Li !oi Heldenhulde Yper - in Op Rede van heer Maurits Hollebeke Bestuurder van den V. O. S. 7 nals verieucii j r b z° hare diepe erkentelijkheid te betuig, {[Did611 1 1 23jh^elieV Hr o»' Stad Yper Burgerlijke stand der maand October Geboorten Kerrinckx Jerome, Groenestr. Devos Leopold, Bruggesteenw. - Pitt Normas, Zonnebekesteenw. Vanderbemden Roger, Sint Nicolaasstr. Malfait Gisèle, Meenensteenw. De Bruyn Carmen, Bruggesteenweg. Sedeyn Raymond, St Jacobstr.— Mulle Marguerite, Mee nensteenw. Bollein Fernande, Dickebuschstw. Godtschalck Marcel, Basculestraat. - Peene Camille. Boesinghesteenw. Provoost Georgette, Kalf vaart. Blommaert Augusta, Mor.dstr. Moerman Anna, Zoanebekesteenw. Deweerdt Marguerite, Paddepoelstr. Sinclair Jack, Mee nensteenw. Menu Jules, Boterstr. Beele André, Oude Veurnestr. - Maerten Alfred, G. de Stuersstr. Arfeuille Maria, Zonnebekesteenw. Ryon André, Frezenbergstr. Hoflack Mau rice, Kalfvaart. Defever André, Zonnebeke steenw. Bogaert Julien, O. Kleerrnarktstraat. Vandekerckhove Rachel, Kalfvaart. Huwelijken Van den Berghe Francois, reken- plichtige te Kortrijk en Sinave Berthe, z. b. te Yper. Tanghe Theophile, meester smid en De- grave Gabrielle, z. b. te Yper. Masure Jules, hoefsmid en Dubois Julienne, z. b. te Yper. Bottelegier Leo. schaliedekker te Gent en Dumor- tier Maria, z. b. te Yper. Devos Gustave, met- sersdiender en Knockaert Elisa, Zr b. te Yper. Pattyn Cyrille, metser en Lacante Eudoxie, z. te. te Yper. Verlaet Eugène, metser en Allewaert Zelie, z. b. te Yper. Herrier Arthur, handelaar en Logie Marguerite, z. b. te Yper. Vander- tneersch Jules, daglooner en Parein Leonie, wasch- vrouw te Yper. Godtschalck Edmond, aarde werker en Desmit Marie, z. b. te Yper. Wilde- meersch Achille, wever en Gadeyne Marie, z. b. te Yper. Burggraeve René, tolbeambte te Beveren/a/Yser en Santy Ivonne, z. b. te Yper. Catry Joseph, greffier bij de Rechtbank voor 0®r- logsschadeen Stroom Godelieve, z. b. te Yper. Madoe Victor, fabrikant van gewapend beton es Van den Driessche Joanne, z. b. te Yper. Sterfgevallen Soetens Théophile, 59 j., aar dewerker, echlg. Everaet Julie, Kalfvaart. Claeys Roger, 2 j., Minneplein.— Barbez AmeMe, 53 j., huishoudster, echtg. Lebbe Guillaume, Kalfvaart. Mortier Herminie, 52 j.herbergier ster te Brielen, echtg. Gouwy Alois, Kalfvaart. Witdouck Alidore, 39 j., nickeleerder, echtg. Van- damme Augusta, Kalfvaart. Gisquiere Hcnri, 69 j. schoenmaker, echtg. Hof Maria, Bakkerstraat. Bertier Lucien, 9 m., Tegelstr. - Capoen Alois, 68 j., landbouwer, echtg. Desmedt Emma, Zon nebekesteenw. Doom Valeria, 68 j., z te., w* Dewilde Basile, Posthoornenstr. - Vandenberghe Melania, 55 jaar, herbergierster, echtg Terryti Charles, Jules Capronstr. Decruyenaere Side- nle, 89 j.kloosterlinge, Meenensteenwcg. - Diepgtachte Weduwen, Ouders onzer Gesneuvelden, Vlaamsche Oud-Strijders en Makkers uit den grooteu oorlog 19T4I1918 Andermaal staan we, hier met ontdekten hoofde en de ziel versmoord in ’t leed dat we nog steeds zoo zielsdiep voelen bij de nage dachtenis van deze Yper’s beste onder haar beste Zonen, die het geweld en de dood- zaaiende dagen van den grooten oorlog niet overleven mochten. Met diepgeschoktgemoed en de tranen vloeiend uit onze kranke men- schelijke oogen, staan we hier voor de talrijke graven van Yper’s roemvolle Gesneuvelden. Maar weent ons oog, en is onze ziel ver smoord in diepe droefheid, toch borrelt ons herte op van onbegrensde fierheid, en, was het niet den eerbied voor ’t verlaten, stille plekje van den doodenakker, onze breed-door onbeperkte