Te huren: gewenscht. 14, YPER. Hirl Meer dan 200 frank in de week kunnen verdiend worden door verstandige persoon, goed voorkomen en beschikkende over eenige uren per dag. Eerlijke en aange name bezigheid, te Yper. Kruidenierswaren HEROPEND heeft in de Hondstraat, 21. I 1 I no Heropening goed gekende Ds 1 ffl H ill il II Garage Moderne Boulevard Malou a YPRES Driikkersleerjongens van Yper worden gevraagd ter drukkerij van het Ypersche 21, Yperstraat, Poperin- ghe (binnen ’t kort te Yper). Trein betaald. DÉSIRÉ LEURIDAN ^=1 COIFFEUR, i-1 Te koops Grond met schadevergoeding. Twee schoone Damenveios 1 q1 i Maison de Vins demande représentant trés capable pour Poperinghe et environs. plechtige Prijsuitdeeling aaN de leerlingen der te YPER, op 23 Oogst 1922 Stovenmakerij A. Procureur-Delobel Popas’inghs STAD YPER Propriétaire César MOTTRIE Tél. 149 arrondissementscommissaris en De afgevaardigde van den Heer Hoog Aapyragen schriftelijk doen aan D.J. H., 21, Yperstraat, POPERINGHE. Burgerlijke stand van 25 tot 31 Augustus 1922 Weduwe Is. Werrebrouck maakt be kend, dat zij haren vorigen handel van Kamer mansarde gemeubeld indien Zich wenden Oude Kleermarkt, heeft de eer zijne talrijke kalanten te laten weten dat hij wederom voor goed gevestigd is in de Lange Thouroutstraat (hoek der Cartonstr.), te YPER. Hondstraat, dicht bij Yper- Markt Adres ten bureele. Mnr» a fit v00r R’issel 9®®^® IjLuIi Va CÜlfJl mesüci voor Belgisch huisgezin van drie personen. Zeer goede loon. Zich te wenden tot Maurice Cailliez, schil der, Minneplein (bij het Slachthuis), YPER. voor a^e werk wordt gevraagd AvlU bij den bouwkundige Pétein, 48, Rijsselstraat, Yper. TE SCOOPEEW schier niet gebruikt, goede mark. Zich te wenden Posthoorn- straat, 82, YPER. o d tout faire demandée JClVanIv chez Varchitecte Pétein, 48, rue de Lille, Ypres. Burgerlijke Stand der maand Augustus 1922 I Entreprise Générale de Transports et Déménagements Agent pour les camions-autos Mannesmann et pour les moteurs Steywal Ma4aa RÉP ar at ion s AlltOS-MOlöS de toutes marqués. Adresse bureau du journal. fuurnadil Meisje, 18 tot 20 jaar, UvrlClClgU v00r ane Werk bij Decan, Statiestraat, 19, YPER. STAD POPERINGHE Ville de POPERINGHE MARKT MARCHÈ 1 SEPTEMBER 1922 MIDDELPRIJZEN PRIX MOYENS 70 fr. feestzaal van het Hotel-Excelsior puttier mooiste feestjes, welke ik ooit heb idigewoond Re plechtigheid werd voorgezeten door de .rjl, Colaert, burgemeester Sobry en Van 1 uwenhove, schepenen Delahaye, gemeen- ‘t raadslid Versailles, secretaris Clincke- tiiaille, l. - - Witte, Commissaris. pe feestwijzer duidde slechts drie nummers aan maar het waren echte pareltjes, wier uitvoering aan de volmaaktheid grensde. Voorcersthadden wij het tweestemmig koor Le Printemps compositie van den Heer Cyr. Tieberghien, bestuurder der school. \og begrijp ik niet, hoe de Heer Tieberghien het aan boord heeft gelegd, om dat stuk, wier uitvoering, scholen van Antwerpen niet aan durfden, op zulke meesterlijke wijze door zijn qo zangers te doen vertolken met zulke juiste uitspraak, zuivtere uitgalmingen onberispelijke stiptheid. Echt tóoverwerk De bijval, die den compo nist te beurt viel, was ten volle verdiend. Het tweede nummer duidde aan Turnoefe ningen door de leerlingen der 5e klas onder de leiding van hun onderwijzer den Heer Jos. Vanden Driessche. Gedurende twintig minuten was de zaal .onder