Menuiserie mécaniQü( avec deux ateliers, scies a rubans, rabote11 ses, fraiseuses, installation moderne fonctioCj nant a l’électricité. Prix 84.000 fr. I Eene Herberg met stallingen te BEVEREN, groot 37 aren 5o WOONHUIS Een Woonhuis Zes Woonhuizen waarvan twee ten dienste van Herberg met ongeveer 1 are 25 centiaren grond min of meer. Twee perce i en Grond er aan houdende elk ter grootte van 2 aren, min of meer. STAD YPER en 3 Hei 1923 Mei 1923 Een nieuwgebouwd Woonhuis te YPER, Pannestraat met 2 aren 3o centiaren grond. - Voorwaarden ten kantore van den Notaris Ernest De Cock, te Yper, Korte Thouroutstraat, 14. Openbare Verkooping van 1O nieuwgebouwde WOONHUIZEN Bouwgrond Goede Zaailanden Schadevergoedingen van Gebouwen. Uit ter hand te koop H. 1-37-80 ca.Zaailani sectie A, Nrs 1033a, 1036a, 1039a en 1040a. Bij plakbrieven verdeeld in 4 koopen. 86 aren 40 ca. Zaailand sectie C, Nr 738 en 739. Openbare Verkooping in ééne zitting op Dinsdag 1n Mei 1923 om 3 uur stipt namiddag, Openbare Verkoopingen: B. 0p Donderdag in ééne zitting Op Woensdag 2 Op Vrijdag 4 Mei 1923 in ééne zitting Openbare Verkooping VAN 0p Woensdag 2 Mei 1923 om 3 uur stipt, COMMUNE DE MïDDELKEW a céder de gré a gré UNE o VE HSL A G- Maandag 30 April 1923 om 2 uur namiddag, Gemeente GHELUWE Gemeente BECELAERE O VËR s LAG Gemeente OOSTNIEUWKERKE Woensdag 2 Mei 1923 en wor- Studie van den Notaris DEVOS te Wervick Kantoor van den Notaris Ernest DE COCK te Yper, Korte Thouroutstraat, 14. Studie van den Notaris Joseph BAYART te Becelaere. Studie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. met en land centiaren, men. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. Étude de Maitre Maurice REYNAER1 Notaire a Middelkerke. 9 Ing. 3200 fr. ing. 4650 fr. Ing. 4500 fr. Ing. 4800 fr. Ing. 2200 fr. Ing. 2800 fr. Ing. 7800 fr. Ing. 4400 fr. Ing. 1300 fr. Ing. 4600 fr. Ing. 4600 fr. Ing. 4600 fr. Ing. 5000 fr. en weide Vit ter hand te koopen Schadevergoeding van gebouwen te Zonnebeke kerke op Sleyhaeghe. Aankomst met het weeren der vruchten. Studiën der Notarissen BAY ART te Becelaere en DEVOS te Rumbeke. ter herberg bewoond door Ch.-L. Debeuf, bij de tramstatie, te Becelaere, van een Om aanstonds in gebruik te ko Cronrbeke kassie - bij d’herberg 't Zweed In pacht gehouden door M. Et. Lebbe, tot 1 October 1927, aan 300 fr. ’s jaars boven de laster Elverdinghe kassei bij d’herberg de Zo» Gebruikt door M. Isidore Delboo Catteeuw, 1 Oct. 1923, aan 175 fr. ’s jaars boven de las*el Koopen 1 en 2. Ha. 1-79-10 ca. Zaailand. Vereffend en gebruikt door Vandecasteele. Koop 3. 98 aren 30 ca. Zaailand. Ver effend en gebruikt door Camille Rivercy. Koop 4. Hofplaats, weiden en landen, samen groot Ha. 1-09 12 ca. - Vereffend en vrij van gebruik. Koop 5. Schadevergoeding der gebou wen gestaan hebbende op koop 4, aangegeven voor 14.500 fr. waarde 1914. Koop 6. 35 aren 34 ca. grond van ge bouwen, land en hof. - Vereffend en gebruikt door Camiel Vandenbulcke. Samenvoegingen zullen alleen toegestaan den voor de koopen 1 met 2 en 4 met 5. Koop 1. 15 aren 60 ca. grond van gebou wen en hof. Niet vereffend en vrij van gebruik.- Koop 2. Schadevergoeding der gebou wen gestaan hebbende op koop 1, geschat fr. 12.000, weerde 1914. Koopen 1 en 2 waren voor den oorlog gebruikt door Adolf Lecroix. Koop 3. 