Onroerende Goederen te Wytschaete Hollebeke onder het voorzitterschap van den bevoegden Heer Vrederechter. HANDELSHGIS ZAAILAND WOONHUIS met 7 aren 40 ca. hof te Poperinghe Watoustraat, Nr27A. I lij 1 Besloten TUIN PERCEEL MEER CH groot 22 aren 20 centiaren, gelegen te IReninghe, gehucht de Pypegalle, West kant van den steenweg. Ongebruikt. I ZAAILAND tegen den ijzerweg van Yper naar Kortrijk, dende samen Ha. 1-62-63 ca. l! GRAS en LAND achter deze loskaai. ZAAILAND bezet met tenten, houdende aan voorgaande koo pen en verdeeld in 9 loten. Zaailand en Meersch H. 1-66-80 Land Verpacht aan Remi Gheysen voor 3?g fr ’s jaars. 1 Ha. 60 aren LAND Gebruikt door Ennncric Vandenbussche voor 327 O - 2-5 's jaars. Landen Weiden Verdeeld in zes koopen. Al ongebruikt Alle oorlogsschade wordt medeverkccht Recht van, samenvoeging. Él II li BOUWGROND iiwi Openbare Verkooping Openbare Verkooping van een groot en welgelegen Openbare Verkooping van twee goede partijen Openbare Verkooping VAN EEN Dinsdag 20 Maart 1923 om 3 uur zeer stipt, Op Maandag 26 Maart 1923 om 2 uur nanoen, Openbare Verkooping van A. 45 aren 43 ca. te MOORSLEDE Instel met Premie WOENSDAG 21 MAART 1923 om 3 uur zeer stipt namidda» te LANGEMARCK, statie, ter herb M. Alois Coulier, van C Vai> Gemeenten Poelcnpdle Studie van den Notaris Ernest DE COCK te Yper, Korte Thouroutstraat, 14. Kantoor van den Notaris LAUWERS t ¥-Per tijdelijk te Oosterde, 78, Kapellestraat. Studie van den Notaris VAN EEC KE te Poperinghe. Studiën der Notarissm VAN E ECK E te Poperinghe en VAN DE LANOITTE te Vlamertinghe. Studie van den Notaris Alfred REYNAERT te Yper. Met tusschenkomst der Notarissen Thevelin te Meessen en Bayart te Becelaere. Titels, plans en voorwaarden bij den Notaris Van Eecke. gelegen te Moorslede Wijk Droogenbroodhoek. - Door sterfgeval. til r h Studiën der Notarissen Paul LAUWERS te Yper, tijdelijk te Oostende en Emile THEVELIN te Meessen, tijdelijk te Poperinghe. t 4 Gebruikt door de kinders Verhalle tot l5 April 1923. Het huis kam bezichtigd worden den Maan dag, Woensdag en Vrijdag van 2 tot 5 uur. Alle oorlogsschade wordt medeverkocht. Eenige zitdag Donderdag 29 Maart 1923 om 3 uur namiddag, in de herberg In 't Handelshuis bij Henri Masselus, Watoustraat, te POPERINGHE. Affichen met plan te bekomen bij Meester LAUWERS voornoemd. Studie van den Notaris Ernest DE COC te Yper, Korte Thouroutstraat, 14. 8 Vrijdag 23 Maart 1923 om 3 uur stipt nanoen, in het Vredegerecht, Voetvolkkazern te YPER Openbare Verkooping A. Ten verzoeke der erfgenamen van Polydore Ramon, van een gelegen te Woasten, tegen de dorpplaats, groot 14 aren 70 ca., sectie B. nummer 286f van 't kadaster. Gebruikt zonder pachtrecht. B. Ten verzoeke van Prudent Versa vel en kinders. van een Ten overstaan van den heer Vrederechter van het tweede kanton Yper. Koop Één. Eene partij Zaailand, ten kadaster bekend sectie E, nummers 438 439, 440 en 441, met eene oppervlakte van 1 hectare 4 aren 70 ca. Vrij en ongebruikt. Koop Twee. Eene partij Zaailand, ten kadaster bekend sectie E, nummers 658 655 en en 656a, met eene oppervlakte van 29 a. 80 ca. Gebruikt door A. Thomas, zonder schriftelijke pachtvoorwaarden mits 100 fr. 