I 0 II III ll il II 11 il Ill I I I'i liii Ilili J lii lil 1 II I|| 11 IBImiI '1 i liM 1 'i if j IIII 3eAnnée,N° 18- 19 AOUT 1922 H Tf i M11 11 lil Jijt lil Bl l jaargang, N° 18 - 19 OOGST 1922 lil Ij i 4 1IH B' Ij fH i J un i I'. Orgaan Redaction, Administration et PublicitéRue d’Ypres, 21, POPERINGHE Beheer, Opstel reparation est égale a Abonnement 8 fr. per jaar Buitenland 12 fr. Federatie der Geteisterden der Verwoeste Streek P’femiè, ürcul De Voorzitter, Arth. BUTAYE, Yper. Le Président, Arth. BUTAYE, Ypres. Abonnement 8 fr. par an Etranger 12 fr. leur qui tias Journal hebdomadaire de l’Arrondissement d’Ypres Organe de 1’Association des Sïnistrés, des Clubs Yprcsis, etc. r1 I Fédération des Sinistrés de la Région Dévastée Hifi l I_< ‘t i R. - - Weekblad - - voor het Arrondissement Yper der Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Glubs, enz. en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE Duitschland’s vraag naar een moratorium De aanstaande maandelijksche verga dering der afgevaardigden der Bonden zal plaats hebben den Zondag, 2O'n Oogst, om 3 ure stipt, te Yper in de Kazerne. DAGORDE j. Verslag der voorgaande zitting. 2. Mededeelingen. 3 Wenschen der Bonden. 4, Nog over het misbruik der zooge naamde behoudende beroepen. 1 5. Nog over het monopolium van het K.A.F. 6.— Over de kwestie der bijzitters en de eenige rechter. Afgezanten der plaatselijke overheden, in de gemeenten waar nog -geen bond bestaat, en van de coöperatieven, worden verzocht we vergaderingen bij te wonen. I De Sekretaris, H. VERBEKE. E stilstand, de erbarmelijke toestand waarin onze frontstreek verkeert. Duitschland dringt meer cn meer aan voor ’t bekomen van een moratorium. En steeds dieper wordt de kloof die Engeland en Frank rijk om dit vraagstuk verdeelt. Ook België komt erdoor in ’t gedrang en wordt erdoor met zware moeilijkheden bedreigd. In Engeland en Amerika gaan stemmen op om Frankrijk’s en België’s onverdraagzaam heid'» te laken en vlakweg te verklaren dat wij een gevaarlijk spelletje spelen. Maar kennenginder allen genoeg: i° Duitsch- land’s trouweloosheid en oneerlijkheid, 2° de uitgestrektheid der verwoestingen hier ten lande en bij onzen Zuiderbuur door den wreedsten der oorlogen aangericht Beseffen zij wel in welke finantieëlemoeilijk heden die wercldkrijg beide tegenstanders van ’t moratorium heeft gebracht De wonden door deze wreedelijke ramp geslagen moeten genezen worden, de aange richte vernielingen moeten hersteld worden en ’t grondbeginsel der rechtvaardigheid hier gesteund en bekrachtigd door ’t beruchte «vae ictis eischt dat de schuldige de kosten dier herstelling drage. «Potje breek, potje betaal zeggen ze ’t onzent. Door het vredesverdrag van Versailles heeft Duitschland dit erkend en verklaard zich aan dit beginsel der gerechtigheid te zullen onder werpen. Of het dit- mr doet Ja maar schoorvoetend en onwillig. Nog nooit deed het een betaling ’t zij in geld, ’t zij in naturaof deze was ver gezeld van opmerkingen, beschuldiging van overdrijving en dies meer in de meeste geval len betaalde Duitschland nadat de bondge- nooten met nieuwe dwangmiddelen hadden bedreigd. Te goeder trouw de op zich geno men verplichtingen eerlijk en zonder list of achterdenken na te leven, heeft het tot heden nog nooit gewild, nog nooit gedaan. Altijd maar een en ’t zelfde liedje De last is te hard. Ik kan niet meer, ik moet uitstel hebben! Het vraagstuk is netelig en de oplossing ervan zal wel het voorwerp moeten wezen van grondige en langdurige besprekingen De zaak is wel der moeite waard dat de belang hebbenden er zich ernstig mede zouden bezig houden. Mogen we zeggen dat allen in Amerika en Engeland ons van onverstandige koppigheid beschuldigen Neen Daar gaan ook stemmen op om Duitschlands trouweloosheid te schand vlekken en de openbare