I ,111 Ij Ul? '1)1 Jlll I» HERBERG De Drie Koningen met volgens kadaster 2 aren en volgens meting 2 aren o5 ca. mede- gaande grond op de dorpplaats. VRIJ van GEBRUIK. ingesteld 26.000 fr. Herberg Den Hast met 1 are 44 ca. medegaande grond en erve. Bewoond door Jules Colley aan 25 ir. te maande, zonder pacht. HUIS met Bijgebouw en 2 aren 42 ca. medegaande grond. WOONHUIZEN en 7 aren o5 ca. medegaande grond. HOFSTEDEKE met r Ha. 82 aren 60 ca. boomgaard, wei en zaailand. Ingesteld 37.50011 I tai ïii WOONHUIS ZAAI LAND nevens voorgaande koop, groot 48 a. 70C1 Ingesteld 80öOl>' III. - EEN PERCEEL Eiken, wilgen, klemmers, essclien hollanders en populieren Openbare Verkooping WO O N H UI S aanhoudende aan voorgaanden koop, met vol gens kadaster i are 5o ca. en volgens meting i are 12 ca. grond en erve. Vrij van gebruik. SUIKERIJHAST T w e w o o n s 3 met bijgebouw en 8 aren 86 ca. erf en grond. Op Vrijdag 4 Januari 1924 om 2 uur zeer stipt namiddag, te POPERINGHE, op de Groote Markt, in eene der zalen van ’t Stadhuis, zullen er, door het ambt van den Notaris CASSIERS te Poperinghe, ten verzoeke der Burgerlijke Godshuizen van Poperinghe, openbaarlijk verkocht worden, de nabeschreven Boschtail lien, Plantsoenen en Boomen, te weten Maandag 7 Januari 1921 om 2 uur namiddag, ter herberg De Vosseberg te Hooglef bij Jules Dewachter Overslag van Gemeente Hooglede, Vosseberg T. Eert nieuwgebouwd ZAAILAND nevens voorgaande, groot 48 aren 7° 1 In gesteld SOOO 1 De drie koopen zullen mogen samenJ voegd worden en zijn gebruikt door sieur Meseure uutsóoo fr- tot October 192 Woensdag 16 Januari om 3 uur stipt namiddag, ter heiberg In den Bonten Os bij J Vanhecke te Beveren bij RousS de plaats Instel met Prenu6 Op Maandag 7 Januari 1924 om 2 uur nanoen. Openbare Venditie Maandag 31 BeWnil((, OVERSLAG Plantsoenen Boomen te WATOU, POPERINGHE CROMBEKE, N Bureel - Agendas en Plakalmanakken I O VER. S X, JSkO* Donderdag 3 Januari 1924 om 2 uur stipt namiddag, ter herberg De Harmonie bewoond door Omer Bouckenooghe, bij de tramstatie te Becelaere, van GEMEENTE BECELAERE im5o, Kantoor van de Notarissen SYOEN te Loo en DE GRAVE te Ghyverinchove. Studie van den Notaris Joseph BAYART te Becelaere. i Studie van den Notaris VAN ISSACK0 te Hooglede. >Iare, 1 Rb van im35, den Notaris T‘ te Hooglede. de Studie van Overgroote keus van ten bureele dezer, 21, Yperstraat, Poperinghe en 17, Boterstraat, YPER. ypfiR- Ingesteld 11.000 fr. en 3 aren 70 ca. medegaande erf. - Vrij van gebruik. Ingesteld 15.000 fr. Ingesteld 11.000 fr. Bewoond door Cyrille Dcsreumaux aan i5 fr. te maande, zonder pacht. Ingesteld 7000 fr. Twee aaneenhoudende Gebruikt door Bostyn en Taillieu, elk mits 20 fr. te maande zonder pacht. Ingesteld 13.000 fr. Gebruikt door Eugène Berteloot en Jéróme Nuitten, elk aan 2ofr.te maande zonder pacht. Ingesteld 11.000 fr. met, volgens kadaster, 2 aren 60 ca. en volgens meting 2 a. 79 ca. erf en hof. Bewoond door Desmet aan i5 fr. te maande zonder pacht. Ingesteld 6000 fr. Recht van samenvoeging. vw ,8^ Studie van den Notaris CASSIERS te Poperinghe. Boschtaillien te Watou Koop i.