12 aren 72 ca. grond van ge bouwen en hof. Niet vereffend en vrij van gebruik. Koopen 4, 5 en 6. Schadevergoeding van 3 huizen, gestaan hebbende op den grond van koop 3, verdeeld in drie koopen ieder van een huis geschat 2000 fr. weerde 1914. Koop 71 are 26 ca. grond van gebou wen. Niet vereffend en vrij van gebruik. Koop 8. Schadevergoeding van een huis, gestaan hebbende op koop 7, geschat 1500 frank waarde 1914. Samenvoegingen kunnen alleen toegestaan wor den voor de koopen 1 met 2 en 3 tot en met 8. in de gehoorzaal van den heer Vrederechter van het tweede kanton Yper, van De puinen en den grond van een met werkplaats en 1 are 88 centiaren grond en erf te YPER, op den hoek van de Hondstraat en St-Jacobsnieuw- weg. Met alle rechten tot oorlogsschade. Onder de voorzitting van bevoegden heer Vre derechter. om 2 uur namiddag, ter estaminet Den Wijn gaard bij M. A. Desaegher, Casselstraat tf Poperinghe, van Stad POPERINGHE, Boomgaardstraa met 2 aren 65 ca. grond en hof, sectie F, n° 255 Bewoond door den verkooper Mijnheer Het Gesquiere Depuydt-, Handslag met ln Juni aanstaande. Het huis kan bezichtigd worden den Dinsdi en Donderdag van iedere week van 2 tot 5 uit namiddag. om 4 uur zeer stipt namiddag, ter herberg In de Wagenmakerij bij Remi Degraeve te Oostnieuwkerke, Sleijhaeghe, dicht de tramstatie van 1. 31 aren 35 ca. Zaailand Ing. 3100 fr. 2. 25 aren 59 ca. 3. 45 aren 99 ca. 4. 45 aren 99 ca. 5. 48 aren 87 ca. 6. - 26 aren 72 ca. 7. 30 aren 99 ca. 8. 72 aren 63 ca. 9. 30 aren 85 ca. 10. - 15 aren 40 ca. 1144 aren 24 ca. 12. - 44 aren 24 ca. 13. 44 aren 24 ca. 14. —44 aren 24 ca. Al de hoogergemelde perceelen land liggen al weerskanten der kalsijde van Oostnieuw- Sint Kantoor van den Notaris PATTYN te Beveren-bij-Rousselaere. Verdeeld in 14 koopen. als volgt A. - Langs de Spilstraat Koop 1. - 29 aren 58 ca. bouwgrond. Koop 2. Woonhuis met 9 aren 13 ca. bebouwde grond en land. Koop 3. Huis met 9 aren 16 ca. grond. Koop 4. Woonhuis met 9 a. 19 ca. erve. Koop 5. Huis met 9 aren 23 ca. grond. Koop 6. Woonhuis met 9 a. 26 ca. erve. Koop 7. Huis met 9 aren 29 ca. land. Koop 8. 22 aren 59 ca. bouwgrond. B. Langs de straat van Zonnebeke naar Becelaere Koop 9. Woonhuis met 7 a. 99 ca. grond. Koop 10. Huis met 4 aren 64 ca. erve. Koop 11. Woonhuis met 4 a. 68 ca. grond. Koop 12. Huis met 8 aren 21 ca. erve. Koop 13. 33 aren 73 ca. bouwgrond. Koop 14. Schadevergoeding van een huis aangegeven voor 1000 fr. waarde 1914. Al deze poederen zijn vrij van gebruik. Recht van samenvoeging. om 2 uur namiddag, in het Hotel Continental Statieplaats te YPER. 13. om 2 uur stipt namiddag, ter estaminet «De Nieuwen Gouden Arend bij M. De Groote Groote Markt te Poperinghe, van STAD POPERINGHE Westvleteren kassie bij den Witten Hei H. 1-85-50 ca.Zaailam sectie B, Nrs 548b, 554a/3, 554a/4 en 555i Bij plakbrieven vetdeeld in 4 koopen. Gebruikt door Mw Pharaïlde Cornette, wedu» Desmytter tot ln October 1923, aan 400 fr. ’sjaai boven de lasten. Al te WERVICK (stad), Ominegangstraai en steenweg naar Gheluwe. Recht van samenvoeging. Eenig© Zitdag in het Hotel de la Boucherie Maartensplaats teWervick. 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 2