BOUWSTOFFEN MATER IA UX de CONSTRUCTION YPER E 8 II I I Ié 1 I ij V. SE VS Plaine d’Amour Y P R b I IN DE GOUDEN VM l il INDIAN SAROLÉi paree qu’elles sont ks pi„s si et les meilleures DI aÜ ne rlAnUb Instrumenten Banque do l’Yzeï* Vooirhieon Bank «J. LQVETTl’ DE STER indien gij ter trouwe uwe bedderijen wilt koopen. Al de matrassen in wol, capok, flocon, windhaar worden er gemaakt, en rechtstreeks aan den ver bruiker uiterst voordeelig verkocht. Evenals voor onze Engelsche bedden, Sargiën, Kinder rijtuigen franco verzending voor de omstreken van Oostende. W Remi Molein - Vandevivere rue de Lille - 81 - Rijsselstraat YPRES H. SCHMIDT-BAUDREZ Devos Dewanckei PORTE DE MENIN I I i Belgian BenzineC° MOTORINE. MOTOGAZOLINE HAREN - NOORD (Brussel) GROOTE KEUS JUWEELEN, HORLOGEN bij Hector WENES-VERM Huis Martini Rossi August Bailleul - Bryoi Vlatnertingschesteenweg, 28, YPER J. Van Marcke Zetel en Bestuur 25, Groote Markt, VEURNE 8, mede la Clef, HAZEBROUCK Aanstaande opening van het nieuw Magazijn I I 1 I EUG. DE KEYSER FRUITBOCMEU Regulateurs en Wekkers Vlamertinghesteenweg YPER Aan de Heeren SchoenmaKefl Emile Plancqueei Bezoekt de Matrassenfabriek rencontn I t=l ALLE SLACH VAN BRILLEN JL.ES ARMES D’YPRES IJ Inkoop van goud en zilver. Herstellingen. Voordeelige prijzen. Het huis heejt geen gemeens met ie maatschappij der Boterstraat. itikw^ rd werk- I H Graveur Goudsmid, Diamantzetter YPEk. 12, Waterkasteekstraiit, 12 'I I s; IE T.l van Pianos van Brussel,. Ij I l USINES DE PANNENHUIS BRUXELLES - DÉPOS1TAIRE ii voor Boomgaarden en Hovingen in alle slach, Appels Peeren Pruimen - Krieken en Okkernoten van de beste soorten, hoogstammige en pyramid® 5<hoon assortissernent rozen in struiken Peren en fcchen in legboomen - Doorn plants Groensel-, Bloem- en Frezeplanten Ten alle tijde in magazijn, keus Gaveau, Bluthner, Gunther en alle andere merken. Verkoop Koop Stemmen Verhuur Vermaking Verwisseling Alle soort van IJZERWAREN Alanm voor alle stielen KEU KEN GERIEF Genadige Prijzen Assortiment complet de Maroquinerie Articles de Voyage Voitures d’enfants etc-, etc- U I. II KALK Cl MENT PANNEN Ellen en gebloemde ciment en ceramieke vloeren a R E Z E IN BUIZEN, enz. Alle werk van blauw steen Groote keus van marmeren schouwen FIJNE 1TALIAANSCHE WIJNEN - TURIJN DEPOTHOUDER - Bruggestraat POPERINGHE Rue de Bruges Laatste Nieuwigheden. Genadige piij^- TIGENSTIKKER vroeger Sint-Jacobstraat, N" 7, Y laat zijne talrijke kalanten kennen dat NU terug komt te stellen in de ,t STRAAT, en wederom alle s aanveerd.—Spoedige bediening. —Verzorgt Fabriek van TIGEN op ZOOLLEDER^ Alle slach van VELLEN en toebehoor voor de schoenmakenf^^^- Hilaire PanneKoucK6 vroeger Oude Boterrna' thans Rijsselsiraat, Alle slach van Kleerstoff6 Kostumen op Bijzondere keus van voer Verzorgd werk Voordeelige GROOTE KEUS VAN HOEDEN_^__^^-< Déclarations-PassaJa au bureau de ce Les MOTOS que vous plus sur la route sont "Jmrez Demandez nouveaux prix et catalog. l’Agence directe TEL. 48 55 YPRES tel. 48 &5s 26, Steenstraat, BRUGGE je| Naamlooze Vennootschap. Kapitaal 3 millioen frank Agentschappen Oe Panne, Zeelaan, Telefoon Nr 3 Foperinghe, 3, Priesterstraat, Telefoon Nr5 Yper, Groote Markt, Telefoon Nr 105. Hulpbureelen Nieuwpoort en Dixmude. Deposito’s. Zichtrekeningen met 3 1/2 °/0 kroos. Termijnrekeningen volgens overeenkomst en vrij van alle lasten. Rekeningen Courant en Kredietvergunning. Diskonteering en inkasseering. Afgifte van Cheks op binnen-en buitenland. Kredietbrieven. Beurszaken. Voorschotten op fondsen. Inschrijvingen op alle leeningen of kapitaalsverhoogingen. Kostelooze inkasseering van coupons. Uitbetaling van uit te keeren fondsen. Hernieuwing van couponbladen. Uitwisseling van vreemde munt tegen de hoogste prijzen. Stempeling en uitwisseling van fondsen. In bewaarneming van geldswaarden. Uitbetaling of op aanvraag vernieuwing van alle schatkistbons. YPER Volledige keus van Marokijn- en Reisartikelen Kinderrijtuigen enz-, enz. Het Huis gelast zich met alle herstellingen. Komt zien voor uwe JUWEELEN in goud, zilver, doublé TAFELGERIEF in zilver en verzilverd metaal naar het Maegëtzijn 31, Groote Markt, 31 YPER Op aanvraag begeeft zich ten huize met stalen en prijzen Vermaking van Juweelen Verzilvering aller stukken Bijzondere prijzen voor Hotels en Gestichten. Neemt goed het adres op IDE STER Thouroutsche steenweg, 93, hoek Weezen- huisstraat, OOSTENDE. Oécoratiors b tra r e u r e O-, X T S Rue d’Elverdinghe YPRES CHAUX - CIMENT TUILES Carreaux ciment et céramiques unis el a dessins TL Y A LX EIN ORES, etc. Tous travaux de pierre de taille Grand choix de cheminées en marbre V.VERHACK Ij i II L i SPÉCIALITÉ D'HUILES, GRAISSES POUR AUTOS MOTEURS, POUR L’INDUSTRIE EN GÉNÉRAL ET LES CHEMINS DE FER LA ROYALE LA ROYALINE PÉTROLE LOURD, etc- q KLEM EN HOOGSTAMMIGE VAN La Maison se charge de toutes réparations. K ■i' 11 MANNESTE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 16