— Het Hakhout, oud 8 jaar, gelegen in De 10 Vierendeel groot Ha. 1-25-10 ca. Koop 2. Het Hakhout, oud 8 jaar, gelegen in De 3 Gemeten groot Ha. 1-71-7° ca- Koop 3.HeL Hakhout, oud 8 jaar, gelegen in De kleine Vaansvloge groot 45 a. 3o c. Koop 4.— Het Hakhout, oud 8 jaar, gelegen in De groote Vaansvloge», groot 68 a. go c. Kcop 5 Het Hakhout, oud 8 jaar, gelegen in Het Tegelken groot n aren. Koop 6. - Het Hakhout, oud 8 jaar, gelegen in ’t Eeckhelst groot Ha. i-52-5o ca. Koop 7. Het Hakhout, oud 8 jaar, gelegen in De Ponsvloge groot 40 aren. Koop 8. Het Hakhout, oud 8 jaar, gelegen in ’t Cultje groot 41 aren 60 ca. Plantsoenen te Watou Koopen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In de boven gemelde bosschee Z27 geteekende Plautsoene.11. Boomen te Watou Koopen T, 2 en 3. 3 Eiken van 10175 en im6o dikte. Op De drie Gemeten Koopen 4, 5, 6, 7 en 8. - 5 Eiken 11075, lm8o, 11075 en im5o dikte. Op De groote Vaansvloge Koopen g en 10. - 2 Eiken van lm65 en imgo dikte. Boschtaillien en Plantsoenen te Poperinghe Koop 1. io5 geteekende Plantsoenen en 5 Krullaars, staande te Poperinghe op H. 1-07- 3o ca. bosch, genaamd De Keersgieter sectie B, Nr277. Koop 2Het Hakhout, oud 7 jaar, gelegen in ’t Galgebosch groot 69 aren 40 ca. Koop 3. Het Hakhout, oud 7 jaar, met i3 geteekende Plantsoenen, gelegen in «’t Beke- bosch groot 79 aren 20 ca. Koop 4. i55 geteekende Plantsoenen en 5 Krullaars, staande te Poperinghe op 1 Ha. gi a. 90 ca. bosch, genaamd «De Preekheer», sectie D, Nr 102. Taillie en Plantsoenen te Crombeke Koop 5. De Taillie, oud 7 jaar, met ro3 geteekende Plantsoenen en 6 Krullaars, wassen de op 1 Ha. 29 a. 80 ca. bosch te Crombeke, langs de Hondstraat, sectie B, Nr 207. o De liefhebbers zijn verzocht de te verkoo- pen Taillien, Plantsoenen en Boomen voorop te gaan bezichtigen. Geen jong Eiken hout, noch jonge planten zullen mogen gekapt worden. Koopprijzen en onkosten gereed betaalbaar. TI. - EEN PERCEEL Studie vaa den Notaris VAN ISSACKE* te Hooglede. VAN ..V A Tas^ Stad Rousselare, wij» de EEN K L 0 w O O N H met schuurkea en 42 aren 90 c A, Nrs i3o7, *3o8» te^e vaa Beveren. aaii Geboaikt door Vandendnt'ss {ret ’s jaars vaRdag i‘a Men, coodefp^ TTT1-1^ beste A Begeeft U naaJ e VV Keffiewató f j .de te Pollinchove, ter herberg bewoond door Ho noré Alderweireld van 96 Koopen ■wassende op ’t land der kinders Engel Godderis, Henri Ketelers, Henri Morlion en land gebruikt door Jules Wavrin, alle te POLLINCHOVE. Al de boomen moeten te voren bezichtigd zijn. Zes maanden tijd van betaling mits borg. om 2 uur namiddag ter herberg «In de Wandeling»,.. Parmentier te Oost-NieuwkerN w l] Most Gemeente Oost - Nieuwkerk, WHk ee Mos( Kt I. - De puinen van een woonhuis 12 aren 29 ca. land te Oost Nieuwkerkp ..w Oorlogschade 258o fr. Ingesteld 200o'J II. Het recht op oorlogschade een woonhuis te Oost-Nieuwkerke We 1914 258o fr. Ingesteld 2100* III. - Het recht op oorlogschade een woonhuis te Oost-Nieuwkerke, weei4 1914 2575 fr. Ingesteld 18001, IV. - Het recht op oorlogschade;, een woonhuis te Oost-Nieuwkerke, weeri 1914: 2575 fr. In gesteld 1500 fc Samenvoeging zal toegestaan worden i, twee of tneer koopen. io. VAN boschtaillien >dlD Op De 10 Vierendeel VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 10