HOOGER OP Zondagrust - Repos dominical Bericht Autodroom - Cité Ligy t i Bedanking Velo-sport 2400 fr. Deraedt Apotheken Pharmacies Gewestelijke prijskamp voor Koeien en Stieren gehouden te Yper op 26 April 1923 De Cooperative voor Oorlogsschade, te Yper, zal eerstdaags den heropbouw van haar HUIS-BUREEL, gelegen, Esplanade, Yper, in aanbesteding geven. De Ypersche aannemers, die begeeren in te schrijven, kunnen van heden al hunnen naam opgeven in de Cooperative, Openbaren Hof, te Yper. r De Bestuurder, R.-D. Cordenier. Zondag 29 April is de Apotheek van M. WECKESSER, Dixmudestraat ALLEEN OPEN. Dimanche 29 Avril la Pharmacie de ML WECKESSERpue de Dixmude RESTE SEULE OUVERTE. Dinsdag in Mei aanstaande rijdt de groote koers, iste Meiprijs voor beginnelingen, door Yper en Poperinghe. Deze koers ingericht door Cycles Direct, Werkliedenpartij en Sportwereld, vertrekt uit Meenen om 12 uren. Doortocht te Yper rond 12 uur 40 en te Poperinghe rond een uur. Aankomst te Poperinghe langs de Yper- straat, (vliegende kontrool bij Alois Verwaer- de,) en voort langs de Markt en Veurnestraat naarOostvleteren, Veurne, Thourout, Meenen. staat zal zijn die te ontvangen, zal de eerste koers plaats hebben met Yper-Tuindag (van welk jaar weet ik niet). Vertrek Yper-Kaai. Aankomst Sas van Boesinghe. Een toestel zal al|dan toelaten de bootjes op een roltapijt te verplaatsen om alzoo in de leege vaart te geraken, tenzij men voor dees datum ook het sas zou hersteld hebben. Te; dien einde zal aan den Senaat ten spoedigste voorgelegd worden een krediet te stemmen voor het herstel van de Ypervaart. Of de Heeren Senatoren het eens zullen zijn voor die kredieten met spoed goed te keuren hoeft niet gezegd te worden. Hedendaags is alles sport alsook dat zijner zuster met den ouden kozen worden besloten In dit 3de bedrijf hebben wij verschillige gezangen door de 4 studenten twee alleen zangen door de herbergdochter en een slot koor gezongen door allen. De uitvoering van dit stuk zal bijgevolg eens iets buitengewoons zijn. Allen dus naar Yper-Palace op 10 of 14 Mei aanstaande. Daar het te verwachten is dat beide uitvoe ringen een grooten toeloop van volk zullen aanlokketi ware ’t geraadzaam op tijd voor eene plaats te zorgen. De kaarten zijn te bekomen bij Hendrik Waterbley, Meenenstraat, alsook in Yper- Palace, Groote Markt. Voorbehouden 5 fr. eerste plaats 3,5o fr. tweede plaats 2,5o fr. Voorbehoudene en eerste plaatsen zullen genummerd worden den Donderdag 10 Mei en den Zondag i3 Mei, van II tot l3 ure in het Yper-Palace. De namiddagvertooning van O. H. Hemelvaartdag zal gedaan zijn ten einde iedereen toe te laten rond 6 ure uit Yper te vertrekken. De visschersmaatschappij Front-henge laars onder kenspreuk Arm maar Eerlijk had op Zondag 8 april een klein uitstapje belegd voor doel hebbende, eene omhaling te doen bij de Ypersche bevolking, tot het aan- koopen van een nieuw vaandel, daar het vroeger bestaande, gelijk alles wat ons allen duurbaar was, vernietigd werd door de zoo verschrikkelijke oorlogsgebeurtenissen. Deze omhaling, volkomen gelukt, laat de maatschappij toe hare stappen tot den aan koop van een vaandel voort te zetten. Zoo vinden wij het ons tot plicht de gansche bevolking van harte te bedanken, alsook hun de verzekering onzer hoogachting te laten kennen. Het komiteit. Lustig zangspel in 3 bedrijven, voor man nen- en vrouwenrollen met begeleiding van symfonisch orkest, woorden van Emiel Ser- roen, muziek van Albert Lietaert. Dit stuk dat overal den meesten bijval ge niet, wordt te Yper opgevöerd in de Kine- mazaal Yper-Palace Groote Markt, op Donderdag 10 Mei O. H. Hemelvaart) ten 2 1/2 ure namiddag en op Maandag 14 Mei om 8 ure ’s avonds, door de Tooneel- gilde Puinentroost met de welwillende medewerking van het symfonisch orkest Ypriana Mr. Albert Lietaert heeft op den tekst der Liederen (een 20 tal) een passend muziek geschreven gansch het stuk is doorweven van alleen, twee- en vierzangen en koren, die eene aangename afwisseling aan het geheel brengen. Het iste bedrijf speelt in eene pachthoeve. De oogst is binnen. Al ’t boerenvolk mannen, vrouwen en kinderen vieren samen feest. De zoon van ’t hof moet, volgens dén verwaan den zin zijns vaders naar de Hoogeschool hij moet Hooger op De zoon zou liever boer blijven, te meer daar hij verloofd is met eene boerendochter uit de buurt. De zuster van den pachter twist met hem daar zij beweert dat haar neef beter zou boer blijven. Eindelijk geraakt men toch ’t akkoord dat de jonge boer, soldaat moetende worden, hem zou inlijven bij de Hoogeschoolcompagnie. In dit i' bedrijfkomen 7 zangen a) Koor b) tweezang van den boerenzoon en zijne ver loofde c) tweezang van den pachter en zijne zuster d) koor e) lied van deii boerenzoon met koor f) tweezang