I I 9 h lip Jlll lil IH I I i fffl ffl I I ll B I Wi dl CONSUMMATION AUX 100 KM. I Il I La roitnre la plus économii|ue du monde. - Économie dans la eonsommation d N 1 :i' IJ! L d III; B II 01 K den heropbloei I VI Dunn stel 4 I 0 1 Xb H Wat bediedt dan de verklaring van den Staatscommissaris dat de Staat het slacht offer niet mag zijn van speculeeringen welke voor gevolg hebben een particulier te verrij ken tot schade voor het algemeen belang van het land Wij stellen in thesis dat de Rechtbank ons maar de herbelegspremie moet of mag toe staan voor zooveel het openbaar nut ermede kan gediend worden. Indien de Rechtbank in geweten kan vonnissen dat de heropbouw van het gewezen huis S. (aangekocht door D.) Sie A n" 378 te Z. geen economisch nut ople vert dan leggen wij ons daarbij gereedelijk neder en wij aan veerden de weigering van de herbelegspremie. Maar indien de Rechtbank dit niet kan zeg gen en integendeel moet erkennen dat er door onzen herbouw een economisch nut is ge sticht, en dat zij ons dientengevolge de herbe legspremie toestaat, hoe kan de Staat het slachtoffer zijn van de uitwerking van een openbaar nut Kan men dwazer propositie uitdenken dan de volgende er is een open baar nut verwezentlijkt maar het is ten schade voor het algemeen belang van het land Hoeft er daarbij aangestipt te worden dat de Staat geen cent méér zal uit te geven heb ben voor den herbouw door D., afstandhou- der dan voor den herbouw door S. afstand- gever hen te dankt Volgende artikelen een geheel bureel en eene geheele rechtspleging worden ingericht om in die overzetting te voorzien. Verbrekingshof, arrest van 7 December 1922 la reconstitution économique du pays s’opère et Tintérêt public obtient satisfaction aussi bien par le fait du cessionnaire du sinis- tré que par ce dernier hii-même la cession comprend virtuellement la fa veur du remploi Er spruit daaruit dus dat de rechten, zoo wel voor de herstelsvergoeding dan voor de herbelegspremie, dezelfde zijn in den hoofde van den aankooper als in den hoofde van den geteisterden. Dit zijn ten anderen elementaire rechtsbegrippen inzake afstand van eigendom. Men bemerke dat de Staatscommissaris noch in zijne besluitselen, noch in de eenige vonnissen die hij zou weten aan te halen, zelfs niet poogt eenen tekst aan te duiden op denwelken hij zijne stelling zou steunen. Niets in de wet laat toe een verscheiden regiem te geven ’t zij aan eenen aankooper, ’t zij aan eenen speculateur ’t zij aan eenen boos doener enz. De wet kent maar drie redenen van verval a) niet belg zijn (art. 5). b) met den vijand slechten handel gedreven te hebben (art. 9). c) gestraft geweest te zijn wegens overdrij ving in aangifte van oorlogsschade (art. 74). Het ware onwettig eenen moordenaar, eenen brandstichter enz... een deel zijner rechten tot vergoeding te weigeren. Is het min onwettig die te weigeren aan iemand die zoo roekeloos geweest is twee woonhuizen met recht tot schadevergoeding te koopen De rechten van D. moeten dan beoordeeld worden zonder in acht te nemen of hij afstand- houderis of niet, of hij speculateur is of niet. Welke zijn die rechten Art. i3. eerst de herstelvergoeding op voet van de weerde 1914. Art. i5.,eene bijkomende som noodig om aan de huidige prijzen het herbeleg te doen. Art. 17. De Rechtbank mag in zekere geval len de herbelegspremie weigeren Cette dis position, dit Van Bladel. n° 541,542, vise des cas rigoureusement exceptionnels. Exa- minons les a la lumière des discussions a la Chambre.... II s’agit d’un remploi manifeste- ment irréalisable et antiéconomique. Pour cela il faut évidemment qu’il y ait certitude du caractère antiéconomique du remploi, inexploitabilité certaine Hier is er kwestie van een gering woonhuis van 7.000 fr. gelegen te Z. te midden in het dorp. Is het niet potsierlijk te gaan beweren dat het her bouwen van dit huis niet evenveel openbaar nut oplevert dan het herbouwen van de tal rijke andere huizen die het omringen De wet kent geen een andere reden tot wei gering van de herbelegspremie. Deze premie is in de wet geschreven, niet in het belang van de personen (geteisterde of afstandhouder) maar uit openbaar belang, ten einde de streek te zien heropgebeurd worden, ’t Is bij zooverre dat de Rechtbank die premie mag opleggen tegen wil en dank van den schadelijder (art. 17). In het onderhavig geval komt de Staatscommissaris aan alle zijne plichten te kortimmers, ten ware hij beweer- de-dat er te Z. overvloed van huizen zijn, legt zijn rol hem op van te eischen dat de herop- bouwing van het kwestieuze huis geschiedde. En indien hij acht dat er overvloed van hui- Agents