Grand Concert de Gala 6e Jaar, N° 2 - 25 April 1925 6e Année, N° 2 - 2 5 Avril 1925 Verjaring- Le Choral Nadaud Madame Ferret de Montagu. LE CHORAL NADAUD - Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de ('Arrondissement cl'Ypres Choral Nadaud. Piano PLEYEL, de !a Maison Beyer de Qand HET YPERSCME Orgaan der, Vereeniging der Geteisterden. der Yperse he Clubs, enz. LA REGION Organe de ['Association des Smistrés, des Clubs Yprois, etc. BeheerOpstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Abonnement 8 fr. 50 per jaar Buitenland 13 fr. Men kan Inschrijven In alle Belgische postkantoren Naamlooze artikels geweigerd RédactionAdministration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 8 fr. 50 par an Etranger 13 fr. On peut s'abonner dans tons les bureaux de poste Beiges Les articles nón signès sont refusès April igi5 April 1920 April 1925. April 1915. De gasaanval, de vlucht, de ont ruimingder stad, de volledige vernieling. Het was de verdwijning van het Yper van voor dezen, de geliefde stad zooals wij ze allen van kindsheid af gekend en bemind hadden, het was de vernieling van al onze zoo mooie om ringende dorpen, het was voor ons allen het begin van een nieuw leven, een leven vol van droefheid en van eindeljoze kommernissen. Doch niet voor allen, want... hoevelen zouden het einde van den oorlog nooit zien hoevelen waren reeds gevallen gedurende de vernie ling hoeveel anderen op het veld van eere en hoeveel moesten nog sneuvelen eer de verlos sing daagde hoeveel anderen nog zouden den weemoed van het ballingschap nooit overle ven en ver, ver van hun dierbaar vaderland begraven en verlaten worden Maar nauwelijks was de verwarring van de groote vlucht voorbij, de grootste ontroering wat gestild, of reeds in Mei 1915 vergaderden te Parijs cenige Yperüngen, en, met het doel te werken voor de herleving van wat de vijand aan het vernielen was, stichtten zij den Bond der Geteisterden Zoodus terwijl de obussen en vlammen voor goed onze geliefde stad en dorpen van de oppervlakte der aarde schenen te willen doen verdwijnen, legden eenige moe dige burgers de eerste grondvesten van de her boren streek. De geschiedenis zal later zeggen wat de werking van den Bond der Geteisterden van West-Vlaanderen is geweest. Maar een voor naam feit ervan is ons allen bekehd in No vember ig 18 is de regeering naar Brussel teruggekomen met een voil :dig voorstel van de wet op het herstel der oorlogsschade, voorstel bereid in overeenkomst en op aan dringen van dezen bond van geteisterden. Met weinige wijzigingen werd dit voorstel tot wet en het zou hier de beste vruchten gegeven hebben had het steeds van hooger hand ten volle eerbiedigd geweest April 1920. De verwarring door den oorlog veroorzaakt is ongehoord groot. De goede wil der geteisterden boist gedurig op aller hande moeilijkheden geschikt om zelfs de moedigsten te ontwapenen. Men belet hen voorlopige barakken te zetten, de geteisterden zijn niet meer meester van hunnen eigen lom, men weet niet waar en hoe men de steden, de dorpen of de straten a inleggen zal, of Yper moet op een andere plaats worden gebouwd, of Yper moet een doode stad wezen, het eene zotte voorstel volgt het andere op... terwijl de geteisterden staan wachten. Eene - -> lenrg der pas gesdehte clubs heelt plaats in allerhaast. In April wordt Het Ypersche gesticht. Met een verbit terde pen wordt de strijd aangevangen, een strijd vol ontgoocheling, een strijd waar hard nekkigheid van doen is, een strijd tegen vijand en ook tegen vriend ter volledige herstelling van onze geliefde stad en streek. Het is over bodig aan te halen hoe «Het Ypersche» steeds op de bres staat voor de eerlijke uitvoering der wet, die ons opnieuw moet Belgen maken gelijk de andere Belgen. Verbitterde strijd ja, maar dat dezen die daarover te klagen heoben zich in onze plaats stellen, dat zij in inbeelding voor een oogen- blik langs den anderen kant der barricade komen... Vijfjaren van strijd zijn voorbij, de herle ving is ver gevorderd. Men misacht misschien in hoogere kringen de rol die Het Ypersche daarin heeft gespeeld. Ons geweten zegt ons dat wij ten volle onzen plicht vervuld hebben. April 1925. Overal zijn de steden en dorpen ten grootsten deele verrezen. Vele scherpe punten der torens steken uit boven de roode daken. Maar er werd vergeten of geweigerd aan de streek tusschen Noordzee en Leie de middelen van heropbloei terug te geven die haar vóór den oorlog den welstand verzeker den. Onze strijd is dus niet ten einde. Deze die hem voeren hebben gelijk wie ook, andere zaken, andere bekommeringen, andere dage- lijksche moeilijkheden maar zij aanzien het als een plicht en als het schoonste ideaal te werken voor den volledigen heropbloei van hunne geboorteplek. Wij gaan dus met moed en vol van hoop in de toekomst het zesde jaar in... Een Ypersch Kind. j Dimanche 26 avril, a i3 heures arrivée a la Porte de Menin de la Socié'é Nationale Le Choral Nadaud de Roubaix. Réception par les autorités Communales, le Comité Organisateur et l'Harmonie Ypriana. A i3 1/4 h. réception a l'Hótel de Ville. Après la réception le Choral Nadaud et l'Harmonie Ypriana se rendent a l'École de Musique et de la au Vieil Ypres. A 15 heures trés précises, en Ia salie du VIEIL YPRES donné au profit du Monument aux Morts par la Célèbre Société Nationale 'de KOUBAIX Titulaire du Grand Prix a'Honneur offert par Monsieur le Président de la République Frangaise au Concours International de Paris Directeur le Maitre Joseph DUYSBURGH Président Jean SELLE Le Maitre Joseph DUYSBURGH avec le bienveillant concours de Madame F ERR ET de MONTAGU Cantatrice Laureate du Conservatoire de Paris Madem:>! lie Marguerite PROUVOT Médaille du Conservatoire Monsieur Georges P E R M E N T Pianiste Èlève du Maitre GIGOUT Grand prix d'honneur du Ministre des Beaux Arts L'Harmonie YPRIANA Directeur Monsieur Albert VAN EGROO Officier a'Académie Directeur de l'École de Musique d" Ypres PROGRAMME 1. Adagio et Aliegt0 de la i'" Symphonic Saint-Saëns par l'Harmonie Ypriana. 2. La Grana Rente Gévaert 3.. Ballade en sol mneur Chopin Monsieur Georges Perm-ent. 4. Grand air de la Reine de Saba Gounod Mad ïme Ferrf.t de Montagu. 5. La Patrie aux Morts Verhaeren Jacques Printemps Gabr. Vicaire Mademoiselle Marguerite Prouvot. 6. Duo d'Hamlet Amb, Thomas Madame Ferret de Montagu et M. Amand Lefebvre, Baryton-solo du Choral Nadaud. 7. Nuit d'É Laur. de Rillé Choral Nadaud. 8. Deuxtèm: Rhapsodic hongroise Litz M. Georges Perment. 9. Samson it Dtiii/a Saint-Saëns (Mon coeur s'otr re...) 10. Trois petits Oiseaux dans les blés Richepin Mademoiselle Marguerite Prouvot. 11. Le Carnaval de Rome Amb. Thomas Grande scène chorale par I- Choral Nadaud Au piano M. Georges PERMENT' Sous-Directeur du Choral Nadaud

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 1