's jaars op valdag eersten October. Eentge zitdag Vrijdag 23 Maart 1923 om 3 uur namiddag, ter herberg Au Café de la Gare te Moorslede bij den heer Gustave Maton. (jeipralc. n 5 koop*11^5 aar Moo^ wor^*" bistel met Premia: OOIKlfildSfl 29 M32ll Toewijzingld. 12 ApiÜ telkens ten 2 uur zeer stipt. in het Hotel Continental te PER, Stat|SP'aa van Gemeente Wevelg^eïTI I. 6 Koopen II. 50 Koopen bouwgrond inhoudende samen Ha. 1-83-75 ca<’ fljaf 23 koopen dicht bij den ijzerweg va» P Kortrijk en rechtover de Electrische 22 koopen langs den steenweg en C den steenweg van Wevelghem n<—- Gebruikt door verscheidene. N. B. Massen zullen toegestaan den eersten en tweeden zitdag. Affiche» met plan te bekomen bij v0 Notaris Lauwers. Gemeente Wytschaete Koop 1. Het recht tot oorlogschade- vergoeding en herbeleg betrekke lijk het vernield huis voor dezen bewoond door Emile Delporte geschat weerde 1914 3855 fr Koop 2. 46 aren 40 ca. Huisgrond, uitweg en zaailand, sectie C, nummers 728g en deel van 728e, gebruikt door Arthur Crespel. Koop 3. 34 aren 50 ca. Zaailand, sectie C, nummers 737d en 739, gebruikt door Xavjer Delporte. Koop 4. 60 aren 20 ca. Zaailand, sectie C, nr 745, gebruikt door Arthur Crespel. Koop 5. 1 Ha. 24 a. 65 ca. Huisgrond, hoving, boomgaard, meerschen zaailand, gebruikt door Arthur Crespel. Koop 6. Het recht tot oorlogschade- vergoeding en herbeleg betrekkelijk de verniel de huizen, voor dtzen bewoond door Louis Bel- paire en J. B. Bonte geschat weerde 1914 3120 fr. Koop 7.-2 H. SO a. 60 ca. Huisgrond, hoving, boomgaard, meersch en zaailand, gebruikt door Georges Bauden. Koop 8. Het recht tot schadevergoe ding en herbeleg betrekkelijk het vernield hof stedeken voordezen bewoond door Charl. Bauden, geschat wee.de 1914 4686 fr. Koop 9. 32 aren 10 ca. Zaailand, sectie C, nummer519, gebtuikt door Arih Crespel. Koop 10.— 1 Ha. 58a. 90 ca, Zaailand, sectie C, nummers 521 en 522, gebruikt door de weduwe Delporte-Hiele. Koop 11. 1 Ha.22 a.lOca. Zaailand, sectie D, nummer 453, gebruikt door J.-B. Dumont. Gemeente Hollebeke Koop 12. 60 aren 80 ca. Zaailand en huisgrond, sectie A, nummers 140n en 140m voor den grond, gebruikt door de weduwe Edm. Van Belle. Eenige Zitdag in de gehoorzaal van het Vredegerecht te Meessen. in het Gemeentehuis te EL ERDING HE Verdeeld in 7 loten van 40 meters diep gelegen te Elverdinghe, dorpplaats nevens de loskaai van den tram. B. 1 Hectaar 53 aren 87 ca. C. - 1 Hectaar 74 aren 17 ca. En D. 43 aren 80 ca. In twee koopen. Gebruikt door Camiel Oestlandt, Th. Blomme Alph. Vandenameele, Charles Druelle, weduwe Oestlandt en andere. (in puinen) op de Marktplaats, met 180 vkm. erve, kadaster sectie F, nummer 3Ud. Voor den oorlog bewoond door Ch. Vcrbrugghe. De rechten tot vergoeding voor oorlogsschade worden medevërkocht de gebouwen werden ge schat 10.910 fr. waarde 1914. Eenige zitdag Vrsjcfiag 23 Maart 1S23 om 2 uur namiddag, te Moorslede, in de Café de la Gare bij den heer Gustave Maton. Studie van den Notaris Arthur DE TAVERNIER te P üelcaPelle langs den steenweg van Yper naar R.-. 7 Sfa. 73 aren 87 ca. I VI I VAN 1111

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 12