1 Bouwgrond Weide te YPER, wijK Hoornwerk HOFSTEDEKE met 3 Ha. 02 aren 29 ca. medegaande weide en landen, al langs den macadam van den Schreiboom naar den Treurniet,verdeeld in zes koopen. Gerievig WOONHUIS MET AANHANGEN HOPSTE^ groot in het geheele 17 Ha- 01 ar gelegen te Kemmel, wijk Oosthoe Drie Hofsteden HOFSTEDI gelegen te Waasten en deels op Meessen, M ver s eene ktnanswoons’^ bij de hofstede, groot in het geheele 39Ha. aren 45 ca., waaraf Ha. op het grondgebied Waasten op ’t grondgebied Meessen. BOONEN alsook één iep, staande ter hofstede; bruikt door Jerome Vandenabeele, WOONHUIZEN met gerieven, en diens!ig voor allen handel, verdeeld in 4 koopen, als volgt Woonhuis nevens voorgaande, ook nieuwgebouwd, met afhankelijkheden en 19 a. 81 ca. erf en land. 19 a. 10 ca. Bouwgrond en Lanö, met um8o straatzijde, ten Oosten van voorgaanden koop. s. en Huizen. Uit ter hand te koopen 3 Ha. 25 aren Openbare Verkooping in één zitdag, zonder uitstel op Maandag 14 Januari 1924 om 3 uur stipt namiddag, penbaarlijk Toewi jzen Maandag Op Dinsdag 8 Januari 1924 om 2 uur namiddag, Instel met Premie op Maandag 7 Januari 1924 om 3 uur namiddag, ter herberg De Tramstatie» bewoond door Jules Corion te BECELAERE, van 19 a. 68 ca. Bouwgrond en IL-ancS, ook met nm8o straatzijde, nevens voorgaanden koop. A vendre de gré a gré VILLE DE COMINES Sept aiiso o Uit ter hand te koop Ze Maandag 21 Januari I9‘»| om 2 uur nanoen, Au Café de Commerce bij Vandevoon Meessenstraat, te POPERINGHE Openbare Verkooping van 34 kcopen Instel met Premie Donderdag 17 Januari 1924 om 2 uur stipt namiddag, Gemeente West-Roosebeke, tegen de plaats GEMEENTE LANGEMARCK te Hooegsiade-LÈnde voorheen melkerij, thans smis, er bekend sectie A,.Nr 680a, staande op cijns der gron den van het Armenbestuur van Hoogstade. QVEHSLAG Gemeente ZonnebeKe, Spilstraat Nieuwgebouwd Woonhuis met afhankelijkheden en 20 a. o5 erf en land. VILLE DE WERVICQ GEMEENTE KOMEN GEMEENTE WERVICK I san** samenvoeging. Studie van den Notaris DEVOS te Wervick. Kantoor van den Notaris WYFFELS te Rousselare. Studie van den Notaris Joseph B A Y ART te Becelaere. 43(8,67 - 5733,64 Kantoren vai. de Notarissen WYFFELS te Rousseiacre en SCHEÏVE te Brussel. Ingesteld 8300 fr. 6100 - 6400 - 7200 - Voorwaarden ten kantore. Studie van Wilfrid VAN EECKE Studiën van de Notarissen Arthur DE TAVERNIER te Poelcapelle en DEPLA te Ardoye. •verdeeld in koopen ten gerieve van eenieder. Ongebruikt. Voor verdere inlichtingen zich •wenden ter studie van den Notaris André VANDER MEERSCH te Yper, Oude Hout- issarktstraat. 