1 -:HET YPERSCHE LARÉGIOND’YPRES Wekelijksch Overzicht Supplément "zzzzz Bijvoegsel 4e Année, Nu 2 - 28 AVRIL 1923 Het bezoek der Heeren Senatoren Canton cfle Messïnes 4C Jaargang, Nr 2 28 APRIL 1923 Les lois sur les dommages de guerre sont elles applicables d’une fagon différente aux uns et aux autres La réponse a cette question doit être sans doute affirmative puisque les habitants du can ton de Messines viennent d’apprendre que la Sucrerie deWarnêton, sera ou a été autorisée a transporter ses installations dans d’autres régior s. Et pourtant les cas sont nombreux, oü la loi est prise a l’appui d’un refus 'formel a pareille faveur. Ne suffisait-il pas d’avoir arraché a ce canton l’Institution Royale de Messines Il sera done dit qu’un coin de Belgique, anéanti par les années, ne peut être restauré. Pour cette région toute industrie doit être écartée, toute Institution Séculaire doit être déplacée, la culture doit être atteinte dans ses plus riches produits. Pourquoi Pourquoi La population se demande comment peut être accordé bénévolement a des industriels, pareille autorisation, en opposition directe aux intéréts vitaux de la région Comment se fait-il que sans cesse on préconise le dépla- cement de la Sucrerie de Warnêton. Quel motif peut on donner a ce projet? II n’estmême pas possible de choisir dans le même arron dissement un emplacement plus favorable que Warnêton. Cette Ville s’était certainement agrandie, développée, depuis que cette industrie s’y était installée. La Sucrerie qlle-même avait prospéré dans ce coin de pays, oü elle trou- vait les transports, par eau, par route, che- min de fer et vicinal. Rien ne manquait a son excellente direction! Peut on dire aujourd’hui que ces coëfficients de prospérité n’existent plus Quel prétexte peut on donner a son déplacement Aucun. Tous les villages des environs, vöyaient leurs terres s’amender, leur culture devenir de choix et de bon rapport, de par cette indus trie agricole. Est-ce que la loi sur les dommages de guerre a été faite pour permettre l’abandon d’une partie du pays Warnêton et environs doivent pouvoir conserver les mêmes facteurs de prospérité qu’avant guerre. Ce serait un crime centre la restauration du pays, s’il n’en était pas ainsi. Ce serait abuser du travail de ceux qui sont revenus au pays pour aider a sa Renaissance. D. Lemis. hier eene levenskwestie voor de meerderheid der bevolking en daardoor is deze van mee- ning dat het eergevoel, welk voor eene ver nedering terugschrikt, thans moet van kant geschoven worden. Men verzekert dat vele invloedrijke mannen met het beste inzicht bezield, zich beijveren om aan de Regeering te doen verstaan, dat het hoog tijd is om eene beslissing te nemen en de hand uit te steken tot eene overeenkomst. Dit werd ten andere reeds aan Cuno en Rosenberg voorgelegd door eene afvaardiging der Syndikaten, welke zegde, dat het de eenparige wensch aller ver takkingen is, een einde te zien stellen aan dezen noodlottigen toestand, door een wel bepaald aanbod aan de Bondgenooten. Rik. Deze week schijnt weer een stap gedaan op den weg der onderhandelingen met Duitsch- land. De verklaringen van Lord Curzon in Engeland, hebben als ’t ware de deur geopgnd tot een beslissend voorstel vanwege het Reich. Ziehier hoe hij de zaken voorstelde Tot nu toe heeft Duitschland, dat de nederlaag had, dat schuld heeft en het Verdrag van Versailles geteekend heeft, nog geen enkel bepaald voorstel gedaan. Waarom laat het zijn inzicht niet kennen van zich van zijne verplichtingen te kwijten en waarom biedt het niet aan, eene vaste som als vergoeding te storten, welke door vakmannen zou vastge steld worden, en verders, den noodigen waar borg te geven van betaling. Frankrijk heeft meer dan eens te kennen gegeven dat zulk aanbod zou aangenomen worden en ik heb steeds aan het Duitsche Reich aangeraden daarmede te beginnen. Intusschen gaat Enge land voort met eene vriendschappelijke onzij digheid te behartigen nooit zal Duitschland eene aanmoediging moeten verwachten, om zich aan zijne verplichtingen te onttrekken. Engeland blijft bij de algemeene plannen welke in Januari werden aangenomen, bereid nochtans om desnoods kleine wijzigingen aan te brengen, mits nieuwe onderhandelingen. Nooit zal Engeland zijne eischen nopens vergoeding laten varen. Zoodra Duitschland voorstellen wil doen, zal Engeland beide partijen steunen om zoo mogelijk tot eene overeenkomst te geraken. Er zijn goede voor- teekens tot toenadering te bespeuren en wij aanzien het als