i 1 ill MB 11 I jtjaar, N° 37 - 29 December 1923 4e Année, N° 37 - 29 Décembre 1923 Fédération des Coopératives pour Dommages de guerre (Société Cooperative) A i journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d’Ypres Organe de l’Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. - Weekblad - voor het Arrondissement Yper ^uwjaarwenschen -- A nos Lecteurs 'A Aan onze Lezers i Ihlï 4 a i ET LA REGION .1*' L D’YPRES itheer, Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE Rédaction, Administration et Publicité Rue d’Ypres, 21, POPERINGHE Naamlooze artikels geweigerd Les articles non signés sont refuses Abonnement 8 fr. 50 per jaar Buitenland 13 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Abonnement 8 fr. 50 par an Etranger 13 fr. On peut s’abonner dans tous les bureaux de paste Beiges IQ23 Juillet Aoüt Septembre Octobre Novembre 124 141 109 121 161 Note relative a l’activité de la Fédération a fin novembre 1923 NOMBRE 5.010 6.235 quotidiennes 31121 3.678 2.733 3.282 3.881 Ik h b eb mijne visietkaartjes doen maken bij rukker van ’t Ypersche in de Boter- en ben zooeven bezig met die langs en ken- quotidiennes 2.g5o 3.640 1PERSCHE Orgaan der Vereeniging der Geteisterden. der Ypersche Clubs, enz. gelukkigen wè en nog vele jaren. nen i’année dernière nous avons eu bèaucoup Iplaintes lors de 1’encaissement des quit- oces d 'abonnement. Nous insistons auprès de nos anciens abon- sppurque ceux qui n’ont pas payé le requ Jremière présentation et ceux qui auraient être oubliés, d’aller payer a la poste le 15tót possible. Afin d’éviter toutreproche nous adresserons numéro du 5 janvier sous bande, aux per- Dnes qui n’auront pas payé celles qui dé- ne plus souscrire d’abonnement sont ps de refuser ce numéro. Nous continue- ls le service du journal aux lecteurs qui 8Serveront le numéro 38 et ferons présenter pelle quittance fin janvier. ’.Ji,.. 1923 Juillet Aoüt Septembre 5.775 Octobre 6.i3i Novembre 4.899 pat Fen langs daar bij mijne" familie Pte zenden Lnt tegenWOOr^'g no£ kostelijke tijden L ls toch eene ware voldoening, en ïe eeft daar deugd van, zoo ééns s’ jaars >t^^akwenschen te mogen uitdrukken, wen de andere dagen van ’t jaar, on- iste'en, Wenscht, maar die dag past zoo ’t tn vjn(l zelfs dat het een plicht is op L S zijn egoïsme af te staan, als men er ftreen te begeeren, zelfs te verlangen, dat !ÏU. Z°°VeeI geluk geniete of dat men er d een °r* dewelke ons voren- bes^1 'En "10e aardigenhoezot de wereld Moe aat °P zulke dagen, omdat ieder- Eernde °°k, aan alle man, gelukken t ten Van de-tien, negen keeren, valsch KMmu m,nste zonder vaste overtuiging I -^Wden. 1923 Juillet Aoüt Septembre 2.746 Octobre 3.272 Novembre 3.877 En novembre 77,44 des affaires exami- nées ne dépassaient pas 5.000 francs avec, comme' moyenne, un montant de 1.612,42 fr. par transaction, et 22,56 supérieures a. 5.000 fr. avec, comme moyenne, un montant. de fr. i3.387,i5 par dossier. REJETS PAR LA COMMISSION DES TRANSACTIONS Le pourcentage mensuel moyen des rejets de nos dossiers était de 7,8 en 1922 de 7 >99 pendant le premier semestre dé 1923 de 8,8 en juillet de 6,27 en aoüt de 7,57 en septembre de 7,26 en. octobre et de 7,95 en novembre. ACTIVITÉ GÉNÉRALE a) Transactions. b) Avances de 70 c) Titres judiciaires. ENTREES 5.233 6.ig5 4.646 5.617 5.891 Nooit ziet men voorzekers meer kome dianten op straat loopen of op dien dag en de rollen worden gespeeld met eene kunst die te benijden valt door de beste spelers der groot ste opéra’s dien dag is de wereld een waar komediespel en wij, ongelukkigaars, zijn de figuranten. De gelukwenschen kunnen zoo verdeeld worden in verscheidene categories volgens dat ze hatelijk of hërtelijk voren komen. Men kan bijvoorbeeld gelukwenschen stu ren aan een minister die men wenscht te zien debarkeeren of aan brusselsche bureauratten aan dewelke men een portion rattevergift zou willen zien geven in plaats van hunnen der- tienden maand, of aan een toezichter van herbeleg die men zou willen zien den hals breken, of aan een fon-óonnaris of politiek man of handelaar wiens.