s Nieuw Gemeentehuis HOFSTEDEKE Workmans woonsten AUTOMOBIELEN WERKTUIGEN WOONHUIZEN Voor dozen Zomer nog GG I VENDITIE Porte de Lille Ach. Callens-Fiers J 6 Mei 1923 Le Mercredi Iapijten Kleuren Kunstschouwen Openbare Aanbesteding Op Woensdag BOUWGROND en Aannemers Materialen Op Donderdag Mei 1923 om 1 uur stipt namiddag, Uit ter hand te koop Uit ter hand te koopen Mai 11)23 Adjudication Publique pour la fourniture a pied d’oeuvre SÏO&.&G& PAVÉS de l’un des échantillons i3/2o/i5, I2/i8/i5 ou I4/i6/i5 demi-retaillés en gres dur provenant de carrières beiges et Adjudication Publique öp Donderdag 10 Mei 1023 om 11 ure ’s morgens, Recpstres de Logement en rente au bureau de ce journal. GEMEENTE CLERCKEN (Smis) LE MERCREDI 23 MAI 1923 a ii heures, etde la Porte du Temple a V p r e s Aanneming van alle Dakwerken H. Buytaert - Reynaert r VILLE D’YPRES en VILLE D’YPRES Uit oorzaak van vertrek Gemeente ^iverdirsshe <h al Studie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. Kantoor van den Notaris W Y F F E L S te Rousselare. Versiering van het Binnenhuis Haut Commissariat Royal de la Flandre Occidentale (Sud) Haul Commissariat Royal de la Flandre Occidentale (Slid) Kantoren van de Notarissen D E L A H A Y E te Woumen VAN ISSACKER te Hooglede. 9 is v YPER. voor het opbouwen van een Elverdinghestraat om 2 uur namiddag, ter herberg Desiré Soete te Woumen (dorp) Instel met gewin van 112 °|0 Premie van en 5 Ha. 01 are 20 ca. LAND en WEIDE Verdeeld in 9 koopen Gebruikt door Victor Maddelein mits 700 frank bij de jare, vallende den ln October. Bestaande als volgt 1 reedmachien (dégauchisseuse) van 400mm, 1 lintzaag 750mtn, 1 top met pinmachien, 1 a-itomatische slijpmachien, 1 top ver bonden met schijfzaag, steekmachien en pin- machien (niet renvoi), drijzijdige schaaf- machien van 250mnl (met renvoi), hoeveelheid riemen, hoeveelheid handzagen, 3 moteurs Hermaf 5 H.P. 1500 toeren (volledig) met rails en démarréur, 1 moteur Hermaf, 5 H.P. met rails en démarréur, 1 moteur Hermaf, 3 H.P. met rails en démarréur, 1 moteur in kortslui ting, 5 H.P., 1400 toeren met démarréur, scha kelbord, 5 werkbanken. Let goed op het adres Kunststraat, 42 te Rousselare. Staliedreef, Nr 49, op de stapelplaats van de firma Dherte frères te Kantoor van den Notaris Jéróme DELRUE te Moorseele. A) De oorlogsschade van vijf woon huizen, eertijds dienstig voor timmerlieden en voor kleine boerderijen B) 3 Ha. Bouwgrond, in loten naar be liefte, liggende al weerskanten der Koningstraat, gravier naar de Vergeldermolenhoek C) 1 wee deels vernielde woonhuizen met ieder 4 aren hoveniexshof, gelegen op de plaats, Yperstraat, met hunne respectievelijke oorlogsschade. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van bovengenoemden Notaris Van Issacker te Hooglede. van 32 HP. Durkopf van 38 Gemeente Wloonsiede 12 NIEUW GEMAAKTE Bewoond en onbewoond, gelegen langs de groote kalsijde naar Rousselare en dicht de Plaats. Zijnde gansch de reke van Jules Pinket naast het dorp tot ’t einden. Alle deze huizen hebben twee soorten water en eenen afzonderlijken omsloten koer, benevens eenen schoonen groenselhof. Voor alle inlichtingen, wende men zich ten kantore van voornoemden Notaris DELRUE. 1 camion automobielAlbion 1 camion automobiel HP. met wippende benne. 1 voiture Torpedo Overland van 15 HP. 1 locomobile Thomas Laurens in zeer goeden staat. 1 id. 2 moortelmachienen. Komptant geld. - all heures, en les bureaux de M. Charles-R. MORF.AL ff. Haut Commissaire Royal pour la Flandre Occidentale (Sud). 