T gil lil m! Fédération des Coopératives pour Dommages de guerre (Société Cooperative) 4e jaar, N° 23-22 September 1923 4e Année, N° 23-22 Septembre 1923 '11 Hl! 1 Vergadering van Zondag 9 September 1923 Abonnement 8 fr. per jaar Buitenland 12 fr. Aoöt, fr-dont d< Journal hebdomadaire de i’Arrondissement d’Ypres Organe de l’Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Weekblad - - voor het Arrondissement Yper Orgaan der Vereeniging der Geteisterden. Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper fr. dont J YPERSCH Beheer, Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE Rédaction, Administration et Publicité Rue d’Ypres, 21, POPERINGHE Naamlooze artikels geweigerd van *923 aangeno- Note relative a Vactivité de la Federation a fin aoüt 1923 Abonnement 8 fr. par an Etranger 12 fr. On peut s’abonner dans tous les bureaux de paste Beiges Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren 192! Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aoüt 6.qo3 6.348 7.3o6 6.076 6.27T 6.696 5.010 6.235 1923 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aoüt SORTIES 6.076 6.188 7.201 6.210 6.268 5.873 6 206 quotidienaes 137 i36 i38 i53 140 135 118 140 i <11 11 LA REGION der Ypersche Clubs, enz. 1 78,29 en mars, 86,33 en mai et 80,29 en et 76,8 en aoüt. Situation en aoüt 1923 Dossiers admis' après un premier examen Dossiers admis après examen Dossiers maintenus en instance Daar dhze zitting geen plaats kon hebben in de gewone zaal der Voetvolkkazerne waar geen mess meer bestaat sedert eenige> dagen, werd de vergadering gehouden in een der lokalen van de middelbare school. Dit gaf de gelegenheid, te bestatigen hoe wel verlichte en wel geschikte klassen ter beschikking ge steld zijn van de binders. Wat verschil met de klassen van over 5o jaren. Er kunnen niets dan groote geleerden uit zulke schoone instel lingen komen. M. Butaye, advokaat te Yper, zit de ver gadering voor. Niettegenstaande de feesten die te Komen een groot gedeelte onzer ge wone aanhoorders tegen houden, zijn er een goed getal afgevaardigden gekomen. 1. Het verslag der laatste zitting wordt goedgekeurd. 2. Mededeeling. De bekommernissen, 76,8 un second Janvier Hvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aoüt ACTIVITÉ GÉNÉRALE a) Transactions. b) Avances de 70*7.. c) Titres judiciaires. entrees 6.040 6.3g7 6.918 6.146 (J.209 5.807 5.233 6.195 CRÉDITS OUVERTS NÖMBRE -. MONTANT GLOBAL fr. 66.309-213,11 fr. 53.689.688,91 fr. 78.382.201,20 fr. 70.929.554,17 fr. 64.713.611,44 fr. 61.699619.Li fr. 49.601.057,48 fr. 57.721.924,70 VERSEMENTS 3923 Janvier, 9.422 versements pour francs verwekt door de officieele pogingen tegen de afstandhouders (cessionnaires), hebben voor- loopig de kwestie van de onteigeningen een weinig uit het oog doen verdwijnen. Noch tans, na de vakantie, zal de vraag tot een ministerieel verhoor, wederom opgestuurd worden. 3. Wetsvoorstel tegen de aan hoopers van oorlogsschade. Hierover werd nog eens druk gesproken en de onrechtvaardigheid en het kwaad van dat wetsvoorstel aan den dag gebracht. Het werd ingetrokken in juli, maar de minister Van de Vyvere zal het opnieuw in October aan Kamer en Senaat voorstellen. Wel is waar, zal het wat gewijzigd worden, maar zal het verbeterd zijn? Er is veel twijfel over. Alleszins weet niemand wat de ministerieele bureelen in hunne onbekwaamheid en hunne vooroordeelen zullen a.m den dag brengen. Het zal nog eens in het duikertje gedaan zijn, en wij zullen ervan kennis krijgen den dag dat het zal, tegen het welvaren onzer streek, gestemd zijn, indien wij geen oog in het zeil houden. Zooals de heer Vanneste zegde Waarom moeten wij zoo den duivel aange daan worden door al die vreemden die er niets van kennen. In de vergadering van October, zullen waarschijnlijk eenige volksvertegenwoordi gers aanwezig zijn om die belangrijke zaak te bespreken. 