Gustave Gillis-T anghe laat aan zijne geëerde kalanten van Yper en om liggende weten dat zijne ZWIJNENSLACH- TERIJ op het einde van Februari zal ovwg«- bracht worden van de Rijsselslraat, 18, naar zijne nieuwe woonst Neermarkt, rechtover de Hallen. HENGSTEVEULENS van In8andscti Ras hl ij Comines Provincie WEST- VLAANDEREN ginder niet pluis zijn meent dat het schuim der zeep in 't broeders Ver de twee PRIJSKAM PEN er lachend bij. De Gouverneur der provincie West-Vlaan- der.en brengt ter kenpis.der belanghebbenden dat de prijskampen voor het toekennen der premiën, die luiden? art. 14, Litt. A i°, der verordening ter verbetering van het paarden ras, jaarlijks aan de eigenaars der beste heng- steveulens van inlandsch ras die op hun tweede jaar gaan, mogen uitgeloofd worden, zuilen in IQ23 gehouden worden Voorde de 4“ omschrijving, te VEURNE, planken en onze deraardsché verblijfp’aatsen worden over- toute la salie tut prise d’un délire d’hilarité et >1 est certainement l’égal du célèbre acteur- comique Darman de la Gaité de Bruxelles. Verkindt eut beaucoup de succès avec ses hansonnettes naives et pour la première fois qu-il se produit, il a droit a tous les éloges. II en est de même de Follens qui fut une révé- lation et dont la prononciation est superbe et la voix agréable, Taillieu, Lorraine et Clare- bout furent excellents et ne trompèrent pas l’attente du public. Ils sont d’ailleurs connus pour leur savoir. Un chanteur de Comines- biance, (son nom m’échappe malheureuse- ment) eut beaucoup de succès en chantant une chanson de sa composition, chanson toute d actualité, en patois du terroir, ’1 Berdoule Joiiville Louis, Président, régisseur et acteur, a droit a toutes nos felicitations pour le cou rage avec lequel il mena cette excellente petite troupe. Le pianiste Clarebout fut parfait et 1’orchestre du Royal Palace idem. Jean Deruyck fit bien les décors. Le princi pal décor, représentant une vue du front, ceuvre de toute beauté, fut dessiné et exécuté par un jeune artiste Cominois. Allons, belle jeunesse, continuez dans la bonne voie, celle de l’art, en pratiquant de la sorte vous donnez le bon exemple. Puisse-t-il être suivi par beaucoup d’autres Et, de plus, vous avez droit, a notre reconnaissance cai- v.ous le faites pour l’ceuvre morale du Monu ment. Cachaprès. Niet zoodra zijn wij op onze nieuwe pieis- tsrplaats aangeland of we wcu’den onthaald •op een salvo granaten. Toch zou men denken •dat zij ons bij vergissing toegestuurd werden, want zij worden door geene andere gevolgd. 't Is ons niet meer mogelijk nog aan ’t gra ven te gaan. Daarom stellen wij ons tevreden met onze zeildoeken open te spannen en gaan 'daaronder rusten op ’t vochtige gras. Weldra is ’t kloppen en timmeren gedaan alles vervalt in een volkomen stilte. X. Droevig Nieuws! koen ik wakker wordt, staat het kamp reeds 4n rep en roer. Aan de menigvuldige granaatputten waai in '■‘t water staat, zijn de mannen zich reeds aan ’twasschen. De vest uit, het hemd open aan Itals en borst, de mouwen opgerold tot boven "dti ellebogen staan ze voor het welgekomene "at en wrijven dat het schuim der zeep in t r°nde spat. Zoodra hun een weinig rust gegund wordt, M>ben zij al ’t overige vergeten en zij geven hunne tevredenheid lucht. h)e Rosse, Strop en stl *n staan bijeen. Dat water kan iemand verkwikken, pant zegt Strop na 'ebben gewenscht. Ik beeld mij in dat ik te Oostende aan de Zee sta lacht Karei Versteen. t Is spijtig