Woonhuis in puinei met zijnen grond, gelegen te Elverdinghe recht voor de pastorij. Huizen te Ypei BOUWGROND Verdeeld in zes loten gelegen te Yper, Pennestraat. WOONHUIS WOONHUIS H0VEN1ERLAND gelegen aan den Yperschen steenweg,bachten 16 huizen gebouwd langs den Yperschen steenweg. .Palende aan de ijzerweg naar Yper. Schoone uiteenneembare BARAK gedekt met pannen, staande te YPER, Bruggesteenweg, Nr 16, thans ledig, groot 5 m5o op 8 m. 5o. openbare: verkooping in één enkelen zitdag, Schoone barak te Koop tusschen stijlen gemetst, i3 meters lang 611 4 meters breed. Ook een HUISWAGEN goeden staat 6,5o m. lang op 2,5o breed, kassen en een cuisinière. Alles mag bl«J' ven staan en is gelegen in de Slachthuis' straat te Yper. Ha. 0-01-12 ca. Land aan den Zandput. 1523 Op Zaterdag 12 Mei 1923 om 4 uur stipt nanoen, Openbare Verkooping Dinsdag 8 Mei 1923 om 2 uur namiddag, Groote RARAK te koop •onmiddellijke afbraak bij Devos-Dewanckel Meenen poort te Yper. Uit ter hand te koopen Woensdag 9 Mei 1923 om 3 uur stipt, Instel met Premie Uit der hand te koopen Te koops Gemeente West-Roosebeke Dinsdag 1N Mei 1S23 om 14 u. ‘A stipt, I. - Stad W e r v i c k 1 ha. 08 a. Bouwgrond langs beide kanten van de straat leidende van Wervick naar Becelaere. - Gebruikt zonder recht aan pacht door Alphonse Brijsse, her bergier A la Motte» aan 270 fr. per jare, valdag 1 October. 88. - Stad Meenen i° - Ha. 1-12-70 ca. Domaines den Belgischen domeinen Studie van den Notaris Joseph DE WULF te Langemarck. Kantoor van den Notaris LAUWERS t’Yper tijdelijk te Oostende, Kapellestraat, 78. Studie van den Notaris GHEKIERE te Meenen. Studie van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe. Studie van den Notaris Alfred REYNAERT te Yper. in de herberg het Gemeentehuis te Elverdinghe Rechten tot oorlogsvergoeding medeve kocht. Voor dep oorlog bewoond door de weduwt Honoré Vandesteene. Visite des dépots tous les jours ouvrables, de 13 a 16 heures, sauf la veille de la vente Faculté d'imputer les prix sur dommages de guerre. Les conditions peuvent être obtenues, moyen- nant un bon postal de 1 fr. a adresser au surnu- méraire précité. Approbation de la vente réservée durant 8 jours ouvrables. M. VEROUGSTRAETE, surnumerair der Do meinen, Lammerstraat, 110, te Meenen, zal ter plaats door middel der aanbiedingen en der opbo den de volgende verkoopingen houden I. Ter Motocultuur, te YPER, Dinsdag 1 Mei 1923, om 10 1, 2 uur voormiddag Vijftien landbouwtractors Fordson, met hunne ploegen, van 1 tot 15 genum merd voor de verkooping, en 5 basculen in goeden staat. Vier zeer goede dorschmachienen met tractor Titan zullen er, door den Dienst voor Wederopbouw, uitsluitend op oor logsschade, in eigendom aan de meest biedende toegekend zijn. II. Ter Motocultuur, te DIXMUDE, Woensdag'2 Mei 1923, om 10 1/2 uur ’s morgens Vijftien landbouwtractors Internatio nal, met hunne ploegen, van 16 tot 30 genummerd voor de verkooping. Nieuwgebouwde a) Drie langs den Meenensteenweg y b) Drie op den Verloren Hoek langs den steenweg naar Zonnebeke c) Zes in stad Korte Thouroutstraat. Boorngaard^traat, Oude Houtmarkt, en Sur- tnont de Volsberghestraat. Voor het bezichtigen zich te begeven in de barak naast bij nummer 18. ter herberg Hazewind