga»” Aankondigingen Yperstraat, 21, POPER1NGHE Redaction, Administration et Publicité: Rue d’Ypres, 21, POPERINGHE Nos Commissaires d’État Arth.BUTAYE, Yper. ABONNÉS ÉTRANGERS ’t Is dus eene ware sabotage van gansch de Fédération des Sinistrés de la Région Dévastée Federatie der Geteisterden van de Verwoeste Streek Abonnement8 fr. par an Etranger 12 fr. Nevejan Arthur Vandromme Jules Swyngedouw Charles Roussel Emile Bonte Emile Vandenbulcke Ed. Mahieu Joseph Roose Henri Les abonnés de l’étranger, qui n’ont pas encore payé leur abonnement de 1922 sontpriés d’envoyer le montant au plus tót a l’éditeur, ou de refuser le journal s’ils ne désirent plus le recevoir. DIMANCHE 9 JUILLET, a deux heures précises, local de la Fédération des Sinistrés Reunion Générale des Coopératives pour Dommages de Guerre de 1’Arrondissement d’Ypres ORDRE DU JOUR Mesures a prendre et voeux a exprimer. Communications. Pour le Comité provisoire, L. GEUTEN. b Journal hebdomadaire de 1’Arrondissement d’Ypres Organe de l’Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. 3. 4- 5. 6. 8.. 9- Beheer, Abonnement 8 fr. per jaar Buitenland 12 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Artii. BUTAYE, Ypres. JULI, om twee uur zeer Ier bederatie der Geteisterden Vergadering der e Vennootschappen Onze Brusselsche weldoeners houden goed stand. Hunne beloften worden de eene vóór, de andere na, verwezentlijkt. Zij trachten overal waar zij kunne.. P.e geteisterden te bevoordeeligen, zulks niettegenstaande onze hevige protesten, niettegenstaande onze recht matige eischen. Het eene na het andere vinden zij uit om de zaken rapper... och kom, laten wij alle ironie op zij, om de zaken zoo traag mogelijk te laten vooruitgaan. Voor enkele weken was het die fameuze omzendbrief, thans hebben zij iets anders uitgevonden. Iedereen weet dat de Kamers van den recht bank, samengesteld zijn uit eenen voorzitter en twee bijzitters, die elk voor eenen zekeren tijd benoemd zijn. Daarna worden zij opnieuw benoemd of afgedankt. Nu gebeurt het in Yper dat in eens zestien bijzitters niet meer herbenoemd zijn. Waarom? Hun mandaat is geëindigd den i Juli, bijgevolg mogen zij niet meer zetelen. Een zeventiende ziet zijn mandaat eindigen den i6 juli. Gij ziet, men wil thans de rechtbank boycot- teeren, ’t personneel zal ontbreken en wat dan ’t is eenvoudig, nieuwe vertragingen Opde3g effectieve en bijgevoegde bijzitters, aan den rechtbank van oorlogsschade van Yper gehecht, zijn er dus 17 die geen dienst meer mogen doen de kleine helft dus, en onder degene die nog aanblijven zijn er 7 die te Brug ge of Gent moeten dienst doen. Wij hebben er dus nog i5 voor den rechtbank van Yper, samengesteld uit tien Kamers, en voor elke Kamer moeten er twee bijzitters zijn Hoe rijmt men dat te gaar Ziehier de namen diergene die niet op nieuw benoemd zijn, hun mandaat eindigde op 1 Juli laatstleden, de HH. Coomans Jules Pieters Victor Lcrnould Georges Bataille Louis Legein Jules Debeil Fritz Plovier Eugène Berghe Julien Het mandaat van M. Seys Joseph eindigt op 16 Juli aanstaande. werking dat men op touw zet. De geteisterde mogen niet rap bediend zijn, zij moeten maar blijven wonen in hunne ellendige hutten, zij moeten zelf hun plan maar trekken, ’t zijn toch allemaal maar domme menschen die gin- ders ievers aan ’t uiteinde van België wonen, ver van Brussel. En ten andere er zouden geen toeristen meer af komen moest alles te rap herbouwd zijn Of zou men in het ministerie de bijzitters reeds willen afschaffen vóór de wet daar is ’t Kan ook, want men moet weten, er is spraak dat men al de bijzitters zou afschaffen, om be sparingen te kunnen doen (hierover in een afzonderlijk artikel.) Wij moeten nog wat geduld hebben, mis schien zal men nog iets anders uitvinden, wellichtzal men nog de Staatskommissarissen" erbij afschaffen De aanstaande MAANDËLIJKSCHE VER GADERING der afgevaardigden der Bonden zal plaats hebben den Zondag 9 Juli, om drie uren stipt, te Yper, in de Casern. DAGORDE 1) Verslag der voorgaande zitting 2) Mededeel ingen 3) Wenschen der bonden 4) Systematisch misbruik der behoudende be roepen 5) Ambtelijk monopolium der aankoopen van oorlogsschade ten voordeele van het K. AF., en wn dezes recht tot prioriteit. 6) Intresten verschuldigd aan de geteisterden die door den Staat herbouwen en vonnis verkregen hebben. Afgezanten der plaatselijke overheden, in degemeenten waar nog geen Bond bestaat, en ran de Coöperatieven, worden verzocht onze vergaderingen bij te wonen. De Sekretaris, De Voorzitter, H. VERBEKE. Opstel en La prochaine RÉUNION MENSUELLE des délégués des Clubs aura lieu leDimanche 9 Juillet, a trois heures précises, a la Caserne a Ypres. ORDRE DU JOUR 1) Procès-verbal de la séance précédente 2) Communications 3) Vieux des Clubs Du système abusif des appels conservatoires 3) Du monopole officiel des cessions pour le P. A., et de son droit de priorite intéréts des sinistrés qui ontfaitconstruire W Etat et °nt obtenu un jugement. il aut°rités communales des localités oü PaS et les coopcratives sont eS env°yer des délégués a nos réunions. e Secrétaire, pe pré$ident H' VERBEKE. ZONDAG r StiPt> Maal d< - Algemeene So»nenWerkcnd an het Arrondissement Yper dagorde n te nemen en wenschen uit te - - Weekblad - - - voor het Arrondissement Yper der Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. Ji I i .1 r .iiq m ^Jaatregeie, ^Lken. “dingen. Voor het voorloopig Komiteit, L. GEU.TEN. Notre ministère continue la destruction systématique de toute l’organisation qui doit liquider nos comptes de dommages de guerre. Nous n’aurons presque plus d’assesseurs, et nos Tribunaux chómeront. Cela ne sufiit pas Nos dossiers eux-mèmes ne seront plus examinés. En effet voici la liste des Commissaires de l’État dont les mandats vont expirer ce mois- le sont déja. MM. Astaes, au 1 juin 1922. Beke, Vandooreri, au 6 juillet 1922. De Bilde, Verbeke, Neybergh, Boucquey Fiers Geuten Antony Duthoit. Roeykens Bayart Alph. Aucun de ces Messieurs n’a été jusqu’ici avisé de la prolongation de son mandat. Quatorze autres Commissaires cesseront leurs fonctions au mois d’aorit prochain. Après cela il ne nous en restera plus que douze. La loi sur la reparation due aux sinistrés sera lettre morte sous peu. Et on s’étonnerait de ce que les sinistrés ne soient pas enchantés. HET D'YPRES Naamlooze artikels geweigerd Les articles non signés sont refuses On peut s’abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Cl OU 1. 2. 10. 11. 12. 13. 'fi 'i voor Oorlogsschade ypersche LA REGION 14 19 D

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1922 | | pagina 1