meening in te lichten over den juisten toestand waarin we ten ge volge van den oorlog verkeeren zoowel onder finantieel als onder economisch oogpunt. Zij, die weten dat de schade alhier aange richt aanzienlijk is en hersteld moet worden doorhem, die ze veroorzaakte, zijn dan ook niet eenvoudig te vinden voor eene verminde ring van Duitschlands schulden tegenover ons zonder meer. Zij zouden wel partijgangers U La prochaine réunion mensuelle des délégués des Clubs aura lieu le dimanche, 20 aoüt, a 3 heures trés précises, a la Caserne, a Ypres. ORDRE DU JOUR i- Procès-verbal de la séance précédente. 2. Communications. I 3. Voeux des Clubs. 4- Encore de l’abus des appels préten- düment conservatoires. I 5. Encore du monopole du F. R. A. L O- De la question des assesseurs et du Juge unique. I Les autorités communales des localités oü P nexiste pas encore de club, et les coopéra- ‘yes sont priées de se faire representer a nos I reunions; I Le Secrétaire, VERBEKE. II Si I Li I sip i III II a valeur au ier aoüt 1914, sides biens enlevés .ou détruits existaient dans le patrimonie du sinistré a cette date. Elie est égale au prix de revient, au moment de 1’achat ou de la fabri cation, sices biensont été achetés oufabriqués après le ier aoüt 1914. 2° L’indemnité de remploi est égale a la difference entre l’indemnité totale et l’indem nité de réparation. L’indemnité totale est égale au prix de la reconstitution au l‘r aoüt 1914 (moins la vé- tusté), multiplié par le coefficient legal prévu a l’article 18 et qui découle du coëfficiënt réel. Pour trouver le coëfficiënt réel, il faut diviser le prix de la reconstitution au moment du remploi par le prix de la reconstitution au Icr aoüt 1914. Les formules suivantes permettent aisé- ment de calculer Ier ind^üités. Soient A. Indemnité de réparation. R. Indemnité de remploi. I. Indemnité totale. C. Coëfficiënt legal. C’. Coëfficiënt réel. Ra. Coüt de la reconstitution au moment du remploi. R. 14. Coüt de la reconstitution au aoüt 1914. Le coëfficiënt réel Ra C’ R1q Le coëfficiënt légal C décöule- ra de C’ conformément aux régies indiquées a l’article 18, c’est-a-dire A R C X R. 34, d’oü. I - A CR 14 A. On se demande souvent ce que les employés font au Ministère et pourquoi nos titres n’arrivent pas. C’est bien simple, on y fait des rébus Sedert langen tijd spapt Duitschland onver poosd alle pogingen in om dan toch maar een moratorium vanzijn schuldeischerstebekomen. We zien Engeland steeds meer en meer hellen naar toegevendheid tegenover zijn vroegeren vijand. En ook Amerika schijnt hiervoor met den dag meer en meer te spreken te wezen. Frankrijk en België alleen willen hier niet op ingaan en slaan eensgezind in hun tegen stand tegenover elke verzachting der aan Duitschland opgelegde vredesvoorwaarden. En dit nog wel met reden Zijn België en Frankrijk niet de twee West-Europeesche landen die ’t meest en ’t onverbiddelijkst dooi den oorlog beproefd werden. Dit zal rvel door niemand worden tegenge sproken en dit bewijzen ons nog ten huidigen dage, vier jaar na ’t sluiten van den wapen- tém t6UX nous accusent de débinage sys- ces^ '^Ue’ n°US soumett°ns le texte d’une de accan01^1"611868 c'rcu^a’res dont le Ministère e e personnel des Tribunaux. Au lec- o„. Paniendra a comprendre ce galima- Eratna nous offrons un abonnement Xu “'Ypres. réParat’SUr ca^Cu^ ^es indemnités de ,„10n e* de remploi des matières ,es et marchandises. aiKe T- C. N° n. O. D. G. Mo TJ, ^ruxelles, le ig juillet 1922. E/i3O57 ~’w<lemnité de ii 1 ■In h r D’YPRES Les articles non signés sont refuses Naainlooze artikels geweigerd T Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren On peut s’abonner dans tous les bureaux de poste Beiges i LA REGION ier 1 YPERSCHE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1922 | | pagina 1