s !li I Ir I' w e; HET VPERSCHE LARÉGION D’YPRES voegsel zz Supplément VVekelijksch Overzicht A A propos des trottoirs KatteffeesS i Ge moet eens gaan kijken I chauf- chauffage cén- eene Pour la trente-sixième fois la question des boues revient sur le tapis on croirait cepen- dant que tous les chapitres sont épuisés a ce sujet, raais la critique étant aisée, tout le monde s’y livre, sans songer que les charges si‘pénibles incombant a 1’Administration com munale pourraient être facilement allégées, si tout le monde y mettait un peu du sien. Faites un tour en ville, chers lecteurs, et vous verrez que perspnne ne songe a gratter ni laver ses trottoirs, si gracieusement mis a la disposition des propriétaires et du public en général. Avis surtout aux établiSsements de struction et autres, qui ont de grands pignons sur rue et qui oublient parfois cette impor tante, quoique facile besogne un petit aver- tissement de la police locale serait sans nul doute une leqon salutaire pour eux et pour les princes de la critique qui paient généra- lement peu de leur personne, mème quand il s’agit de 1 intérêt public. Un bon point aussi a un des premiers magistrats de la ville qui entretient avec soin les bordures empierrées longeant sa maison. Un mot pour MM. les entrepreneurs. Ceux ci feraient du bel ouvrage en débarrassant les trottoirs de tous les restes de leurs matériaux inutiles c’est une affaire courante que de voir devant des maisons achevées des débris de tuiies, briques, bains de platre etc., etc. Si ce déblaiement sommaire n’est prévu dansaucun devis, il Se trouve sürement dans le cahier des charges des convenances Parmi nos entrepreneurs il y a des conseil- lers communaux. Donnent-ils le bon exemple? 3e Année, N° 46 - 3 MARS 1923 Zondag laatst, eerste dag van onze ver maarde Kattefeest, was er zeer veel volk van alle kanten toegestroomd om onze aloude feest bij te wonen. Met genoegen bestatigen wij dat iedermaal Yper in feest is, de toeloop van volk vermeerdert. Dees jaar is het geheel verstaanbaar. De foor is waarlijk prachtig. Niemand herinnert zich zooveel aantrekktl jk- heden gezien te hebben op onze groote markt. Luna-park, Doolhof, Montagnes-Russes, Spiegel-Theater, vliegmachienen, prachtige Cirk, schitterend Carroussel, Dierentuin, niets ontbreekt dees jaar op onze prachtige foor. Moet het morgen, Zondag, wat zonneschijn zijn ’t zal er stroomen te Yper. Straten en Groote Markt zijn opgekuischt, men mag zijn beste kleederen aan trekken. De heropbouw is ook zeer aantrekkelijk. De snelheid van herstel gaan bewonderen is ook de moeite weerd. Nog zoo een paar jaren en Yper is hersteld, prachtig en schoon. In t Oosten schijnt men geen spoed te maken om tot eene oplossing te geraken. De l urken, terwijl zij met rust gelaten worden, zijn tevreden met steeds tijd te winnen. Maar intusschen schijnen er in ’t binnenland neigin- gen te ontstaan om het huidig bewind omver te werpen. Griekenland blijft daatbij ook stil, zich tevreden stellend met eene overeenkomst te sluiten met den Turk voor het uitwisselen van krijgsgevangenen. Rik. Jette bekeek mij eens goed met haar oud bakken aangezicht waarin nog altijd twee zwarte pinkels levendig vuur wierpen. Djezus-Maria toch, ’t is gij Klokke, wel, wel, wat ben ik toch kontent u te zien gij zijt ook al wel peper en zout geworden. Ja, ja, Jette een beetje te gare gaan wij ook met onze neuze neêrewaarts elk zijnen toer is niet te veel maar a propos waar zijt ge nu ievers thuis Ewel Klokke daar aan de Vlamerting- sche koechie in ’t Heilig Herte wat moest ik anders doen ik heb niemand meer om in te wonen; ge weet wel he Line,*men oudste, waarbij dat ’k woonde in Bellegrenie is dood gegaan en daar heur vent wilde hertrouwen moest ik plekke maken en om bij Okke mijne andere dochter in ’t Paddegat te gaan, ze zit zij met een nest kleine jongens en dat.in zulk een klein kotje van een huizetje dat het mij onmogelijk is daar te wonen en daarbij ik houd er percies niet veel aan, want onder ons gezeid en gezwegen, Pros, heuren vent is maar een rare zot. Nu als ’t zoo is Jette, ge kunt toens niet beter zijn of waar dat ge zijt, want dat gesticht is op alle manieren ten besten geschikt en op moderne manier ingericht lijk een rijkeliens huis. Onder ander men zegt dat er daar fage central geplaceerd is. Wat zegt ge Klokke 1 tral maar daar is juist eene stoof die bijkans nooit brand omdat de kolen te diere zijn, zeggen ze. Daar is toch een systeem van ventilatie Ventilatie, Klokke, en ze durven de ven