dat er geen garnalen in zit n klaagt Gustave. dekt. Helaas 1 nogmaals vruchtelooze arbeid. Op den middag komt het nieuws toe, dat wij de grenadiers moeten gaan aflossen op de eerste lijn. Met weemoed bezien allen de plaats die zij moeten verlaten. Nu alles er ordentelijk begon uit te zie», moeten wij weg klaagt Rogier. Is dat niet altijd zoo vaaagt Meirel- beke. Waar is die eerste lijn waar wij ***rt<e- moeten Natuurlijk ver van hier, Bleske, want wij zijn zoo ver gekomen en daar was nog de eerste lijn niet. Als ik weer zoo ver moet gaan, dan laat ik me vallen ’t Zal Karreels. Och kom, op de eerste lijn wordt er minder gebombardeerd dan verder achteruit zegt de Rosse met overtuiging. Dat is waar beaamt de adjudant. Toe dan maar, al onzen rommel weer bijee» gepakt. We trekken op. Eerst een heelen tijd «ie richting op van waar wij gekomen zijn, dan langs nieuwe kronkelpaden, door prikkeldraad en versperringen een nieuwen kant uit. De officieren gaan weldra met meer voor zichtigheid te werk en nemen ongewone voor zorgen. Wat mag zulks beduiden (’t Vervolgt.) Zie eens, sergeant zegt de Rosse, hoe lang dat mijn baard'al is. Maar hij is zoo rood als mijn haar Dat is niets, Rosse, ge kunt hem gebrui ken als koperdraad. Verder staan Lenoir, Bleske en Kierpoos. Goeden morgen, mannen, hoe is ’t Goed, sergeant zegt Kierpoos. Weer zoo frisch als een bliek. Als ze me noodig hebben, ben ik er weer bij. Kierpoos is niet meer zoo colère als gister meent de waal Lenoir. Hij heef koet keslaap nu voegt hij En gij, Bleske ’t Zit me nog in ’t lijf, sergeant. Ik kan daar niet tegen. Verbeek, Balling's en Karreels zijn reeds hunne wapens aan ’t schoonmaken, anderen zijn aan ’t vuur maken om een uitgewasschen zakdoek te drogen of hunne kousen. Na mij zelf wat opgefrischt te hebben, ga ik mijn broeder opzoeken. Daar vind ik weer Peet en Daans waarbij eenige mannen van de an dere sectie, die aan ’t lachen en schertsen zijn en vinden dat wij het hier toch beter heb ben dan in onze grachten bij de hoeve waar we zoo beschoten werden. Er worden ons eenige doozen beschuit gebracht en doozen vleesch. ’t Is tijd, want de schapraai is leeg. Daarna worden de putten breeder gemaakt, dieper uitgehaald en verbeterd. Er worden staken bijgehaald en die in de nabijheid verspreid liggen one.- La fête organisée au profit du monument paria Gaité Cominoise Président Jonville Louis, a trés bien réussi, malgré les nombreux concerts qui out eu lieu, au profit de differen ces caisses de sociétés. Malgré le temps et la jboue, oui la boue. Que les lecteurs me per- ixettent, a ce propos, d’ouvrir une parenthese, pour décrire, si possibilité il y a, la péniblè situation qui est faite a notre chère ville. On se croirait vraiment dans une ville chi- noise, en plein hivei, oü, comme chacun le salt, il n’existe que des chemins en terre, vite transformés en marécages, a la moindre pluie. „Lhez nous il en est de même, et il faudrait plonger a 1 m. 5o dans la berdoule pour retrouver un pavé. Vous voyez la chose d’ici: les habitants qui doivent sortir de chez eux pour faire des emplettes ou pour se rendre nu travail, doivent se monter comme pour une veritable expedition au póle... noir, pardon n«rd. Une raison de pips pour que les étran- jers ne se risquent plus de faire la traversée de cette mare aux... pourceaux Ainsi en «mant de Weivicq il faut faire tout un detour par la barotte et les Cinq chemins, pour ,-arriver a la gare d’oü le