Gr» igendom te koopen 3 Woonhuizen. WOONHUIZEN Huizen, te Yper 33 a. 50 ca. Grond en Gras waarop, vóór den oorlog, een huis, schuur en stal ling stonden gebruikt door Cyrille Verbeke. De oorlogsschade der gebouwen wordt niet mede- verkocht. 2 Ha. 24 a. zaailand te Zonnebeke 'Westhoek), bij de hofstede van Rich. Knockaert- Tytgat. Vereffend en nog ongebruikt. Grande Pr opriété sa vendro •5 Boomen op stam ZAAILAND te Dranouter WOONHUIS met 1 are 88 ca. grond te BREELEN, dorp plaats, tusschen de huizen der weduwe Jan Devos en Honoré Demarez, bij de pastorij. Blok hovenierland nabij voorgaande huis, groot bij meting 95 aren 05 ca., verdeeld, in 4 loten. Zeer Merkweerdigs Koopdag van 67 koopen bomen op stam de schoonste der streek, zooals olmen, timers en hollanders, waaronder vele ^rond de 2 meters omtrek. et cession d’on Fonds de Commerce Openbaar te Verkoopen in éénen zitdag en IIODEL over te nemen Te koop uit ter hand op de Kalfvaart en Pennestraat, YPER Uit ter hand te veikoopen Uit ter hand te koopen Woensdag 16 Januari 1924 Openbare Verkooping in één zitdag, van Te pachten Bandag 14 Januari 1924 Vrijdag 18 Januari 1924 om 3 uur nanoen, WO O N H U I S Maandag 14 Januari 1924 ter hand te koop GEMEENTE hooglede Dinsdag 8 Januari 1924 om 2 uur stipt nanoen, Maandag 21 Januari 1924 Uit der hand te koopen Zaailand te Ziilebeke,Pappot. Merkweerdige Koopdag Gemeente ï^eninghe lu De puinen van een WOONHUIS Studie van den Notaris VERMAST te Wulveringhem. Studie van den Notaris Wilfrid VAN EECKE te Poperinghe. Studie van den Notaris M ilfrid VAN EECKE ie Poperinghe. Studie van den Notaris Wilfrid VAN EECKE te Poperinghe. Kantoor van den Notaris Jéróme DELRUE te Moorseele. Belangrijke handel van koloniale waren in 't groot met koffiebranderij en volledige instal latie voor suikerijfabrikatie, alles in volledige uitbating, met uitgebreide kliënteel, groot zakencijfer, is over te nemen met Nieuwjaar. Huis en magazijnen gelegen te Kortrijk, zijn te koop. Alleen ernstige aanvragen worden in aan merking genomen. Schrijven letters Z. AB. onder gesloten om slag, te zenden Bureel van het Blad. Voor inlichtingen zich te begeven, Hond- straat, 16, bij Kamiel BANCKAERT. Vijf schoone nieuwgebouwde Renteniershuizen te PER, Lange Thouroutstraat rechtover de Cartonstraat. Voorwaarden ten kantore. Studiën van 5 Wulveringhem Gemeente E^oorslede 12 NIEUW GEMAAKTE Bewoond en onbewoond, gelegen langs de groote kalsijde naar Rousselare en dicht de Plaats. Zijnde gansch de reke van Jules Pinket naast het dorp tot ’t einden. Alle deze huizen hebben twee soorten water en eenen afzonderlijken omsloten koer, benevens eenen schoonen groenselhof. Voor alle inlichtingen, wende men zich ten kantore van voornoernden Notaris DELRUE. Zes Nieuwgebouwde Korte Thouroutstraat, Boomgaardstraat, Oude Houtmarkt, en Sunnont de Volsberghe- straat. Studie van M1' LAUWERS, Notaris t’Yper tijdelijk te Oostende, Kapellestraat, 78. Kantoor van den Notaris Ernest DE COCK Korte Thouroutstraat, 14, te Yper. de Notarissen VERMAST en PEERS te Harelbeke. om 2 uur stipt nanoen, in Den Casino bij Léon Maréchal te LANGE- MARCK Gemeente Noordschote 36 a. 80 Maaigras sectie A, Nr 197, vóór den oorlog gebruikt door M. Felix Van Eecke van Coxyde. Al om seffens in genot te komen. I. Met vermogen erop te bouwen II. 93 aren 10 ca. Grand et trés important commerce en den- rées coloniales (commerce de gros), avec installation compléte pour la torréfaction des cafés et fabrication de chicorées avec nom- breuse clientèle, est a reprendre au premier Janvier 1924. Maison et grands magasins a vendre (sis a Courtrai). Les demandes sérieuses sont seules prises en considération. Écrire sous enveloppe fermee, lettres Z. AB., Bureau du Journal. Kievan den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. 0 om g uur stipt voormiddag, te Houthem- bij-Veurne, ter hofstede gebruikt door Remi Van Veuren 0 om i uur stipt namiddag, te Houthem-bij- Veurne, ter hofstede gebruikt door Jules Vanden Bussche, foalshollanders, klemmers en olmen. Ten verzoeke van het Bureel van Weldaad an Houthem Op gewone voorwaarden en met comptant Bd. in het Vredegerecht te YPER, ten overstaan van den heer Vrederechter van het 2de kanton Yper, Openbare Verkooping en afhankelijkheden en 37 aren grond en zaailand op den Molenhoek. Vóór den oorlog bewoond door Hector Jacob Het land thans gebruikt door Henri Haezebrouck mits 110 fr. ’s jaars. 2° De puinen van een met 3 aren 35 ca. grond, wijk de Pypegalle. - Vóór den oorlog bewoond door Prosper Cailliau. Alle rechten tot oorlogsvergoeding medeverkocht. 2 f-Sa. aren 1© ca. geuckelaerstraat en Kemmelstraat. Alsook het recht aan oorlogsschadevergoe- jjng aan de gebouwen des HOFSTEDEKE daarop gestaan hebbende en aan de gronden. Alles voor oorlog gebruikt geweest door touw Weduwe Marie - Thérèse Theeten- ’arein. Beslissend vonnis is uitgesproken wegens Ie gebouwen. j)e vergoeding beloopt 57.771 fr. om één uur te MEESSEN, Stadhuis. nieuw9ebouwd WOONHUIS met Haga^’ °Verdekte poort met zolder, ruime jesia ^nen en schoonen hovenierhof, het alles straatan,en Stegen te Hooglede, Dixmude- On de tramstatie. 1 dellijke aankomst. ^eldete bekomen *er van Kantoor van den Notaris tAHOusSE te Yper, Boterstraat. Vernielde herberg Sint Eloy te St-Jan-bij-Yper met OOfiOgSChade geschat weerde 1914 6169 fr. bij Seraphien Merlevede, dorpplaats te BR1ELEN Openbare Verkooping van 1" Nieuwgebouwd Om seffens in genot te komen. 2° Een allerschoonste Gebruikt door Theophile Costenoble tot eersten October 1924. L om 12 uur zeer stipt, ,e Houthem bij- Veurne, wijk Doorntje, ter Wstede gebruikt door Lucien Butaye en verzoeke van de Kerkfabriek van St- '^Baptista te Kortrijk. P gewone voorwaarden en met comptant >ud. i 1 VAN VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 11