Tb IEREN Hilaire PannekoucKe uflKERMIS Maisons a vendre ou a louer Centrale Brouwerij it i Ypres cte Ka» COLLIE 'Gehucht Handelswijk-Kruisstraat 5e Brouwers van Yper Verandering van woonst Naaister vraagt werk On demande Servante Men vraagt voor Yper Spoedig over te nemen Oafé-Restaurant Woigekaiante handel ve koop of ov. te nemen trines en Normandie "nure, céder ou louer Tfi huren schoon gerievig huis Maison a. jardin louer Te koop Nieuwg. huis Huis te koop TJE KOOF* Uit ter hand te koopen Tent in hout 10 m. lang Te koop Twee Autos A vendre cToccasion A vendre Te koop Cuisinière Break te koop BERICHT BADHUIS MAISON DE BAINS BLAN CHISSERIE Madame Catrysse-Vandevyvere CANARIE VOGELS Teinturerie Madsen Kleine flankondigingen Te iiusperB s Gustaaf Verhaeghe STAD VPER 'cHOOTB «JAfltBLÏJSCSCHE op Zondag 3 Mei 1925 en volgende dagen. en het Arrondissement Haamlooze Bra' dverzekeringsmaatschappij BERICHT Uit reden van uitbreiding, zullen de buree- len van het bestuur overgebracht worden, te rekenen van U Mei 1925, van de Oude Hout marktstraat, Nr 7, naar de Elverdinghe- straat, Nr 29. De afgeveerdigde beheerder, De BestuurderAlph. Masschelein. Leo» Vardevoorde. PETIT ES A IN IN O IN C- ES Les personnes demandant adresse d'initiales soat priées de joindre un timbre pr la réponse De personen die het volledig adres van kleine aankondigingen vragen worden verzocht zegel voor antwoord bij hun brief te voegen. De ondergeteekende, Maurice DE HOVRE, Veurnesteenweg, 60, laat weten dat hij de schulden niet meer zal erkennen die zijne vrouw Anna BROUCKAERT zou gemaakt hebben of nog zou maken. Yper, den i5 April 1925. M. DE HOVRE L. löEL&E^E, Mandemaker, vroeger Dickebuschsteenwsg, nu Dixmudestraat, YPER. Alle slag van Mandewerk, fijn en grof. Veranda versiering, Zetels, Matten, enz Genadige prijzen. Spoedige bediening. "thuis, ook in daghuur. Adres ten bureele van 't blad. 35, rue d'Elverdinghe en 0tn''ggende agent-depot houder voor een 3°ed dagelijks gebruikt artikel. Adfes bureel van 't blad Uit oorzaak van vertrek ?Va i ^'^Meelt met logement, op 200 m. «pi* 1 ^rl00te Markt, met of zonder meubels, huis DEN OLIFANT. - Zich te be- -^g^n^Dixtnudestraat, 46, Yper. ave„?'a^ierswaren ovcï" te nemen. Zich !^Rwd.traat, 77. Yper. tegeD .:lu vtlUek, fabriek van ciment- ki Plint ing .,1 en en voetpadtegels in wer- aaQnetv,°V ^esc^'^t voor kolenhandelaar of Adres ten bureele dezer. Potü 'sité "nscignements s'adres'ser a M. la*ICJ1^0?'LEBLEU> cultivates, Ouche (Eure). met veidiep, grooten hol van 16 aren, maga zijn en stalling, gelegen Bruggesteenweg te St JAN-bij Yper, op een kilometer der stad. Inlichtingen nemen bij O. HOUTMAN, Electricien. Meenensteenweg, Yper. Rue Carton, 31, Ypres. S'adresser même rue, 9. Botermarkt,groot handelshuis vpor groot handel of nijverheid, 370 ma, met achter poortje en werkwinkel. Statiestraat, sohoon handelshuis met 2 groote vitrienen. Zich wenden Statiestraat, it, YPER. D. Wittock. Déménagements pour tous pays Transports internationaux et maritimes Vastes Garde-Meubles Anvers,20, Avenue des. Petits Coqs. LITTORAL et a YPRES, 7, r. dé la Bouche. Conditions s'adresser a Anvers, 20, Avenue des Petits Coqs. dicht bij de statie, dient als weikmanswoonst. Zich te begeven i58, Rijsselstraat, Yper. gemetst tusschen stijlen met 196 vkm. grond, gelegen op de Sterre, YPER. Seffens be woonbaar. Zich te begeven bij Alphonse Vandenbilcke, handelaar in kolen, Brugge steenweg, Yper. Huisje in steen met 200 meters grond, Meenenpoort, dagelijks zichtbaar. Gena dige prijs. 