erkentelijkheid, onze opengestuif- de longen zouden hier luid en krachtig den forschen kreet slaken en laten weergalmen van onze eeuwige dankbaarheid tot dezen die voor hun Land en hun Volk alles, tot hun bloed toe, en hun veel belovend frischjong leven hebben geofferd. Het ware overbodig hier nogmaals al het lijden, al de ontberingen, al de smartelijke en bovemnenschelijke pijnen te herhalen welke ge paard gingen met het oorlogsleven, het dapper strijden en het bloedige offer onzer Yper sche prachtvolle jeugd. Wij, Vlaamsche oud-strijders, omdat we den oorlog hebben medegemaakt en aan den lijve gevoeld, alleen uit zielsdiepe liefdé voor ons bloedeigen volk, wij verstaan beter dan wie ook wat onze Ypersche frontjongens ge leden hebben. Wijstonden hen bij in Moe ders plaats toen het moordende lood hun ten gere lichaam doorboorde, en ziel en bloed tot den druppel uitzoog op het akelige verlaten slagveld, waar dood en vernieling dag en nacht zijn ontelbare /slachtoffers zocht en vond aan den bloedigen Yzerstroom. Wij konden in zoovele gevallen de oogen sluiten tot den laatsten slaap aan die prachtige jon gens, en hun testament opnemen, dat schier altijd in een enkel woordje omsloten lag Moeder 1 Vrouwtje Arme schaapkens testa- mentvan liefde, van gehechtheid aan huiskring, aan oude stad met kerktoren en halle, aan Land en streek, vooral met zijn grootsch ver leden en zijn vroegeren bloei, aan bloed eigen Vlaamsch Volk, met zijn eigen gebruiken en zeden en zoet gevooisde Vlaamsche taal. Hoe dikwijls nog volgen ons die uitgeleef de oogen, verdoofd in dien prachtigenkop, die uitgemergelde handen, krampachtig genepen op die breede wonde waafuit het zooveel be lovende leven met gulpen bloed voor al’ijd uitvloeide die geweldige strijd tegen de wreede dood op het slagveld, om het zelfbe houd voor eigen jong leven, doch ook voor vrouw en kinders, voor ouders en samenle ving, voor Land en eigen Volk Vlaamsche oud-strijders, toen hebben wij den duren eed gezworen, dat de laatste wil onzer ongelukkige gevallen makkers door onzen taaien wil en onze volharding zou ver- wezentlijkt worden. We deden ook wat we konden, zelfs in omstandigheden met de meeste moeilijkheden gepaard, voor de ach tergelaten bloedverwanten, voor U, dierbare gesneuvelden, voor uw zuiver liefdesideaal staan we steeds gereed alles te offeren goed en bloed, en mocht de vijand van eigen Land en Volk zijne machten nog zien verdubbelen, wij roepen hem steeds toe Handen af van onze jongens, van onze dooden, want hun zoo kwistig voor Land en Volk vergoten bloed spreekt tegen u, tegen uwen haat voor Volk en volkerenrecht 1 Wij kregen voor opdracht, midden bloed, dood en vernieling, ons volk te redden en ten zege te leiden tot het bekomen van zijne na tuurlijke rechten Wij blijven onzen eed ge- trouw en blijven pal en strijdensvaardig. Duurbare Weduwen, Ouders onzer gesneu velde makkers, weent niet over uwe heilige jongens, hun offer was te groot om niet on middellijk de rijke gloriekroon te hebben ont vangen der opname in het Rijk van eeuwigen vrede. Op ons, die met hen meeleefden, moogt Gij rekenen (i) Duurbare heiligen, wat gij als belooning kreegt van de wereld was ’n bronzen ridders- kruis na uw verscheiden, wat wij, oud-strij ders, als belooning sedert lang hebben voor behouden is de dankbaarheid, de eeuwige er kentelijkheid om uw vroom voorbeeld, en de plechtige belofte op heden plechtig herhaald onzen duur gezworen eed ongeschonden te bewaren en U te blijven gedenken met het vaste geloof in uw heilig ideaal waarvoor gij gevallen zijt, met de breedste hoop op