lil ijl I fill 11 WOONHUIZEN I h WOONHUIS WOONHUIS dienstig voor allen handel te YPER, hoek der BukkersStraat en der Patteelstraat. WERKTUIGEN F Buitengewone schoone venditie Hovenier- Zaailand Al LAND zonder schriftelijke pacht door M. C. Afzonderlijk ingesteld samen 7175 fr. GEMEENTE in J|! Openbare Verkooping in één zitdag, zonder uitstel Op Woensdag 19 September 1923 om 3 uur stipt namiddag, Een Nieuwgebouwd HUIS met 10 aren 29 ca. land ZAAILAND r sectie A, nummer 165a. Uit ter hand te koopen Een perceel Bouwgrond te YPER, Steenweg naar Dickebusch. Een perceel Bouwgrond te VOORMEZEELE. AANNEMERS- Den Vrijdag 14 September 1923 oin 9 uur stipt, ’s morgens, Openbare Verknoping ZA A 1L AND EN MaandaS 7 September 1923 Weiden Huizen op M e e s s e n, W y t s c h a e t e Kemmel Zantvoorde. OVERSLAG Maandag 17 September 1923 om 1 uur stipt, ZUYDSCMOOTE raat Koopen X en XI. aren 30 centiaren Gemeente Moorslede OVER SSL.AG Vrijdag 28 September 1923 om 2 1/2 u. stipt namiddag, XRSTEX. TOESLAG- Dinsdag 18 September 1923 ten 2 1/2 uur stipt, 'I r Studie van den Notaris THEVELIN te Meessen L. 52 Kantoor van den Notaris Ernest DE COCK Korte Thouroutstraat, 14, te Yper. Studie van den Notaris Arthur DE TAVERNIER, te Poelcapelle. Kantoor van den Notaris Jéróme DELRUE te Moorseele. bij M. G. Vande Lanoitte, te WYTSCHAETE. te PASSCHENDAELE, wijk Wallenmolen, ter herberg van M. Petrus Haulspie, van staande en gelegen te Poelcapelle, wijk Wal lenmolen, langs de gravier naar Passchen- daele. Voor den oorlog gebruikt door Mad. Wed. Bruno Waterbley, thans onbewoond. Seffens handslag. van bedrijf. - .1 I schriftelijke pacht door M. landbouwer, Zuydschoote. ingesteld samen 4750 fr. Kantoor van den Notaris Joseph DE WULF te Langemarck. 14 i* i. 12 NIEUW GEMAAKTE Bewoond en onbewoond, gelegen langs de groote kalsijde naar Rousselare en dicht de Plaats. Zijnde gansch de reke van Jules Pinket naast het dorp tot ’t einden. Alle deze huizen hebbeg—twee soorten water en eenen afzonderlijken omstelen koer, benevens eenen schoonen groenselhof. Voor alle inlichtingen, wende men zich ten kantore van voornoemden Notaris DELRUE. Gebruikt Dallemagne. te YPER, in het Vredegerecht, Caserne, van Koop Eén Groot volgens meting 321 vm. 60 vdm., houdende aan De Geyter, aan De Geest en aan de weduwe Dery. Ingenottreding met de geldtelling. Ten overstaan van den heer Vrederechter van het eerste kanton van Yper. Koop Twee Groot 4 aren 3o ca., langs de Staatsbaan Yper-Waasten. Ten verzoeke van het Armbestuur van Voormezeele. Gemeente Meessen Koop 1. Recht op vergoeding voor oorlogsschade opeen huis,Oude Armentiersstraat, sectie A, Nr 656d, geschat 2000 fr. waarde 1914. Ingesteld 1800 fr. Koop 2. Grond en hof, 2 aren 63 ca., sectie A, Nr 656d. Ingesteld 800 fr. Koop 3. Recht op vergoeding voor oorlogsschade op een huis, Gentstraat, sectie A, Nr 263a, geschat 3500 fr. waarde 1914. Niet ingesteld. Koop 4. Bouwgrond, Gentstraat, sectie A, Nr 656d. Niet ingesteld. Gemeente Kemmel Koop 5. Zaailand, sectie C, Nrs 419a, 419b, 40 a. 80 ca. Gebruikt door Em. Dumont tot 1 Oct. 1925 mits 75 fr. ’s jaars. Ingesteld 4000 fr. Koop 6. Weide, sectie C, Nrs 369a, 370c, 1 Ha. 36 aren 40 ca. Ongebruikt. In gesteld 9000 fr. Koop 7Recht op