^’aats men zou willen innemen, enz..., dir noemt men officieele wenschen omdat men ze stuurt aan zijne vijanden of tegenstrevers. Nog ziet men geluk wenschen aan personen die geld leenden en het niet willen terug betalen, of aan iemand die, op den poef ge kocht hebbende, de straat oversteekt om vóór de winkelier zen deur niet te moeten passeeren of aan vuile smerige tongen die alle man in brokken weten te trekken, of aan onredelijke schuimers die een ander onder kruipen, enz., dat zijn wenschen de conve- nance omdat men, uit zoogezegde gevoeg lijkheid, verplicht is muilen te maken, als men liever die personen zou zien dood smijten. Nog ook kan men wenschen dat een jong man een vrouwtje en een meisje een ventje vonden, of dat een jong koppel een drieling kocht of dat een weduwaar of eene weduwe voor de vierde keer trouwde, of dat de petjes en de metjes leven zouden tot honderd, enz., die wenschen noemt men Sentimentaal omdat ze niettegenstaande hertelijk gedaan, men toch die gebeurtenissen in sommige om standigheden liever ziet overkomen aan een ander of aan.zich zelven. Maar dan hebben wij de oprechte, zuivere, hertelijke wenschen, wenschen van personen die kunnen zien dat de zon voor iedereen in ’t water schijnt wenschen van geluk in alle ondernemingen, van voorspoed in handel en wandel, van deftige leute en plezier, van sterke gezondheid en lang leven daarbij wenschen aan alle geteisterden van in hunne SGhade rechtveerdiglijk en integraal hersteld te worden, en aan alle deftige lieden een lotje van 100.000 of nog beter van één miljoen frank, enfin alles wat iedereen, van den minsten tot den meesten, liefst zou begeeren te bekomen binst het jaar 1924. Deze laatste, beste lezers en lezeressen van ’t Ypersche zijn de oprechtste wen schen van al de medewerkers van ’t gazetje in ’t algemeen en in ’t bijzonder van uwen toegenegen Poorteklokke. Verleden jaar ontvingen wij tal van klach- pbij het vernieuwen der abonnementen. ’t Is daaroiq dat wij bij onze lezers aan togen opdat deze die tot heden hunnen uijtbrief voor 1924 niet betaald hebben, ioedig zouden betalen op het postkantoor, zelfs aan den briefdrager. Ten einde alle verdere klachten te vermij- en verwittigen wij deze die niet betaald heb- W dat het nummer van 5 Januari hen onder ind zal opgestuurd worden in dien zij niet anens zijn nog lezer te blijven worden, zij pocht dat nummer 38 te weigeren. Aan ze die dat nummer zullen behouden zal het ad voort opgestuurd worden en een nieuwen rijtbrief aangeboden worden einde Januari. SORTIES 5.421 6.206 4.660 5.620 5.901 CRÉDITS' OU VERTS MONTANTGLOBAL fr. 49.601.057,48 fr. 57.721.924,70 fr- 49-754-4i3,74 fr. 52.421.291,14 fr. 43.202.682,61 VERSEMENTS 1923 Juillet, 12.611 versements pour francs 6i.5og.5o7,3i dont 10.122.882,30 fr. pour le Département des Affaires Économiques. Aoüt, I7.i55 versements pour 68.475.725,19 fr. dont 11.898.320,54 fr. pour le Départe ment des Affaires Économiques. Septembre, I2.gg3 versements pour francs 58.110.922,12 dont 8.63g.552,56 fr. pour le Département des Affaires Économiques. Octobre, 15.171 versements pour 60.628.581,23 fr. dont 8.784 463,66 fr. pour le Départe ment des Affaires Économiques. Novembre, i3.554 versements pour francs 51.744.025,44 dont I2.85i.85o,2i fr. pour le Département des Affaires Économiques. TRANSACTIONS ENTREES SORTIES Mensuelles: Moyennes Mensuelles: Moyennes 118 140 109 121 l6l

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 1