10.000 Boutisses correspondantes Ca,hier des charges en vente au Haut Com missariat Royal, Jardin Public (Service des Adjudications) a Ypres, au prix de 5 fr. Ce document peut également être consulte au Haut Commissariat Royal a Ypres (Salle des adjudications, baraquement n° 22) et au Musée Commercial, i5, rue des Augustins, Bruxelles. Soumission sur timbre de dimension a déposer a la poste au plus tard le 30 avril 1923, avant midi. Le ff. Haut Commissaire Royal de la Flandre Occidentale (Sud), Charles-R. MOREAU. en les bureaux de M. Charles-R. MOREAU, ff. Haut Commissaire Royal pour la blandre Occidentale (Sud) Travaux de Reconstruction et refection (avec passerelle) Estimation 1914 fr. 11.G97.55. Cahier des charges, plans et metre en vente au Haut Commissariat Royal (Jardin Public, service des adjudications) a Ypres, au prix.de fr. 5. Ces documents peuvent également être con- sultés au Haut Commissariat Royal a Ypres (Salle des adjudications, baraquement n° 22) et au Musée Commercial, i5, rue des Augus tins, Bruxelles. Sommission sur timbre de dimension a déposer a la poste au plus tard le 21 mai 1923, avant midi. Left. Haut Commissaire Royal de la Flandre Occidentale (Sud), Charles-R. MOREAU. Meester Schaliedekker-Aannemer thans terug wonende in zijn oud gekend huis, in de St-Jacobstraat te YPER. Wie verlangt spoedig gediend te zijn met goede bestudeerde plans en bestekken aan de voordeeligste voorwaarden, voor Villas, Cot- tagen, Handelshuizen, Hotels, Burgershuizen, Moderne werkmanswoningen, Fabrieken, j Hofsteden, enz. wende zich bij den BEKROONDE BOUWMEESTER 42, Kunststraat, ROUSSELARE Beschikt over uitstekenste technische bu- reelera.. Gelast zich ook op aanvraag gelijk i waar ter plaats te begeven om kosteloos alle inlichtingen te verschaffen, en altijd in zijne j bureefem te Rousselare op alle uren van den dag, ’s Zondags van 10 tot 5 uren, door hem zelveoil door zijnen plaatsvervanger. Deze voorwaarden kunnen ook dienen voor die geteisterden die zich niet hebben verbon den aan gelijk welke maatschappij, en meester zijn gébleven van zeil te bouwen gelijk ze willen met hunne eigen oorlogsschade, hetgerie altijd zeer aangenaam is voor eiken eigenaar door dat hij zelve over alles en zijne kroozen I beschikken blijft, die hem door de Staat wor- I den toegekend bij zijne afwijzing. p v h Het Gemeentebestuur van Elverdinghe laat weten dat er overgegaan zal worden ten Gemeentehuize van Elverdinghe, tot de Openbare Aanbesteding der aanneming van bovengemelde werken waarvan het bedrag, waar de 1914, volgens bestek, beloopt tot fr. 15.618,61. De aanbesteding zal plaats hebben volgens het gebruik A, ’t is te zeggen dat de liefhebbers hunne aanbieding op zegel zullen moeten zenden, naar het Gemeentehuis, bij aanbevolen brief ter post besteld, ten langste vier dagen vóór den datum bepaald tot de aanbieding hetzij den 6 Mei 1923. Het bestek, lastkohier en plans van voornoemde aanneming, alsook de betalingswijze zijn berus tende ten Gemeentehuize van Elverdinghe en ter inzage der belanghebbenden alle werkdagen van 9 lot 12 ure ’s morgens. Het algemeen lastkohier van den Staat is toe passelijk op de voornoemde aanbesteding. Het termijn van voltooiing is gesteld op 8 maanden na den dag der aanbesteding. De Secretaris, D'e Burgemeester R. MOYAERT. D. L0UF 4 W EN VAM DE DE DE LA - - TELEFOON 255

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 12