sters niet open doen, omdat de ruiten zouden kunnen breken, zeggen za. Jamjar daar is toch ten minsten elec- triciteit Electriciteit Ge komt zekers lachen, ha. ha 1 daar staan twee drie b mgies op tafel, uit vrees van te moeten petrol branden, zeggen ze. En lavabos om u te wasschen Lavabos, daar is juist één bassinche voor ons alle male we moeten elk onzen toer afwachten ’t is Zelfde aangaande de stoelen, men zou wel-een stoel moeten koopen wilt men kunnen zitten. Daar en is potverdikke daar toen niets van menschelijke dingen Wat komt men ons dan wijs maken ’T is toch jammer dat men vergeet dat ge ook geteisterden geweest zijt en dat ge na veel misérie toch gedacht had beter gelogeerd te zijn. En met het mondje hoe is dat nog is den bekkeljon nog redelijk Zwijgt daarvan Klokke altijd ’t zelfde, altijd, toujours hutsepot en voegde ze er bij al greeten men doet alle dage dezelfde Menu om die niet, altijd te moeten herschrij ven ge kunt dus peinzen dat het een fameuse is bijzonderlijk dat er maar verandering komt als de groensels veranderen .ge moet goed horken de Maandag patatten, rapen en kools de Dinsdag rapen, kools en patatten de Woensdag kools, patatten en rapen de Donderdag patatten, rapen en kools de Vrijdag rapen, kools en patatten de Zaterdag kools, patatten en. rapen en de Zondag, idem, maar met een schelletje vleesch daarbij van eenen afgekeurden stier, zoo hard, hardenfin percies goed om een paar halve zolen op onze schoenen te leggen.' ’k Vraag mij af waarvoren men nog stieren- vleesch geeft aan oudé wuvetjes ze weten- toch wel dat wij daar niet meer tegen kunnen. ’T is juist ’t zelfde voor ’t bedde, daar man keert niets aan tenzij ressort en wolle ’t is I Over ’t algemeen mag men zeggen dat er |eene rustpoos schijnt ontstaan te zijn in den tegenstand welke in de Roer plaats heeft. I jjochtans blijft het spreekwoord immer waar schijn bedriegt. Nooit meer dan heden werd ergesproken van overeenkomst en onderhan- I delingen maar in hoever mag men zulks I betrouwen. Terwijl ,de werkstakingen zonder gevolg blijven en verminderen, terwijl de duitsche werkeloozen zich hoe langer hoe I talrijker komen aangeven om werk te vragen, I drijft de duitsche regi ering hare pogingen steeds door om moeilijkheden te verwekken, tot tegenstand aan te sporen en verwikkelingen te doen ontstaan. Bijna alle nachten worden er plakbrieven uitgehangen om de soldaten Den anderen Zondag was ik zoo niet weinig verwonderd van Juliette onze oude wasschege tegen te komen ik dacht dat ’t mensche al lange dood en begraven was. Kijk nu wie da me daar èn Jette ver dikke en hoe gaat ’t al totoprocr aan te zetten en om bij de bevol- king den haat aan te vuren tegen de overwin- naars. Maar niet te min doen de werkloosheid, de levensduurte en die opstokerijen erg hunne gevolgen voelen bij de inwoners der Roer en niet het minst bij de werkende klas. Intusschen is de derde periode op goeden voet begonnen. Alhoewel men niet voorzien had dat de duitschers den ijzerweg volkomen I zouden verlaten hebben, hebben Franschen en Belgen buiten alle verwachting zulke maat regelen weten te treffen dat gansch het verla ten spoorwegnet door hen weer gebruikt is. Frankrijk heeft ongeveer 8000 ijzerwegbe- dienden ter plaats en België 1800. In vier weken tijds is gansch dit personneel moeten i op de hoogte gebracht worden van zijn nieu wen dienst die zeer ingewikkeld en gansch verschillend is van dezen waaraan zij gewoon waren. De toestand is bij zooverre goed ge- worden dat de duitsche reizigers, die eerst uit koppigheid achterbleven, nu steeds talrij- f ker worden met iederen dag om van de nieuwe treinen gebruik te maken en dit niettegen staande al de opstokeiijen der geheime ver- eenigingen om ze ervan al te houden. Hiei door is er eene eerste opbrengst der bezetting I verzekerd. Van een anderen kant wordt de hoeveelheid aangeslagen kolen ook steeds grooter. De uitbating der duitsche bosschen en wouden heeft ook reeds een stap gedaan om geldelijke voordeelen op te leveren een eerste verkoop van hout uit de domaniale wouden heeft de ronde som van 640 millioen I opgebracht. Dit alles is natuurlijk slechts een begin. Het reuzenwerk, want zoo mag het genoemd worden, dat door Frankrijk en België aange gaan werd, kan niet in enkele weken de vol heid zijner uitwerkselen doen gevoelen. Het wekt de bewondering van alle onpai tijdige toeschouwers op, dat er reeds zooveel in zoo korten tijd is kunnen uitgevoerd worden. 4

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 9