4. Traagheid van hel herbeleg!. Hier over wordt er algemeen en bitterlijk geklaagd. De tweede en derde sneden zijn niet meer te bekomen. In plaats van na te zien of de gel den wel en treffelijk gebruikt zijn, doet de dienst van herbeleg niets anders meer dan de vonnissen beknibbelen en trachten te wijzigen, onder voorwendsel van misslag, van spekula- tie, van te hooge prijzen, enz. De vragen slapen maanden en maanden ja zelfs een jaar vooraleer zij beantwoord zijn door een con stat de remploi Intusschentijd, gaan de dossiers verloren in den doolhof van de kazerne, de aannemers staken hunne werken (en zij hebben geen ongelijk) en de geteister den wetenwaarlijk niet meer wat er te doen blijft. Eloe kan men inderdaad een einde aan dat spel krijgen De heeren Vandelanoitte, B. Vermeulen, Vanneste en andere brengen zon derlinge gevallen voor den dag. Wie moet de geschillen beoordeelen tus- schen den geteisterde en den Dienst van het herbeleg Het schijnt dat het zou moeten de Rechtbank van oorlogsschade zijn, maar welke pleegvormen moet men navolgen Daarenboven,het misbruik van de beroepen tegen de vonnissen gaat maar altijd voort. Te Staden, zijn daardoor een overgroot getal zaken van werkmanswoningen onbepaald inge houden. Eindelijk wordt er voorgesteld en 23,2 100,00 Le Directeur, J. KESTEMONT. 03.755.020,97. j février, 13.934 versements pour 60.153.795,69 fr- dont 7.021.353,94 fr. pour le Départe- I ment des Affaires Économiques. Mars, 21.895 versements pour 95.466.268,78 1 fr' d°nt 15.740.898,48 fr. pour le Départe- I raent des Affaires Économiques. I fn 18-o54 versements pour 84.078.740,91 I' r-dont 1.3.471,481,40 fr. pour Ie Départe- Les articles non signés sont refuses En aoüt 74,46 0 o des affaires examiriées ne dépassaient pas 5.000 francs avec, comme moyenne, un montant de fr. 1.609,74 par transaction, et 25,54% supérieures a 5.000 fr. avec, comme moyenne, un montant de fr. 13.536,17 par dossier. REJETS PAR LA COMMISSION DES TRANSACTIONS Le pourcentage mensuel moyen des rejets de nos dossiers était de 7,8 en 19^2 de 8,69 en janvier 1928 de 6,75 en février de 8,57 en mars de 7,45 en avril de 8,77 en rnai de 7,73 en juin de 8,8 en juillet et de 6,27 en aoüt. REJETS PAR LA FÉDÉRATION Le pourcentage mensuel moyen des rejets provisoires par la Fédération était de 22,2 en 1922 et montait a 27,8 en janvier 1923 et 29,2% en février, oour tomber a 21,63 0 o en mars, a 19,67 en avril, a 20 en mai, a 19,71 tn juin, a 19,5o en juillet et ,remonter a 23,,2 en aoüt. En 1922, 53 0 o environ des dossiers trans mis par les coopératives étaient admis au premier examen, cette proportion est montée a 65,3 en janvier 1923, 67,63 en février, o en avril, 80,00 0;0 juin, 8o,5o% en juillet quotidiesmes 3.765 144 3.2ö5 i36 4.010 148 3.712 i54 3.5o4 140 3.558 i36 3.121 124 3.678 141 ^es Affaires Économiques. I j5.334 versements pour 74.941.806,13 I r-dont 9.803.970,40 fr. pour le Départe- des Affaires Économiques. I f >16.265 versements pour 72.957.189,70 I Ont *1.453.7.47,95 fr. pour le Départe- I Juillet deS Alïa’res Économiques. It l2-6il versements pour 61.509.5<>7,3i n)e Io-122.882,30 fr. pour le Départe- ^es Affaires Économiques. 17.155 versements pour 68.475.725,19 D.898.320,54 fr. pour le Départe- es Affaires Économiques. TRANSACTIONS entrees SORTIES Mensuelies: Moyennes Mensneiies:Moyennes p I 31 1 OM MAC A W 3.585 3.273 3-752 3.673 3.5oi 3.529 2.g5o 3.640 IA 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 1