een plicht deze goede gestel tenissen aan te wakkeren en te helpen door drijven. Volgens ooggetuigen, bestatigt men, bij het doorreizen van Duitschland, dat iedereen genoeg heeft van den tegenwoordigen toe stand, welke steeds moeilijker wordt door de bezetting en door de uitbreiding der nijver- heidscrisis, niet alleenlijk in de Roer, maar jgansch Duitschland door. Het blijkt thans dat Ide taktiek van lijdelijken tegenstand, voorge- Ischreven door Cuno ’s beheer, volkomen mis lukt is en ’t is vruchteloos dat men in den iReichstag grootsche redevoeringen heeft uit gesproken zij deden slechts klaarder uitschij- kien hoe groot de ontgoocheling en uitputting ■s in Duitschland. Immers, in al die hoogdra- Ivende verklaringen ziet men eene trapsge- ■vijze vordering der gedachte, welke tot een fcepaald voorstel leidt vanwege het Reich. ■Men ondergaat daardoor den indruk, dat dit llles slechts ten doel heeft, door kronkel ingen, ertoe te komen den vernederenden ■tap te doen, welke aan Duitschland en aan Cuno zeer zwaar moet vallen de bekente nis der nederlaag en een rechtzinnig aanbod, pit is ten andere de eenige oplossing van Bet vraagstuk, welke overblijft. Het geldt DOCTEUR Médecin - Dentiste reqoit MERCREDI et SAMEDI pour Extractions Obturations Travdux en Or, en Vulcanite et Redréssements rue de Dixmude, 7 YPRES. De Heeren Senatoren hebben dus het ver woeste gewest per express bezocht twee minuten hier, drie minuten daar, vijf seconden ginder. Zij hebben voorzeker veel gezien, van de hoogere beambten veel eigenlof hooren uitspreken maar zij hebben met de waarheid weinig in betrekking geweest. De verwoeste streek is voor hunne oogen afgeloopen als een panorama vol van nieuwe huizen, prachtige hoeven en vruchtbare landerijen. Maar zij hebben niet gezien hoeveel onvolmaaktheid, hoeveel teleurstelling, hoeveel misnoegdheid voor het officieel doek verborgen was. In Yper, hadden de handelaars hunne ven sters voorzien van plakbrieven den herstel van onzen vaart betreffende. Waar de Heeren Senatoren ze bemerkten werden ze gretig ge lezen. Hetwas eigenaardig hunne opmerkingen te hooren. Zoo zegde een dier heeren Tiens, ils exigentmaintenant un canal. Après celaqu’est ce qu’illeur faudra encore. Een ander beweerde dat hij niet wist dat er hier eenen vaart bestond. Het grootste deel wist niet dat zij dé kredieten afgestemd hadden een treurig voorbeeld van de wijze waarop onze wetgevende machten ingelicht worden. Dit weze voor ons, geteisterden, eene les z willen wij onzen vaart terug bekomen dan moeten wij krachtdadig den strijd aanvanger! tot dat wij voldoening bekomen. Wij moeten de Kamerheeren en de Senatoren over de zaak inlichten, wij moeten de groote drukpers op de hoogte der kwestie zetten. Hier volgen de teksten der acht verscheidene plakbrieven door de handelaars uitgehangen Aan de Heeren Senatoren 1. Ware onze vaart in 1920 reeds vol tooid, dan had den herstel van het verwoest gewest 100 millioen minder gekost. Heeren Senatoren, waarom hebt hij in 1923 tegen den herstel van onzen VAART gestemd? 2. Te midden van eene streek waar alles aan het herleven is, blijft onze VAART, bron van bestaan voor ons, handelaars en nijveraars, in zijnen verwoesten staat. WAAROM En waarom, Heeren Senato ren, hebt gij in ig23 de kredieten van onze vaart afgestemd 3. Gij bezoekt ons verwoest gewest. Laat niet na onze VAART te gaan bezichti gen. Wij zijn zeker dat gij met de overtuiging zult vertrekken dat de herstel ervan hoogst dringend is. Heeren SENATOREN, mogen wij verho pen dat gij op uw noodlottig besluit zult terug keeren? 4. Wanneer gij in den Senaat openbare werken vraagt in uwe omschrijving is het steeds voor nieuwe werken die soms onge hoorde uitgaven vergen. Wij Yperlingen, vragen maar terug hetgene wij vroeger hadden ONZE VAART de waterweg die ons moet verbinden met het overige van België en ons opnieuw zou toe laten Belgische handelaars en nijveraars te worden gelijk de handelaars en nijveraars van uwe arrondissementen en zou toelaten bezigheid te verschaffen aan onze werklieden. Heeren Senatoren, door uwe stemming bedreigt gij ons bestaan en dit van ons werk volk Heeren Senatoren is het te laat om op uwe stemming terug te keeren 5. Art. 1 van de Grondwet Alle Bel gen zijn gelijk voor de wet in theorie In praktiek, zijn de handelaars en nijve raars van het Ypersche daarvan uitgesloten. Terwijl men overal spreekt van nieuwe vaar ten, van verbreedde vaarten, nieuwe haven-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 9