den indruk dier prachtige vertooning. Marschen en oefeningen werden door het her haald applaus onderbroken. Maar wanneer, .als apotheose, een indrukwekkende pyramide op een oogwenk in de hoogte rees en den groet aan de vlag werd gebracht, brak een donder van toejuichingen los. Heer Vandea Driessche, proficiat, gij hebt puik werk ge leverd. Het derde nummer bevatte het tweestemmig koorHulde aan ’t Vaderland woorden van den Heer Jos. A’anden Driessche en muziek van Cyr. Tieberghien. Met hetzelfde brio als het eerste werd het machtig .koor uitgevoerd. De dichter bracht ■een werk tot stand de componist stak er een ziel in en de jeugdige zangers, meesterlijk geleid, deden het gewrocht van leven tintelen. Nu volgde de prijsuitdeeling. terste StudiejaarEerste prijzen met 9 10 der punten Labaere Willy Hof Lucien Vande ICasteele Albert Bonte August Gillebert Albert Bartier Daniël. Tweede Studiejaar Leupe Willy Gisquière Daniël Van- d^nime Emiel. Derde Studiejaar Vande Casteele Valère Denaeghel Emiel ferryn Daniël \Terhelst Charles Gil bert Roger Gisquière Marcel. I Vierde Studiejaar Provoost Leopold Wenes Gustaaf anDamme Gaston Delen Gaston. j. Vijfde Studiejaar Eottegnie Gerard Goemaere Kaïniel hesquière Marcel Salomé Kamiel A’er- Henq 6 Marcel Gadeyne Henri Odent Oude Kleermarkt, 14, Yper. Zesde Studiejaar (Jrin10y?ost Arthur Vermeulen Daniël u Georges Wackenier André. a e P^ecEtigheid sloot met een gloedvolle ^spraak van den Heer Burgemeester. zend Sepaste woorden dankte hij het onderwij- Av Personeel>—bijna gansch vernieuwd en '■ende het verleden, voor hun opoffe- I gen "er^zaamheid hij maande de leerlin- zijn aaJ'..tot naarstig werk en leeren mensch I i'veed Prees hun om hun aanleg in de I Van hettaa^ en e’nc^Lrde met hun den bouw StadmeUW aan kondigen, alwaar I J°n§!ensschool zal groeien en bloeien. I Een ooggetuige. ï’ïSEa 69 fr. 70 fr. 20 fr. 14 fr. 13 fr. 170 fr. id. id. id. id. Gfboirten: Beauprez Carmenc— Dumon Marie-Josephc Mus O tave Duinelie Marie-Louise Tetaert Lionel De Backer Paula Hauspie Antoine. Huwelijken Dewancker Gustave, brouwersgast en Techel Maria, z. b. Suffys Daniël, brouwersgast en Tru- want Alice, naaister Vermeulen Henri, meestergast en Deschodt Martha, kleermaakster Maerten Ernest, land bouwer en Bollengier Rachel, z. b. Depuydt Arthur, landbouwer en Debergh Marie, z. b. Overlijpens Verbekd Andrea, 19 j., z. b. ongeh. dj v. Fidele en Valerie Six, Yperstraat Staessen Jean, 82 j. z. b. wed. van Lucie Tresy, Groote Markt Dequeker Louis, 78 j., rentenier, wed. van Barbara Lebbe, Boom- gaardstraatBruneel Marie, U d., d. v. Achille en Emma Pottie, sle G Debergh Leonie, 71 j., z b. wed. van Verleene Albin, gehuisvest te Watou Ulrich Antonia, 84 j. z. b. wed. van Livin Luyssen, sie A Bafcop Maria 12 d., d. v. Romain en Madeleine Carpentier Huwelijksbeloften Vermote Gustave, gareelmaker en Lecocq Laura, z. b. Deleu Henri werkman en Fostier Martha, zeiler beroep. Tarwe de 100 kilogrammen Froment les 100 kilos Rogge Seigle Haver Avoine Aardappelen de 100 kilogrammen Pommes de Terre les 100 kilos Boter de kilogram Beurre le kilo Eieren de 25 CEufs les 25 Hoppe de 50 kilogrammen Houblons los 50 kilos Gi.boorten De Rave Gustave, Dickebuschsteenweg Malfait Simonne, Hoornwerk Verminck Maria, Lange 1 liouroutstraat De Beer Joseph, Meenenstraat - Moer- kerke Georges, Veurnesteenweg Carlier