van den boerenzoon en zijne verloofde g) idem. Het tweede bedrijf speelt in de keuken der pachthoeve. De boerenzoon is thans in de Hoogeschool en schrijft gedurig om geld. Zijn vader om hem te kunnen voldoen wordt gierig als een vrek. Dezes zuster verwijt hem zijn verwaanden hoogmoed en dreigt haar deel in de onkosten niet meer te zullen betalen, als ook van het huis te verlaten, liever dan altijd in tweedracht te leven. Een oude kozen brengt hen een bezoek en de zuster van den pachter smeedt met hem en de verloofde van haren neef een plan om den zoon te gaan be zoeken. Zij overhalen den pachter om mede te gaan. Als muziek hebben wij in dit 2de bedrijf a) een driezang b) twee vierzangen c) het lied van den. ouden jongman, die het hof maakt aan de zuster van den pachter, zijne nicht, die ten laatste toestemt met hem in 't huwe lijk te treden. Het 3de bedrijf speelt in eene herberg in de stad der Hoogeschool. De boerenzoon met drie makkers zijn er aan ’t plezier maken en poetsen uitsteken. Op zeker oogenblik komen zijn vader en kozen met zijne moei en ver loofde binnen. Hevige tooneelen gebeuren alsdan. De jonge boer wordt zijne handelwij ze verweten door zijnen vader, die, thans er van overtuigd is zich vergist te hebben, hem aanzet terug boer te worden. Het huwelijk tusschen zijnen zoon en de jonge boerin, Ten einde het vervoer per automobiel zooveel mogelijk aan te wakkeren heeft men te Zoetenaaie besloten eene automobiel ren- ,baan of autodroom te stichten. Daarom was het noodig over eene goede baan te beschikken en men is daarin ten volle geslaagd. Voor alle gevaar te vermijden, was het geraadzaam die buiten stad te stichten, want .gezien Zoetenaaie nog al heuvelachtig is zou .men er aan geene groote snelheid kunnen rijden. Er was besloten geweest de nieuwe auto droom te beproeven op 23 April laatstleden en vermits ieder auto met verscheidene personen moest bezet zijn, heeft het de beurt geweest aan de Heeren Senatoren, eens een omreisje per auto te doen. Om de baan in goeden staat te behouden, had men, vóór dezen datum, er den ingang ■van verboden, maar niettegenstaande dat, waren er toch die het reglement wilden over treden. Om tot eenagoeden uitslag te gera ken, heeft men dan den ingang ervan laten versperren en niettegenstaande de bede der .bewoners heeft er geene reinigheidsdienst te zien geweest ten einde dat alles weg te ruimen en den ingang van het autodroom-kwartier in properen staat te houden. Daags voor de opening heeft de noodige ontruiming plaats gehad en zoo is de vuilhoop met al zijne bijhoorigheden verdwenen. Gezien de overgroote snelheid aan welke «er had kunnen gereden worden, heeft men het geraadzaam gevonden, al de staakjes rondom de renbaan te witten, om alzoo de voerders wel den weg aan te duiden en geene ongelukken te veroorzaken aan het tal toe schouwers achter den draad verschansd. Voor deze maal heeft het reglement over schreden en het cinq a l’heure niet toege past geweest, want Charles van Montmartre, als cronometreur aangesteld, heeft kunnen bestatigen dat er met eene snelheid van mins- .stens tien kilometers per uur gereden werd. De mededingers waren ook talrijk, autos van alle merken, meestal beladen met beloften of goede inzichten. Niettegenstaande de snel heid heeft men kunnen vaststellen dat er drie- en-twintig autos waren, allen even rap, dus danig dat er niet eene erin geslaagd is bij de ren eene der mededingers over te loopen. De bevolking der Cité Ligy heeft zijne tevredenheid uitgedrukt, als er bun in het oor geblazen werd dat, gezien het volle welgeluk- ken der proef, van te naaste week af, de water- mobiel ook de autodroom gaat mogen binnen rijden om dusdoende de bewoners water te kunnen aanbrengen-dat ze nu naar alle kanten, ver van hunne woonst, moeten gaan opzoeken. Er valt ook op te merken dat de Heeren Senatoren, gezien het aangename van zulke omreisjes, ook al sportieve gedachten krijgen en van meening zijn dat alle sport zooveel mogelijk moet ontwikkeld worden. Gezien het welgelukken dezer proef, heb ben zij besloten dat nu het inrichten van roei- wedstrijden en motorbootrennen ter studie zal gelegd worden. Verscheidene der motorboten die laatst te Monaco aan den wedstrijd deel namen, zijn op reis voor den Yzer, en zoo het schijnt, als er wat spoed bij gemaakt is en onze vaart in BEWARINGSPREMIEN Stieren met drie of vier tanden. Een enkel mededinger. Bewaringspremie van Arthur, Dickebusch. Stieren met 5 tanden. Bewaringspremie van 2400 fr. Bostoen Léon, Boesinghe. Melkkoeien zonder onderscheid van ouderdom i' premie 100 fr. Top Marcel, Proven. 2e Callewaert Xavier, Boe singhe. 3e premie 5o fr. Steenlandt Emile, Vlamer- tinghe. 4e premie 5o fr. Devos Cyrille, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 15