voyageur ne veut sor tir a aucun prix de peur de s’enliser. Aussi le commerce en soutfre tellement que, si la situa tion perdure, beaucoup de faillites seront a •déplorer sous peu, et, ironie, l’on parle de nouvelles taxes. Le Cominois débonnaire par nature, com- inence pourtant a trouver la farce de mauvais gofit et il se pourrait que la population de- niande des comptes aux responsables. Ne pourrait-on pas forcer l’entrepreneur des •«gouts a rétablir la situation normale dans le plus bief délai. Allons, Messieurs les gros bonnets, prenez votreresponsabilité ausérieux et agissez au mieux des intéréts de la popu lation. Mais revenons un peu a nos moutons. Je ‘lisais done que le concert avait bien réussi. Oui méme au-dela de toute espérance. Inutile •de décrire de nouveau le progiamme. Bor- nons-nous a dire que tous les acteurs furent raerveilleux. Crop André fut splendide dans ses róles de chef ou de vieillard. C’est une nature forte et sévêre, vraiment il a beaucoup •de talent. Jonville Hubert fit en sorte que den Donderdag 22 Maart 1923, ten 10 1/2 ure ’s morgens, op het Kaatsspel. Voor de 5' omschrijving, te KORTRIJK, den Woensdag 28 Maart 1923, ten 11 ure ’s morgens, langs de Vandenpeereboomlaan Voor de 6e omschrijving, te YPER, den Dinsdag 20 Maart 1923, ten 10 3/4 ure ’s mor gens, op de Groote Markt. Baron Janssens de Bist hoven. ser- den goeden morgen te L i VOOR na de hengstenkeu- De toe te kennen premiën, alsook de samenstelling der omschrijvingen, zijn aangeduid in het besluit der Bestendige Deputatie van 19 Januari 1923 hetwelk opgenomen is in het Bestuurlijk Memoriaal der Provincie en in de Gemeen tehuizen kan geraadpleegd worden. De premiën zullen betaald worden ringen der maand November 1923. Om de betaling te bekomen zullen de eigenaars de geprimeerde veulens voor den keurraad moeten brengen in de eene of de andere der bijeenkomsten der maand November van het loopende jaar. Er wordt op de bepaling van het vorig uitzondering gemaakt, als het veulen niet voor den keurradd kan weder- gebracht worden, ten gevolge van dood of ongeval, behoor lijk door eenen aangenomen veearts vastgesteld en beves tigd door den burgemeester der plaats alwaar het ongeval gebeurd is. De kweekers die voornemens zijn veulens aan te bieden, moeten minstens tien dagen vóór den dög der vergadering bij het provinciaal bestuur te Brugge, eene tabel indienen, aanwijzende de naam, plaats en geboortedatum, het volle- signalement en de oorsprong der dieren welke zij voor nemens zijn aan de jury voor te stellen, alsook hun num mer van het Belgisch Studbook, indien zij er ingeschreven, zijn. Formulen van deze tabel liggen ter- beschikking der belanghebbenden in de 3e Afdeeling der bureelen van het provinciaal bestuur. Het zal de jury vrij staan de paarden buiten prijskamp- te stellen die niet ingeschreven zijn bij gebreke van inzen ding van voornoemde tabel, binnen den vereiSchten termijn, alsmede de paarden die zouden aangeboden worden in eene andere vergadering dan deze voor welke zij ingeschreven werden, of dLe niet aanwezig zijn op het uur gesteld ▼•©r den prijskamp. De hengsten die in November 11. niét ter keuring zijn kunnen aangeboden worden, mogen KOSTELOOS aan de jury voorgesteld worden tijdens de hierbovengemclde prijs kampen. Zij moeten voorafgaandelijk ingeschreven zijn in het secretariaat der jury in het Provinciebestuur. De Gouverneur,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 13