Een Woon HOFSTEDE HO VENIERHOF I s WOONHUIS Schoon WOONHUIS WOONHUIS HERBERGEN ZAAILANDEN WOONHUIS ^ONHU Maandag 20 Juli 1925 Definitieve Toeslag Op Woensdag 22 Juli 1025 TOEWIJZING Donderdag 23 Juli 1925 Instel met Ere mie Maandag 3 Augnsti 1025 instel met Premie Openbare Verkooping t'YPER, Lauge Thouroutstraat, 13. Op Donderdag 23 Juli 1025 Openbare Verkooping InsklMaandag 3 Oogsl 1925 Openbare Verkooping InstelDinsdag 18 Dogst 1025 Openbare Verkooping Schoon Woonliuis InstelMaandag 27 JtsSI 1925 Openbare Verkooping Gemeente Staden, dicht de plaats Gemeente HOOGLEDE ^smeente PASSCHENDAELE J Ha76 ore" 84 ca and, Weide Bosch Maandag 20 Juli 1925 OVEBSLA© Gemeente Gheiuwe te Öost-NieuwKerKe Uit ter hand te koop Gemeente Zonnebeke Studie van den Notaris VAN te Hooglede. 1SSACKER om 4 uur stipt namiddag, herberg Net Gemeentehuis te GITS vJn Gifis, Plaats n:et stalling, auto-garage, bergplaatsen, hove- ierhof en 40 aren 95 ca. zaailand te Gits, laats. Aankomst met i November ig25. p Gebracht op 47.500 fr. Studie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. om 4 uur namiddag, ter herberg Het Handelshuis bij Jules Crombez te STADEN, plaats, ten overstaan van den bevoegden heer Vrederechter Een nieuwbebouwde met 5 Ha. 81 aren 20 ca. beste zaailand en weiden, gelegen nabij de kalsijde van Staden- plaats naar Rousselare. Gebruikt door Petrus Parmentier mits noo frank en de lasten met recht, volgens geschre- iven pacht, tot i October 1926. Hoogst gebracht op 132.500 fr. (Studie van den Notaris VAN ISSACKER t te Hooglede. om 5 uur stipt namiddag, ter herberg De Koornbloem bij Jules ÏDebeuf te HOOGLEDE, Yperstraat Eenen welgelegen bedoornhaagden Groot 12 aren 80 ca. Palende Noord de Oude Roosebekeweg. Aankomst met den toeslag. )tudie, van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. t v °m 4 uur stipt namiddag, rall er^er^ Sint Arnoldus bij heer Ch. 'aey tePQs'chendaele, Plaats I VAN Een nieuwbebouwde zaailand en ver- ^bruViktderield in k°°Pen- Oonpr f °°r Nruno Vanmechelen Per' tot I October i925. II p Een nieuwgebouwd lil fen 20 ca' zaai'and- Hectare 28 aren 70 ca. ar"komst met den toeslag. Studie van den Notaris Jules VERVISCH te Moorslede. van een schoon De Notaris Jules VERVISCH, te Moor slede, benoemd door de Rechtbank van Kor- trijk, zal, ten overstaan van den heer Vrede rechter van het eerste kanton Yper, openbaar en definitief verkoopen STAD YPER Een schoon nieuwgebouwd WOONHUIS met stagie en verdere afhanglijkheden, groot onder bebouwden grond en koer 1 are 74 centiaren, bekend ten cadaster sectie G, Nr 23oe, staande en gelegen in de Lange Thou routstraat, genummerd i3, palende ten voor hoofde Oost genoemde straat, Zuid Me wed. Demerre-Van Hende, te Gent, Westen Noord M. Bollengier, aannemer t'Yper. Vrij van gebruik. Ingesteld 23.200 fr. Laatste Zitdag om 3 uur juist namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, Voet- volkkazern, YPER. Studiën van de Notarissen VERVISCH te Moorslede en MUSSELY te Ledeghem. om twee uur namiddag, te WERVICK, in het Vredegerecht, van dienstig voor burgers- óf handelshuis in de Jerusalemstraat, groot i are 22 ca., bekend ten kadaster sectie C, ioo2i en 10022. Sterfhuis van Mw Philomene Dumoulein. Gebruikt zonder pachtrecht door Marie Vervaque. Studie van den Notaris Jules VERVISCH te Moorslede. De rechten op vergoeding wegens oorlogschade aan vijf woonhuizen met gerieven in puinen die stonden op nagemelden grond. In 2 koopen. Koop 3. Eene partij Zaailand, groot 44 aren 84 ca., gelegen te Moorslede, Sprietstraat. Vrij met 1 October 1925. Koop 4. Een Woonhuis met gerieven en 40 aren 90 ca. Zaailand te Wynckel- Sint Eloy, Zuidhoek. Gebruikt door Van- daele, zonder pacht. om 4 uur, ter herberg Léopold II Rousselarestraat, MOORSLEDE. Studie van den Notaris Jules VERVISCH te Moorslede. met 23 aren 80 ca. Land, zijnde de herberg HET KROONTJE gelegen te Moor slede, (dicht de Vierkaven). Vrij met I October 1925. om 4 ure stipt namiddag, ter herberg De Bloeme Statiestraat, te MOORSLEDE. Studiën der Notarissen VER V I S C H tè Moorslede en VAN ISSACKER ie Hooglede. vari twee aanesnhoudende genaamd De Zon en De Maan met groote gerieven en 34 aren 60 ca. land medegaande, wijk de Most, verdeeld in twee koopen, vrij met I October 1925, en een met stagie en poort met 8 aren 68 ca. erf, in de Spanjestraat, vrij van gebruik. om 4 uur stipt, in de te verkoopen herberg DE ZON Studie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. I. Twee nieuwgebouwde woonhui zen met ieder 4 aren hovenierhof te Staden dorpplaats. Dienstig voor alle bedrijf. II. Eenen schoonen bouwgrond ten Noordkante der Leenstraat te Rousse lare, met eene grootte van q5i vkm. en eene frontbreedte van i5m. 80, midden de stad. Onmiddellijke aankomst. III. - Beste HOFSTEDE te Hooglede, groot 16 Hectaren, gelegen langs de gravier. Aankomst met 1 Octo ber 1926. Alle inlichtingen ter hoogir gemelde studie. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele. De Notaris CAMERLYNCK zal openbaar lijk verkoopen Langs den gravier naar den Westhoek 2 Ha. 11 a. 20 ca. goede en welgelegene Verdeeld in 2 koopen. Zie de plakbrieven. Vrij en ongebruikt. 1/2 p. h. Instelpremie. N. B. Het te koop gestelde goed is gele gen nabij de hofstede van M. Hon. Wittouck. Zitdagen Instel VRIJDAG 24 JULI Toeslagld. 7 OOGST y 1 ld telkens te 4 uur stipt nanoen, ter herberg Estaminet de la. Stafion bij M. Cyrille Cornardt-Pauye te Zonnebeke. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele. van een kloek en gerievig (dienende als WINKEL), afhankelijkheden en hof, groot onder bebouwde grond en erve 4 aren 26 ca. te PASSCHENDAELE, Molenstraat. Bewoond en gebruikt door M. Alfons Van- assche tot 1 October 1925. ZITDAGEN INSTEL Donderdag 30 Juli 1025 TOESLAG Donderdag 13 Oogst telkens te 3 ure stipt nanoen, ter herberg «IN LICHTERVELDE bij bij M. Hector Reuse, te Passchendaele. 7AN VAN iet uiet 2n VAN VAN EEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 11