vergoeding voor oorlogsschade op eene tweewoonst, sectie C, Nr 370e, geschat 2000 fr. waarde 1914. Ingesteld 2600 fr. Gemeente Wytschaete Koop 8. Zaailand, sectie C, Nr 446, groot 43 aren 80 ca. Ingesteld 2600 fr. Koop 9. Zaailand, sectie C, Nr 528, groot 37 aren 10 ca. Ingesteld 2000 fr. Koop 10. Zaailand, sectie E, Nr 692, groot 98 aren 40 ca. Ingesteld 9100 fr. Koop 11. Zaailand, sectie D, Nr 558, groot 50 aren 10 ca. Ingesteld 3350 fr. Koop 12. Zaailand, sectie D, Nr 474. groot 1 Ha. 72 aren 70 ca. Ingesteld 12.900 fr. Koop 13. Weide en hof, sectie D, Nrs 667 en 669a, groot 26 aren 40 ca. Ingesteld 1400 fr. Koop 14. - Weide, sectie D, Nr 678a, groot 2 Ha. 28 aren 10 ca. Ingesteld 17.300 fr Koop 15. Zaailand, sectie D, Nrs 687, 688, groot 1 Ha. 17 aren 10 ca. Ingesteld 8400 fr. Koop 16. Zaailand en hof, sectie D, Nrs 685, 682b, 679d, 679e, groot 80 aren 30 ca. Ingesteld 5000 fr.' Koopen ip en 18. Recht op vergoeding voor oorlogsschade op eene tweewoonst, sectie D, Nrs 679e, 679d, geschat 6000 fr. waarde 1914. Koop 17 ingesteld 2000 fr. Koop 18 2800 fr. Al deze koopen zijn gebruikt tot i October 1924. behalve koop 8 die gebruikt is tot 1 October 1926. Gemeente Zantvoorde Koop 19. Zaailand, sectie A, Nrs 439 en 440, groot 22 aren 92 ca. Ingesteld 700 fr. Ongebruikt, is vereffend. Recht van samenvoeging. Bede voorzien te zijn van trouwboekje of uittrek sel uit geboorteakt. om 3 uur stipt namiddag,/ te YPER, in het Hotel des Brasseurs Statieplaats, van Koop Één. -- Een nieuwgebouwd te YPER, Elverdinghestraat, Nr 56. Groot go vm. Vrij gebruik drié'maanden na den overslag. Koop Twee. Een nieuwgebouwd Groot 72 vm. Ingenottreding met de geldtelling. 1/2 p. h. Instelpremie. Kantoor van den Notaris DEVOS te Wervick. Door uitscheiding o - Ten verzoeke en ten behoeve van Vanhoeydonck en D. Van Sant, aannemers. ter herberg De Vrede bij M. Cyrilie Deltombe, Marktplaats te Langemarck, van gemeente langemarck Dorp Donkerwegelke Koopen 1 tot en met Vil 1 Ha. 24 aren 46 centia. allerbeste Koopen 1 tot en met VI gebruikt zonder pacht d°orM. Emile Masschelein. K°op VII is gebruikt en gedeeltelijk in cijns houden door Firmin Robyn-Terryn. Afzonderlijk samen ingesteld 17.325 fr. Doschkant (Galgestraaf) Koopen VIII en IX a*en 60 centiaren allerbeste Middelst 47 kadaster Canienr'likt 20nder am,lle Depoorter, ^onderlijk te WERV IC K, op den terrein van M. DELBEKE- CATTEAU, Speistraat, en be staande in 2 groote vrachtautos (Merk U. S. A.), Motor (Merk Moes 12 HP.), Broyeur met toebehoorten (Pirlet), 2 m. diameter, schoon werkpaard, lOgrondkarren, moor- telkar (ijzeren bak), camion, stootwagen, kar op ressort, 2 barakken, 25 kruiwa gens, stellingplankenschragen, kuipen, vaten, 4 tot 500 meters rails voor Decau- villewagens, 4 wagonnekens, bedden en beddegoed, paardengetuig, brandhout, enz., enz. -- En zelfden dag, om 3 uur stipt ’s namid dags, te KOMEN (Godshuis), recht over de fabriek van M. J. Plovier et Cie, als volgt Eene houten barak dienende tot zagerij, behoudende eene lintzaag, ronde zaag, vlakschaaf, top, boormachien, quatre- faces, locomobiel (30 HP.), slijpmachien en allerhande houtsoorten. Gewone voorwaarden. Gereed geld. II VAN VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 11