1 Adres ten bureele van 't blad. STAD YPER Rijsselpoort, aan de split sing der steenwegen naar Waasten en Kemmel, een perceel hovenierland, zeer dienstig voor bouwgrond, bekend bij kadaster sectie D, Nrs 1760, 176" en I7öp, groot 16 a.26 ca. Alle inlichtingen te bekomen bij Marcel Soete, Statiestraat, te Yper. Uit ter hand te koop 6 m. breed, mansarde, gedekt met pannen. Genadige prijs. Zich te begeven bij Alfred SINGIER, Kemmel. Torpedo in goeden staat, 4 en 5 plaatsen, aan zeer voordeelige prijzen. Zich te bevragen den Zaterdag en Maandag morgen bij Ph. GOVAERT, Oedelemsche- steepweg, 58, Assebrouck-bij Brugge. en bon état, prix avantageux 2 motos TRIUMPH ot 1 auto 2 places. Garage DEVOS DEWANCKEL. Auto FORD, écl.démar., et Camion- nette, i5oo kil. LONDON GARAGE, Porte de Menin, Ypres. zoo goed ais nieuw met tegels. Adres ten bureele van t blad. inde Brouwerij Hosten-Bonte, te Moorslede. Julian OEVOÏ3, Yper (nabij 't slacht huis), belast zich met het vervoer van alle slach van beestialen. Specialiteit in 't vervoeren van nuchtere kalvers. Verzorgd werk.Zeer spoedige bediening. Elk zegge het voort Hof lief hebbers en Groentenkweekers Voor erwfe- of boonrijzen en boonpersen, wendt U bij 144, Rijsselstraat, 144 YPER. Te huis bestelling binnen stad. Verzendin gen voor buiten stad. 26, de Haernestraat SterrestraatYper Open de werkdagen van 8 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds 's Zondags van 7 uur 's morgens tot middag. Spoedige bediening.Verwarmde cabinen. Gematige prijzen. 26, rue de Haerne, 26 YPRES Ouvert en semaine de 8 h. du matin jusque 7 h. du soir le dimanche de 7 h. du matin jusqu'a midi. Service soigné. Cabines chauffées. Prix modérés. Spécialité de chemises, cols, manchettes Linge fin et Linge d'hötel 168, Chaussée de Dickebusch, Ypres Prise et remise a domicile du linge. Bijzonder Saxons, Perruchen, Pape gaaien, alle slach van vreemde vogels en der streek. Verkoop, inkoop cn verwisseling. OUD GEKEND HUIS J TT A ET H E GS ES Sint Janstraat, 14, YPER. [Achter S' Niklaas kerk) DER YPERSCHE EIGEN FABRIKAAT altijd beschikbaar in vaten van 3o, 5o, 70 of 100 liters aan volgende prijzen Bruin bier 0.40 de liter Kloek menagefcier 0,55 Speciaal dubbel bier 0,80 De bestellingen 's morgens afgegeven wor den denzelfden dag geleverd. Tel. air. vroeger Oude Botermarkt thans Rijsselstraat16, Yper (dicht de Groote Markt). Alle slach van Kleerstoffen Kostumen op maat Bijzondere keus van werkkleederen Verzorgd werk Voordeelige prijzen GROOTE KEUS VAN HOEDEN EN KLAKKEN Blanch!ssage A neut - Ncttoyag." i sec Modes 27, rue au Beurre. -Hit,!' - A 1 ♦».,c

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 7