5e Jaar, N° 52 -11 April 1925 e 5e Année, N° 52 - 11 Avril 1925 i I Beheer, Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Redaction, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Mei moet praktische Kiespropagandia émouvant et Naamlooze artikels geweigerd Le Président, Arth. BUTAYE, Av., Ypres. Manifestation des Anciens Combattants Francais Abonnement 8 fr. 50 per jaar Buitenland 13 ir. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Eena Bstooging der Fransche Oud-Strijciers Abonnement 8 fr. 50 par an Etranger 13 fr. On peut s’abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d’Ypres Organe de l’Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Federation des Sinistrés de 1’Arrondissement d’ Ypres ■5 Pour protester contre l’abandon injustifié et intolérable dans lequel on a laisse si long- temps le Cimetière militaire Franqais St- Charles a Ypres (Potyze) les anciens combat tants Francais organisent dimanche ig avril ig25, une grande manifestation a Ypres. Dè$ 10 heures du matin des délégués Fran cais recevront a la gare d’Ypres les drapeaux de Lille, Roubaix, Tourcoing et des autres villes et communes du Nord.de la France. II n’y aura ni discours, ni réceptionofficiellé qui Iconque. A 14 1/2 heures, au même endroit, rassem- blement des groupes. Pélerinage au cimetière, sans musique ni signes extérieurs. Arrivés au cimetière, les drapeaux se pla ce ront face aux trois mille morts. Les tam bours et clairons ouvriront le ban, les dra peaux salueront pendant la minu’e de recueil- lement. Puis le ban sera fermé et la disloca tion aura lieu. II n’y aura pas de discours. Le Salut aux Morts sera grandiose par sa simplicité. La manifestation est organisée en dehors de tout esprit politique. Unis comme au front» étant la noble devise des anciens combattants francais. De nombreuses delegations seront présen- tes a la cérémonie, notamment celles de la Les articles non signés sent refuses région qui sont affiliées a la Fédération Inter- alliée des Anciens Combattants (F.I.D.A.C.) (A titre de renseignements 1’ Union Nationale des Combattants Francais compte a elle seule 800 mille membres). Depuis l’annonce de la manifestation préci- tée des ordres ont été donnés d’entamer d’urgence les travaux de refection au cime tière Francais d’Ypres et a l’Ossuaire Fran cais de Kemmel. Les anciens combattants veulent se rendre compte si ces travaux seront durables et dignes de ceux qu’ils n’oubiient pas. Nooit kregen wij zooveel papieren te. lezen, zooveel plakbrieven te bezichtigen. Die woordenkramerij liet natuurlijk de meeste menschen totaal onverschillig. Alléén de drukkers varen er oprecht wel mee en voor hen mocht het wel alle veertien dagen verkiezing zijn. Over al dat gepraat zouden wij dan ook liefst gezwegen hebben maar sommige verkla ringen gaan de palen der... welvoeglijkheid zoodanig’te buiten dat de plicht ons gebiedt er over te spreken. In een kosteloos verspreid kiesmanifest wordt volgende smakelooze kost opgediend We zijn te gare met de groote bannelingen en gevangenen, met Borms vooraan Zoo, zoo, met BORMS vooraan Een mooi gezelschap, zooals wij zullen zien: Op 12 Mei 1918 verklaarde BORMS te Keulen Wij hebben slechts één verlangen, en dat is, dat het Duitsche leger er in zou slagen door te breken, de verbondenen van het Belgisch leger af te snijden, en aldus Vlaanderen te redden. Wij hopen dat de Germaansche grens Duin- kerke zal bereiken, dan zullen wij zorgen voor de zekerheid van het Germanendom in de Noordzee, op de Schelde en op de Maas Maar er is meer Van 14 tot 16 Oogst 1918 deed BORMS eene frontreis, eene reis die hem moest door- dringen van de beteekenis der naaste aanslui- ting van het toekomstige België bij het Duitsche rijk (verklaring van Ludendorff