34-51 65 ca. g*; en Ha. 4-5480» Februari 1 jjj ld. 26 Id- om 2 uur namiddag, De Oven te 1- te YPER, ter gehoorzaal en onder het voor zitterschap van den heer Vrederechter van het eerste kanton Yper, van NIEUWGEBOUWD De hofplaats met 43 aren 89 ca. weide, on gebruikt, seffens handslag de landen onder koop 2 groot 79 a. 65 ca. koop 3 van 42 aren 35 ca. koop 4 groot 49 a. 10 ca. en koop 5 groot 37 a. 20 ca. gebruikt door Henri Des- camps mits 313 fr. ’s jaars boven de lasten. Koop 6 zijnde 5o aren 10 ca. land gebruikt door Henri Pollet mits 80 fr. ’s jaars. Het alles vourdezen gebruikt door Petrus Ferrez-Deschepper. De Notaris MAES te Merckem. zal op WOENSDAG 9 JANUARI 1924, om I uur namiddag, ter herberg van M. A. Van Hee, te HOOG ST ADE-LINDE Ingesteld 7500 fr. in de café Markt, van Gemeente Eene zeer goede, nieuw'he Gebruikt door Jules Vandanim6’ Kemmel, mits 3000 fr. ’s JaarS’ |g2b voor 9 jaien, ingegaan den 1 0cto e aüe lasten. chlvX Verdeeld in 10 koopen en mei voeging. y, p. h. Instelpennin Plans en inlichtingen van de V°°va[]den‘rs'°13rl pingen zijn te bekomen ten kanton WYFFELS te Rousselare. den Notary’ lteM Januari Wn namiddag, -Jerg «DeZ, -Jame waaraf de gebouwen deels vernield door den oorlog met ocrlogschade. grootte samen Ha. 29-46-14 ca.— Gebruikt door C. Verstraete, Emiel Leenknecht en de kinders Lapere. Gezamentlijk ingestcld 356.SCO fr. De volgende corlogschaden aan vernielde gebouwen bedragende piijsweerde 1914 als volgt i° Fr. 537i,o5 2° 5178,37 3" 4° Studie van Victor PIETERS om 2 uur teWOESTEN, ter herbergt bewoond door Benoit Notred Openbare Verkoopt van het recht op de Schadevergoedin. van een WOONHUIS, voordien -1 woe^n, Beukenhoek, e„ 3 uitmakende van Henn Haeze’brouck J in de Café de la Bourse te Rousselare, Statieplaats, van Gemeente JV5oors§ec2e Wijk De Waterdam i. Al vrij van gebruik. Recht van samen voeging. in het gasthof straat, van Gemeenten Waasten en Meessa Eene allerbeste, nieuwgebouwde Gebruikt door den heer Paul Coppin vooree^ termijn van 9 naeenvolgende jaren, ingegaan^ 1 October 1921, mits den geringen pachtpnjs^ 3550 fr. te jare, boven alle lasten en assl1 der gebouwen, de werkmanswoonst afzo gebruikt door Hemi Litière, zonder pacht. Verdeeld in 21 koopen, met recht van voeging. 1 2 p. h. Instelpenning B. Instel Dinsdag 12 Overslag ld. 26 AVaan» Étude du Notaire DEVOS a Wervicq. MAISON nouvellement construite avec étage et magasin. Jouissance immédiate. Conditions en l’étude du dit Notaire. Studie van de Notarissen Arthur DE TAVERNIER te Poelcapelle en VAN EECKE te Poperinghe. Een nieuwgebouwd WOONHUIS met verdiep en magazijn. Onmiddellijke aankomst. Rousselare, a. Instel Woensdag 6 Februari Overslag Dinsdag 19 Februari I om 2 uur namiddag, Patria te Rousselare, No den Notaris te poperinghe. Populieren, Eisschen Elke te WATOU, Snit Jan ter Biezen. te West Roosebeke, plaats, ter herberg «De Kroon gehouden door M. Jules Vandecan- delaere, van Langs de kassijde van West-Roosebeke naar Poelcapelle Vier welgelegen, nieuwgebouwde Koop 1. Huis met 27 aren 62 ca. land. Koop 2. 25 3l Koop 3. 23 85 Koop 4. 23 92 Koop 5. 22 aren 11 ca. Land, nevens voorgaande koop, met eene straatzijde van tg meters. Koop 6. 1 are 26 ca. Bouwgionc’, bij de Mol, sectie B, nummer 189. De zes koopen zijn niet verpacht, onmid- de-llijken handslag. Recht van

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 12