Achille, Bakker straat Pauwels Germaine, Kalfvaart (van Gheluveit) Sinnaeve Francois, Bruggesteenweg—Lauwers Roger, Dicke buschsteenweg Merlevede Fernand, Mondstraat Cleene- werek Jean, Kalfvaart (van Poperinghe)-Esquelin Christian, Mondstraat Verheye Daniël, Bruggesteenweg Vandoorne Julien, Paddepoelstraat - Vermeulen Alidor, Lange Thou routstraat Dubois Auguste, Bruggesteenweg Deruyter Florenl, Meenensteenweg Busschaert Jacqueline, Zonne- bekesteenweg Verleure Gabrielle, Poperinghesteenweg Oadeyne Roger, Kalfvaart Dassen Alphonse, Elverdinghe- straat Moerman Marguerite, BruggesteenwegVansteen- kiste Ivonna, Rijsselsteenweg Duthoo Jean, Meenensteen weg Desmit Auguste, Lange Thouroutstraat Baert André, Sunnont de Volsberghestraat Van Caeneghem Rolande, Posthoornenstraat Cottegnie Michel, Dixmudesteenweg— Logier IrWie, Meenensteenweg Vandewalle Margareta, Waterkasteelstraat Duniortier Marie, Kalfvaart (van Renin- ghelst) Goethals Charles, Minneplein. Huwelijken Thoris Prosper, schrijnwerker en Gisquière Blanca, naaister te Yper—Metsu Charles, automobielgeleider en Mieulebrouck Adeline, z. b. te Yper Ingels Raymond, daglooner en Gryffon Magdalena, z. b. te Yper—Vandenberghe Gerard, gaswerker en Vangheluwe Agnès, z. b. te Yper Ollevier Auguste, daglooner en Derous Jeanne, z. b. te Yper Dams Leon, schrijnwerker en Gobert Blanche, naaister te Yper - Bollein Maurice, cimentbewerker en Swyngedouw Germaine, z. b. te Yper Degryse Camille, daglooner en Deltombe Félicie, z. b. te Yper Gabriel Achille, metsers- diender en Baert Ma ie, werkvrouw te Yper Maes Jules, timmerman en Deruyter Elise, z. b. te Yper Hombrouckx Louis, wachtmeester van gendarmerie en Deruttere Marie, z. b. te Yper Baekelandt Leopold, werktuigkundige en Devos Emma, z. b. te Yper - Van Hee, Julien, fruitkoopman en Dekeyser Elodie, z. b. te Yper Deboosere Jules, werk man aan den ijzerweg te Zillebeke en Verhaege, Marie, z. b. te Yper Pauting Alfred, hovenier te St Jan en Vanspranghe Bertha, werkvrouw te Yper Forret Achille, aardewerker te Zillebeke en Vanoudendycke Marie, z. b. te YperNeels Adhe mar, schrijnwerker en Desmedt Joanna, z. b. te YperBartier Jules, steenbakker en Recour Marie, dienstmeid te YperVande Voorde Qustave, wachtmeester van gendarmerie en Coffyn Jeanne, z. b. te Yper Moenssens Remi, timmerman te Kieldrecht en Boudin Madeleine, naaister te Yper. Overlijdens Vandevoorde Marie, 55 j., Kalfvaart (van Reninghelst) Degraeve, Marcel, 19 j., Rijsselsteenweg Zwaenepoel julien, 16 j., Zonnebekesteenweg De Beer Joseph, 5 d., Meenenstraat Debusschere Camille, 3 m., Meenensteenweg Orison Clemence, 81 j., wc Hughebaert Julien, Zonnebekesteenweg Brackx Hortense, 64 ongeh. Kalfvaart (van Dranoutre) Lignel Emile, 53 j., houthande laar, echtgen. Bondue Romanie, Bruggesteenweg Vanden- broucke Elisabeth, 6 j., Kalfvaart (van Zillebeke) Neysens Henriette, 1 j., MinnepleinVandendriessche Hortense, 50 j. w'Wathy Honoré, Kalfvaart (van Boesinghe)—Duthoo Joseph, 2 j., Meenensteenweg Moerkerke Hector, 37 j., echtgen. Baudrez Gabrielle, Kalfvaart (van Poperinghe) Wullems Stephanie, 70 j., echtgen. Landerwyn Isidore, Waterkasteel straatMuylle Remi, 2 m., DixmudesteenwegAccou Henri, 72 j., echtgen. Tytgat Lucie, Aardestraat Delcroix René, 4 m., Paddevijverstraat. Location d’Autos Excursions

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1922 | | pagina 13