chef van den algemeénen Staf van het Duitsche Veld leger). Over die reis schreef Freiherr von Falken- hausen, Koninklijke Generaoloberst en Gene raal Gouverneur van België. Dank aan de tegemoetkoming en de voorbe- rei ding van de opperbevelhebbers van de I Ve en VIP legers hebben de Vlamingen grondig de verwoeste gewesten van West-V laanderen en N oord-F rankrijk kunnen afzien. De diepe en vreeswekkende indrukken die er opgedaan wer- den hebben-hitn uitwerksel niet f'emist, sondnt 'net door Uwe Excellentie nagestreeide D’après plusieurs délégués des plus assi- dus, il serait préférable de ne pas tenir le dimanche, 19 courant, notre reunion men- suelle ordinaire. On désire que les députés et sénateurs soient cette fois officiellement invi tés a assister a notre réunion. La Province et le Sénat n’ont pas encore désigné léïirs séna teurs. En prévenant d’ailleurs plus a temps nos mandataires au Parlement, nous pouvons mieux compter sur leur présence a tous, et ils seront plus préparés eux memes a prendre part a cette importante réunion. En effet, cette même séance de mai §era consaciée a mettre sur pied notre projet de ligue des intéréts généraux de l’arrondisse- ment. Notre Fédération continuera a exister pour la défense des sinistrés comme tels, mais le temps viendra bientót oü cette ques tion, primordiale encore aujourd’hui, perdra peu a peu de sa prépondérance. II est done absolument nécessaire qu’une ligue soit organisée sans retard afin de s’oc- cuper au plus tót de la sauvegarde de nos in téréts généraux en dehors des dommages de guerre proprement dits. La proposition de M. Geuten vient a son heure. Nous engageons toutes les autorités com- munales et tous nos délégués habituels a étu- dier dès maintenant cette question, de fagon a ce que la séance de mai puisse avoir des résultats pratiques. heden en door al onze gewone afgevaardigden rijpelijk moet overwogen worden. Onze vergadering van uitslagen opleveren. De Voorzitter, Arth. BUTAYE, Advokaat, Yper. Weekblad - vo'or het Arrondissement Yper Orgaan der Véreeniging der Geteisterden. der Yperse he Clubs, enz. Het Ypersche heeft reeds, gewezen op den erbarmlijken toestandwaarin het Fransch militair kerkhof verkeerde op het gehucht Potyze-bij Yper. Daartegen hebben de Fransche Oud-Strij- ders hevig protest aangeteekend en sedert dien werd bevel gegeven onmiddellijk de noodige werken aan te vangen. Om den terugkeer van dien jammerlijken toestand te vooi komen hebben de Fransche Oud-Strijders eene betooging ingericht die te Yper op 19 April 1925 zal plaats grijpen. Die betooging, eene roerende hulde aan de drie duizend dooden van het Kerkhof St Char les, zal hoogst indrukwekkend zijn door baar stillen eenvoud. Geen enkele redevoering. Alleen de innige dankbetuiging van deze die veel geleden hebben en niet vergeten kunnen. Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Eenige der meest verkleefde afgevaardigden zijn van meening dat het beter ware de gewo ne maandelijksche vergadering niet te houden op ig April aanstaande. De wensch werd uitgedrukt op de eerstko- mende zitting de senators en volksvertegen woordigers uit te noodigen. Maar de 1 rovin- cie en het Senaat hebben nog hun senators niet gekozen. Anderzijds ware het nuttig onze afgevaar digden in het Parlement aan tijden te kunnen verwittigen. Op die manier zouden zij zich tot de ontworpen vergadering op doelmatige wijze kunnen voorbereiden. Op de dagorde der zitting van Mei staat immers de bespreking van het voorstel Geuten het stichten der Vereenigingvoor deherwor- ding en de verdediging der belangen van Yper en omstreken Een heel belangrijke I kwestie dus die door al onze gemeenteover- HET LA REGION D’YPRES V YPERSCHE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 1