Concessionnaires i Garage De Staatscommissaris schijnt er euvel in te vinden dat er zich een particulier zou kun nen verrijken Eerstens, is dit in het gegeven geval heel twijfelachtig zooals verder zal aangetoond worden. Maar in alle gevallen blijft de Staatscom missaris in gebreke te bewijzen dat de wet als vereischte tot het toekennen der herbelegs premie de voorwaarde stelt dat de geteisterde eene slechte zaak doet. De stelling van den Staatscommissaris loopt logischerwijze op het volgende parado xaal besluit uit indien men eene mindere vergoeding moet toestaan aan den herbeleg- ger die eene voordeelige oplossing van herbe leg voorstelt, dan moet men eene meerdere vergoeding toekennen aan den herbelegger die eene dwaze onvruchtbare, doodgeborene oplossing van herbeleg aanbiedt eene premie dus aan de verspilling der gelden van den Staat. Wat integendeel de waarheid is, ’t is dat, van het oogenblik dat het openbaar be lang bevoordeeligd is, het wenschelijk is dat de zaak, ook voor de geteisterden of zijne rechtverkrijgenden, zoo opbrengend en voor spoedig weze als zij kan, gegeven zijnde dat i de Staat in alle geval toch X franken moet be- 1 talen als vergoeding om dit maatschappelijk nut te bereiken, is het dan toch beter dat die X franken mij -winst medebrengen dan zij mij verlies veroorzaken de ande maar bezield zijn door loutere ten anderen, in zaken als deze handelen, zijn openbaar belangd' lang onafscheidbaar in feite een A wing immers zal voor mij maar wj zijn indien zij aan noodwendighe^ woordt. ’t is te zeggen indien zij J' pelijk nuttig is. De wet kent geen speculates» God dat de verwoeste streek nog m gelijke speculateurs gekend had 1 de"l den heropbloei is aan hen te danken! IN FEITE D. bezat wezentlijk reeds een huis. of tia zelve niet aantasten valole<l| heid en de wettigheid van J van oorlogsvergoedingen 7 12 litres d’ESSENCE 250 grammes d’HUILE O’©, porte de Wleni*1» Twee bejaarde jonge dochters, juf, L. en E. S geld méér noodig hebbei een woonhuis dat op onbepaaldent opgericht geraken, stellen hunne sch goeding te koop. Is het eene misdaad nen hoofde Tot nu toe heeft men beweerd, maar het zal misschien wel Indien hare billijke inzichten willen zentlijkt worden dan moet er iema schadevergoeding koopen, want tot heeft men zich geenen koop-verkoop inbeelden zonder een aankooper. En hier ligt eigentlijk de treurige!® heel die zaak van vervolging tegen de a houders van rechten van oorlogsvergi Een kooper is iemand die bepaaldet verkrijgt of meent te kunnen verkrijg dien men nu als stelling vorenbrengt rechten van den afkooper van oorlogst dingen zullen afhangen van den willek de grillen van den Staatscommissaris,d natuurlijk niemand meer gevonden word dergelijke rechten aan te werven. Well D.. die een recht van vergoeding heel kocht met herbelegspremie (voor zoovel niet zou geweigerd worden bij gem's openbaar nut) zou recht hebben van zich te keeren tot de Jufvrouwen S. en derf king te vragen van de overeenkomst oml van dwaling op het voorwerp van del eenkomst, ofwel omdat (in destelling’l Staatscommissaris) zij medeplichtigzijil misdrijf van speculatie op de fondsenrrj Staat, (contrat immoral, art. ii3i burg, wetb.) Wie wordt het slachtofel stelling de ongelukkige geteisterde .Nu, op 6 April 1921, dacht men zooi® en men meende dat het nog toegb1® overeenkomsten te sluiten onderdel*® ming der bestaande wetten. D. had een huis. Maar hij heeft kinderen, waarvan het oudste löjaar Als goede huisvader meende hijt® matig zich te bekommeren met b1-'!® van zijn kroost en dus eenen e,Seii verwerven waarin zij later hun besta®1 kunren vinden. Hij had ook een'^jB ningen als goede huisvader mee" rechtmatig die te plaatsen en hem toch niet ten kwade duiden tracht heeft eene plaatsing te niet schadelijk was. '1 ot nu toe 1 billijk voorgekomen thans staatsgevaarlijk 111 zakeoorlogssc, deze aankoopen zijn gewet 1 jH geen winst kunnen bijbr^ng kooper Is dit nu, ja 11 lil j Ml IIH zen bestaat (hetgeene voorzeker het goal niet is) dan moet hij van nu voort alle hei be leg weigeren, in alle de gevallen die hij zal voor handen krijgen, zonder zich te bekreunen of er kwestie is van schadelijders ol afstand- houders immers het gaat hier niet om een privaat belang, maar om een openbaar belang vóór hetwelk alle andere moeten ondeidoen. Hoe het toch kan noodig worden zulke ele mentaire begrippen te moeten vooruitbren gen en verdedigen dl P iï 1 1 i I Demandaz aux propriétaires d’uneautomobile Citroen, ce qu’ils en pensent. h Ill Catalogue et démonstrations gratuits sjK

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 2