Bel gisch heerlijke toekomst waarmede gij gestor ven zijt, met dé blakende liefde voor Land en eigen Volk, waarmede gij het groote bloe dige offer hebt volbracht. L November /23 M. HOLLEBEKE Lid van hoofdbestuur V.O.S. -- Na de godsdienstige plechtigheid wordt de huldebetooging vervolgd bij de graven der Fransche en Engelsche strijdmakkers. De Marseillaise en God save the King suizen door de stille Novemberlucht... Wees de aarde U licht, O I dapperen Het dankbaar Ypersche volk vergeet U nooit -erleden jaar heeft Yper eraan ge ien dooden. En al de standen, derscheid van politieke of andere "zen hebben als één man hunne hulde ^wijzen aan de roemrijke slachtoffers “X „re®rijs- V<*1‘ P November (Allerheiligen) stond voor tatige puinen der Hallen de ontelbare d 'ffte geschaard die naar het Gemeente i.y- in optocht trekken zou om daar de iadèrlandsche plechtigheid bij te wonen, ter dierbare nagedachtenis der Belgische, Fran- scheen Engelsche strijders gesneuveld op het Veld van Eer. Overal ontwaren wij prachtige, omfloersde daggenen mooie kronen en bloemengarven. De Optocht Stap voor stap, stil en plechtig, trekt de „achtige stoet de Groote Markt over, voorbij leKassehij, waar de overheden vergaderd ijn. De Harmonie Ypriana speelt een roe ide treurmarsch en immer volgt de massa dk, de Meenenstraat door, naar het Gemeen- ékerkhof. In de beste orde volgen eene afvaardiging Ier Rijkswacht, de Geestelijk Overheid, de larmonie Ypriana met vertegenwoordi- ers der afdeelingen Symphonic en Gemengd loor, de Bond der Ypersche Invalieden Ie Vlaamsche Oud-Strijdersbond de Nationale Strijdersbond de Bond der laamsche Oud-soldaten, de Turngilde Sint lichiel de Stadsmeisjesschool, de school er Rousbrugge-Damen de school der Heilige Familie de Mariaschool, de Sint ozei’s school, de Weezenschool, de Staats- liddelbare school, de Stadsjongensschool, if Vincehtiuscollege, St Michielsschool, St Ibysiusschool, de Nijverheidsschool, Sint ozei’s Beroepschool, het Kristen Syndi- aathet Nationaal Syndikaat van Ijzer en, Post, Telegraaf en Zeewezen het Socialistisch Syndikaat der Bouwwerkers Onderlingen Bijstand der Oud-leerlingen Stadsschool de Bond der Oud-leer- Ren der Staatsmiddelbare school de i Katholieke Ziekentroost», de Boeren bond», Yper Op de Handel- en Nijver- ■ddsbond», de Cercle Sportif Yprois de hndboogmaatschappij De Vereenigde lief- eM)ers», de maatschappijen van duivenmel- fers gevestigd in de lokalen De Zon en i( Bietivenu de visschersmaatschappijen mnthengelaars en De Lustige Vis- Peis de tooneeïafdeeling Puinentroost F 8 Studiekring de Moto-club de r Concorde de Koninklijke Hofbouw- i^tschappij de f< Amities Franqaises de r^sche en Engelsche Afvaardigingen, de U1?erlijke en Rechterlijke Overheden. e Bompierkorps vormt de eerewacht van ouders der gesneuvelden en de Gemeente- taad sluit den stoet. Op het Kerkhof aar Wacht reeds een gansche menigte... We§en scharen zich de school- Tligf]grenen de maatschappijen. De afgevaar- ^ere n Vergezellen de vaandels rondom het 1 der Ypersche gesneuvelden. Èeil ^(J(:nen schallen I De vlaggen groeten 1 killerRuiende Brabanyonne trilt over den hhet °°denakker.En menige traan perelt be°^ Van de dièpbewogen toeschouwers. diger p er uurgemeester-volksvertegenwoor- ^bevï-C°laert’ in naam van de Yper- Ï0°rd en de llcer Maurits Hollebeke Ne? °Ud’stryders, nemen vervolgens het digejl ni de glorierijke gesneuvelden te hul- (1) Jaarlijks herdenken wij Hun met Thuindag door den plechtigen lijkdienst die voor hun opgedragen wordt. 1 i v I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 5