bewoond door de wed. Camille Vandenberghe te YPER van 1213 vierkante meters Zie plakbrieven met plan. I. Vetnielde huizen te Yper ntf* OGPtOgschads geschat weerde IQI4 40.382 fr. II. Vernielde herberg Sint Eloy te St-Jan-bij-Yper met oor iogschad* geschat weerde 1914 6169 fr. III. Vernield Hofstedeken te Elvéf' dinghe, gebruikt voor den oorlog door Alfons Dalle, op grond toebehoorende Mw Fraey* Terrier. De te verkoopen ooriogsch^d^ is geschat weerde 1914 op 8000 frank. Opslagplaatsen zichtbaar alle werkdagen, van 13 tot 16u.,uitgenomen daags voor de verkooping. Vermogen om de prijzen van de oorlogsschade te korten. De voorwaarden zijn te bekomen, mits toezen ding van een postbon van 1 fr. aan voornoemden surnumerair. Goedkeuring der verkooping voorbehouden ge durende 8 werkdagen. Instel met PremieWOENSDAG 9 MEI Overslag ld. 23 ld. telkens om 2 uur namiddag, ter herberg De Zwaan bij M wed. Vandecan- delaere te West-Roosebeke, dorp, van Wijk Tiendenberg Koop Één. Gerieflijk nieuwgebouwd met schuur, stalling en 11 aren 05 ca. medegaande zaailand, kadaster sectie B, deel van Nr 282b. Bewoond zonder geschreven pacht door heer Cyrille Vandamme, mits 350 fr. ’s jaars.' Koop Twee. Gerieflijk nieuwgebouwd met schuur, stalling en 11 aren 01 ca. medegaande zaailand, kadaster sectie B, deel van Nr 282b. Gebruikt zonder geschreven pacht door heer Arthur Debeuf mits 350 fr. ’s jaars. Recht van samenvoeging. M. Jean TYBERGHEIN, Ontvanger der Regis tratie te Brugge, zal namens den Belgischen Staat openbaarlijk verkoopen Ha. 13-63-77 ca.Land te MOORSLEDE (dicht de statie/ vroeger eene HOFSTEDE uitmakende. Verdeeld in 22 koopen. Ingesield 120.000 fr. Definitieve Toewijzing in het gasthof Java», Ooststraat, Roeselare. Zie de plakbrieven. Inlichtingen ten bureele der Registratie en Do meinen, te Hooglede, Roeselare en Yper, en bij Heer Jean Tyberghein, Registratie Ontvanger, 10, Beenhouwerstraat, te Brugge. M. VEROUGSTRAETE, surnuméraire des Domaines, Rue de l’Agneau, 110, a Menin, pro- cèdera sur place aux ventes publiques suivantes, par voie des soumissions et enchères I. Au centre de Motoculture,a YPRES, ie Mardi 1 Mai 1923. a 10 1/2 h du matin Quinze tracteurs agricoles Fordson, avec charrues afférentes, numérotés de 1 a 15 pour la vente, et 5 bascules, en bon ctat sans les poids. Quatre excel lentes batteuses, avec trac- teur Titan y seront reconnues en pro- priété au plus offrant, exclusivement sur dommages de guerre, par le Service de la Reconstitution Agricole. II. Au centre de Motoculture, a DIXMUDE, le Mercredi 2 Mai 1923, a 10 1/2 h. du matin Quinze tracteurs agricoles Interna tional, avec charrues afférentes, numé rotés de 16 a 30 pour la vente. Zich wenden bij René KNOCKAErÏ' placeur, Slachthuisstraat, Yper. Schoonen bouwgrond gelegen te WEST OUTRE op de plaats, hebbende eene gevelbreedte van 21 m, en eene diepte van 35 m. met de oorlogschade aan de gebouwen daar vroeger opgestaan hebbende, Zich te wenden ter studie van den Notaris CASSIERS te Poperinghe. te MEENEN, Yperstraat, ter herberg De Puiszaal Verdeeld in 22 koopen. Gebruikt door M. Amand Vahdamme aan 23o fr. per jare, valdag 1 October, zonder recht aan pacht. 2° VAN EEN -4--- VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 4